EEN MAfiAZYN LEVIN SIROUX EN ZONEN, mmte dixmüdê; ÏÏÜISMEUBELEN, VIJF HEKTAREN MAMAS Te koopen KASSEISTEENEN HUIS Encre Beige perfectionnée, Notaris Laurent PROOT, Staande op de Kaai te IJperen, AVELGHEM VILLE D'YFRES. Openbare Verkooping EN MEUBELS PLAFONNECRS, Maandag: 28 Juni 1875, HERBERGIERS-GERIEF, MENAG1E GOEDEREN, Openbare Verknoping BIROUCHETTE Nog een bisschoppelijke lasteraar!! Donderdag werd gepleit vóór den burgerlijken rechtbank van Kortrijk de zaak vervolgd dooi- den notaris A. Decock, van Avelghem, tegen den uil- gever van bet klerikaal weekblad de Vrijheid. A uit circa 1,000 pannen, zinken gote, eiken balken en staenders, 2 vitrinen dienstig tot verbergèn fruit, fruitboo- men en bloemen, eenen schoonen tafel, 2 pupiters, zetels en stoelen, 2 trompetten, glas- porcelein- tin- galeisch- koper- yzer- en aerdewerk, chiffonnière, bedbad met ressort, werkbank en vele andere goederen te lang om melden. L'Administration locale prévient les habitants que le röle pour le re- couvrement de la taxe provinciale sur les chevaux, bêtes a cornes, moutons, muiets, bardeaux et anes, pour l'exercice 1875, est provisoire- ment arrêté et déposé au secretariat a 1'inspection des contribuables. Ceux qui se croiraient lésés sont admis a faire valoir leurs réclama- tions devant le collége des Bourg- mestre et Echevins en déans les 8 jours. Fait a l'Hotel-de-Ville, le 16 juin 1875. Op DONDERDAG 24n JUNY1875, om 2 uren namiddag, zal den Notaris VAN EECKE, te Yper, openbaerlijk verkoopen om afgebroken te worden, ten huize van den heer Moreau, Kaeistraet, te Yper. Een groot gebouw gediend hebben de voor Koolmagazyn, samengesteld i J P E HEN, hebben de eer bekend te maken dat zij hun magazijn vernieuwd hebben. Hetzelve zal gestadig voorzien zijn van ornementen in plaaster voor plafonds, enz., nieuwe modellen in alle slachplaaster en mechelsch kalk, allen aan geringe prijzen. Door 't ambt van den ten 1 1/2 ure juist namiddag, in het hotel De Peerdenposteriein pro- fijte van d'heer Raymond Duyver, VAN VELE EN SCHOONE ENZ. TE ZONNEBEKÉ. Op MAANDAG 28n JUNI 1875, om 2 uren namiddag, in de meerschen van Madame Comein te Zonnebeke, en M. J.-Bte Bossaert te Ypre. De vergadering ter herberg het Hof van Commerce, hij Jan Santij, te Zonnebeke. Tijd van betaling mits borg. De Notaris DEGRYSE, te Zonne beke, is met deze verkooping gelast. ALSOOK EEN SCHOONE zoo goed als nieuw, Zich te adresseeren in de WENINCK- STRAAT, N° 1, te IJperen. drij beneden plaatsen, vier slaapkamers, grond-water, schoone kelder, waschhuis en achterplaats, op drij honderd stappen der stad; ten prijze van 280 fr. 'sjaars. Grondlasten ten laste van den eigenaar. Zich te bevragen, N° 4, op de Kaai, te IJperen. komen om gedurend de maaltijd de lieve stukken van haar repertorium te laten hooren. De Rousbruggsche muziek, was drager van hel prachtig vaandel dat de heer senator Mazeman haar over eenige jaren heeft geschonken ook kwam het nu zeer wel te pas. Gedurende de uit voering der muziekstukken werd dit schoon ge denkstuk ontplooid en voor de vensters der eetzaal geplaatst om de zon die op dat tijdstip van den dag hare brandende stralen liet gevoelen, te beletten eenig hinder aan de ontsteken aanzichten de,. twee buikdienaars toe te brengen. De Kapitein der muziek werd na den maaltijd, voor de twee Jans gebracht dien van L'effinghé stuurde hem