Gazette van 't arrondissement IJ peren. Onwetendheid of kwade trouw. 0 die lieve Broerkcns! Nr 692. 14e Jaar. Zondag 2'/11 Juni 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiilige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze abonnenten. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJpercn verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De commissie der Dertig heeft Zater dag eene belangrijke beslissing genomen. Zij heeft met 18 stemmen tegen 7 zich voor de stemming per lijst in de kiezin gen verklaard. Het getal gedeputeerden is vastgesteld op één per 70,000 zielen. De bureelen der drij groepen van de linkerzijde hebben zich voor de stemming per lijst verklaard. Er is geen ander bijzonder nieuws uit Frankrijk. De Journal officiel van Frankrijk kondigt het dekreet af, op BeIgie,op zijne vraag, de schikkingen toepassende van artikel 4 der conventie, betrekkelijk de suikers, den 24 januari 1874 met Enge land gesloten. Uit Washington meldt men dat de verslagen over den oogst zeggen dat hij in het algemeen boven het middelmatig is. Zaterdag heeft te Londen, het jaarlijks banket plaats gehad van de belgische liefdadigheidsmaatschappij te Londen. De gezant van Belgie zal het banket voor. Eene inschrijving heeft 820,000 p. st. opgebracht. M. Solvyns heeft den dronk aan koning Leopold II ingesteld en herinnert dat Leopold I al de hoop verwezentlijk van zorgvuldig te waken op den regelmaligen vooruitgang van de vrije belgische instel lingen. M. Styan. op een dronk antwoordende aan de engelsche vrijwilligers, zegt dat de eisgelsehen niet erkentelijk genoeg kunnen zijn voor het gulhartig onthaal dat zij in Belgie genoten hebben. Uit Londen komen er eene menigte tijdingen van bankroeten toe van groote bankhuizen. Uit Madrid meldt men dat Jovellar Lorregaray vervolgt. Deze laatste, heeft bet opperhoofd dercarlislen Cucula doen door den kop schieten. De afdeeling Montenegro heeft eene bende carlisten, onder het bevelhebber schap van Dorregaray, op de vlucht ge dreven, in de omstreken van Cherta en van Figuerolas. Alfonso XII heeft van den keizer van Rusland het grootkruis van de orde van S'-Andreas, en van den keizer van Bra zilië hel groot kruis van de Keizersorde van het Zuiderkruis ontvangen. De twee balloleeringen die in Holland voor de Tweede Kamer hebben plaats gehad, hebben de kiezing verzekerd van twee liberalen en twee conservateurs. De algemeene uitslag der kiezing geeft aan de Kamer 42 zetels aan de liberalen, 10 aan de conservateurs, 12 aan de anti- revolutionnairen en 16 aan de ultramon- tanen. Men meldt nopens de ontmoeting der keizers van Oostenrijk en Rusland, dat zij op het einde van deze week plaats hebben. De grijze Kossuth doet weder iets van zich hooren; hij heeft gemeend zich nog eens in de politieke aangelegenheden van zijn land te moeten mengen, en deed dit door middel van een brief aan den redak- teur van een provinciaal blad, welk schrijven ten doel heeft invloed uit te oefenen op de aanslaand verkiezingen, en waarin hij propaganda maakt in het belang eener staatsrechtelijke opositie. Hij werpt een blik op den toestand van Europa en komt tot de slotsom, dat de vrede aan een spinrag hangt. Onwetendheid en kwade trouw zijn de kenmerkende hoedanigheden van het Nieuwsblad. Zie er hier een nieuw voorbeeld van. In zijn nummer van 19" dezer leest men het volgende M. de Burgmeester vertaald cloture ou monastère door kloosteren lijk de ongeleerdste en onwetendste, hij pakt dat woord hloos- ter lijk of het volk het bezigt. Men moet eerst cloture of monas- terie uitleggen, en daarvoor den tijd van Maria-Theresia te rade gaan en de regtboeken die daar uitleg van geven. Cloture in 't vlaamsch heet slot en dat is 1° 2° en 3° een klooster waar slot is lijk bij voorbeeld de Arme Claren, de Iersche Damen, de Carme- li lessen dal is een clotureeen slot n monastère is door Maria-Theresia in den zelfden zin gebruikt, want ten tijde van Maria-Theresia, de woorden werden gebruikt lijk of ze in het ker- kelijk regl gebruikt waren. Als men zulks leest, zou men niet zweeren van met eenen kundigen cano nist te doen te hebben Hé wel het is juist het tegenoverge stelde zoo veel woorden, zoo veel dwalingen en bewijzen van onwetend heid Wij betwisten niet dat cloture door slot moet vertaald worden, noch dal men hier door verstaat een klooster waar slot is gelijk de Arme Claren en de Carmeli- teressen maar wij houden staan dat het woord monastère eene wijdloopiger be- teekenis heeft en toepasselijk is aan al de kloosters, zonder onderscheid, zoo voor vrouwen als voor mannen, en van welk orde dezelve zijn. Inderdaad als men dc regtboeken van Maria-Theresia raadpleegt vind men dat zij allen den uitleg van het woord mo nastère geven in den zeiven zin gelijk het gebruikt is geweest in de redevoering van M. den Burgmeester. Ziet er hier het bewijs van. Guyot in zijn repertorium van civiele, crimineele en canonieke rechtgeleerdheid zegt op het woord monastère couvent, lieu oü demeurent les moines. II se dit aussi d'un lieu oü demeurent des reli- gieuses de quelque ordre que ce soit. 