Kamer. Stads Nieuws. bedriegerijen; wij houden voor dat de menschen ónder hun als broeders moeten leven en elkaar behulpzaam zijn; dat het zielenbestier en het bestier der wereldlijke zeiken, twee verschillige machten uitmaken, dus dat het geestelijke niet mag gemengd worden met het tijdelijke; dat de wet Gods, geëxploiteerd door intriganten; niet mag dienen om gelijk welke religie in het politiek te mengen. "Wij willen een onderwijs zonder verwringing, zonder valsche begrip pen, de geschiedenis zonder leugens, waarin men de groote mannen eert en de tijrannen en heulen veracht; wij willen het onderwijs van het volk, opdat het zijne eigene stoffelijke belangen leere kennen en bewerken, liet overige voor hiernamaals gaat u aan. Daar is hetgeen de Toekomst wil en met haar geheel de liberale drukpers. Het overige wat gij uiteendoet is maar bedriegt den boer en strekt u weinig tot eere, en om onze lezers een staalken te geven hoe archi-dom uwe artikels zijn, nemen wij een over de Grondwet tot voorbeeld. Die schrijverkens zouden willen doen verstaan dat, arme familjen uitsluiten om testamenten in te pal men, zich verzetten tegen de wetten van een land en de bevolkingen tot opstand aanjagen, de staten en gou vernementen ondermijnen, mag ver geleken worden bij het uitoefenen van eenen eeredienst! Die farceurs zijn schrikkelijk dom, of, zij moeten het overige van het menscgdom voor zot aanzien. Ten zou maar dat meer mankie- ren en 't ware dat de lieflijke cle- ricale portugaalhladjes maar den eersten den besten zouden mogen ruïneeren door eer en reputatie schenderij, uit politieken drift hoon en laster uitspuwen tegen treffelijke liedenTegen dat ze nog wat weten. Hadaar hebben wij het, in plaats dat een herder der parochie, door treffende voorheelden uit het Evan gelie, liefde en weldadigheid onder zijne kudde zou trachten te versprei den, hij zou mogen bij middel zijner kuip,de andersdenkende dan hij ver gruizen en verdelgen; deze handel wijze noemen zij de vrijheid van denkwijze uitdrukken Ten is zeker niet serius he? Ehneen, zij en maken er geen gébruik van om de liberalen weg te poetsen en hunne negenwekers in de plaats te stellen. Dit laatste paragraaf slaat den nagel op den kop en het is maar het woord liberalen in katholieken te veranderen en uw vonnis is geveld Ziedaar, beminde lezer, hoeverre de dommigheid gaat van menschen die eene slechte zaak te verdedigen hebben; alles Wat. zij tegen hunne vijanden uitkramen valt mede om hunne eigene veroordeeling te strij ken. Men schrijft uit IJperen aan dcPresse Beige, van Brussel Het gedacht eenen Liberalen Bond te slichten is allergelukkigst en vindt veel bijval bij al de liberalen die verlangen om met het klerikaal gouvernement ge daan te maken. Het is altijd vast en zeker, dat hoe- meer de hoofden bijeen zullen komen, boebeter zij zich zullen kunnen verstaan om het bewind terug te nemen. De maatregels die men zou moeten nemen om tot eene ernstige en vrucht dragende samenteiling te geraken en die door de liberalen van alle keur zouden kunnen aangenomen zijn waren de volgende 1° Heropbouwen de vergaderingen die geen toeken van leven meer geven, gelijk deze te Kortrijk.bij voorbeeld; herinrich- len deze die maar één of twee maal 's jaars bijeenkomen, want deze ook zijn onmachtig de noodige kracht te bezitten om al de hinderpalen te overmeesteren die door hunne vijanden den liberalen in den weg gesteld zijn tijdens de kie zingen. Het is noodig, wil eene vergade ring groeien en bloeien dat zij ten minste eenmaal alle twee maanden bij een kome. 2° De jongelingen inlijven, ze lot den sIrijd vormen, hun met de moeilijke werkingen der kiezingen gemeen maken. 5° Eene gemeenzaamheid en betrek king tot stand brengen lusschen den bui ten en de steden, om de moedige land bewoners, die door zich opentlijk als liberaal te durven uitgeven, den haat en de vraak van het geestelijke voor hun en hun huisgezin te vreezen hebben, te beloonen en te ondersteunen, niet door woorden maar door daden. 4° De rechtzinnige en getrouwige libe ralen bevoordeeligen en niet meer de twijfelachtigen, de ongestadigen begun- tot sligenHetgeen aanleiding geeft liberalenlegen veinzerij en verraad. 