hcrlelijke bedankingen toe voor den iever dien hij loonde oin met zijne manschappen het wereldlijk en geestelijk hoofd van Weslvluan- deren in een ander gemeente te komen begroeten. Ook had baas Jan voor hem nog een wel gepast woordeken van bedanking, vooi de vlytigheid die hij over weinig jaren had getoond, om een der eersten, met een oude parruik zijner gemeente de Poperingsche tJeefkerrsvergadering te gaan bijwonen, welke, zoo als men weet, voor doel had de achtbare heeren Mazeman en Vanderipee- reboom om verre te werpen. Wij vernemen dat de muziek van Rousbrugge, haai' langen tijd recht en onpartijdig heeft gehou den en met de weinige toelaag en kleine in leg gelden der eereleden hunne kunstliefhebberij hebben voortgezetmaar d» n dag van heden zijn zij zoo diep in de misachting hunner dorpgenoo- ten gevallen, met een afvalligen Jan, tot hunnen voorzitter te kiezen, dat vele eere-leden hun ont slag reeds genomen hebben of zullen nemen. ROtSBRLGGE, 17 Juni 1875. Gelief in uw geërd blad de opmerkingen te willen inlijven, die ik u te doen heb, bij een uitstapje dat ik bijgeval deed naar het dorp Rousbrugge, op 15" laatst leden. Nauwelijks aan de Brug komende aan de scheiding' van Beveren, ontmoet ik een oude kennis, zoo ik hem te voren noemde, te weten, het omgekeerd kazakje van Poperinghe. Hij was in eene buitengewone houding, het hoofd op de borst hangende en vergezeld van een vrouwsper soon. 'k Koude mij niet inbeelden, waar hij zich alzoo naartoe begaf, want waarlijk zijne houding deed mij vermoeden dat er in de omstreek iewers eene bedevaart moest plaats hebben, toen ik eenen vriend ontmoete, en hem mijne verwondering te kennen gaf. Deze zegde mij dat er ter gemeente Rexpoede eene vereeniging van muzieken plaats had en er aldaar goedgeluk te vinden was alsook nonneveesten dat weldra zijne medemaaljes de Tuiters hem gingen volgen. Mijne nieuwsgierig heid willende voldoen, ging ik een weinig rusten ter herberg den Arend, alwaar een getal personen der bijzonderste van 't dorp zich bevonden. Eensklaps, een der tegenwoordige wendde zich lot de weerdin, om de Toekomst te vragen, maarOngelukkiglijk zij was verdwee- nen verschillige opmerkingen wierden hierover gemaakt, en verscheide waren misnoegd, 't is wonderbaar van zulke stoutmoedige perso nen te vinden, om (een blad dat nauwelijks verschenen is, te durven stelen 'k Kon mij niet voorstellen hoe zulks mogelijk was, de weerdin bezichtigende, bevond ik dat zij ontsteken was in hel gelaat en het scheen mij dat zij geheel ontroerd was. Dan beelde ik mij in dat er wel iels kon onder schuilen en zij het blad misschien verborgen had, oin aan zekere mannen der katholijke kliek aangenaam te zijn. Ik heb nadien vernomen dat er'aldaar eene congregatie was opgericht, en daar in uw blad, in een ingezonden artikel, de namen der kop stukken vermeld waren,zou hel zeer wel mogelijk kunnen zijn dat mijn vermoeden gegrond was en zelfs er niet aan te twijffeien valt. Nu dan, M., ik zal u nog van tijd lot tijd het verslag van een uitstapje in de omstreek toezen den, en in geval dat ik den wegruimer van uw blad kan ontdekken, hem aanstonds u kenbaar maken. Een reiziger. 