Gazelle van 'I arrondissement IJperen. De Schoolpenning. Hel Land en de Jesuiten. Nr 680. 14e Jaar. Zondag 411 April 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Bericht aan onze abonnenlen. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN: ABONNEMENT Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. Het kabinet van den maarschalk president der fransche republiek heeft dezer dagen op het Elysée eene vergade ring gehouden, waarin, naar men zegt, beraadslaagd werd over al of niet hand haven van de strenge maatregelen dooi de vorige kabinetten tegen eenige pa- rijsche en departementale dagbladen genomen. Of er een besluit is genomen weet men niet, maar met betrekking tot een ander punt zouden de ministers het eens zijn geworden; zij zouden hebben vast gesteld eene circulaire, door den minister van juslicie te richten aan de prokureurs- generaal, en houdende uilnoodiging niet te dulden dat, gelijk de bonaparlische bladen dagelijks doen, de beteekenis van het besluit van 25' Februari (instelling van de republiek) ontkend worden. Uit Bayonne meldt men dat een brief van Cabrera, uit Biarritz, 26 Maart ge- dagleckend, op het dekreet van don Car los antwoordt, dat hein zijne dekoratiën en titels ontneemt. Cabrera zegt dat het is, omdat hij vrij van alle verbindtenis is, dat hij koning Alfons heeft erkend. De paus heeft een encyeliek-brief aan de bisschoppen, geestelijken en geloovi- gen van Zwitserland gezonden.' Deze brief, gedagteekend van 25 Maart, heeft tot doel de oud-kalholijken uit den schoot der roomsche kalholijkeKerk te verban nen. De paus na eenen heelen hoop lievige uitvallen, zegt dat hij de oud-katholij- ken voor schismalieken aanziet en ver klaart opentlijk dat zij geen deel meer maken van de roomsche katholijke Kerk. Alhoewel er in bijna al de steden van Belgie kringen bestaan ten voor- deele van den Schoolpenning, zijn er nog een oneindig getal menschen die niet wel duidelijk weten wat eigen lijk het woord Schoolpenning betee- kent en tot wat doel de verschillige kringen zijn tot stand gebracht. Iedereen weet met hoeveel slechte trouw de geestelijkheid het wereld lijk onderwijs (het staatsonderwijs) tegenwerkt en wat pogingen zij aan wendt om tot haar doel te geraken. Toen de liberalen aan het roer waren, werkten biechtstoel, preek stoel en de clericale drukpers samen om.dit onderwijs op eene ongelooflijke wijze aan te vallen, Het ging zoo verre dat welovertuigde catholijke menschen bij het lezen hunner last- ter artikels medelijdend de schouders ophaalden en zegden 't is te veel Nu, dat hetzelfde sijstema nog in het leven is, moet men zonder moeite heseffen dat de aanvallen in hevig heid nog gewonnen hebben en men aan veel bedreigingen van over tijd, thans gevolg gegeven heeft door dien zij in de meerderheid der Kamer en bij het Ministerie eene plichtige on dersteuning vinden. In verschillige steden hebben wij staats-gestichten zien sluiten ten voordeele van broederkens-scholen Andere hunne ondersteunings-gelden zien onttrekken en eene heele reeks tergende maatregelen zien inbrengen die zullen eindigen met de professors hun geduld te doen verliezen en het onderwijs verlaten voor eenen beteren levensstand. Het is om eenigendeels aan dit alles paal en perk te stellen dat de liberalen den Schoolpenning inge richt hebben en men ziet met genoe gen wat gelukkige vruchten het werk draagt. In de steden waar de liberale staatsscholen gesloten werden, heeft men er bijzondere liberale scholen opgericht die door den penning on dersteund het vernielingswerk der zwarten verijdeld heeft. En het is om in alle plaatsen en in alle omstan digheden de gelijke hulp en onder stand te verleenen dat er moet en zal gewerkt worden. Dit schoon werk, waarmede de clericalen in het begin zoo geestig den spot