Gazelle van 't arrondissement IJperen. Kamer. Leugens en Bedrog. Arm Vlaanderen! Nr 678. 14e Jaar. Zondag 21n Maart 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze abonnenten. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten welen, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De zitting der nationale vergadering van gisteren heeft geen ander belang opgeleverd dat de aanspraak van den heer d'Audilïret-Pasquior, bij het bezit nemen van den voorzitterszetel. Hij heeft den lof gemaakt van het parlementair regiem, dat aan Frankrijk, in het verleden, zulke schoone voorspoedige dagen heeftgegeven en maakte eene vergelijking lot wat ondergang het despotism leidt en het van hem niet zal afhangen, den terugkeer van een derde keizerrijk tegen te houden. M. Duclerc, is ondervoorzitter gekozen met 501 stemmen; M. Delsol bekwam 449 en M. Lucien Brun 407 stemmen. De gunstige indruk, door de optreding van het nieuwe fransche kabinet veroor zaakt, is aanmerkelijk verzwakt na ken nisneming van de verklaring, welke de heer Buffet vrijdag, 12" dezer, in de nationale vergadering als het programma van het ministerie voorlas. De linkerzijde, die zooveel opofferingen heeft gedaan om de krisis tot oplossing te brengen, is vol strekt niet tevreden, en de uitraas, de intransigenten dezer paptij vragen of dat programma nu alles is wat tien dagen van onderhandelen, tien dagen van moei lijken arbeid, van overgroote inspanning opgeleverd hebben, of men niets anders heeft kunnen bewerken dan die ver klaring en of de heer Buffet werkelijk Buffel heet, dan wel of zijn naam de Broglie is. De linkerzijde had wat anders ver wacht dan de handhaving van den staat van belegdan het behoud van de meierswet zij had meer verwacht dan eene eenvoudige uitnoodiging aan de bonaparlislen en royalisten zich rustig te houden zij vindt dat de republiek, als gevestigde, definitieve regeringsvorm, niet genoeg op den voorgrond is geplaatst door de ministers, en meent dat al wat zij verkondigd hebben volstrekt niet geschikt is om hun en het vertrouwen der echte republiekeinen en een langdu rig bestaan te verzekeren. Vermoedelijk zal de verklaring een onderwerp van diskussie in de kamer worden De Kamer der gedeputeerden van Pruisen heeft de eerste lezing gehoord van het wetsontwerp, betrekkelijk de intrekking der jaarwedden van de katho- lijke bisschoppen. De Slaat vreest de Encycliek niet, maar hij neemt die ernstig op en wil zich door de Kerk niet laten foppen. Hij wil geene ongehoorzame priesters met de gelden van den Slaat ondersteunen dat is de echte zin van het wetsontwerp, dat een einde aan dien jammerlijken toestand moet stellen. De Kamer beslist het ontwerp aan geene commissie te verzenden, maar het in zitting der Kamer te discuteren. De Union van Parijs kondigt twee belangrijke dokuinenten af, betrekkelijk de zaken van Spanje. Het is vooreerst de verklaring van Cabrera, die Alfons XII als koning van Spanje erkent en vervol gens den tekst van den conveniodie de oude carlistisehe generaal aan den jongen koning heeft onderworpen. Deze convenio reklameert het behoud der fueros in de baskische en in de navarsehe provinciën, eene algemeene kwijtschelding voor de carlisten en het behoud van al de bekomene positiën. Een korrespondent van den Times schrijft uit Tafalla. dal de twee partijen in Spanje van gelijke macht zijn en dat er geene reden beslaat om de eene de andere te overwinnen. In geval de oorlog honderd jaar duurt, zou Navarra niet overwonnen zijn. De diplomatie alleen kan het bloedvergieten en den ondergang van Spanje tegenhouden. Gelijk reeds is gemeld, zijn de ita- liaansche bladen zeer verheugd over de samenkomst op 5 april aanstaande van keizer Frans Jozef en koning Victor- Emmanuel te Venetië. Het zal na den val van het Lombardisch-Veneliaansch koninkrijk de eerste maal zijn, dat de keizer van Oostenrijk als vriendschappe lijk bezoeker verschijnt in de landen, die aan den schepter van het huis Halsburg- Lotharingen ontrukt zijn geworden. Volgens de Presse zijn het door den keizer uit eigen beweging genomen be sluit en de tot samenkomst gekozen plaats een schitterend bewijs van de gevoelens van grootmoedigheid die onzen monarch bezielen, en van zijne standvastige po gingen, om met groote oprechtheid en verhevene zelfverloochening de verande ringen. te erkennen, die in alle richtin gen gekomen zijn, en zich te onderwer pen aan den nieuwen staat van zaken in Europa. Natuurlijk heeft de meerderheid het krediet van 2 miljoen voor het ministerie van oorlog gestemd. Ei ja, nie waar vermindering van militaire lasten Hoe komt dat, vraagt een stoute representant, dat hoe minder volk onder de wapens en hoe minder peerden, hoe meer geld voor de soldalen en hoe meer fourrage? Hoe komt dat Dat is ne curieuse geest, he? Ook en heeft de minister hem niet geantwoord, 't ïs 't kortste en 't beste. Leggen, leggen lijk de kiekens en zwijgen! Hel ideaal van een paapsch beheer. De klerikale gazetten sparen geene logenlaal noch