5° Eene algemeene kas inrichten tot het voorzien in de algemeene kiezings- kosten. Alzoo zou men de meest bedreig de arrondissementen kunnen onder steunen, of deze waar de liberalen eenige kans tot winste zien. Anders handelen ware bet geld verspillen, dat in de han den der klerikalen zoo een gevreesd geworden is en wiers macht de hun zouden kunnen keeren.op voorwaarde dut zij er een goed gebruik van maken en dat iedereen medewerke in het bereik van zijn ver mogen. Met wijslijk de hierboven aangehaalde voorschriften tc volgen, de liberale partij zou worden wat zij weieens was sterk en machtig. Mochten de afgevaardigden der liberale vereenigingen van het land gelukken in het wakkerschudden van het ontmoedigd liberal ismus. De discussie over de wet op het nota riaat is dinsdag in de Kamer begonnen. Opdat onze lezers met kennis van zaken de discussie over het notariaat zouden kunnen volgen, zullen wij voor hen die het niet weten, zeggen dat er, volgens de wet, drie klassen van notaris sen bestaan. le De notarissen die hun verblijf hebben in de hoofdstad van een Hof van van Beroep. 2e De arrondisscmentsnotnrissen die in de zetelstad van eenen rechtbank van eersten aanleg verblijven. 5e De kantonale notarissen die in de zetelplaats van een vredegerecht verblij ven. De eersten mogen werken, in het geheele gebied van het Hof van Beroep, 't is le zeggen in twee, drij en zelfs vier provinciën De tweeden mogen slechts werken in het arrondissement waar zij verblijven. De derden zijn beperkt in het kanton dat hun als verblijfplaats aangewezen is. Het is deze klasseering waar het wets ontwerp van M. Delehaye en consoorlen een einde wil aan stellen. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. Ci'pndfvet. 'i Vivat de Grondwet! roepen de liberalen. En zy houden niet op van de Grondwet in stukken te scheuren Daerom toch laten zy niet de katholieken als eenigste vyanden dei' Grondwet uit te schelden! De Grondwet zegt; De eerediedsten zyn in Belgie vrv. En de liberalen doen niets dan den triomf zingen van Bismark, dié den katholie ken godsdienst op alle vvyzen 'vervolgt, onder- lusschen wenschende dat de zelfde vervolging in Belgie worde nagevolgd I De Grondwet waerborgt de vryhcid der drukpers, en de liberalen overweldigen de katho lieke drukpers door zoogezegde processen van schadevergoeding welke de blinde Themis hun doet winnen!.. a Zy waerborgt ook de vryheid der denkwyzen, en de liberalen maken wetten die aen den pries ter verbiedan zyne denkwyze in de kerk uit te drukken ii De Grondwet had de rechters aengesleld hun ltven gedurende, en Bara, het opperhoofd der liberalen, doet eene wet doorgaen die de rechters afstelt als zy nauwelyks 70 jaren geworden zyn I enz., enz. i> Er zvn, waerachtig! geen huichelaers ooit geweest, gelyk de hedendaegsehe liberalen, die alzoo spreken en anders doen ïliilf-vastcu. IJperen, 5 Maart 1873. Half-vasten heeft zich dit jaar gekenmerkt door overvloed aan maskers. Van den vroegen namiddag' waren er hij hoopen op straat le ontmoeten, en niettegen staande het slecht weder, want het regende dat het goot, vervuldden geheele benden gemasker- den en nieuwsgierigen onze markten en straten. De maatschappij de Witte Peluwmutsen heeft zich onderscheiden dit gezelschap, wel 50 in getal, vaandel en muziek aan 't hoofd, heeft in stoet en zeer eigenaardig vermomd, de voor naamste straten en estaminets der stad bezocht. Vóór de woonsten der heëren Carlon-Hynde- rick en van den kominandant der Burgerwacht, hebben deze liefhebbers, verschillige stukken muziek gespeeld, een dansken geflikkerd en een koor gezongen; 's avonds hebben zij d« zalen der Concorde bezocht. 