Gazette van 't arrondissement Wperefi. Zij bidden!!, N* 694. 14e Jaar. Zondag lln Juli 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschilligc Tijdingen, Markten, Bekendmakingen Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT Nogmaals begint men te reclameeren dat er nummers van de Toekomst op hun adres niet besteld worden. Thans is de uitgever in bezit van eenen brief uit Bevercn (Rousbrugge) die hem meldt dat een der abonnenten aldaar nogmaals zijn nummer niet ont vangen heeft en dat dit geval meermaals gebeurt; indien het zoo blijft voortgaan hij zal ophouden zich op de Toekomst te abonneeren. Wij van onzen kant wenden alles aan om de ontrouwe bedienden te achterha len ten einde hun te beletten ons nog verdere schade aan te doen. Wij nemen deze gelegenheid te baat ons het volgende bekend te maken Alle ingezonden stukken van niet politieken aard, betalen tien centiemen den drukregelde inzenders blijven verantwoordelijk voor hetgeen zij doen drukken. Alles voorop betaalbaar. De stukken onderteekend door per sonen ons onbekend,worden door ons blad niet opgenomen. De Nationale Vergadering heeft de discussie geëindigd betrekkelijk de spoor wegen van fransch Vlaanderen en Picar- die. Het wetsontwerp is definitief aan- veerd. Door 375 leden der nationale vergade ring is lot dus verre 80,000 fr. ingeschrevenen. Ci'émieux, minister van justitie in 1848 en in 1871, thans afge vaardigde van Algerië, geeft 50,000 fr. De gemeenteraad van Lyon beeft een gelijk bedrag beschikbaar gesteld; de hertog van Aumale schonk 25,000 fr., de andere prinsen van Orleans gaven ieder 5000 fr., van den graaf van Cham- bord zijn 10,000 fr. ontvangen, volgens de Union 20,000 fr. Jammer dat de politiek in dit liefdewerk gemengd wordt: de regering zendt den oflicielen onder stand aan de maires, de republikeinen doen hunne giften aan de gemeenteraden toekomen, en de klerrikalen verlangen dat de Kerk met de verdeelingen der giften belast worde. Nadat den minister Falk, na zijn bezoek te Essen, ook te Mülheim eene feestelijke ontvangst ten deel is gevallen, beeft hij zich naar Duisburg begeven. Langs dien geheelen weg wemelde het van rijtuigen en voetgangers, die hem te gemoet gingen en waarbij zich naar Duisburg de lange reeks rijtuigen aan sloot, die hem uit Mülheim uitgeleide had gedaan. Langs allo slraten van Duisburg wap perden de vlaggen. Ook daar ter slede hebben groote feestelijkheden plaats ge had. Er is hem een adres van hulde aangeboden, onderleekend door 12,000 kiezers uil het kiesdistrict Essen-Duis- burg. De zitting der ilaliaansche kamers is thans geschorst; het tijdstipt van de hervatting barer werkzaamheden zal bij koninklijk besluit vastgesteld worden. De heer Onzenne, direkteur bij hel depar tement der financiën in Frankrijk, wordt eerlsdaags te Rome verwacht, om met den heer Luzalti de grondslagen van een nieuw fransch-italiaansch handelstrak taat te ontwerpen. Op 196 gedeputeerden welke in Hon- garien zijn gekozen, behooren er 161 tol de liberale partij. 