stoutheid om het zwart ministerie wit te wasschen. Zij willen bewijzen en doen gelooven dat het ministerie de lasten verminderd heeft; zij kondigden over eenigen lijd eene tabel af waaruit men zou moeten beslui ten. dat de inkomsten met 2,379,000 frs. verminderd zijn. Dat is altemaal boerebedrog. Een oogenblikje; Vooreerst slaat in die label voor 4,753,000 frs zoogezegde afgeschafte rechten op den voorkop van sterke dran ken en tabak. Nu, iedereen weet dat die belasting niet afgeschaft, maar wel in provinciale belasting veranderd is. De konlribulic die dc herbergiers en tabakverkooper daarop vroeger aan den Staat betaalden, moeien zij nu voor de provincie storten. De belasting, verre van afgeschaft te zijn,is dusgeen centiem verminderd. Doch zij teld niet meer voor kiescijns en de herbergiers moeten toch blijven leggen, terwijl hun het kiesrecht ontzegd wordt. En dit heeten de klerikalen verminde ring van lasten! In die tabel komen er nog 3,428.000 frs voor als vermindering voortskomende uit den vrijen inkoom der eetwaren. Hier heeft men met opgezelten wil ver geten bij te voegen dal de wet welke dë exploitaliepremie der sterke dranken af schaft, te gelijker tijde de stokerijen met een groot gedeelte der rechten belastte die langs eenen anderen kant vernietigd waren. Hier ook bestond er dus geene afschaf fing van belasting, maar wel vervanging van den eenen impost door den anderen wat in het geheel geene afschaffing mag heeten. Van lastenvermindering gesproken, ziehier wat de twee klerikale ministerien sedert 4870 gedaan hebben: De grondbelasting is met 50 centiemen per honderd op het kadastraal inkomen verhoogd; De 44 perhonderd op de nieuwe ge bouwen, in 4870 door verschillige groote steden afgeschaft, zijn ten profijte van van den Staat, door het klerikaal gouver nement terug ingevoerd; Het patent der naamlooze maatschap pijen is verhoogd; De opcentiemen van het principaal der personneele belasting zijn met 5 centie men vermeerd; De opcentiemen der palenten zijn ver dubbeld. En al die wellen en lastverhooging.m zijn door de klerikale representanten en senators die ons vermeerdering van lasten beloofden, voorgedragen en ge stemd. Maar de kleerikale logenaars gazetten zullen toch niet te min volhouden dat dat onze klerikale ministers groote finan ciers zijn waarschijnlijk omdat wij, dank aan hun talent, aan de Nationale Bank den hoogsten escompttaks van gansch Europa moeten betalen. Waarschijnlijk ook omdat ons land, onder het ministerie Malou-Delcour, even als een koopman die in slechte kleé- ren steekt, zijne kasbons in het genip bij den vreemde moet aan den man bren gen. Dit is de verwezentlijking van de schoone beloften der kleerikalen. Burger en boer, ziet-ge nu het bedrog en de leugens der klerikalegazelten, wan neer zij over de schoone daden hunner bazen spreken? Cijfers bewijzen wel eens meer dan de beste redeneeringen. West-Vlaanderen is een der provintien die het meest ongeleerden tellen. Hel is ook daar dat de onderwijzers het minst bezoldigdworden aangewend om het volk uit de onwetend heid op te beuren. Ongelukkig lot voor de streek, die zulk glansrijk verleden heeft. Zou het dan waar zijn dat de glorie-zon eens voor elk land ondergaat. Er wordt nog soms op heden beweerd dat de landbouw, die er vreedzaam zijnen ploeg door de aarde drijft,de zoogenaamde geleerdheid» onlbeeren kan. Maar hoe kan men den mensch, die een edele cn vrije ziel van den Schepper heeft ontvan gen, hoe kan men dien mensch voor zijn gaansch leven in de boeien der onwe- lenheid gekneld houden? Mogen voor hem de geheimen niet ontsluierd worden van het groot boek, dat de geschiedenis bevat van al wal hem omgeeft? Zal hij een werktuig blijven, dat zich slechts in eenen beperkten kring bewegen kan? Wanneer men het Vlaamsche tegen over het waalsche gedeelte onzes lands stelt, welk verschil treft men er voor het onderwijs aan Zie den ongelukkigen mijnwerker. Hij ontbeert grootelijks de verkwikkende stralen der zon maar integendeel dringt het licht vakonder wijs door zijnen geest. Talrijk en welgeoefend zijn in dat deel onzes landsdezangmaalschappijen,talrijk de scholen voor volwassenen. Elke ge meente wil het hare bijbrengen om de ruwheid van de menschelijke natuur te bestrijden. De vooroordeelen verdwijnen cr van lieverlede en het getal ongeleerden vermindert er jaarlijks. De tijd voert ia Bureel: Dixmudesti'aat, 29. 10 ceuticuieii den regel. 25 centiemcu dcu regel. Brieven en pakken moeien vrachtvrij toegezonden worden. fr. i-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Builenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 ccitticsiicn liet nnniiner. Men schrijft in op alle de poslbureelen. DE TOEKOMST. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouci. 6-50. - 12-03. - 5-57. - 0-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-49. - M-18. - 2-35. - 5-25. Roeselare. 7-50. - 12-23. - 0-45. Langemark-Oostende. 7-15. - 12-06. - C-20.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1