Testament gemaeckt by Soetkin van den Hocte. VILLE.II'TPRES. SCOTS VERKOOPING Staande op de Kaai te Wperen, Donderdag 25 Maar! 1875, A VELG-HEM, Verscliillige Tijdingen. M ARKPRIJZEN. m 1 - Notaris VA M EECKE, TE WERVICK. M EENEN ZITDAG HOP^mARKTEIf. P0PERING11E, 5 Maart. W Sg L'Administration locale prévient les habitants que le róle de l'exercice 1875 pour le recouvrement de la taxe Communale sur les chiens, est pro- visoirement arrèté et déposé au Se cretariat a l'inspection des contri- buables. Ceux qui se croiraient lésés sont admis a faire valoir leur recla mations devant le Conseii Communal. Les Bourgmestre et Échevins, drij beneden plaatsen, vier slaapkamers, grond-waler, scltoone kelder, waschhuis en achterplaats, op drij honderd stappen der stad; ten prijze van 2o0 fr. 's jaars. Grondlasten ten laste van den'eigenaar. Zich te bevragen, N° 4, op dc Kaai. teIJperen. H O sa w 8 es a S ee, s g w "3 sst a ai SM ï-A 1 ei a s"i zri 5:3 -S z> w "7 5 15 @4 <3 Hi «A»? bepaald op °m 6 uren, in d'herberg S' ELOI Nieuwe Straal te Wervick, van IZEKENS met 2 aren Ml 98 centiaren Grond en Hof te \V ervtck, in de Nieuwe Straat, sectie C, nummers 444, 449al,c en deel van 449d. Gebruikt door verschilligen, zon der pacht, aan 24 fr. per maand. solo van hel i*10 linie-regimcnt, die slechts sedert eenige maanden zich toelegt op de studie van den piston en die, tot groote voldoening van het publiek, een airvarié vervuld van moeilijkhe den: le carnaval de Venise, op dit instrument heeft laten hyoren. Maar hetgeen nog meer dan de muziekinstru menten de religie en de goede zeden in gevaar gesteld heeft, 't was de medewerking van Juf vrouw Stephanie Bacot, vermaarde zangeres te Brussel, van M. J. Lefebvre van Gent en van M. Dckemper van Brussel. Onzeggelijk is het met wal voor zoete, zuivere engelachtige en bekoorlijke stem Joufv. Bacot begaafd is en met wat voor kunstige uitgalmiugen zij, zoowel in de lage als in de hooge toonen, een aria van den Domino noir en een aria van de Dragons de Villars gezongen heeft. Men gevoelde zich als buiten de aardsche gewesten vervoerd, niet kunnende denken dat er zulke talenten op de wereld bestonden. M. Lefebvre wiens klare, behagelijke en sym pathische stem wij reeds in voorgaande omstan digheden hebben kunnen waarderen en welken kunstenaar wij altijd met plezier wederzien, heeft op nieuw zijne buitengewoone zangkunst in ver- scheide romancen ten hoogste doen bewonderen. Wedergeroépen in het midden der levendigste toejuichingen, hij heeft eeuen duo gezongen met Joufv. Bacot, die gansch het gezelschap in de grootste verrukking "opgetogen hield. Eindelijk M. Dekemper, een waarvan men zelden de weerga vindt, heeft door zijne vrolijke en lachverwekkende zangstukken alie oogen doen tranen,en overvloediglijk het zijne bijgebracht om aan dit feest een stempel van volmaaktheid le helpen geven. Maar hetgeen bijzonderlijk aan de religie en de goede zeden den doodskiop toegebracht heeft, 't is het luistrrlijk bal waarmede het concert bekroond is geweest. De zaal was opgepropt van damen en nooit heeft men schooner toiletten gezien. De dans heeft zich in de broederlijkste en de vreedzaamste levendigheid voortgezet tot ten 5 ure." O die ongelukkige religie Men kondigt ons, lot opsluit van het winter- saizoen, eene groote feest aan voor het begin der naaste maand. Wij kennen nog het programma niet, maar wij hopen welhaast deszelfs inhoud aan onze lezers te kunnen mededeelen. Nog eene aanranding tegen onze valscke en haalzuch- tige religie. kluchtzanger Volgens de nieuwe poperingsche religie, is hel verboden de muziekfeesten of de bals der Phil- harmonie bij te wonen, op straf van doodzonde; maar het is door de wettelijke overheid der H. Kerk, bekend onder de firma Huis-Muis, Krulle, Basiüus en C'"". toegelaten met vrouw, dochters en onbejarige kinders naar katholijke concerts te gaan, waar