POPERINGHE. Eene kleine vergelijkenis L. Stads Nieuws. BERICHT. Briefwisseling der Toekomst. mencius Bivort de Barlholomcus Duinorlior dezer vergadering sprak met veel ophef over die geestelijke ge stichten, en onder andere over de chris telijke school der broers Maristen, te Gohyssart: Gaat er naartoe, riep de spreker geestdriftig uit, gaat er naartoe, ziet maar wat er omgaat en- overtuigt u zeiven van de deugdelijkheid van 't onderwijs dat aldaar aan de werk manskinderen gegeven wordt. Stout gesproken is half gevochten. Men ging er naartoe. en wal vond men? De broèrkens Plutarchus, Philomenus en Leonicius, die het gerecht Allo foei!.... de verontweerdiging belet ons verder te schrijven. Echter was de raad van den hene- gouwschen Dumortier goed en wij zouden wel wenschen dat hij overal ge volgd wierde en dat een werkzaam en een onpartijdig oog van tijd tol lijd in die godzalige gestichten eens nazage wat er omgaat. De groote mechelsche calhechismus (met uitleggingen) viel mij een dezer dagen in handen. Ik sloeg hem open, en viel juist op de tien geboden Gods, die waarlijk goddelijk zijn Ik stelde ze tegenover het gedrag onzer zwarte bazen en hunner verblinde aanhangers, suskens en andere. Ziedaar't woord Gods! Ziedaar hunne handelingen Wal voor een boeltje, he! Wal voor een rotten poel! En die man nen zouden ons, verlichte en eerlijke burgers der negentiende eeuw, willen bij den neus lijden! Allonsdonc! Foei! Achteruit eerloozenGij hebt lang ge noeg de wereld gefopt en bedrogen!... (De Liberaal X. A'. Z.). Burgerwacht. - Uitslag der 3e schieting van het zomersaizoen. 14" Juni 1875. Eere prijs geschonken door den heer Voorzitter. Dumond A. Hoogst getal. Schoonste wit. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. Het Ypersch publiek zal met diepe droef heid vernemen dat de opsteller van het Nieuwsblad in een bedenkelijken toestand verkeert, gij weet wel de opsteller van het artikel over de prijsdeeling der Lamotte- school. Hij is dol Gelijk de verstandige lezers van dit alle- zins eerbiedweerdig blad, op het punt zijn beroofd te worden van zijnen uitgekozen en edelen schrijftrant, en dat zijne dood een onherstelbaar verlies zou zijn voor de letter kunde, is er eene belooning uitgeloofd voor dezen die hem zouden kunnen genezen Het zou niet meer helpen hem naar S'- Hubrecht te zenden, de zeven dagen zijn verloopen hem de Revalenta Arabica voor schrijven, dit middel is niet sterk genoeg dan blijft er nog over de verschillige hulp middels welk men in de zothuizen gebruikt. Zoo dus aan het werk, zoek het beste, want het is hooge tijd, hij schuimt, hij schuimt, hij schuimt 1. Gij zult u geen gesneden beeld noch ge lijkenis maken. Gij zult die niet aanbidden noch godsdien- Hunne kerken (of magazij nen), krielen van posturen van allen aard, die men allerkoste lijkst weet te tooien, en aan wie men de grootste eer be wijst. Kleingeestige sussen of kwaadsprekende kwezels knie len daar voor die houten geschilderde mannekens en vrouw kens (wier aangezicht, soms rechte sussen..., alles behalve eerbied inboezemt), en smeeken vurig van hen de genezing hunner buikpijn af. Zou die buikpijn veelal 't effekt niet zijn der pillen welke men die onnoozele lieden doet slik ken?... Hechte afgoderij, met een woord 2.Gijzultden En ze brengen dim aan- naam van den biddelijken naam Gods toch Heer uwen God overal tusschen, in alle we- niet ijdeIijk ge- reldsche zaken bruiken. 'l Is immers in den naam van God dat ze eeris hunne brandstapels oprichten en voeden, dal ze nu nog de gewetens weten te dwingen; 't Is in den naam van God dat ze liegen en lasteren van op hunnen stoel tier... waar- beid, en dal ze twist en tweedracht rondzaaien 'l Is in den naam van God dat ze al die erfdeeltjes knippen 'l Is in den naam van God dat ze oorlog voeren (zie he den den broeder-Oorlog in Spanje); 'l Is in den naam van God dat ze mcnschenbloed doen stroomen... 