Gazelle van 't arrondissement IJperen. Hoc de geestelijken hun gedroegen toen zij gansch meesier waren. liet verleden en 't tegenwoordige. Nr 674. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze abonnenten. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. Frankrijk verkeert op dezen oogen- blik in eenen zeer zeldzainen, en voor zeker bedroeveisden toestand. Een re- geerings-vorm ontbreekt aan het land: immers de volksvertegenwoordiging welke zeide: Frankrijk is een repu bliek, beeft eenige dagen later bet ontwerp van wet, waarin deze verklaring voorkomt, verworpen. Ministers ontbreken: zij die aan het bewind zijn beschouwen zich natuurlijk als tijdelijke funklionarissen, in afwach ting van de nieuwe die hen moeten ver vangen, en wel hoe eerder hoe liever, want reeds dikwijls hebben de aftreden- den op hun ontslag aangedrongen. Het hoofd van den Staat heeft ten litel van président der (niet bestaande) republiek doch doel alles om de repu- bliek tegen te houden. Aan de monar chale partijen, de royalistische zoowel als de impérialislische, is deze schande lijke toestand te wijten; hare koalitie heeft, met voorkennis en goedkeuring van Mac-Mahon en van zijne raadsman nen, de instelling van een nieuwen, ge- regelden en bestendigen slaat van zaken verhinderd. En wat ziet men nu? De partijen, welke de afkondiging van de republiek beletten, zijn niet hij machte het eens te worden, en hoe langer de onderhandelin gen duren om een terrein te vinden waarop zij gemeenschappelijk kunnen arbeiden, te ernstiger worden de moei lijkheden zoo zelfs dat redding uit dien chaos onmogelijk schijnt. De maarschalk-president was, naar men meende te moeten aannemen, eer gisteren geneigd aan den voorloopigen toestand nog niet een einde te maken en tot het benoemen van een ministerie niet over te gaan vóór dat de nationale ver gadering over de konstitulionneele wet ten beslist zou hebben, in welken geest dan ook. Maar zal de Kamer tot hel verlangde besluit kunnen geraken? De meest ge matigden twijfelen er aan, en onder die twijfelaars bevinden ziclt zelfs zij die legen de dringendheid van Brissons ont- bindingsvoorstel gestemd hebben, ten einde het uiterste te doen om van verzoe ning en zelfverloochening blijk te geven. De kuiperijen houden inmiddels niet op Depeyre, mededinger van de Broglie als vertrouwde raadsman van Mac-Ma hon, zou de meerderheid van 24 mei (die den val van Thiers bewerkte) willen herstellen, op voorwaarde dal een derde van de bestaande kamer om de twee jaren aftrede lol dat het septennaat afge- loopen is, en dat de voorzitter het recht van veto en van ontbinding hebbe. Deze schikking wordt echter door de bonaparlislen geweigerd, en bij de uiter ste rechterzijde vindt zij insgelijks geen bijval. Volgens sommigen zou er wel eenige kans beslaan op de aanneming van liet Senaats-onlwerp-Vaulrain althans door de leiders der groepen, het geen echter nog volstrekt geen grond geeft om te vermoeden dat de Nationale Vergadering het zal goedkeuren. Geene bijzondere tijdingen uil Spanje. Men meldt dat de carlisten het leggen van den onderzeeschen kabel te Fonlarabie beletten; zij hebben op helengelscli schip Carolina vuur gegeven. Londen, 16 februari Hel oorlogsbudget van Engeland voor 1875 zal, ten gevolge der buitengewone inkomsten, van 14,177,700 pond ster ling verminderd worden tot 15,480,200 pond. Het engelsche leger met al zijne instellingen bevat 129,281 mannen. L>e inschrijvingen voor het Nieuw jaar van den paus, hebben dit jaar in het bisdom van Gent alleen 61,818 fr. 35 c. opgebracht, dat is 4000 fr. meer dan 't verleden jaer De klerikale gazetten deelen dat nieuws mede en toonen er zich zeer verheugd over. Het is niet voldoende dat zij de arme lieden, welke onder hun be dwang staan, geld afpersen voor den S'-Pieterspenningzij schooien nog voor het Nieuwjaar van den paus en wat later zal men voor den besteek van den paus geld vragen. Wat de paus met dat geld doet, wel te verstaan als hij het in handen krijgt, weten wij niet; maar men zegt dat de klerikale drukpers, die zoo arm is in abonnenten, daar niet slecht mede vaart. O mijne Vlaanderen 1 wanneer ik denk aan nw verleden, dan zwelt mij fier de borst hij het aanschouwen uwer grootheid een gevoel van aan doening stroomt mij het hart binnen als ik herinner, o mijne dappere va deren, aan de liefde welke gij uw land toedroeghoe gij als een' man opstond, toen de franschen u van het kleine plekje grond, dat gij van uwe voorvaderen geërfd hadt en als Bureel: Dixuiiidestraat, 39. 10 centiemen den regel. 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. <4-00 jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel België. Builcnlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de poslbureelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-IIazebrouck. 