men velte Bousselaardsche liedjes hoort zingen ad majorem dei gloriam. Vraag het maai' aan de Tuiters, vraag hef ook aan de katholijke damen en juffers die bloosden van schaamte en daar provisie hebben kunnen maken om eene bijzondere biechte le doen. Voor deze leden zijn er nogtans absolutien bij hoopen le bekomen, want de maatschappij waar men zulke zedelessen geeft, is openbaarlijk aanbevolen in predik-en biechtstoelen door de zelfde wette lijke overheid, om reden zij samengesteld is dooi' verslaafde kiezers die stemmen volgens hel zwart bevel. Had zulks moeten in de Philharmonie ge beuren, zij hadden in hunne kuip gesprongen en de vervloekingen en de verdoemenissen zouden gevallen hebben gelijk eene hagelvlaag op zulke misleiders van het volk. liet was wel de moeite waard hooggeplaatste damen van Brussel te doen komen om dat concert archi-bouffe bij le wonen gelukkelyk hadden zij, ter intentie van het helsch getuit van 't mu ziek, elk eene kilo watte in hunne hooren ver borgen. In plaats van bis, men heeft geropen assez genoeg, en de kopstukken die daar tegenwoordig waren, hebben opentlvk hun misnoegen laten kennen. Toe dan, Huis-Muis, Krulle, Basiüus en Clc, haast u eenen vollen aflaat te geven als belooning aan deze die zulke treffelijke sociëteiten onder steunen. Men leest in het Nieuwsblad van zondag laatst en toen nog in groote letters De naam van Berten is geen familie naam Als het zoo is, wat zou wel dn oprechte naam van onzen burgmeester-volksvertegenwoordiger zijn, mits deze dien hij draagt grene familienaam is? Is het eene lapnaam dat hij draagt en is hij dan zoo een man zonder naam Toe dan, Nieuwsblad, zeg ons eens zijne oprechte naam '10 Maart 1873. Wij laten het woord aan de eerbiedwaardige Moeder over dewelke wij twee woorden repten in onze laatste briefwisseling David, myn lieve kindt, ghy zyt de oüdste. Leerdt wysheid, op dat ghy uw suster- kens een goed exempel geeft ende wacht u van quaedt gezelschap, ende achter de slratc te spelen met de quadc knechten maer leert wel lesen en schryven, op dat ghy verslandigd wordt, ende hebt malkanderen lief, sonder twist ofte ghekyf, maer svt vriendelyk d'een den anderen de wyste sal den sleghlen verdragen en vermanen met vriendelyckheyt de stereke sal met den krancken medelyden hebben ende helpen hem al dat hv kan uyt liefden de ryeke sal den aermen bystant doen uyt broederiyeke liefde de joncsle sal den oudsten gthoorsaem syn in t' goede. Vermaent d'een den anderen tot neerstigheyt om te werken, op dat ghy meught bemint syn vermaent mal kanderen tot goede werken, tot sedigheyt, eer- baerheyt ende stilheydt. Lydt liever onreght, dan dat ghy een ander onrecht soudt doen lydt liever verdriet, dan dat ghy een ander verdriet soudt aendoen wordt liever versmaedt, dan dat ghy een ander versmaden soudt wordt liever beloghen, dan dat ghy een ander beliegheu soudt laet u liever het uwe benemen, dan dat ghy een ander het syne benemen soudt ende alsoo voort. Voorts, myn lieve kinderen, Betkin ende Tanneken, myne lieve schaepkens, ick vermaene u lieden in al dit selve, als dat ghy ghehoorsa'em wilt syn den geboden des Herren, ende voort uwen oom ende moeye gehoorsaem syt, ende alle die u tot de deucht onderwyzen. Diens broot dat ghy eet, moet ghy onderdanigh syn, in al dat teghen God niet en is. Syt neerstigh, u selven altyt vermanende om u werek wel te doen, soo sal men u lief hebben waer dat ghy woont ende en syt niet kyfaehtich noch ligtveerdigh, noch stout, noch sluer van spreken, maer vriendelyck, eeriyek en stille, gelvck de jonghe doch leren toebehoort.... Ziet, myn alderminste, als ghy tot uwen verstande komt, soo siet dogh toe, dat ghy u vercierl met goede werken, te weten de werc- ken des gheesls, dat is alderley goelheyt, vriende- lykheyt, sachtmoedigheyt, ootmoedigheyt, ge- hoorsaemheyt lydsaemheyt gerechtigheyd