Gazelle van 'l arrondissement IJperen. De liberale bond. Aan 't werk liberalen. Nr 679. 14e Jaar. Zondag 2811 Maart 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen Bericht aan onze abonnenten. Politieke berichten. Stads Nieuws. Bureel: Dixuiudestraat, 39. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT Daar onzeTOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De Kamer der Gedeputeerden van Italië heeft ter gelegenheid der wet op het rekruteren van het leger, het voor stel van M. Crispi aanvaard, de voor rechten afschaffende welke in de voor gaande wetten waren geschreven ten voordeele der seminaristen tot de katho- lijke of andere religie behoorende. Na de post-conventie van Berne te hebben goedgekeurd, is de Kamer tot 12 april uiteen gegaan. Er is sprake van eene leening van 1200 miljoen door het gouvernement ten einde de geleende gelden aan de bank van Frankrijk terug te betalen en de leening-Morgan uit te delgen. De tijdingen uit Parijs verzekeren dat er tot hiertoe nog geene beslissing is genomen door den ministerraad, betrek kelijk het tijdstip waarop de aanvullings- kiezingen moeten plaats hebben voor de Nationale Vergadering. Men stelt in de verschillige dagbladen vast, dat er eene groote geinatigheid in de polemiek der dagbladen en in de gemoederen is gekomen. Men schijnt vertrouwen te stellen in de toekomsten men wacht met geduld dat het gouver nement door daden den nieuwen staat van zaken zal bevestigen. Wij vinden in klerikaal blad VUnivers van Parijs, den tekst van een dekreet, door don Carlos tegen Cabrera uilgeveer- digd: Gezien de misdaad van hoog verraad, zegt don Carlos, waaraan den maarschalk der koninklijke legers don Roman Cabrera, ziqh heeft schuldig ge maakt, verklaar ik hem vervallen van alle zijne graden en van de orders, eere- titels en dekoratiën die hem door mijne voorgangers don Carlos V en don Carlos VI, zijn vergund geworden, mij voor behoudende, in geval hij aangehouden wordt, om geoordeeld en gevonnisd te worden volgens de krijgswetten. Op die wijze is de afbreuk lusschen de carlisten en Cabrera volledig en defi nitief. Tot hiertoe heeft don Alfons XII daar nog niet veel profijt uitgetrokken, maar hel is te denken dat er een groot getal bijtreders aan de zaak van don Carlos, zullen afvallen. Men verzekert dat prins von Bismarck keizer Willem zal vergezellen bij het bezoek dat de oude keizer aan den ko ning van Italië gaal brengen. Het verloopig komiteit voor den Bond der Liberale vercenigingen van het land, heeft maandag 22 dezer, zijne derde en laatste zitting gehouden. Het komiteit heeft het ontwerp van statuten aangenomen, dat aan de komi- teiten van elke vereeniging per arron dissement zal gezonden worden, met uitnoodiging eenen afgevaardigde te/be- noemen. De vergadering der afgevaardigden zal plaats hebben den 19 April, te Brus sel om de definitieve statuten te aanvaar den, die aan de vercenigingen, deel van den Bond makende, zullen worden ge zonden. Het is noodig dat de liberalen het oogenblik niet afwachten om zich stevig in te richten tot dat er eene kiezing op handen is, want dan gebeurt alles met overhaasting. Het is dus met groot ge noegen dat wij de inrichting van eenen Liberalen Bond hebben vernomen. Dat de liberalen zich dus vereenigen en wer ken, niet alleen in de arrondissementen, waar zij tegenwoordig zijn ingericht, maar ook in die waar geene liberale vereenigingen beslaan; het is met dat doei dat de Bond is ingericht en de voor- loopige statuten zijn aanvaard, waarvan de verschillige komiteiten weldra een exemplaar zullen bekomen, ten einde een lid te benoemen om de aanstaande vergadering bij te wonen, waar die sta tuten moeten beraadslaagd en aanvaard worden. De Bond stelt zich voor de zegepraal der liberale