's avonds hebben wij in verschillige herbergen de maskers hooren intrigueeren. Men zal ons zeggen dat het hierbovenstaande in twijfelachtigen zin klinkt; wij zullen daarop antwoorden dat in gelijk welken zin men hel lezen wil, het hecht is; want er zijn veel gemasker- den die meeuen dat zij intrigueeren en eindigen met zelf geïntrigueerd te zijn. Wat wij nog opgemerkt hebben, is dat dit jaar, zoowel Vasten-avond of Half-vasten, het zoodanig kaal was in inlruges. Wij hebben over een jaar en nog andere jaren soms intrigues gezien die deden lachen. Maar nu,och erm»! in plaats van intrigueeren het zijn grove en krapuleuze redeneeringen dan wanneer het door eenen facoeniijke gedaan wordt, het is dikwijls kaal of dom en het dient soms maar om de; eigen weerde van den niet ge- maskerden te kwetsen!Hetgeen niet altijd gedaan wordt met opgezetten wille, maar het loont ons aan hoe weinig gemaskerden het woord intrugeeren in den echien zin begrijpen. Hopen wij voor ten naasten jare iels beters. DSeften, - In den nacht lusschen Dinsdag en Woensdag laatst zyn er ten nadeele van Fred. Ba i ie vierlangzagsr en Louis Slim- brouck, koopman in vlas, IJpcren-buiten (Saint— Jacobs), een aantal konijnen gestolen. De Juslicie doet onderzoek. Men zegt nog dat er den zeifden nacht bij L. Boutens, kuiper te Zonnebeke, en H. Coo'zaal, te Ledeghem, ook zuldanige dirften gepleegd zijn. CwuBCSü'de. - Programma der stukken 'die zullen uitgevoerd worden den 18 Maart 1875, ten 7 l/2 ure 's avonds, dooi' het muziek des korps Pompiers. 1° Marche du Songc d'unc Nuit d'Eté, gearr. door Ch. Otto, Mendelssohn. 2" Pot-pourri du Chalet, gearrangeerd door Van Caick, Adam. 5° Polka, Peau de Safin, gearrangeerd door Otto, J. Klein. 4° Grande Fantaisie sur Roland de Ronceveau, gearrangeerd door Ch. Otto, Mennet. o" Les Sirenes, Valse, 1° execution, gearrang. door Ch. Otto, Boscovitz. Tt .Saas*eëaa. - Lijst der jureën, toebehoo- rende aan het arrondissement IJperen, die ge roepen zijn om te oordeelen in de zaken die zullen gebracht worden in de eerste serie van het tweede kwartaal van het Hof van Assisen, Waarvan de opening vastgesteld is op Maandag 5" April, onder het voorzitterschap van M.Tuncq, raadslid hij het Hof van Appei te Gent MM. Iweins-Storme, IJperen. Thevelin, Beiioit, burgmeester, Kemmel. Ricquiex, Marcel, koopman, Waasten. Van Merris, grondeigenaar, Poperinghe. Vanden Rerghe, brouwer, Reninghe. V an den 5" tot den 12 "Maart 1875. GEBOORTEN Mannelijk geslacht C) Vrouwelijk 5) te Z3raen> 9' Aloisius Craye, zonder beroep en Sophia Astaes, herberghierster. Carolus Bergof, (i7 jaren, zonder beroep echt genoot van Barbara Artois, Tbouroufslraat. Anna Engelbosch, 73 jaren, zonder beroep, Christoffelslraat. Gcnoveva Fontaine, 78 jaren, zonder beroep, echtgenote van Carolus Ghysel, Grootemarkt. Julia Deschryver, 70 jaren, kantenwerkster, ongehuwd, St Jacobstraat. TreSia Tracquet, 58 jaren, kleermaakster, echtge note van Petrus Vercruysse, meenenstraat. Victoria Rosseel, 22 jaren, kantenwerkster, on gehuwd, meenenstraat. Joannes Knockaert, 55 jaren, zonder beroep, echtgenoot van Natalia Debal, Lombaardstraat. Josephus Cuyper 72 jaren, werkman, echtgenoot van Camiilia Vanhee, meenenstraat. Kinderen beneden Mannelijk geslacht 4) de 7 jaren Vrouwelijk idem 2) gecne hij noemt heel den liberalen Boel Va„ Poperinghe waar niets menschelijks inzit.» (sjc Zulks verweten zijn van primo-loco is niet erJ want, in zijne hoedanigheid van hemelbcest, «j] hij ons veroordeelen als heibeesten, om dat \v, alzoo al te zaïnru ats dieren zouden aanzien vvod. di u. Primo-loco heeft vele bloemen van Rheto. rik» gezaaid iu zijnen artikel, waarin hij ons noo 11 zendelingen van Satan, helscbe geesten noetnt' die huilen en schuimbekken, die helsch e,| sanatiscli woeden en brieschen, die gi'inzPr) spotten. enz. enz. Bravo, primo-loco, daj heet-men meesterlijk schrijven en als gij ZOo voort gaat, gij moogt hoop hebben van algaUlt uwe epauletten van bisschop te winnen. Hoort, lezers, wat primo-loco nog zegt 1; Wat meest hunne woede geflitst heeft, js de plechtige veroordeeling van hunne walgelijk en eérlooze gazelle, en van hunne Phllhar- monie, uilsluilelijk gesticht 0111 liberaal [e maken, 't is le zeggen,ongeloovig of ten minsten a onkatholiek! 