Gazette van 't arrondissement IJperen. Betoogingen te Luik. Nog de Bedevaarten. Landbouwtentoonstelling te Gent. Pfr 686. 14» Jaar. Zondag 16" Mei 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze abonnenten. Politieke berichten. Bureel: Dixuiudestrant, 39. AANKONDIGINGEN 10 ceutiemen den regel. REKLAMEN 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. a aatu ABONNEMENT fr. 4-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Buitenlandsclie verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de poslbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-05. - 3-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk-Brussel, 5-34. - 9-49. - 11-15. - 2-35. - 5-25. Kortriik. 5-34. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25.- 7-15. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij deze'n die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De Nationale Vergadering van Frank rijk heeft dinsdag hare werkzaamheden hernomen. De groole kwesle der ontbinding van de fransche Nationale Vergadering is te Versailles besproken geworden. Zij is niet rechtstreeks gesteld geweest, maar werd aangeraakt in het verslag van M. Clapier, over het voorstel Courcelle, betrekkelijk de gedeeltelijke kiezingen. De fransche Journal officiel kondigt de benoeming af van den heer markies d'Harcourt, tot gezant te Londen, van den heer graef de Bourgoing, tot gezant te Konslantinopel en van den heer graef de Vogue, lot gezant te Weenen. Het wordt bevestigd dat er geene re- klamatien door het duitseh gouvernement aan hel fransch gouvernement zij n gedaan Er heerscht geene reden tot confliklen tusschen de twee mogendheden. De inlichtingen uit al de hoofdsteden van Europa, stellen overal vredelievende neigingen vast. De kamer der gedeputeerden van Pruisen heeft in derde lezing en zonder wijziging, met 213 stemmen tegen 80, het wetsontwerp op de kloosters aange nomen. De zelve Kamer heeft definitief in derde lezing het wetsontwerp goedge keurd betrekkelijk de afschaffing der artikels 15, 16 en 18 der Grondwet. De minister van binnenlandsche zaken en de minister van eerediensten hebben aan de politie bevolen de noodige toela ting te weigeren aan de inrichters van buitengewone processiën, die eerlang moeten plaats hebben. De Borsenzeitung en de Provinzial Presse melden, onder voorbehouding, dat men er in gelukt is het hoofd van het komplot te ontdekken, gericht tegen het leven van de heeren van Bismarck en Talk. Die twee dagbladen bevestigen ook dat dit komplot gericht was tegen het leven van den Keizer. De Borsenzeitung zegt dat liet hoofd van het komplot een bloedverwant is van den gewezen aartsbisschop Ledochowsky. De Provinzial Presse zegt dat liet een bloedverwant is van wijlen, den aartsbisschop van Posen, M. Durin. De keizer van Rusland is Maandag te Berlijn aangekomen. Na door keizer Wilhelm en de prinsen zijner familie aan de statie te zijn ontvangen, heeft hij in den namiddag aan prins von Bismarck een bezoek afgelegd. Deze laatste heeft ook het bezoek ontvangen van prins de Gorlschakoff. De ontmoeting der twee keizers is zeer vriendelijk geweest. De Kamer der gedeputeerden van Italië heeft Zaterdag de discussie geëindigd, opgeworpen door M. Mancini, over de betrekkingen tusschen Kerk en Staat. Zooals het te voorzien was, is het mi nisterie zegepralend uit dit debat geko men. Een dagorde, de politiek van het gouvernement goedkeurende, is met 70 stemmen meerderheid gestemd. Uit Madrid wordt geschreven, dat men verzekert dat het geld, de levensmiddelen en de tucht bij de vrijwilligers van don Carlos ontbreken en deze laatste aan een zijner generaals zou gezegd hebben Ik geloof als God ons niet ter hulp komt in onze nieuwe expeditie, alles zal verloren zijn. De carlisten, zegt eene depeche uit Madrid, hebben beloofd de Noorder spoorweg te eerbiedigen. Benden carlisten zijn in de omstreken van Seguenza verslagen en uiteen ge dreven. Het hollandsch gouvernement heeft uit Atchin eene depeche ontvangen, twee nieuwe zegepralen van zijne troe pen meldende op de Atchinezen. De hollanders hebben de vijandelijke fortificatie van Lohong (tusschen Man- darsapoeti en Longbatta) genomen. Soengeiraga, op de ooslerkant, heeft zich onderworpen. De Kamer der gedeputeerden van Rome heeft het ontwerp van verklaring, betrekkelijk de munt-conventie tusschen Italië en Belgie, goedgekeurd. De burgmeester van Luik heeft, gelijk gij weet, de jubilé-processiën, "die straat-komediën, verboden. Bravo Elk op zijne plaats, als t' u belieft De processiën in deKerk, buik sta bij en zoo veel als gij wiltMaar de straat lieber laten voor iedereen Daar en mag nog geen arm kraamke of ne kortewagen groensel op straat staan of de arme dutsen die daar een stukske brood meê winnen, moe ten plaatsgeld betalen. En de rijke heeren bisschoppen, pastoors en heel de ribambelle, meê bulder leelijke benden krochtmannen zouden de straten mogen belemmeren, de passage beletten, de neeringdoende menschen voor hun afgrijselijk bur- len en bulder theater-costumen