6-50. - 12-05. - 3-57. - 0-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-15. - 42-06. - 6-20. Be zeden del- geestelijken waren in de mid deneeuwen tot zulk een punt van losbandigheid gekomen, dat men er geen geloof zou aan geven, indien de eenparige getuigenissen der ernstigste en godvruchtigste schrijvers daar niet waren, om de waarheid te bestaligcn. Sedert de kerkvaders der 5" eeuw lot onze minnezangers en rederijkers, is er maar eene stem ten dien opzichte. Niemand ontkent dat die ongeregeldheid der geestelijkheid een der bijzonderste oorzaken is geweest der Hervorming der 16° eeuw. De praal,de hoogmoed,devrekheid,deontucht, de onwetendheid zijn de gewone ondeugden, welke de geschiedenis-schrijvers hen verwijten. In eene capitularie van 't jaar 769, verbiedt Karei-de- Groote aan de bisschoppen op jacht te gaan, het bloed der menschel) (heidenen of chris tenen) te vergieten, en verscheidene vrouwen (plures eooores) te hebben. In eene capitularie van 801, verbiedt dezelfde keizer dat de geestelijken militaire wapens dra gen, dat Zij vreemde vrouwen in huis houden, dat zij in de herbergen zitten,dat zij zich zat drinken, en andere dwingen hun voorbeeld na te volgen. (Balusii capitul. t. 1, col. 191.)... Karel-de-Groote, in zijne capitularie van 811, verwijt aan de bisschoppen dat zij met slechte vrouwlie leven, dat zij zich met wereldlijke zaken bemoeien en het geweld gebruiken, om de men- schen te verplichten priesters, kanonikken of kloosterlingen te worden. (Ibid. col. 479.) In eene andere capitularie, verwijt de keizer aan de bisschoppen hunne gulzigheid en zatlap- perij: die menschen zegt hij, die den kwezelaar en heiligen spelen, zijn niet beschaamd aan tafel te blijven tot in het midden van den nacht; en dan, van wijn en eten overboft, gaan zij in dien slaat naar de kerk. Eenige van die geestelijken, zegt de keizer, blijven aan tafel zitten en vallen er op in slaap, en zij doen noch in den dag noch 's avonds den heiligen dienst waartoe zij verplicht zijn. Alvo rens zij priesters worden, zijn zij arm, maar weldra daarna koopen zij erfleenen, slaven en en andere goederen... (Ibid. col. 531, 532.) Gérard, bisschop van Kameryk, schreef in 1030 aan Lidiun, abt van St-Vaast te Atrecht: Ziehier wat men zegt over ons, dienaars der kerk: degenen die zich de herders van 't volk laten noemen, zijn geene ware herders: ze zijn wolven; de dagelijksche imposten welke bij inpal men, zijn een der inkomsten der kerk, en zij houden zich geenszins bezig met te bidden en te preeken. En gelijk Sint-Gregorius zegt, de we reld is vol priesters, maar als den oogst des Heeren zal geschieden, zal er slechts een klein getal gevonden worden. (Recueil des histoi- resde Francet. 10, p. 511.) Oderic Vital zegt in zijne kerkelijke geschiede nis: ii Naar de aankomst der Noordmannen, wa ren de zeden der geestelijken zoo dusdanig be dorven, dat priesters en bisschoppen, publiek met vrouwliè aanhielden, en zich roemder; over hun groot getal kinderen. De paus Leo kwam in 1049 in Gallië... en verbood aan de priesters wapens te dragen en te trouwen. (Ibid. t. 10, p. 246.) Petrus Diacre; in zijne redevoering, uit name van den paus Leo IX, in hetconcilium van Reims, uitgesproken, beschuldigt de geestelijkheid van Simonie, van oorlog te voeren en te plunderen, van onrechtvaardig de arme menschen in hun gevang te houden, van Sodomieterij te doen, enz. (Vabbei concil. t. 9.) De kerkvergadering van Parys van het jaar 4212, waarvan Dulaure den inhoud geeft, bewijst door de menigvuldige verbiedingen aan de gees telijken opgelegd, hoe zeer ten dien tijde hunne zeden bedorven waren. (T. 2, p. 354.) ii De bisschoppen en priesters zegt Gaillard, met degen aan de zijde, met guide sporen aan de hielen, waren fier met hunnen vorst oorlog gaan te voeren eu zooveel menschen als mogelijk te dooden. Zij verlieten hunne kerken;onderwijs, eerediensten, gebed, dit alles werd van kant ge zet, en de geloovigen, aan de beestachtigste onwetendheid overgelaten, kenden niets meer dan de bijgeloovigheid, en 't was van toen mis schien dat de eeredienst der beelden van hun nentwege eene ware afgoderij werd (1). (Hist, de Charlemagne, t. 3, p. 70.) Karel-de-Groote poogde vruchteloos door zijne capitularie van 769, een einde aan dit mis bruik te brengen. Toen in de 40" en 44e eeuw, verscheidene bisschoppen en abdijheeren lot de weerdigheid van wereldlijke prinsen verheven werden, droegen deze, opvolgers der ootmoedige apostels, gulden gordels en bandeliers, poignards met gesteenten versierd, sporen en kleeren van den hoogsten prijs. Vele van die prelaten deden de mis, met gespoorde botten, en hunne ijzere handschoenen nevens hun op den autaar neder- gelegd. De prinses-bisschoppen van Luik maak ten deel van die priestersoldaten. De abten van Gembloux, als zij mis lazen, kwamen op den autaar met twee pistolen in de handen, pistolen die, gedurende de mis, op den autaar bleven l'8'Sen- (Wordt voortgezet.) (4) In de eerste eeuwen, wilden de christenen geene geschilderde noch gebeeldhouwde beelden in de kerken. Later, werden de beelden inge bracht, die niet alleen als zinnebeelden werden geëerbiedigd, maar zelfs het voorwerp werden van eene aanbidding en eenen eerediensl: Keizer Leon l'Isaurien en zijne opvolgers schaften die voorwerpen van afgoderij af. Men heeft onder den naam van Karel-de-Groote, eene verhande ling tegen den beeldendienst.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1