Gazette van 't arrondissement IJ peren. Kamer. Sint-Pietcrs Sociëteit Nr 676. Zondag 7n Maart 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Bericht aan onze abonnenten. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De Nationale Vergadering van Frank rijk heeft M. Buffet voorzitter'herkozen met 479 stemmen op 543 stemmers. Er zijn maar 53 stemmen die rechtstreeks tegen hem zijn geweest. De onthouding was nog al groot. In de stemming voor de benoeming van de onder-voorzitters, heeft de meer heid van 25 Februari eenen volledigen bijvel gehad. Zij heeft hare drij kandida ten doen kiezen: MM. Martel, d'Audif- fet-Pasquier en Ricard. De vierde plaats is aan M. de Kerdrel gelaten, die de rechterzijde vertegenwoordigt en aan de centers niet onaangenaam is. In Frankrijk houdt men zich met niet anders bezig dan met de samenstelling van een ministerie. De heer Bulfet is niet zeer geneigd zijne plaats van Voor zitter der Nationale vergadering af te staan om eene portefeuille aan te nemen. M. Buffet heeft 'een langdurig onder houd gehad met marschalk Mac-Mahon, waarvan men den uitslag niet kent. Er is nog geene lijst vastgesteld. Men denkt algemeen dat M. Buffet onder voorzitter van den raad, zonder porte feuille zal wezen. De dagbladen van Berlijn kondigen eene verklaring af van verscheidene ka- tholijke gedeputeerden legen de cncykliek van den Paus van 5 februari, verklaring die op eene duidelijke wijze betwist, dat de politieke-geestelijke wellen, de in stelling der Kerk omverre werpen en de rechten en voorrechten van de bisschop pen afschaffen. De verklaring profesteert insgelijks tegen de princiepen in de Encijkliek ge bracht, princiepen die hel gezag en de veiligheid van den Slaat in gevaar bren gen. De verklaring protesteert vervolgens tegen de rechten die de paus zich toeei gent om de Staatswetten niet geldig te verklaren, aan welke men, volgens de voorschriften der religie, gehoorzaamheid verschuldigd is. De onderteekenaars der verklaring noodigen al de katholieke vaderlanders uit, zich bij hen te voegen om die pro- testatie te onderteekenen. De italiaansehe Senaat heeft het arti kel van het strafwetboek, waarbij de doodstraf wordt gehandhaafd, met 73 tegen 36 stemmen aangenomen. Spanje vervalt van de eene moeilijk heid in de andere, grootendeels ten ge volge van de onhandigheid van Alfonsus of zijne raadgevers, die hem in de armen der geestelijken hebben geworpen. De onberaden wijze waarop Alfonsus te werkgingom de katholieke geestelijkheid in alles genoegen te geven moest noodza kelijk elders antipathie en ongenoegen opwekken. Uit Parijs wordt gemeld dat de Car- lislen groote loebereidsels maken tegen Puycerda. Zeven bataljons carlisten heb ben Bilbao den 26 februari met 12 kan- nons aangevallenzij hebben de forten van Puentenuevo en van Arbolaute ge bombardeerd. De stellingen eerst ver loren zijn drijmaal hernomen geworden. Het gevecht dal zeer hardnekkig was, heeft geheel den dag geduurd. De carlis ten zijn met aanzienlijke verliezen afge slagen. De bezetting van Bilbao heeft 150 mannen verloren. Lorna heeft versterking gezonden. Die de haver verdient en krijgt Zoo liggen de boeken. Gij, lieve jon gen, wordt soldaat en zoo lang als ge soldaat zijt en gij u wel gedraagt krijgt gijveel complimenten van uwe ouders die alle maanden, voor uwen dienst, 10 fr. van 't gouvernement trek ken. Gij dient. Uwe ouders trekken. Of zij houden de cents en dan Irekt gij ookeen vieze gespe. Of zij zenden u die op, en dan zou het gouvernement beter doen u die maar direkt te geven. Wordt gij gestraft, uwe ouders wor den ook gestraft, want dan en trekken zij geenen cent. Sterft uw vader of uw moeder en her trouwt de eene of de andere, uw cents gaan naar stiefvader of stiefmoeder en halve broêrs en halve zusters. Sterven uw vader en uwe moeder, dan meent gij zeker de 10 mannekens te trekken wat erreur dan zijn ze voor uw grootvader of grootmoeder. Zijt gij getrouwd, ge meent zeker dat uw vrouw en uwe kinderen de 10 fr. per maand zullen trekken terwijl gij onder dienst zijt wel ja, zie, legen dat ge nog wa weet. De 10 fr. blijven aan uwe ouders Mispikkelt uw vader iels en moet hij in gevang dat en geeft er niet aan. Dien gij maar voort, hij trekt hij toch de 10 fr. per maand. Verdrinkt hij dat geld, dat mag zijn het gouvernement zal hem alle trimes ters 30 fr. zenden om het werk van bermhertigheid te volbrengen de dor- stigen laven. In 't kort, jongens lief, ons plezierig gouvernement en zijne nog plezieriger meerderheid hebben daar een wetjen aaneengestoolen, waar eene inklflesch klaar water tegen is. M. Frère noemde haar: de penning van den kabberdoes M. Bara'zegde dal hel eene wet voor de wilden is. Dit is zoo. En daarbij is het weêral een kiesmiddel om de mannen aan 10 fr. in het net te krijgen. Allo De klerikale winkel gaat om zeepe Ze weten niet meer van wat hout pijlen maken