denkwijze voor te bereiden, namelijk op het kiesterrein, en zijne werking zal zich over geheel het land uitstrekken in overeenkomst met de Associatien of de plaatselijke komiteiten. Er zal een Midden-komiteit zijn, sa mengesteld uit een afgevaardigde van elke vereeniging en uit een zeker getal leden van de parlementaire linker zijde, aan te duiden, hetzij door de linkerzijde zelve, het zij op eene andere wijze. De Bond zou alle werkingen bevoor- deeligen, die hem toeschijnen de liberale zaak te moeten dienen en zal aan de libe ralen van elk arrondissemenlde noodzake lijkheid herinneren van in alle omstandig heidden strijd inde kiezingen aan tegaan, door ze te helpen en de kiesworstelingen overal mogelijk te maken. Eindelijk zou de Bond aan de arron- dissements-vereenigingen het werk der liberale drukpers aanbevelen, alsook de instelling van eenen liberalen penning; elke associatie deelmakende van den Bond, zou eenen jaarlijkschen inleg be talen om in de algemeene kosten te voorzien. Daarenboven, als de omstan digheden het eischen kan de Bond eenen oproep doen tot vrijwillige toelagen. Daarin ligt een grondslag, die al de liberalen van het land kunnen vereeni gen en de banden nauwer toehalen, die hen tegenwoordig aan elkander verbindt. Het voorbeeld volgende der klerikale», die hunne inrichting over geheel het land hebben uitgebreid, even als eene spinkopnet, zijn de werkers der liberale partij welberaden voortaan niets te ver- waarloozen om al de vrienden te veree nigen en ze in staat te stellen met goeden uitslag de aanstaande kiesworsteling aan te gaan. - 1. Lebbe, Arthur, 25 20 20 25 20 110. 2. Poot, Henri, 20 20 20 25 20 105. 3. Leclercq, Th., 15 25 25 20 20 105. 4. Dumon, Aug., 20 15 20 20 25 100. 5. Ligy, Albert, 20 20 10 15 25 90. 6. Ligy,, Félix, 15 20 20 15 20 90. 7. Van Aerde, A. 20 15 20 15 20 90. 8. Lesaffre, Aug., 20 25 15 20 10 90. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. 10 centiemen den regel. 95 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. t-0© 's j.mi's voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgic. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-IIazebrouck. 6-30. - 12-05. - 3-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49. - 41-18. - 2-35. - 5-25. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-13. - 12-06. - 6-20. IJperen, 27 Maart 1875. ScSiooipcmitiiig. - Gelijk alsof wij het voorzien hebben neemt deze inrichting alhier eene goede wending. De uitslag der laatste verga dering is de vorming van een gedacht tot het oprichten eens Bonds waarvan de leden zich ver plichten in alle omstandigheden te werken ten voordeele van den Penning voor de scholen. De vorming van eenen bond zal de ongemak kelijkheid wegnemen voor de herbergiers van eene bus tot dil werk in hunne estaminet te moe ten plaatseri, waardoor zij zouden bloot slaan aan de vervolgingen der klerikalen en daardoor schade loegrbracht worden. Alzoo woidt er alsdan geen verschil gemaakt tusschen liberale en katho lieke herbergenwaarvan wij in ons laatste nummer spraken. Doch toen wij handelden over liberale herber gen wilden wij alleenlijk aanwijzen die estaminels alwaar gemeenlijk een zeker getal personen dezer gezindheid bijeenkomen, en waar men de eene of andere liberale gazet te lezen vind. Het voorloopig komiteit vraagt dus aan onze redaktie om in de kolonnen der Toekomst wekelijks de uitslagen der werkingen te mogen mededeelen en verzoekt alwie iets in Ie zenden heeft het onder eene te kennen spreuk te doen. Lijst van het komiteit: Een begin, fr. 8-00. Rondhaling in 't caféhuis, 4-57. Eene partij wiskt, 1-50. Rond de keers, 3-40. Wiskt, 0-36. Total fr. 17-83. k. - Onder de b dienstgestelde voorwerpen die het stadsbestuur op den 7 April openbaarlijk