Gazette van 'I arrondissement Uperen. DE LEERING WCHrIstI V 677. 14e Jaar. Zondag 14tn Maart 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Bericht aan onze abonnenten. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJpercn verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. Het nieuwe kahinet in Frankrijk is eindelijk samengesteld. Het is bijna ge heel parlementair, wal eenige weerde heeft, daar men ernstig bedreigd was een extra-parlementair kabinet te hebben, of wel een ministerie-Fourlou. M. Buffet, aan het verlangen van den groep Wallon voldoende, heeft toege stemd zich met portefeuille van binnen- landsche zaken te gelasten. M. Dufaure, minister van juslicie; M. Say, finanlien; M. Wallon, openbaar onderwijs; M. de Meaux, landbouw; MM. Decazes, de Cissey en de Montai- gnac behouden hunne portefeuillen van binnenlandsche zaken, van oorlog en van de marine. M. Target zal onder-slaalssekretaris zijn bij de binnenlanesche zaken. Het schijnt stellig dat dit ministerie heden in den Journal officiel zal ver schijnen. Een depeche meldt dat de nieuwe ministers gisteren avond zich bij maar schalk Mac-Mahon hebben vereenigd ten einde zich te verslaan op het définitief programma. Men verzekert dat M. d'Audiffret-Pas- quier, voorzitter der Kamer zal worden gekozen. De pruissensche Kamer der Gedepu teerden heeft gedurende zes uren het voorstel van M Piétri beraadslaagd betrekkelijk het wetsontwerp op het recht der oud katholijke parochiën op de goede ren der katholijke kerken. In eene redevoering, die met veel geestdrift is onthaald, heeft M, Piétri de redenen van zijn voorstel uileen gezet. De minister van eerediensten heeft de verzending van het voorstel aan eene commissie aanbevolen. Hij heeft ver klaard dat het gouvernement zich zou aansluiten hij eene beslissing van den Rijksdag, gegrond op het voorstel Piétri. De Kamer heeft beslist het voorstel aan de commissie te verzenden gelast met hel bestuur der goederen aan de katho lijke Kerk behoorende. De italiaansche senaat, die onlangs lol behoud van de doodstraf besloot, heeft thans goedgekeurd het artikel van het strafwetboek, waarbij bepaald wordt dat de voltrekking der doodvonnissen ge schiedt binnen de gevangenis in tegen woordigheid van enkele overheidsper sonen. De Daily Thélégraph zegt. dat het italiaansch gouvernement geweigerd heeft de politieke vrijheid van den paus te beperken. Het is zeer te betwijfelen dat het daartoe door een hoegenaamd gou vernement is uitgenoodigd geworden. Een nieuws dat verwondering zal doen ontstaan komt ons uit Engeland toe. De lord-meicr van Dublyn, kondigt de viering aa'n van den honderdsten verjaardag van O'Connell. Deze laatste was in 1775 geboren. De feesten zullen drij dagen duren, De lord-meier zal er de vevolgde prelaten van Duitschland, de italiaansche en fran- sclie prelaten uitnoodigen. Tiet is lang dat wij het Nieuw jaarsblad van IJperen, de eer niet gedaan hebben, te antwoorden; doch, nu en dan eens, kan geen kwaad doen, want ontelbare lezers dit heilig hladje niet lezende en weten dus ook niet wat voor kolossale bees tigheden men er in vindt. Om eene; onder duist, aan te halen, leest en oordeelt: Na eerst eene olifantslogen uitge kraamd te hebben met te zeggen uat de liberale gazetten en namelijk de liberale Toekomst, schrijven dat er religie zijn moet, dat zij noodig is; maar dat allen ook overeenkomen om de oude katholijke kerke te bestrij den, die sedert 1800 jaren eene vaste, zekere en stellige religie leert en verspreidt; die vaste en klaar van Godswege voorenhoudt waartoe een mensch geschapen is, hoe hij als mensch leven moet en hoe hij tot zijn einde, zijn geluk, geraken kan. Ha huichelaars daarin liegt ge vrijwillig, want juist het tegenover gesteld van hetgeen gij zegt doen wij Het is de oude katholijke kerk wel ke wij verdedigen tegen de nieuwe kerk van geld en overheersching, van nieuwerwetsche mirakels en alle soorten van schreeuwende menschen- ■Msxafcrv: ttr-iMMW i *s x C:gi*ecl: Dtximidestraat, 39. 