doen staan Zij-de nie wijzer dan De Bien Public, zooals men kan den ken, valt hevig uit op het besluit dooi den heer Piercol, burgemeester van Luik. genomen en door den gemeenteraad goedgekeurd, om de bedevaarten in de stad te verbieden, die van aard waren de openbare rust te sloren. Te dier gelegen heid maakt de Bien Public de volgende opmerking Als het politierecht van den burge- meester zoo verre gaat van een grond- wettelijk princiep, zooals de vrijheid der eerediensten, te onderdrukken, vraagt men zich af of hij krachtens dat zelfde recht, ook al de grondwettelijke waarborgen niet kan afschaffen Zou M. Piercot, bij voorbeeld, de macht niet hebben de Gazette de Liége te doeu ophouden te verschijnen, on- der voorwendsel dal dit blad gedach- ten eener andere eeuw verdedigt en dat de persoon van onzen uilmuntenden konfrater M. De Marteau, hem mis- haagt Denkt M. Piercot het recht te hebben den katholijken kring Concordia te Luik te sluiten, onder voorwendsel dat men er verouderde vooroordeelen ver- spreidt en dat de leden van gezegden kring het goed voorkomen niet hebben die de mannen van vooruitgang bezitten Eindelijk, zou M. de burgemeester van Luik het Ivollegie van S^Servais, zelfs voorloopig, onder voorwendsel als boven, durven ontbinden? Die kweslien stellen is ze oplossen en wij dagen M. Piercot uit, hoe libe- raai hij is, ze anders dan op eene onl- kennende wijze op telossen. De Flandre liberale van Gent geeft daar een goed antwoord op, die 'de Bien Public, wat hij ook zeggen mag. toch gegrond zal moeten vinden en stelt aan het klerikaal blad de volgende kweslien Indien de Gazette de Liége, onder voorwendsel der vrijheid van drukpers, zijn drukkerij op den openbaren weg plaatste, zou de burgemeester het recht hebben dit te verbieden Indien de kring Concordia, van Luik, onder voorwendsel van vrijheid van ver- eeniging, beweerde voordrachten, bals en concerten in te richten, op den openbaren weg, zou M. Piercot het recht niet heb ben zulks te beletten En in geval de professors van het kol- legie van S'-Servais, altijd te Luik. in de gedachte kregen, zelfs voorloopig, en onder voorwendsel der vrijheid van ge weten, op den openbaren weg de banken hunner leerlingen te plaatsen en aldaar hunne lessen te geven, zou de burge meester het recht niet hebben dat te ver bieden Die kwestien stellen, is ze oplossen, en wij dagen den bisschop van Luik uit, zoo ultramontaan als hij is, ze anders dan bevestigend op te lossen. Het politierecht van den burgemeester is overigens algemeen erkend en geëer biedigd. De kramers, de fooremannen en al degenen die zeldzame dieren of iets anders willen laten zien, onderwerpen zich daar aan, en als zij in de eene of andere stad hunne waren of hunne wilde beesten willen tentoonstellen, dan gaan zij eerst bij den burgemeester permissie vragen. Als de klerikalen nu in de eene of andere stad bedevaarders willen laten zien, moeten zij hetzelfde doen. "Wij lezen in den Landman, week blad der Landbouwmaatschappij van het westen, verschijnende te Brugge: De Landbouwmaatschappij van Oost- Vlaanderen heeft beslist in de maand Juli 1876 te Gent een prijskamp in te richten voor hervoortbrengende dieren, machienen en landbouwwerktuigen. Bij het opmaken van het programma der wedstrijden, heeft de bestuurraad dier maat schappij gedacht dat de feest des te schoo ner en belangrijker zou zijn, wanneer zij zou kunnen plaats hebben voor de beide Vlaanderen. Hierover zijn onderhandelingen aange knoopt geworden met de verschillige comi- cen en landbouwmaatschappij en van West- Vlaanderen, welke, erkennende dat er nut zou bestaan om door dergelijken prijskamp punten van vergelijking met onze gebeuren daar te stellen, vooral onder het oogpunt van den veekweek, allen het gedacht van zulken dubbelen wedstrijd met levendigheid hebben aanveerd. Nauwelijks waren die bijtredingen ter kennis gekomen van de gentsche maatschap pij, of deze heeft onze voorzitters van co- micen in vergadering bijeengeroepen, om te samen het programma óp te maken en de algemeene schikkingen voor den prijskamp te bepalen. Deze zitting heeft plaats gehad Maandag laatst, en het programma, dat schitterende is, zoowel onder het oogpunt van de ver scheidenheid der prijskampen als onder dat der belangrijkheid van de prijzen, is tot al gemeene voldoening onzer afgevaardigden aanvaard geworden. De prijskamp der dieren, zoo als wij hoo- ger zegden, zal zich uitstrekken over de beide Vlaanderen, dit wil zeggen dat elk lid van een cornice of van eene erkende landbouwmaatschappij, zal mogen vee ten toonstellen, vermits dat het toebehoort aan eene boerderij gelegen op het grondgebied der beide Vlaanderen. De dieren zullen moeten twee dagen ten toongesteld blijven. De tentoonstelling der werktuigen is geo pend niet alleen voor de belgische werk tuigmakers, maar ook voor die van vreemde landen. Wij zijn de Maatschappij van Gent dankbaar voor haar gelukkig ge- I"; DE TOEKOMST «a L'il'fti *-r~»rtw> l~T—

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1