11 Die plechtige veroordeeling komt van de wettelijke overheid der H. Kerk! En dus '1 is te kiezen lusschen kind van de II. Kerk te zijn of niet! enz. (sic.) Zoo dan, leden der Philharmonie, gij hebt uwen keus te doen iu onze sociëteit te blijven of uit liunne kerk gebannen te zijn, die, wel is waar, niet gemeens heeft met de oude oprechte kerk van God.T Is ook op den zelfden toon dat al de predikatiën van de zoogezegde jubilé en al de bedreigingen in de biechsloelen plaats gehad hebben; en wij zouden niet mogen lach 11 wanneer wij hunne belachelijke praats hoortn! Uwe jubilé heeft meer kwaad toegebracht aan de biechte dan al hetgeen men zou er kunnen tegen schrijven men wordt onverschillig aan de abselulie gegeven of geweigerd door zulke fabrikanten van nieuwe zonden, wanneer men klaarlijk ziet dat deze in hunne handen maar een middel is om te trachten hunne wereldlijke heerschappij overal te doen zegepralen. En gij durft klappen Van plechtige veroor deelingen, als wanneer deze uitgebast zijn door eene Krulle of eenen BasiliusDat is te straf. En wij zouden ook niet mogen lachen, als wanneer wij vernemen, bij voorbeeld, dat drze belache lijke zondenvergevers hunne absolutie, zouden geweigerd hebben aan renen hooggeachten raads heer der stad, die meer verstand bezit in zijnen kleinen vinger dan deze twee gekruinde pootspe lers in hun gewijd lichaam I Wilt gij-eenen goeden raad hebben Indien gij begeert dat d» biecht geëerbiedigd worde, begint met ze zelve te eerbiedigen, in plaats van een instrument er van te maken om uwe politieke en heerzuchtige driften te vergenoegen. Primo-loco voegt er bij e aanhoort uwe priesters die hunne zending hebben van God I Wilt gij weten wat wij van sommige uwer pries ters peizen? 'l Is dat, als wanner zij iater ondei de oogen van God zullen moeten verschijnen, zij daar eene andere soort van zendingen zullen krijgen, voor straf van hem op ertie zoo verkeer de wijze gediend te hebben. Primo-loco eindigt met te zeggen dat: «elke priester die in eenheid is met regentie, bis- 11 schop en Paus, zendeling des Hrerfen is. Na dit gezegde mag men den ladder optrekken. Zoo dan, waar eene liberale regentie bestaat, zijn de priesters gecne zendelingen van God meer wij hadden deze bekentenis niet noodig om zulks te weten, want, als wanneer men het groot .getal dezer mannen aan het werk ziet, zou men hun veel eerder voor zendelingen van .Satan nemen. x-rr o Maart 1875. Eeira woord as «pens den poperingsche» correspondent. 't Monster abétjè, primo-loco, heeft in het vuilblad van Zondag laatst zijn beste vlaamsch gestort om zijne woede uit te spuwen tegen het 10 Maart 1875. De helsche en satanische werkingen der po- peringsche liberalen hebben Zondag li. nogeens een harden klop aan de religie en de goede zeden toegebracht. l)e negroste feest van het vviiner- saizoen, beslaande in een groot Concert en Bal, moest bij de Philharmonie plaats hebben, en, niettegenstaande de sermoenen der ijverige paters redemptoristen en de weigering der abso lutie aan al wie niet wilde beloven van die slechte maatschappij te verlaten, men heeft bemerkt dat die godsdienstige middels op de weggezondene biechtelingen geen den minsten invloed gehad hebben en dat de phiiharmonisten besloten heb ben le volherden in hunne boosheid en hunne on godsdienstigheid. Inderdaad het programma dier feest was wel c.n duidelijk gemaakt om de jongelingen van beide geslachten af te houden van het lof, de biecht en alle godvruchtige oefeningen, want de aange kondigde stukken verschilden met het muziek dat men gewoonlijk hoort in de kerk gelijk den dag bij den nacht, en niets moest zeker meer aantrek kelijkheid noch meer bekoorlijkheid aanbieden. Ook was de zaal proppend vol en was het getal damen nog grooter dan het in de voorgaande concerts geweest is. Muziek en gezang, alles is op de schitterendste wijze uitgevoerd geweest. Juistheid, nauwkeu- 1 tgheid, zuiverheid en samenhang wekten van het begin lot het einde de algemeene bewonde ring op. De harmonie die vier stukken uitgevoerd heeft, waaronder een pot-pourri op bekende Cl) iets door Buyssens, is voor dit laatste stuk zoo geestdrilliglijk loegejuichd en gebisseerd geweest dat zij, om den wensch van het publiek (e vol doen, een groot deel ervan heeft moeten her- halen. Het is niet te verwonderen dat M. Klein, bestuurder van dit verdienstelijk korps, na op eene meesterlijke wijze eene fantaisie voor klarinet afgeblazen te hebben, met dezelfde eerbetuiging is bejegend geweest. Na hem hebben wij nog onder onze eigene kunstoefenaars te melden M. Vanpoucke, ex-cor

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 2