'T is te zeggen in 'l vlaamsche mo- nasterie is eene plaats waar de moniken wonen. Men zegt het zelfde van de plaats waai de kloosterlingen van het vrouwelijk geslacht, het zij van welke orde wonen. Veel andere vermaarde rechtsgeleerden hadden voorgaandelijk de zelfde définitie gegeven van het woord monastère, maar wij aanroepen Guyot omdat zijn werk uitgegeven werd ten tijde van Maria- Theresia. En voor wat aangaat de beleekenis dat deze keizerin gaf aan het woord monas tère, wij vinden de zelve in de edicten en decreten harer regering. Gelijk elkeen weet Maria-Theresia heeft een groot aantal beschikkingen uit gegeven rakende de religieuse orders. Onder deze bevind zich namenllijk het edict van 18" april 1772, op de admissie in de religieuse orders en in het artikel IX van dit edict leest men Wij ver- bicden en interdieren aan alle oversten van orders, couventen, kloosters en de geestelijke gemeyntens van beide de geslachten, de novitien te aanveer- den lot de professie voor den ouderdom van vijf-en-lwintig jaren volbragt. Ten zeiven dage, kwam te voorschijn het decreet van graaf Karei van Lotha- vingen, Gouverneur-Generaal der Neder landen, die het artikel IV van heropen edict Visérende, de woorden van kloos ters, couventen en geestelijke gemeijnten vertaalt doorhetenkel woord monastère. Dus monastère, volgens Maria-The resia en haren vertegenwoordiger in Nederlanden, beleekent klooster, cou vent en geestelijk gemeente Om al deze redenen kunnen wij geheel wel aanveerden dat de Maria-school geen cloture of slot is geweest, maar zij was zekerlijk een monasteries 't is te zeggen een klooster, een couvent of eene geeste lijke gemeente en deze laatste,zoowel als eene cloture of slot, waren verboden door Maria-Theresia. Dit sluit de zaak Want wij hebben geenszins het in zicht ons bezig te houden met de hoonen- de artikels van het Nieuwsblad dat zich behaagt in lastertaal en scheldwoorden. Wij laten zulke pennenstrijd aan het Vuilbladje en wij gaan voorhij met ver achting. Wij stellen ons te vrede met klaar blijkelijk vastgesteld te hebben dal het Nieuwsblad, gelijk naar gewoonte, geen enkel woord verstaat van de questie waarover het honderd en nog eens tee- kens geeft van verwaardheid en kwade trouw, die gansch den hoedel uitmaken van zijne valsche kunde en wetenschap. Zaterdag, juist om 11 ure 's morgends, kwam de scherprechter op de plaats van het Paleis van Justice, te Charleroi, en ging over lot de plichten van zijn beroep. Een paal van 1 meter 30 centimeters werd in den grond geslagen, juist over den voornaamsten ingang der rechtbank, en terwijl twee gendarmen met het wapen in dc handen, nevens den paal post vatten, nagelde de scherprechter aan den schandpaal het volgende Vonnis Uitreksel van de minuten der greffie der rechtbank van eersten aanleg zetelende te Bergen. Door arrest van het Assisenhof van Henegouwen, zetelende te Bergen, uitgebracht hij verstek op 14 Mei 1873, zijn de genaamden 1° VIALETON MATHIEU, oud 31 jaren, onderwijzer, bestuurder van de school der Maris- ten, geboren te Marlhes, Frankrijk en 2" LAUTREY JEAN-MARIE, in religie broeder LEONICUS, oud 33 jaren, onderwijzer, broeder iVIARIS- TE, geboren in Frankrijk, beiden ge- huisvest te Jumet. schuldig verklaard van te Jumet, in 1869, 1870 en 1871, een of verscheidene aanslagen op de r> zedelijkheid te hebben gepleegd, zonder bedreiging of geweld, op een y> kind van minder dan elf jaren oud, waarvan zij de onderwijzers waren, ieder veroordeeld tot tien jaren op- sluiting, en de levenslange ontzetting der uiloefening der rechten, bevat in n. 1, 2, 3, 4 en 3 van het strafwet- boek en de onkosten van het proces. Voor gelijkvormig afschrift, afgele- verd op rekwest van het openbaar ministerie. V. V. Lemoine. Greffer adjoint. Ypersche ouders! brave broers! Wij en voegen daar geen woord bij De wet, de rechtbank, de scherprech ter spreken al luiden genoeg MMüM Bureel: Bixiuudestrnat, 39. 10 centiemen den regel. '25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. £-00 's ja:trs voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgic. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. DE TOEKOMST. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-IIazebrouck. 6-40. - 12-05. - 5-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortriik-Brussel, 5-54. - 9-49. - 11-15. - 2-55. - 5-25. Kortrijk. 5-54. - 9-49.- 11-15. - 2-55. - 5-25.- 7-15. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. PRO JUSTITIA

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1