zal doen verkoopen, bemerkten wij verscheidene gesmeden stukken voortkomende van de onlangs afgebrokene stads- horloge die dagteekende, indien wij ons niet bedriegen, Yan 'tjaar 1377. Wij weten niet of deze stukken eenige kunstwaarde hebben maar wij moeten met alle liefhebbers van oudheidkunde betreuren dat onze regeering den raad niet gevolgd heeft van dit overoud uurwerk te bewa ren en nevens de nieuwe electrike horloge te laten bestaan als een gedenkleeken van de uurwerkmakerij onzer voorvaderen. Kooi'maatschappij. - Maandag aanstaande, 29 Maart, ten 7 ure 's avonds, zal er een Groot Zang en Muziekaal Concert plaats hebben, in het lokaal der maatschappij, zaal van den Gouden Arend, Groote Markt. Dit concert zal gegeven worden met de medewerking van ver schillige liefhebbers en artiesten zoowel vreemde als van de slad. 't Carillon. - Een onzer stadsgenoten zend ons het volgende Sedert eenige jaren dat ik IJperen bewoon, be merk ik alle Witte Donderdagen en Goede Vrijda gen dat het Carillon ophoudt te spelen. Het eerste jaar dacht ik dal er iels aan het uut'-spel gebro ken was doch daar liet alle jaren op denzelfden tijd voorviel liel ik dit gedacht vareri. Indien hel is tot het vieren van den H. vaslen en dus voor degenen die niet anders te doen heb ben dan te bidden, er zijn er anderen, en dezen zijn de grootste meerderheid, die moeten werken eneten, en dus het uur moeten weten, en daar er zeer velen ouder hen zijn die geen ander uurwerk hebben dan dat der stad, vind ik het aardig hen daarvan te berooven, voor reden welk ik niet ken. Zou het misschien eene beleefdheid van onze Stads-overheden zijn gedaan aan onze geestelijk heid, dan heb ik er niets tegen, het is waar schijnlijk voor hare vriendelijkheid tijdens de overvoering van hel H. Sakrament, na de opstraal- zetting der fricadellenonnen en hare welwillend heid om de Lamotte-kinders den Zondag in de de kerk teontvangen. Ik ben nieuwsgierig daarover eenigen uitleg te hebben. X. fölalicic. - Verdeeling van het contingent tusschen de verschillige cantons van het arrondis sement IJperen, voor de lichting 1875 cantons. contingent. 43" IJperen. 38. 44" Poperinghe. 33. 45" Proven. 20. 46" Elverdinghe. 27. 47" Langemarck. 29. 48" Gheluvelt. 24. 49= Niruwkerke. 20. 50" Waaslen. 27. 51" Wervick. 34. Tïicatci». - De liefhebbers van fransch spektakel zullen Paaschdag in ons Stadstooneel eene puike vertooning kunnen bijwonen. De heeren Direkleurs gebroeders Gaillet, met hun gezelschap, samensleld uit kundige artiesten, zullen Don César cle Bazan (in 5 akten) en Pulchriska Léontino '(in 1 akte) vertoonen. De tijleis alleen der stukken moeten ons een voordeelig gedacht laten vormen der te geven vertooning. Burgerwacht. - Uitslag der 16" Schieting van het wintersaizoen der maatschappij Cijbelschutters, (21 Maart 1875) t - Woensdag, rond 4 1/2 ure des namiddags, is onze stadsgenoot, P. Devolder, herbergier in den Slachterop de Botermarkt, schielijk everlrden in de herberg den Nieuwen Voerman, bij M. Paul Bossaert, buiten de Dixmudepoort, alwaar hij gegaan was om eene betaling te doen. Volgens de heer weisdoktor zou de ongelukkige Devolder ten gevolge eener hertaderbreuk of aan eene geraaktheid bezweken zijn. Van den 19" tot den Ho" Maart 1875. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 3) Vrouwelijk tezamen, 4. Verschoore Eugenius, rondleurder, en Juliana Berqué, kantwerkster. Tavernier Josephus Slotenmaker en Regina Voquaerl, kantw. Debruyne Leopoldus, schoenmaker en Clementia Wyckaert, dienstm. Pelagia Annoy, 75 j. z. b. echtg. van Joannes DeGrave, Tempelstraat. Frauciscus Mesure 81 j., z. b., echtg. van Maria Viane, Dixmude- straal. Petrus Mesiere, 84 j., z. b„ echtg. van

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1