Gazette van 't arrondissement IJperen. Schandaal! .V 691. 14e Jaar. Zondag 2(&n Juni 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiiiige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Bericht aan onze abonnenten. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De klerikale partij heeft in de fransehe Nationale vergadering eene nieuwe over winning behaald in de wet op het hooger onderwijs. Eene wijzing van M. Paris, volgens welke het toestaan der akademische graden wordt verleend, hel zij door een jury uitsluilelijk uit professors van den Staat bestaande, het zij door eenen jury bestaande uit leeraars van den Staat en vrije professors, in gelijk getal, De heer Laboulaye heeft deze wijzing bestreden als zijnde het slechtste der stelsels. De minister van onderwijs, M. Wallon neemt integendeel de wijzing aan zoo als zij is. Hij zal in derde lezing eene wijzi ging voorstellen. De wijzing van M. Parij word aange nomen met 579 stemmen tegen 338. Het italiaansch ministerie heeft woens dag eene eerste overwinning behaald in de kwestie der uitzonderlijke wellen voor Sicilië. De Kamer heeft met 220 slem- men tegen 203, een dagorde gestemd, volgens welk het debat op het ontwerp van veiligheid zal worden voortgezet. Ten gevolge dezer stemming zouden eenige leden der linker zijde verklaard hebben hun ontslag te zullen geven. Uit Pozen meldt men dat de kanonik Kurouwski, in den namiddag is aange houden. Eene huiszoeking heeft bij hem plaats gehad, in betrek met het bestuur van het bisdom door den geheimen afge- veeidigde. Het gelonsureerd Nieuwsblad, spre kende over de prijsdeeling aan de meisjes der Stadsschool, fundatie Vanzuytpeene- La motte, noemt die plechtigheid een officieel schandaal. Daarover is niemand verwonderd, Want de schijvers van dit blad hebben nooit van meerder spijt gesperteld dan dal zij de algemcene loftuitingen over e nieuwe school en de prijsdeeling, hebben moeten inzwelgen. Inderdaad het valt schrikkelijk lastig aan die man nen den verkregen uilslag onder hunne oogen te moeten zien en denzelven te moeten opkroppen, zij die sedert ver scheidene jaren dagelijks alle slach van leugens en lasteringen uitspuwen, om den bloei en aangroei van het verbeterd geslicht tegen te werken. En waarom is deze plechtigheid een schandaal? Hoort, lezers, en oordeelt hoede gram schap het hoofd heeft doen draaien dier jonge gekruinde schrijvers: Die school, zeggen zij, is eene god- delooze school, want er is niet één prijs voor de christelijke leering of de cate chismus gegeven geweest. O! arme meisjes! O! arme zieltjes! En om dit te bewijzen, beroepen zij zich op het programma der prijsdeeling, dat zij, volgens hnnne oude en eerlooze gewoonte, verminken en vervalschen. Wat leert men in het programma0 de belooningen worden verdeeld in bijzondere en in algemeeneprijzen. Be bijzondere prijzen bestaan in boe ken verleend aan de leerlingen die zich in de verschiiiige leervakhen onderscheiden. Het prijsdeelingsboekjezegt nog. bladz. 8: dat de belooningen gegeven worden aan de leerlingen die zich door orde, goed gedrag, voortgang en naarstigheid onderscheiden. Wil dit zeggen dat de belooningen alleenlijk gegeven worden voor het kantwerken; naaien, breien en andere handwerken? alleenlijk voor lezen, schrijven,, rekenen, ter uitsluiting van den catechismus? Voortgang en naarstigheid in al de leervakken, dus zekerlijk ook ia de christelijk leelijke leering die aan het hoofd van het programme der leervakken staat, welke door de wet op het lager onderwijs voorgeschreven zijn. Er volgt dus daaruit dat het Nieuws blad, met kwade trouw en voorbedacht heid, zijne lezers tracht in dwaling te brengen, en nog eens eene getonsureerde kapoenerij begaat. Weet gij, schrijve!aars, wat een schandaal is? Wij noemen schandaal! kleine kin- ders bederven gelijk het ongelukkiglijk zoo dikwijls in de Broederscholen ge beurt; wij noemen schandaalouders verplichten hunne kinders aan zulke wanschepsels toe te vertrouwenwij noemen schandaal! in onze stad twee dracht, haat en nijd zaaien om aldus zijne heerschzucht te kunnen voldoen, en zelfs twist in een groot getal huisge zinnen veroorzaken Wij noemen schandaalhet verfoeilijk gedrag van religieuscn van 't hospitaal, die geheel barsch dochters aan de deur zetten, welke begeerden zieken van hunne familie te bezoeken, en alleenlijk zoo behandeld worden, omdat zij de Stadsschool bijwonen. Wij noemen schandaalvrouwenen kinders ophitsen, ze dronken maken opdat zij, aldus te zekerder builenspoo- righeden zouden begaan, en zich onder- tusschen achter de gordijn houden om het spel te zien, terwijl die onnoozele vrouwen en kinders zich aan rechterlijke vervolgingen blootstellen. Wij noemen schandaal! de kinders van het geestelijk collegie, door de vensters, te leeren lasteringen roepen naar treffe lijke personen, die op de gewezene ves ten wandelen, en zelfs de Stadsoverheden en hunne familie, met hoongeschreeuw te vervolgen. Wij noemen schandaalonder voor wendsel van religie geld afpersen van oude en eenvoudige menschen, en het voor politieken strijd te gebruiken, of om de onkosten te dekken van een vuil dag blad, dat gedurig van God en Onze Lieve Vrouw spreekt terwijl de gal van