zedigheyt, errlykheyt,reinigheyt, vreedsaemheyt, standvaarligheyt, bermhertigheyt, wysheyt ende neerstigheyt tot goede werken, gbeloove, hope, ende liefde i) Myn lieve broeder ende susler, ick bedancke u hertelyken seer van alle de vriendschap, die ghy my oyt ghedaen hebt, ende noch doen suil, soo ick hope, aen myne diiyè sciiaei'kexs die ick achtekhalt ick beveelse den heere ende tien daerloe stieren sal door syn genade. Hier mede neme ick noch eens oorlof. Ick dencke dattet nu de laetste is, en wy syn zeer wel gemoed om onse offerande te doendat ick niet uit spreken en kan. (Levend verbrand zijn noemde men eene offerande lil) Dit is geschreven als wy ons laatste avonondlmael ghedaen hadden. Hier mede zegh ick adieu aen alle myn broeders en zusters. Ick en Martha (Baerth), myn suster in den heere, doen u seer groeten metten vrede des Heeren om de laetste reyse(De dood). Myn lieve schaepkens, gedenkt mal kanderen altydt in der liefden, ende leert seer lesen ende schryven, ende syt gehoorsaem eenen yegelvcken in T goedeHier segh ik adieu myn lieve kint Betken. Adieu myn lieve kinder- kens David ende Tanneken, adieu myn lieve broe ders ende susters alle te samen, en noph seggen wy eens adieu groet myn oom ende moeye seer met eenen kus des vredes, uyt myiien name. a Geschreven by my Soetke van den Houle, u moeder in banden. Geschreven met harsten (al bevende van koude) uyt liefde van uiieder allen, Amen. Moet men geen hart van,staal en ijzer hebben om eene onschuldige, onplichtige en voorbeeldige Vrouwe, zooals deze, levend te verbranden Het papen- of slangenras alléén was en is nog bekwaam, zoo het nog die macht had, om der gelijke bevelen te verzinnen en te doen uit voeren Spreekt nog van oudheden. Vóór ons ligt een .boekdeel groeft in 4°, van 557 bladzijden niets anders bevattende dan onmenschelijke papen- vonnissen in Vlaanderen alléén uitgesproken en uitgewerktHel zijn letterlijke afdruksels van authentieke archieven berustende in de zalen van 't stadhuis te Gent. Iedereen kan ze gaan nazien en lezen De pen goed handhaven, bijzonderlijk ais gazetschrijver, is eene moeielijke taak. De wijze man denkt zeven maal vóór hij spreekt. Wat moet hij doen als hij schrijft??? leder woord wegen, iedere uitdrukking duizendmaal aan den toetsteen zijns oordeels onderwerpen en zich dan afvragen of zijne pen waarheid, loutere waarheid neêrstelt. Als zij nu geknoeid wordt door dwaze beenhou wers, lijnwaad- of krmarchands, die op het papier uitkramen al wat valsch, onrecht, laste rend, beleedigend en eerreroovend is, moet on- vermydelyk gebeuren hetgeen hedendaags met de Evangelische Vryheid voorvalt die voor het recht gedaagd is en rekening moet geven. Ziehier wat wij er in vinden Avelghem, 4" Maart 1875. M. den opsteller van het weekblad, De Vryheid. Men behandigt mij het nummer der Vryheid van 15" Februari laatst. Het beval ten mijnent opzichte valsche en las terlijke beschuldigingen die moet logenstraffen en over dewelke gij rekening zult geven voor den Rechtbank waar ik u betrokken heb. Ik verzoek u aan den tegenwoordigen brief eene plaats le geven in uwe naaste nummer. Decock, notaris. Tol lateren uitleg. E. A. E. De koninklijke looneelmaatschappij de Fon- teinisten van Gent, heeft besloten ter gelegenheid der aanstaande kermis eenen tooneelfeslival in den grooteo schouwburg in te richten. De voor naamste maatschappijen des lands zullen uitge- noodigd worden om met een oorspronkelijk stuk aan den festival deel le nemen. Maandag' morgend, is er le Parijs een stner verkocht in de hallen die 210 kilos vvoeg en drij meiers 50 centimeters lang was. Hij is gekocht door den eigenaar van een mode-magazijn voor den prijs van 515 fr., om aan zijne bedienden te worden opgediend. Te Keulen trapte een 19 jarig meisje dezer dagen op eene muis die onder hare voelen liep; zij verschrikte zoodanig dal zij nederstortle en in een zenuwachtig beven