4. Eert uwen Herinnert u die geestelijke vader en uwe mannen die hunner anderden- moeder. kende ouders hardnekkig ver volgden en lasterden die na hunne dood hunnen laatslen plicht als zoon weigerden te volbrengen, ja de gedachtenis hunner ouders schendden. Getuige die onderpastoor van Poperinghevan wie overeenige weken zoo veel spraak was. Wij weten hoe ze in biecht stoel en kongregatie, de kinde ren afkeerig maken van hunne ouders, en hun de ongehoor zaamheid aanprediken, omdat hun ouders, och arme, te eer lijk en te verstandig zijn om mede hunnen pap te roeren. 5. Gij zult niet En het leger der doodslaan. slohslagers?... De Suskens?... In deiaatstegebeurtenissen Anlwerpen en S'-Niklaas En wat zien we in 't dage- lijksch leven niet al rondom ons gebeuren? G. Gij zult En de siroop-broederkens? geen overspel We zullen maar zwijgen, doen. Gerechtshoven en gevangen huizen zullen voor ons spreken. Overigens ik meen iets te rieken dat voorzeker geene eau d'Artvers is... Maar toch ik eindig bier moeielijk mede 'k en weet niet, maar die schoone pastoormeiden, die lieve non- nekens, en vooral die Chinee- sche kinderkens kwellen mij den geest. Wal mag die be kommernis toch beduiden?... Allans n'y pensons plus't zal slechts een droom zijn. 7. Gijzultniet En de testamentjes dan?.... stelen. Maar 't is waar, dat heet men binnenpalmen maar niet stelen. Eu de fortuintjes der jonge meisjes door de taal der verlei ding achter de grendels van een klooster gebracht, waar ze aan onmenschelijke ja barbaarsche wetten onderworpen, verdor ven en versterven, als bloemen die in het donker en zonder 9.Gijzu1luws naastens huis vrouw niet be- geeren. koestering verslensen. Bislinguo a.) Lichamelijk. 't Kan zijn, (tout est possible), maar 'k en weel er niets van, daarom zwijg ik. b.) Geestelijk en zedelijk. Ja Van den geest en van het hart der vrouw zijn de tikkenhanen geheel en gansch meester. De hel, dit machtige schrikbeeld dient hen hier wonderwelVan de natuurlijke zwakheid der vrouw hebben die vossen wederom misbruik gemaakt: Ze hebben de vrou wen en moeders in hunne macht ze kennen dus alle geheimen, en kneden alles naar hun heilig willeken '10. Gij zult Ze 'n bcgeeren niks zijne huisvrouw Ze weigeren immers netaf niet begceren, alle giften, groote en kleine! noch zijnen os, S'-Pielerspenning en nieuwjaar- nochzijnen ezel, giften, zwijgt! Doet mij niet noch iet van al te veel aan dien wereldstoor- wat hem toebe- der van Rome denken want hoort. mijn harteken bloedt!... En den dijk zou kunnen overloopen IJperen, 19" Juni 1875. Schoolpenning. - Lijst des komatcits. Beloop der voorige lijst, fr. 181-81 Onkost van een concert, 5-50 Souvenir van de 1° prijsdeeling der Lamotleschool, 10-00 Een ongenoemde (R) voor een spaar boekje 10-00 Afgesneden beurs (vijfde storting) sociëteit S'-Sebasliaan 1-08 Nog een gebuur, 0-50 IJpersch kind, 0-50 Velieda, 1-00 De biljardspelers uit den Saumon, 6-00 L. F. briefwisselend-lid, 2-00 Nog de gebuur van den laalsten maal, 0-50 fr. 216-89 1Vergracht, L. 2. Mailliard, G. 5. Vandermarliere, L. 4. Iweins, J. 5. Poot, H. 6. Deweerdt, Ch. 1. Renier II. 2. Lesaffre, A. Een nieuwen heilige. - Den 27" dezer is er pelgrimagie le Waasten, ter gelegen heid van een nieuwen heilige aldaar ontdekt en die er over 800 jaar zou geboren zijn. Men kan wel denken dat al de preèkstoelen in dienst waren maar hetgeen waarvan het ininst gesproken werd was van dien heiligen Sint-Jan Wat er vooral in overvloed werd uitgekraamd, was dat deze jubelfeest ingericht is k tot geluk van de zoo vervolgde II. Kerk, in Duilschland, Italië en Zwitserland. Moet men bezeten zijn om alzoo onnoodiglijk uitdagingen te doen jegens bevriende mogend heden Na de plechtige ontkenning der Belgische Kamers van hel gedrag der geestelijken, wij mochten hopen dat zij zich in 't toekomende wat zouden ingehouden hebben, maar ja, ge zijt er wel meè Ook wat kan het hun schillen dal onze vrijheid en onafhankelijkheid gevaar loopen, hun vader land is immers Rome! De boerenbedriegers hebben alweêr wat uitge vonden om geld te slaJn. Nu