19 centiemen dew regel. as cemtieiiieji dcu a*egel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geSicel Belgie. Bu'ilenlandsche verzendingen't port daarboven- centiemen liet nummer. Men schrijft in op alle de poslbtireelen. DE TOEK»MST. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-50. - 12-05. - o-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-49. - I i-18. - 2-35. - 5-25. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Lungemark-Oostende. 7-15. - 12-06. - 6-20. Hetgeen de clericalen liefst in den volksgeest trachten te printen en te onderhouden is dat wij, liberale gazelschrijvers, voor eenigst doel bewer ken het belachen en met de voelen treden der Re ligie, en van al onze macht te gebruiken om ze afkeerig enonmogelijk Ie maken. Onder het oogpunt van het Jesuitism is deze beschuldiging ten vollen waar.... Alleenlijk onder het oogpunt der waarheid, deze beschuldiging is in den grond valsch cn ver dient dat wij de verzachtende omstandigheden bepleiten. Om te spreken volgens de voorschriften van M. Delcour, minister van het catholijk Inwendig (alles wat het meest Inwendig is), zullen wij be ginnen met te zeggen dat er in het rechtgeschil twee punten bestaan Religie en.... Religie. Over alzoo goed achttien eeuwen stelde Jesus het catholijk geloof in, de openbarende religie bestond enkel uit liefde en langmoedigheid, ge grond op de volledigste onbaatzuchtigheid. Zoolang de stichter daar was, de nieuwe in stelling liep als op wielkens, zonder belemmering noch vlek. De nieuwe ingewijden van het kalho- lijk geloof kenden het eerste letter niet van kuipe rij noch exploitatie. Geheel overgegeven aan het verheven voorschrift dat het rijk, voor den over tuigden geloovige, van dezen wereld niet is, zag men de nieuwe republiek der kerk met helder ge laat en verheven hoofde voortstappen. Het was de Gulden eeuw van het christendom. Maar zie, van langer hand kwam de heersch- zucht medespelen, en van toen af drong den worm in het schip. De lot dan toe zoo zuivere en diep weldadige religie onderging van toen af eene onheilvolle verandering. Vreemd aan de wereldsche zaken, zooals zij inoest zijn en zooals zij lot dan loe geweest was, sloeg zij eensklaps over tol de Bate cn de Politiek. Eenige geslepenen bekleed met hooge kerkelijke bedieningen, begonnen de religie al haren winstgevenden kant te beschouwen, be sloten ze r.aar dit doeleinde te geleiden en haar zooveel mogelijk te doen opbrengen. De hemel wierd alzoo schalplichtig hunner wereldlijke bewerkingen, en men stak winkel. Men maakteopvolgenllijk tarieven voormessen, doopsel, huwelijk en lijkdiensten dan, in de kleinere winsten, bracht men de aflaten, de dis- pensiën en de novenen in tarief Dan vermenigvuldigde men meer en meer de winstgevende uitvindingen met het tot stand bren gen van eeniger dezer stille godsdienstige maat schappijen onder het firma ad majorem Dei gloriam, en waardoor men tot de algemeene fortuin werkte door middel der begiftigingen, bezetten, testamentrooverijen en andere meer of min stoute dieften. Ziedaar wal zij tot stand gebracht hadden aan gaande de geldkwestie in het stoffelijke belang. Wat aangaat den stoffelijken invloed, daarvoor had men ook gezorgd door een