dreven, gaat overal vooruit, met verschillige kansen natuurlijk. In de eene stad wordt er wat meer gemaakt dan in de andere. Maar dat het vooruit gaat bewijzen de talrijke lijsten die men in de dagbladen aan treft. Het taai geduld dat onze belgi- sche natie altijd gekenmerkt heeft zal, in dit geval ook, verhopen wij, schier met zekerheid, eindigen met zegepralen. De ijpersche kring alhoewel pas feboren, zal het zijne bijbrengen aan et reddingswerk tot stand gebracht voor het wereldlijk onderwijs. Ziehier den brief, door het voorloopig komiteit van den Liberalen Bond. rond gestuurd aan de verschillige liberale vpreenigingen van het land Brussel, 22 Maart 1875. Den heeren leden van het komiteit der liberale Associatie te... Mijne heeren, Wij hebben de eer u een ontwerp van statuten mede te deelen, voor een te stichten Bond tusschen al de liberale arrondissemenls-associatiën van het land. Dit denkbeeld is goedgekeurd geweest in eene voorloopige vergadering, gehou den te Brussel door eenigen onzer poli tieke vrienden, in welker naam wij de vrijheid nemen de tegenwoordige mede- deeling te doen. Wij verzoeken u, dit ontwerp met zorg te willen nazien en een afgevaar digde te willen benoemen, voor de ofli- cieele vergadering waar de statuten zullen besproken cn aangenomen worden. De zitting wordt gehouden te Brussel, in eene der zalen van het sladhuis. op Maandag 19 April aanslaande, om 2 ure 's namiddags. Aanvaardt.Mijnheeren, de verzekering onzer gevoelens van hooogachting. Het voorloopig komiteit: P.Van Humbeek,van Brussel; A.Jamar, van Brpssel Ed. Pech er, van Ant werpen; Hoek, van Namen; Decamps, van Yerviers; Carton, van IJperen; Simon, van Doornijk E. Jamar, van Luik L. Mascart, van Nijvelt. ■1° Goedkeuring der statuten der Fe deratie. 2° Benoeming van het bureel. Art. 1. Er is onder al de liberale arrondisse- ments vereenigingen eenen bond gesloten onder den titel van: Bond der liberale vereenigingen. Waar de jesuiten het volk domi- neeren, daar moet willen of niet, het volk arm, behoeftig worden. Dat zien wij door gansch de ge schiedenis heen. Daar ziet men de kloosters uit den grond oprijzen, gelijk bij nachte de paddenstoelen in het bosch. Daar ziet men de kloosters rijker en rijker worden, en het volk armer en armer. Daar wordt de handel verlamd, vernietigd. Het volk botviert er zijne driften. Eer, zeden, liefde tot recht en vrij heid verdwijnen er gelijk de sneeuw voor de zon. Het volk verliest er het bewustzijn zijner waarde. Zoo was het, zoo is het, waar de jeusuiten haas zijn in het gouverne ment Dat is zoo in 't algemeen. Zien wij nu eens wat in België thans geschiedt. Wij worden te Brussel door man nen geregeerd, die voorzeker gehoor zamen aan den wil der jesuiten. Dat behoeft geen bewijs. riy-ianri"--"» Bureel: Dixmudestraat, 39. 10 ceuticuieu den regel. 25 cetitiensen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. E 'At fr. 1-00 's jaars voor de stad, fr. 41-50 voor geheel België. Builenlandsche verzendingen 't port daai'boven. EO eeastieincn liet nuniancr. Men schrijft in op alle de poslbureelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebronck. 6-50. - 12-05. - 3-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34: - 9-49. - 11-18. - 2-o5. - 5-25. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45, Langemark-Oostende. 