is men volop bezig met raad te zoeken over de kwalen die men den nieuwen heilige al gaat doen genezen. De eenen zeggen dat hij dee slechten eetlust, de anderen dat hij de zwakheid van geest en lichaam, alsook den korten adem zal genezen. In beide gevallen wordt hij een harde concurrent met de Pillen Holloway. Er zijn er dan nog anderen (ach'terjaarsche dibben) die bcweeren dat dien heilige het hart der jonge dochters zal inlichten over den keus eens echlgenools Nu de lijd zal den eind uitwijzen. Wij zijn nieuwsgierig hoeveel onnoozelaars van IJperen er zich in die geidklopperijen nogeeiis zullen laten vangen. Van den 11" tot den 18" Juni 1875. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 3) J. le zamen, 4. Vrouwelijk 1) Collet Henricus, metselaar, en Vandenbussche Clementia, zonder beroep. Lebbe Carolus, hoedenmaker en Claeys, Leontia, zonder beroep. Diimou Isidorius, werkman, en Blomme Maria, kantenwei ksler. Decroix Eugenia, 76 jaren, zonder beroep, weduwe van Carolus Lamaire, Meenenslraat. Depuydt Amelia 58 jaren, kantwerkster echtge note van Ludovicus Lacanle, Bukkerstraat. Depoorter Maria, 14 jaren, Houtmarkt. Vram- bout Theresia, 40 jaren, kantwerkster,ongehuwd, Meenenslraat. Vancatlendvck Franciscus, 60 jaren, fabriekwerker, echtgenoot van Juslina De Groote, Rysselslraat. Kinderen beneden Mannelijk geslacht 5) jaren Vrouwelijk idem 2) de 7 18 Juni 1875. Onze Tuiters- en Orgel-pissers-muziekanten hebben Zondag II. een uiistaptje gedaan naar Rexpoede om er hunne wonderkunsten uit te oefenen. Zij waren vergezeld door onzen achtba ren burgemeester, M. Berten, eer-voorzitter der maatschappij eenieder was voldaan met dit ge zelschap vereerd te worden, en ren groot getal der Tuiters, rekenende opdegewoonelijke milda- digheid van onzen welbeminden burgemeester, hadden diesvolgens zich niet voorzien van spijs, noch van veel drinkgeld. Inderdaad, bij het aankomen in het dorp was iedereen verblijd toen men vernam dat er in ver- scheide hotels maaltijden bereid waren voor 20 tot 25 mannen. Men draaide op zijne hielen op en neèr de plaats, zonder verwittigd (e zijn op welk uur men dit noenmaal zoude innemen men ontmoette van tijd tot tijd onzen minzamen burgemeester, M. Berten, met de dame van luitenant Cadé aan zijnen arm waarmede hij scheen everladen te zijn. Op eens, men vernam met spijt dat M. Berten verdwenen was en met zijnen hert-vriend, het gekeerd kazakjen, het maaltijd was gaan nemen bij een der bloed verwanten der minnelijke vrouw van dito gekeerd kazakjen, ('t was ten minsten geenen vaurien). Men zegt nog, maar dat is par exempel onge looflijk, dat de vrouw van het gekeerd kazakje, geheel den nacht gedanst heeft; wat het toch is, als men zich uit de oog van zijnen biechtvader en engelbewaarder verwijderd men zou zijne ziel in zulk groot gevaar stellen verloren te gaan, zonder dit nog te kunnen herstellen. Daarom, in het toekomende, waar het voorzichtiger verge zeld te worden van zulk een h. man, want wie weet waar voor het nog goed zoude kunnen zijn. Men schrijft ons uit Wijlschaate: Men durft niet meer in de groote steden, 't is nu den toer van de kleene. Zondag aanstaande is bedevaart te Waasten, ter eere van den nieuwen heiligen Sint-Jan, gebroeid onder eene pothui dooi' zekeren kappeliaan. Over eenige maanden leefde den nieuvvei heiligen nog in de gedaante van eenen boliaari men zegt hier in d'oore, dal het overige zai dienet! om den oven le heelen lot het bakken taarten, etc., etc., welke zij zullen milten teil occasie van die aperij. Enfin, lot daarUI'llJ admajorem Dei gloriamü! gelijk of z zeggen. Qui va et beau, zeggen de moonljes.'Tzal ook vele volk naar gaan zien vier en dertig pJ rochien zullen er vertegenwoordigd zijn. WytJ schade alléén van het omliggende is niet gevraagd. Ergo!!! Wij zijn zeker al dom genoeg!!! Laatzj maar doen, iuin nieuwen heiligen Sint-Janenl zal (och nooit onzen S'-Médard le boven gaan, Ja! was hel niet van dezen, och heerewij zouden er grslaan hebben