17 Juni 1875. Donderdag II. kwam eene blijde tijding ons allen vrij oprecht vergeestigen. Met bliksemsnel heid verspreide zich eene dépêche uit Brussel aangekomen die ons het goede nieuws, welk wij sinds eenige dagen ongeduldiglijk verwachteden, had aangebracht. In min lijd dan wij er behoeven om deze regelen neèr te stellen, waren al onze vrienden met dezelve bekend en gulhartig deden zij de glazen klinken, terwijl de liberale herbergen dreunden van heilwenschen en vreugdekreten. Bedoelde dépêche luidt als volgt Proces tegen Tonglet gewonnen. Vonnis van Kortrijk gebroken. Tonglet veroordeeld aan al de kosten. E. Demot. Wij zullen ons voor 't oogenblik hierbij bepa len, onzen lezeren nogtans beloovende, over de?e zaak breedvoerig uit te weiden zoodra onze schrijf-plaats het ons toelaat. Alleenlijk voegen wij erbij dat de kalholijken van Avelghem het licht schuwden evenals de vledermuizen en dat zij zich in hunne hollen verdoken. Niet een vleder- muis vloog in de lucht. La Constitutionhet nieuw liberaal blad van Kortrijk, meld dit nieuws volgenderwijzehet Opper-Gerechthof, door arrest van 10 Juni, heeft hel vonnis gebroken geveld door het Gerechtshof van eersten aanleg te Kortrijk, in zake van IKlaille, burgemeester te Avelghem, tegen M. Tonglet, geivezen statie-overste te Avelghem. Deze laatste is veroordeeld aan al de kosten. Wij zullen onze lezers onderhouden over hel voorgaande dezerzaak welke de klerikale partij op eene weinig slichtende wijze geëxploiteerd heeft. l'Avenir des Flandres, sprekende van 't proces der heilige Vrijheid, zegt: M. De Cock is insgelijks ontvanger van 't bureel van Weldadigheid, bediening welke hij kosteloos waarneemt. Onder andere oumtnschrlijke laste ringen, de bisschoppelijke gazet had bevestigd dal M. De Cock eene somme van 1580 fr. ont vreemd had aan de kas van liet liefdadig' bestuur. Men ziet dal de klerikale pres zich niet geneert om de goede faam van een eerlijk man te bemor- selen. M. de advokaal Coucke was de vertegenwoor diger van 51. De Cock. De Vrijheid was bijgestaan door Mler! Verliest en Claeys. Twee verdedigers,'t is prachtvol!! Indiener geene hoedanigheid is, er is minstens hoeveelheid. Hel schijnt, verders, dat de paperij verplicht was geweest gebruik te maken van het... talent dezer twee heeren ten einde de afgunst niet te doen ontstaan. Tot Kortrijk trekt men steeds met tweeën op zij waren ook met twee advokaten om de mis te dienen van zekeren vreemden bis schop. Het vonnis wordt uitgesproken den 24 dezer. Wij kennen eenen goeden nieuwen gazetver- kooper die zich Donderdag te Kortrijk heeft laten hooren door het lezen onzer Toekomst. Hij heeft zich onderscheiden en beantwoord aan het veel beduidende woord Klaai. Die nieuwe cicero Midas meent dat wij in zijnen kinderpraat ver schieten, hij vveze heel gerust: zijn flauw gezwets kan de zool onzer schoenen niet aanraken. Wat heeft hij schoon het liedje zijner broeders gezon gen!! Zijn groot meesterlijk talent heeft hij niet gedwongen!!! Zijn zang is zuiver, edel, natuurlijk, onnavolgbaar in gratie, melodie en harmonie Wij bedanken den cicero-Midus als ook de Vrijheid en het Journal over de ruchtbaarheid door hen aan onze artikelen hoewel gansch vervalscht en verdraaid gegeven. Hoewel zij zeggen dat de Toekomst eerst be gonnen heeft, kunnen wij bewijzen, stukken in hand, dat al onze artikelen enkele antwoorden zijn aan laffe zinspelingen en valsche aanhalingen der papen. Inderdaad, wie heeft eerst gesproken van Bossuyt en Escanafjles? Wie heeft eerst de treifelijkste famielieën onzer partij