7-13. - 12-06. - 6-20. DAGORDE Art. 2. De Bond heeft tot doel de zegepraal der liberale denkwijze te verzekeren, naraentlijk op het kies-terrein. Zijne werking strekt zich tót geheel het land uit. Zij oefent die uit met de associatien en bij gebrek ervan, met de plaatselijke komiteiten. Art. 3. De zetel van den Bond is te Brussel. Art. 4. Elke beslaande liberale arrondisse- ments-vereeniging zal van rechtswege deel maken van den Bond, door het zenden harer goedkeu ring aan de tegenwoordige statuten. Het zal hetzelfde zijn voor de in te richten vereenigingen in de arrondissementen die tegen woordig geene bezitten. Indien er zich eene nieuwe vereeniging vormt, daar waar er reeds eene andere bestaat, zal het midden-komiteit van den Bond beslissen of er reden bestaat om ze op denzelfden voet als de oude aan te nemen. Art. 5. De Bond wordt bestuurd door een midden-komiteit, volgender wijze samengesteld: 1° Uil een afgeveerdigde, die door elke bij getreden vereeniging zal worden aangeduid en die ze zal blijven verteegenwoordigen lot dal zijne verhanging officieel is bekend gemaakt. Elke afgeveerdigde zal een plaatsvervanger heb ben, die in geval van beletsel zijne bediening zal vervullen. 2" Uil achtien leden van de parlementaire linkerzijde, die het zij door de linkerzijde zelve zullen worden gekozen, het zij op elk andere wijze door het midden-komiteit aangeduid. Art. 6. Het midden-komiteit zal zijn bureel benoemen, dat uit 10 leden zal beslaan en zal in zijn midden eenen voorzitter, twee ondervoor zitters, twee sekretarissen en eenen schatbewaar der kiezen. Dit bureel zal als uitvoerende commissie wor den aangesteld en zal rekening van zijne werk zaamheden doen aan het komiteit van wien het afhangt. Art. 7. Het midden-komiteit zal ten minste eene zitting 's jaars houden, den laatslen maan dag van November. In deze zitting Zal overgegaan worden lot de goedkeuring der rekening en der kiezingen van het bureel. De aflredene leden zijn herkiesbaar; maar het mandaat van den voorzitter kan maar vier jaar achtereen voorden voorzitter hernieuwd worden. Art. 8. Het komiteit vereenigt zich buitenge woon op bijeenroeping van den voorzitter of op de geschrevene vraag van zeven zijner leden, enz. Art. 9. De Bond zal het oplichten van ver eenigingen uitlokken in de arrondissementen waar er geen bestaan. Hij zal korrespondenten benoemen en mede helpen tot het inrichten van plaatselijke komitei ten, waar er geene associatie bestaat. Hij zal de plaatselijke vereenigen helpen in het herzien der kiezerslijsten. Hij zal al de werken bevoordeligen, die hem voorkomen de liberale zaak te moeten dienen, namelijk degenen die strekken tot de versprei ding van de drukpers en tot de ontwikkeling van het onderwijs. Hij zal aan de liberalen van elk arrondissement de groote noodzakelijheid doen uitschijnen in elke omstandigheid op het kiesterrein den strijd aan te gaan en zal helpen om die kiesworstelingen altijd mogelijk te maken. Art. 10. De Bond beveelt zeer dringend de arrondissemenlsassociatiën, het werk der liberale drukpers en de onmiddelijke inrichting van den Liberalen penning aan, waarover elke vereeniging naar goedvinden zal beschikken. Art. I I Elke bijtredende vereeniging zal eenen jaarlijkschen inleg betalen, door het komiteit te bepalen, om in de kosten van den Bond te voorzien. Art. 12. Elke maal als de omstandigheden het zullen vereischen en voornamelijk voor elke kiezing waar het algemeen belang der partij in betrokken is, kan de Bond eenen oproep tot de de Associatien en tot al de liberalen van het Land doen, ten einde vrijwillige toelagen te bekomen. Deze fondsen zullen ter beschikking van het bureel worden gesteld, die er aan het Komiteit rekening van zal geven. Art. 13. De tegenwoordige statuten kunnen door het midden-Komiteit herzien worden, met de meerderheid van twee derden der stemmen. Uitvoerings-maatregel. Het tegenwoor dig ontwerp van reglement zal aan de komiteiten van elke arrondissements-vereeniging worden gezonden, met verzoek eenen afgeveerdigde en eenen plaatsvervanger te benoemen. De vergade ring der afgevaardigden zal de definitieve statuten aanvaarden, die alsdan aan de deelnemende vereenigingen zulllen gezonden worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1