om nog een beeljen op de bres te kunnen blijven staan. Maar de fondamenten zijn broos, het kaarten- kasteel gaat aan 't waggelen en het zal vallen midden het spolgelach over zulke jesuietieke dommigheid en roekelooze geld verkwisting De klerikalen hebber weêral eene nieuwe maatschappij ingericht tot verspreiden hunner dagbladen. Het moet zijn dat zij weinig bijval heb ben, want het is de eene maatschap pij op de andere, welke zij inrichten en het helpt niet, het volk wil hun nen zever niet lezen De vader van die maatschappij is M. Perin, professor hij de katholijke universiteit van Leuven en een dei- fanatiekste klerikalen van het land, dezelfde die voor eenigen tijd eenen brief en de benedictie van den paus heeft ontvangen voor de werken door hem aan Z. H. gezondeu en waarbij Bureel: Dixuindeatraat, 39. 10 centiemen den regel. 25 ceiitaenieu deu regel. Blieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's janrs voor dc stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven- 10 cculiciueu het nummer. Men schrijft in op alle de poslbnreelen. DE TOEKOMST. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-50. - 12-05. - a-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-13. - 12-06. - 6-20. De grondwet, waarbij de openbare machten der fransche republiek zyn geregeld, luidl, zooals by 23 Februari 1875 is vastgesteld, als volgt: Art. 1. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door twee vergaderingen: de kamer van afge vaardigden en de Senaat. De kamer van afgevaar digden wordt benoemd met toepassing van het algemeen stemrecht,op de wijze als bij de kieswet bepaald.De zamenstelling,de wijze van benoeming en de bevoegdheid van den senaat worden gere geld bij afzonderlijke wet. Art. 2. De president der republiek wordt geko- bij meerderheid van stemmen door den senaat en de kamer van afgevaardigden, als nationale verga dering vereenigd. Hij wordt benoemd voor den tijd van zeven jaren. Hij is herkiesbaar. Art. 3. De president van de republiek heeft het initatief van de wetten; gezamentlijk melde twee kamers. Hij kondigt de wetten af, als deze door de twee kamers zijn aangenomen. Hij waakt voor de uitvoering er van en verze- -fcert deze. Ilij heeft hetrccht gratie te verleenen: de amnestie kan slechts bij eene wet verleend worden. Hij beschikt over de gewapende macht. Hij begeeft alle burgerlijke en militaire ambten. Elk besluit va» den President der republiek moet "nede-onderteekend zijn door eenen minister. Hij esideert bij alle nationale plechtigheden. De anten er vreemde mogendheden zijn bij hem kkrediteerd. krt. 4. In geval van vakatures, openstaande na afkondiging van deze wet, benoemt de presi- t der republiek, den ministerraad gehoord, de tsraden in gewone dienst. De dusbenoemde tsraden kunnen niet ontslagen worden dan een in ministerraad genemen besluit. De staatsraden, krachlens de wet van 24 Mei 1872 benoemd, kunnen, tot dat hun mandaat versteken is, niet ontslagen worden dan op de wijze bij deze wet voorgeschreven. Na het uiteen gaan der nationale vergadering kan het ontslag niet gegeven worden dan bij senaatsbesluit. Art. 5. De voorzitter der republiek kan, over eenkomstig hel preadvies van den Senaat, de Kamer van afgevaardigden ontbinden vóór dat haar mandaat wettig afloopt. In dit geval worden binnen drie maanden de kieskollegiè'n opgeroepen lot het doen van nieuwe verkicziengen. Art. 6. De ministers zijn tegenover de Kamers verantwoordelijk: solidairvoor de algemeene staat kunde der regering; invidueel, voor hunne per soonlijke handelingen. De president der republiek is verantwoordelijk alleen in geval van hoog verraad. Art. 7. In geval van overlijden van een presi dent der republiek, of in geval van openstaan om andere reden, gaan de twee Kamers, vereenigd, onmidddijk over tot het verkiezen van een nieuwen president. Gedurende den tusschen lijd is de ministeraad met de uitvoerende macht bekleed. Art. 8. De Kamers hebben het recht, bij afzon derlijke besluiten genomen door elk van haar met volstrekte meerderheid van stemmen, hetzij uit eigen hoofd hetzij op verlangen van den voorzitter der republiek te verklaren dat de grondwettelijke wetten moeten herzien worden. Nadat dit besluit door een der twee kamers genomen is, vereenigen zij zich lot nationale ver gadering om tot de herziening over te gaan. De besluiten, houdende wijziging van de konstitu- tionnele wetten in haar geheel of voor een gedeel te, moeten genomen worden met volstrekte meer derheid der leden die de nationale vergadering uitmaken. Zoolang echter de volmacht duurt bij de wet van 20 November 1873 aan maarschalk de Mac- Mahon gegeven, kan deze herziening niet geschie den dan op voorstel van den president der repu- publiek. Art. 9. De zetel van het uitvoerend bewind en van de twee kamers is Versailles. ZE NIET mimim

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1