laffelijk en schandiglijk aangerand De Papen voorzeker. Aan de booze zinspelingen over Bossuyt en Escatiaflles antwoordden wij met den bonten os van Kortrijk bezocht door kerkratten. Recht over hun schandig lied stelde men door eenige woorden veranderingendit van eenen onfaal- baren Paap, enz., enz. De Datums alleen bewij zen zulks. Zij stellen de Toekomst op dezelfde lijn als het Journal de Gaiul. Wij bedanken hen op nieuw voor deze eer ons aangedaan II Ehwel Vrijheid hoe zit het nu met uwe foli anten? Wat zegt ge van die uwe folianten van het jaar O. II. J. Ch. 1847 Hoe riekt die foliant Zou de Pilaarbijter daar ook zijn neus met insteken?? E. A. E. IJPEREN, 19 Juni. GRANEN ENZ verkoel) lie k wan li lei t. middenprijs p. 100 kilo. VREDELIED. KOOR. De blijde maar doorloopt het gansche land: 't Is vreê Gestaakt wordt '1 doemend menschen- [schieten! TriumfTriumf! klinkt het ten allen kapt: Verbrijzeld is thans de overeeuwsche band! 't Onschuldig bloed zal nutt'loos niet meer vlieten! 't Is vreê Wij zingen van den zoeten vreê Nu allen meê! Ja, ja, 't is vreê Wij zijn als 't schip in veilge reè! 't Is vreê! Hoezee Dit woord heeft geklonken van monde tot mond, Het schijnt als door hemelsche geesten verkond, Het vredeverbond. Eenieder heeft genot in vredestijd De werker krijgt het loon van deugd en vlijt Hij stemt een vroolijk liedjen van den vrede, En heel 't gezin neurt uitgelaten mede; De moeder blijft van angst en kommer vrij He zoon staat zijn bejaarden vader bij Genoegen smaakt de man bij zijne vrouvve j Hun woning wordt gespaard van druk en rouwe; Ten Hoogen stijgt hup vuurge bcè Tot u\v behoud, o zalvend-zoele vreê! De welvaart groeit en bloeit alom Daarom, O zalvend-zoete vreê Behoeder van ons heil, wees wellekom! 't Is vreê Wij zingen van den zoeten vreê Nu allen meê Ja, ja, 't is vreê Wij zijn als 't schip in veilge reè 't Is vreê Hoezee Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardappelen Boter 40,-00 8,100 25-25 19-75 00-00 25-25 25-50 5-25 510-00 POPERINGHE, 18 Juni. middenprijs. Tarwe, per hekloliler, fr. 19 44 Rogge, 16 Haver, 15-50 Aardappelen, de 100 kilos. 6 Boter de kilo. 5-80 GENT, 18 Juni. Tarwe, w., 100 kilos. fr.a ld roode Rogge, Gerst, Haver, 26 27 Boekweit, de hectoliter 17 50 Duiveboonen, 22 50 Peerdeboonen, 20 Boter, per kilo, 2 95 5 05 Eieren, per 26, 1 90 2 VEURNE, 16 Juni. Tarwe (nieuwe), per 145 liters fr. 26 50 Rogge, id. 20 25 Sucrioen, id. Haver, id. 17 19 25 Boonen, id. 27 50 KORTRIJK, 14 Juni. Tarwe, per hectoliter, fr.a Rogge, Haver, Aardappelen, per 100 kilos, 4 0 Boter, per 1/2 kilo, 1 50 1 71 Eieren, per 25, 2 2 25 LEUVEN, 14 Juni. Tarwe, per 100 kilo, fr. 27 h Rogge, 1. 20 25 Voederhaver, Aardapp. 5 Boter, de kilo 5 Eiers, de 26, 2 57 OLIEMARKTEN. GENT, 11 Juni. Koolzaad, de 100 kilog., fr. 56 a Lijnzaad, id., fr. 55 Koolzaadolie, id., fr. 71 LEUVEN, 14 Juni. Koolzaadolie, per 100 kilo. fr. 72 Lijnzaadolie, 61 HOPPEMARKTEN. POPERINGHE, 18 Juni. Hoppe de 50 kilos. IJperen, Juni 1875. R. Les Bourgmestre et Echevins, Par ordonnance p. BEKE. LE SECRÉTAIRE, .1. DE CODT. VAN O SIDE HOl'miRKTSTBAAT, 12, TBC B VOBJMEX, VAN ALLE SLACII VAN EEN SCHOON d un tres beau noir en ecrivant, d'une limpidité inalterable, ne dépose pas dans I'encrier, ne s'é- paissit jamais liques. et n'oxide pas les Plumes métal- En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 3