schijnheiligheid door al zijne zweetgaten uitdrupl. Wij zouden veel dieper in het potje der clerikale schandalen willen roeren, maar wal zou er van de algemeene zede lijkheid onzer stad geworden Besluit: Indien de plechtigheid dier prijsdeeling een schandaal is, wij aarze len niet die plechtigheid boven een clc- rikaal schandaal te verkiezen, en vele personen zullen in onze denkwijze deelen. De stad Kortrijk heeft hare plaats hernomen in de Politieke waardigheid. Het ontwaken der liberale partij heeft onze kortrijksche broeders ook wakker geschud. Als één man komen de libera len dezer stad op om het hunne hij te brengen aan de verlossing van ons Vader land, aan het verpletteren van het ultra- montism. En om de daad bij het woord te voegen geven zij eene gazet uit: La Constitutionwelke twee maal per week verschijnt, den Woensdag en den Zaterdag. Wij hebben het eerste nummer hier voor ons liggen en wij bestatigen met genoegen dat zij doordrongen zijn met de echte liberale grondbeginsels, buiten welke het onmogelijk is tot iets stelligs, tot iets heilzaams te komen. Wij zijn noch doctrinairs noch pro gressisten zeggen zij, wij zijn grondwettelijke liberalen. Niels meer; maar ook niets min. Wij willen de Grondwet; geheel de Grondwet, maar ook niet anders dan de Grondwet. Het is hel programma van het liberale Congrès van 1846, liet is dat der liberale partij van 1873, het is het onze. Bravo zoo noemt men spreken. En dat de gemaligheid en de vastbera denheid hunne leiders zullen zijn, valt niet aan te twijfelen. Men leze met aan dacht het volgende uiltreksel uit hunne geloofsblijdenis Maar dat men zich niet bedriege, indien wij den klerikalen geest bevechten, wij voeren daarom den oorlog niet tegen de Godsdienstige gevoelens. Onze vijanden hebben schoon het publiek te misleiden over onze inzichten, wij zeggen met de luxemhurgsche libe ralen <c De liberale partij is geene Gods dienstige sekte, hel is eene politieke partij. Deze valt de religiën niet aan noch heeft deze ook niet te verdedigen de politiek heeft niets te zien in eenen Godsdienstnoch een Godsdienst heeft niets te stellen met de politiek. De Godsdienst slaat boven alle politieke ge zindheden. Wat wij bevechten is het misbruik dal men door het kalholicism maakt; het is de inmenging des priesters in het politiek, het is de verwardheid van de geloofsleer met de wet, het is de burgerlijke overheersching der geestelijk heid, in een woord het is de kerkheer- schappij. zoogezegd het ultramontism. Wanneer men zulke manhaftige taal hoort, moet men overtuigd zijn dat hunne werking en heilzame gevolgen zul len hebben Maar dat zij zich niet bedriegen, onze liberale vrienden van Kortrijk, want, is hunnen moed groot, hij zal ook onver moeibaar moeten zijn. daar de vijand waartegen zij te worstelen hebben mach tig en listig is, en hij noch loyauteit noch goede trouw heeft. Dus onvermoeid, vastberaden, zonder genade! en te Kortrijk als elders zal men hel wangedrocht met zeven koppen toch verpletteren. Men herrinnert zich nog dat den 14 mei laatstleden, het Hof van Assisen van Henegouwen, na den oud-besuurder dei' christelijke school van Gohyssarl, broeder Philomenus en broeder Leonicius tot tien jaren opsluiting, lot de helft dei- kosten, en tol eeuwige ontzegging van de burgerrechten veroordeeld te hebben, beslist heeft dat een uittreksel van dit arrest door den scherprechter zou aange plakt worden op eenen paal, midden een der openbare plaatsen van Charleroi. Tot hiertoe werd dit vonnis niet uil- gevoerd zegt een waalsch blad, en het vraagt dat de dag waarop hel plakkaat zal aan den paal gehecht worden, eenigen tijd te vooren aangekondigd zij in het behang der openbare zedelijkheid. Onze waalsche confrater heeft gelijk. De klerikalen houden niet op, het Staatsonderwijs te beleedigen en het ma- chiaveliek plan thans in Antwerpen te gen het Atheneum gesmeed en met hardnekkigheid doorgedreven de sluiting der gemeentescholen te Aalst, te Ninove, te Déndermonde, te Bonse dit alles bewijst genoeg dat een oorlog van verdelging verklaard is tegen alles wat niet slafelijk voor dejesuilen buigt. Daarom is het goed en gezond, bij klaren dage, te loonen hoe de wet denkt over zekere zoogezegde christelijke scholen en derzelver onderwijzers. Het is nog al leerrijk een oogslag achteruit te werpen. 't Was in 1871, in den Provintie-raad van Henegouwen. Een zekere M. Cle- BaamrjMigrfifflii.tfig rum. tmm Bureel: Uixiuudestraat, 39. 10 centiemen «ten regel. 25 eeuticincii den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. aj ri| \n v jmi-v itrr\~CT\s\ fr. 4-00 's Jaar» voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Bclgle. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 ccnticinen het nummer. Men schrijft in op alle de poslbureelen. DE TOEKOMST. WEjiusawBaaowiS!» IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-05. - 5-57. - (>-50 Popei'inghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Korti'ijk-Brussel, 5-34. - 9-49. - 11-15. - 2-55. - 5-25. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 41-15. - 2-35. - 5-25.- 7-15. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Lanfifemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1