verviel, s'Anderdaags overleed zij ten gevolge van den schrik. PeerdenvleeschHet verbruik van peerdenvleesch groeit dagelijks aan. De eerste peerdeuslachterij werd te Parijs opgericht in 18(56 en reeds in 1867 werden er 2152 peerden, ezels en muilezels voor het verbruik geslacht In 1869 beliep dit getal tot 2658, in 1872 lot 5752 en eindelijk in 1874 lot 7184, samen opgeleverd 1,295,520 kilos bruikbaar vleesch. Op 1 Januari 1875 waren er te Parijs, 50 peerdenvleeswinke's en 8 in de omstreken. In het binnenland groeit het verbruik van peerdenvleesch evenzeer aan. Het peerdenvleesch wordt verkocht omtrent aan den halven prijs van het rundvleësch. Woensdag avond, op de drijmaandelijksche mededecling der groote vereeriigde logien van de engelsche vrijmetselaars, werd de prins van Wallis grootmeester voor het aanstaande jaar benoemd. Men hield lezing van eenen brief van den kroonprins, waarbij de ceremonie zijner aanstelling bepaald wordt op 28 april, bij het vieren van den festival in Royal Albert Hall, Er is nog trouw en poëzie in de wereld! Vijftien jaren geleden verliet zekere G. R. le Smilde, zijn beminde Geosje B., nam dienst voor Oost-Indie, maar gaf de belofte om, wanneer hij hij in staat zou zijn haar le onderhouden, terug le keeren en haar te huwen, G. ïi' is nu qls gepensioneerd opperwacht meester teruggekeerd, vond zijne geliefde vveèr, die hem standvastig trouw gebleven was en vele goede aanzoeken van de hand gewezen had en heeft er voor gezorgd dat hel huwelijk binnen kort zal plaats hebben, Hij is 45 zij is 49 jaar oud. Bij ministries! besluit van 8 maart is de jacht met loophonden en zonder vuurwapens open in de twee Vlaanderen en Henegauweo tot op 51 maart en in de provjntien Antwerpen Luik en Namen tot op 15 april, In Zijne vereenjging van 28 februari beeft het Komiteit beslist liet werk der liberale druk pers in hel arrondisseüient in te richten. Bravo voor de liberalen van Hoei' IJPEREN, 15 Maart. GRANEN ENZ. verkoel) He kwantiteit. middenprijs p. 100 kilo. Tarwe 27,400 24-50 Rogge 5,400 19-23 Haver 2,200 24-50 Erweten 1,000 23-50 Boontjes 9,5oO 26-00 Aardappelen 6,000 6-50 570-00 VEURNE, 10 Maart. 45 liters fr. 24 28 20 21 20 25 15 18 27 50 Tarwe (nieuwe), per Rogge, id. Sucrioen, id. llaver, id. Boonen, id. KORTRIJK, 8 Maart. Tarwe, per hectoliter, fr. Rogge, Haver, Aardappelen, per 100 kilos, C Boter, per 1/2 kilo, 575 Eieren, per 25, 2 25 GENT, 12 Maart. 100 kilos. fr. 50 19 a 20 25 Tarwe, w ld roodr, Rogge, Gerst, ii Haver, Boekweit, de hectoliter, Duiveboonen, Peerdeboonen, Boter, per kilo, Eieren, per 26, F0PER1NGHE 50 18 26 Tarwe, Rogge, Haver, Aardappelen, de .100 kilos. Boter de kilo. LEUVEN, 8 Maart Tarwe, per 100 kilo, Rogge, Voederhaver, Aardapp. Boter, de kilo Eiers, de 26, St-NIKOLA Tarwe, per hectol., Id, roode, id. Rogge, id. Boekweit, id. Haver, id. Gerste, id. Duiveboonen, id. Aardappelen, id. Boter, per kilo, 24 17 22 19 75 - 5 50 5 2 20 2 Maart. midden pi per li; ktoliler, fr. 19- 16- 15' 6- 5 60 50 ■ijs. -25 -25 -30 -80 fr. 26 25 a 22 24 75 5 75 5 50 2 10 Maart. fr. 21 14 50 18 50 11 13 90 21 50 7 5 48 OLIEMARKTEN. LEUVEN, 8 Maart. Koolzaadolie, per 100 kilo. fr. 67 Lijnzaadolie, CO KORTRIJK. 8 Maart. Koolzaadolie, 105 kilos, fr 68 50 Lijnolie, 103 kilos, 38 50 Lijnzaad, per hectol. DENDERMONDE, 8 Maart. Lijnolie, 100 kilos, fr. 38 59 Koolzaadolie, C7 25 68 50 Kempolie, 59 30 Lijnzaad; 55 50 54 Koolzaad, 34 53 GENT, 12 Maart. Koolzaad, de 100 kilog., fr. 54 a Lijnzaad, id., fr. 50 Koolzaadolie, id., fr. 08 Hoppe de 50 kilos. Fait a 1 Hotel—de-Ville, le 27 Février 1875. Par ordonnance jbëüë. LE SECRÉTAIRE, .5. E8K COOT. «EI SCHOOI N" *73 O O *4 «3 s O O (S SS ed V if «5 H >"'7 ti Q t=a Q "X3 O ^2? V c G c« a 3 <rs '-n U3 orts, i de es le N -53 g 22 c to - c e*— cc 1^4 QJ 4) b "O co paq C uu< "5 c. to VAN DEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 3