sijstema in te huldigen dat niet missen kon goede vruchten te dragen.Zij hadden het gemunt op de vrouw welke zij onder den klauw hielden door den biechtstoel. Door dit middel waren zij meester van den huissleutel, hetgeen met den sleutel des gewe tens en dien der geldkas, een geheel uitmaakte bekwaam om al de geheimen en de schatten te bemachtigen bij een onwetend en blindelingge- hoorzamend volk. Men begrijpt dat, eenmaal daar, de Godsdienst eene macht geworden was waarmede men met of tegen dank moest rekenen. Hij drong zich op bij het menschdom langs al zijne flauwe kanten, cn wee aan dezen die niet gedwee het juk duldden De religie deed hare overheersching schrikkelijk aan de wereld gevoe len. Zij had alsdan ter harer beschikking, de on verdraagzaamheid, de onverzoenlijkheid en - de inkwisitie. Zij versmachtte de ziel en doodde het lichaam En alles dat nogtans, onder het uilbazuinen harer gehechtheid aan het Testament Jesu en hare volledige toepassing der gedachten en grondbe ginsels, die bij den verheven Nazarelhaan, den grondslag zijner instelling uitmaakte. Is het noodig de geschiedenis te openen en er met luider stem hel treurig verhaal te lezen der oorlogen, moorderijen en ongelukken voortge bracht door de vervalsching van Jesus leeringen en welke sedert eeuwen het menschdom tarten, sedert dat de religie opgehouden heeft de uit drukking te zijn der ware liefde, der langmoe digheid en der onbaatzuchtigheid. Neen. Het menschdom heeft deze dingen niet vergeten, cn dit strekt hem ter eere. Sedert korte jaren van hier, eene bijna alge meene tegenwerking herft plaats bij het mensch dom, aangaande deze religiekweslie. De uitbreiding van het onderwijs, geholpen door het oordeel, begint den mensch, gelijk in welken maatschappelijken stand, zich rekening te maken over hetgeen men van hem wil. Van langerhand begint hij gewaar te worden dat de katholijke religie, eertijds Zou Zuiver cn Zoo rein, op verre na dezelfde niet meer is. Van trap tot trap ontwaard hij de talrijke ondeugden die ze onteerdl cn de ongelooflijke gruweldaden die zij pleegt onder den mandel van schijnheilig heid, logentaal en list. En in plaats van, gelijk voortijds, de wereld door vuur en bloed te laten verdelgen, de men- sclmi van heden beginnen met zich een wapen aan te schaffen,dat beteris dan debeste mitrailleuse: den spot, Ja, wij lachen en spotten mei deze valsche religie welke gegriffeld is op de oude goé religie van Christus, om dat de nieuwe er toe aanleiding geeft. Ja, wij lachen met al die geveinsdheden, die oefeningen, die bedevaarten, die domme en vernederende aardigheden waarop Christus nooit het minste gedacht gehad heeft. Ja, wij zullen altijd den hevigslen spot drijven tegen de buiten sporigheden der katholijke aposlolijke en roomsche koopmannen, die onder voorwendsel de zielen te zuiveren, altijd, uitkomen op het zuiveren dep beurzen. Ja wij zullen altijd en overal aan den schandpaal stellen de huichelaars en kerkratten, waarvan het eenig doel is middels uit te zoeken om de algemeene verzwelging der katholijke oordjes te bewerken. Ja, wij bestempelen zulke religie als eene heiligschending, eene misdaad, een hoogverraad tegen de samenleving en onze eenige wensch ware zulke religie voor eeuwig van de wereld te zien verdwijnen Alle aan het schotelken zittende kalbolijken zullen zeggen dat we blasphemeeren en zullen ons bedreigen met de bliksems van den onfaalba- ren PausMaar, alles wel overwogen, hebben wij ongelijk Indien Jezus kon terugkomen en ons hooren, hij zóu zonder aarzelen uitroepen: Neen I

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1