metonzen drogen zomei, Nu, nu! moeten wij niet gaan, wij zullen ooi niet moeten wrderkeéren't is nog eene moeite verspaard. En daarbij, Sint-Jan voor Sint-Jan, 'k zou nog liever den ouden van Nederwaastei, verkiezen aan den nieuwen; ten minste dezen laatste is nog al goed voor de zwijnejongen, en wie weet of dezen van Waasten iets zal kunnen. Men zegt ook dat er nog al vrouwelijk van Meessen zal deel nemen aan den stoet, och ermeül en dat zij zullen bewaard zijn aan de Thiellsche stokslagers (mee permissie,) maar volgens het schijnt, in het eerste, het en greep daar niet le wel. Er waren maar eenige oude dibben en ver sleten kwezels, wel van eene eeuwe buiten del mode, welke aan den oproep beantwoordden. Nu, om eenen groep te kunnen uitmaken die een weinig présenlable is, gebruiken zij alle midde-l len. Beloften en bedreigingen van allen aard, tegen stiel of neeringdoener, niets word ver zuimd. Ook, hadden zij moeten alleen blijven, dt martikos zelve, hadden er beschaamd foor geweest. X. WEKYICK. •14 juni 1875. Een oud spreekwoord zegtDe kruik gaat zoo lang le water lot dat zij breekt. Dit is hetgeen onze politiekommissaris koml te onderviuden De gemeenteraad, gansch It vreden over dezen ablenaar, heeft hem voor veer tien dagen gesuspendeerd!!! Wal zullen degenen zeggen die hem altoos ondersteund hebben? Er is hier nu geene kwestie van politieke gelijk de eeuwige antwoord was op al helgeene gezeid werd ten laste van den kommissaris; het nu zijne politieke vrienden die hem dit liefelijk kadootje doen. Voordezen alle Wervickanen wanneer zij spraken van de mannen die den kommissaris rechts en links ondersteunden zegden niet de' heilige schriften n '/.ij hebben oogen maar zien niet, Zij hebben ooren maar hooien niet. Zoude er wel een klein mirakel gebeurd zijn dat hunne oogen en ooren geopend heeft? Sedert eenige dagen hebben wij eene spaar zame beenhouwerij die zoo wel gaat dat onze beenhouwerkens den poeper krijgen, want men ziet ze loopen, hel haar recht naar al onze klerika le koopstukken om den policie-kommissaris, onder wiens beheer, zoo men zegt, deze beenhouwerij opgerecht is, te doen slaken van de Wervickanen goedkoops boulie le laten eten. O Beenhouwerkcnslirf! er is bij uwe klerikale vrienden voor u niets anders dan tegenkomsten Ie bekomen. In de laatste kiezingen hebt gij ze ondersteund; I is dat eene rede geweest om geenen abattoir le krijgen? Hetzelve hopen wij, zal nu gebeuren. Men zal u waarschijnlijk veel heioven, maar bui ten dat Niksko. De beenhouwerij Vantomme zal blijven voortduren, en langs om meer en meer te doeu hebben. De klerikale feest die hier gisteren plaats gehad heeft, is door het slecht weder geheel ontbroken geweest. Dit is niet te verwonderen: Indien al de processien en gebeden door onze kwezelaars gedaan om regen te bekomen, lot eenig nut strekken, moest men zich aan slecht weder ver wachten. Onze kalverkens hebben het dus niet ge lukt; maar alles is alreeds uitgevaagd en onze musschen zouden het wel kunnen betalen. YVATOIJ. 14 Juni 1875. Dijnsdagder verleden week heeft Jan Van Lef- finghe hel vormsel aan de kinderen dezer gemeente komen bedienen. Achter deze operatie, was er een groote smul partij bij onzen Jan (de Muiiemakeij. Wanneer de twee Jans eikanderen te gemoet kvvameu weenden zij van blijdschap, den onzen viel op zijne knië'n en smeekte den anduren een mildadig oog te willen slaan op een oud lid des liberalen honds van Yperen, en ook dal het hem zou gelie ven eene Leffiugsche benedictie over Item te laten nederdalen. Jan Van Leflinghe liet het hem geen tweemaal vragen, en verleende aan onzen reclil- zinnigaard eene benedictie met SOUS-pieds daarna plaatsen zij zich gelweén aan tafel om ad majorem dei gloriam, hunne buik eene ziel mis te doen. Ten einde hunne spijzen des le gemakkelijker te doen verteeren had het muziekgenoolschap het hammebeen van Rousbrugge, den gelukkigen inval gehad dien dag naar hier te

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 2