15 lot de oppositie (rechts) en 22 tot de uiterste linker zijde. De tijding dat Alfons, koning van Spanje, eene europesche tusschenkomst vraagt tegen de carlisten, wordt ook gelogenstraft. De carlistische generaal Lizarraga heeft dezer dagen den Paus bezocht om den apostolischen zegen voor de wapenen van don Carlos te halen en tevens onder sleuning in geld verzoeken den zegen kreeg hij, maar het geld niet. Als eene bijzonderheid meldt een niadridsch kor- respondent der Koln Zeit.. dat Lizarra ga lot reisgezel naar Rome gehad heeft een afgezantderspaansche republikeinen, die bij Garibaldi niet om zijnen zegen, maar om geld aanzoek moest doen: ook deze poging bleef vruchteloos. Generaal Dorregaray heeft met 14 bataljons Carlisten vier provin tien verla ten. Door die vlucht zijn die provenlien nu geheel vrij van opstandelingen. De Kamer der volksvertegenwoordi gers heeft hare werkzaamheden vrijdag geëindigd. Zij heeft gezeteld van 11 november 1874 tot 2 juli 1875. De zit tijd heeft dus 7 1/2 maanden geduurd. Men heeft 97 openbare en 5 geheime zittingen gehouden. Yan de 234 dagen, welke sedert 11 november verloopen zijn, heeft men er honderd toegewijd aan parlementaire werkzaamheden. Er blijven dus 134 dagen over, waarop men in verlof is gegaan en uitgerust heeft. In november heeft men 11 zittingen gehouden, in december 14, in januarij 9, in februarij 12, in maart 11. in april 12, in mei 15, in junij 13, en in julij 2, dus gemiddeld 12 zittingen per maand. Ziehier waarméde de Kamer, behalve de budjetten, petitiën en naluralisalien zich beeft bezig gehouden De kiezing van een titel des welhoeks van burgerlijke rechtspleging. Het op den zelfden voel plaatsen van de schuld 2 1/2 p. c. met de andere fondsen van den Staat. Hel buiten het land sluiten van het insect, welk de aardappelen verslindt. Schadeloosstelling aan de ouders of bloedverwanten der milicianen. Bekrachtiging van hel posllrakiaat, te Bern geteekend. Afschaffing der Kamers van Koophan del. Verandering aan de wet, welke de bevoegdheid regelt van de belgisehe con suls in de niet ehrislfene landen. Wijzigingen aan de conventie van 1870 met de steenkool/pijnen. De daarstelling van een koersplein in het Sonienbosch. De militaire logementen. Verwisseling vandomaniale goederen. De consessie eens ijzcrwegs van Os tein! c naar Blankenberghe. Het concessie van tramwegen. Hel wetsontwerp, waardoor het aanbod van eene misdaad te plegen, wordt be teugeld. De herziening der wet van Ventose, welke in den Senaat schipbreuk heeft geleden. Een voorstel, strekkende om een wensch uit te drukken, ten voordecle van het internationaal scheidrecht, is door MM. Crouvreur en Thonissen gc- fo rm u 1 ee rd geword en De volgende interpellation hebben plaats gehad M. De Fuisseaux_, over de toepassing van de wet op de vreemdelingen. M. Orlmans, over de toepassing der miliciewelten. M. Jollrand, over het decreet van messidor. M. Frèreover den geldclijken toestand. M. Dumortier, over het pruisisch- belgisch incident. M. Bara, over de 200 franken van M. Coomans. M. Bergé, over hel Museum Wierlz. Ziedaar het gansche contingent van den wetgevenden zittijd van 1274-1875. Algemeen zal men moeten bekennen, dal deze zittijd de onvruchtbaarste is geweest, welke, sedert 45jaren, in Belgie aangestipt is mogen worden. En de klerkale dagbladen zijn onbe schaamd genoeg te durven beweren dat de klerikale meerderheid wel gewerkt heeft. Wij, van onzen kant, vinden dat het land liet Werk welk het ministerie op louw gezet heeft, al te duur betaalt en men ze zou moeten aftrekken, want stellig hebben ze hunne 200 guldens per maand op verre na niet verdiend. Men weet dat in T Zuiden van Frank rijk eene schrikkelijke overstrooming woedt, die de oogsten op de velden ver nielt, met honderden huizen doel instor ten, ja en dat is wel hel pijnlijkste reeds bijna twee duizend mcnschen het leven heeft henomen De fransche kamers hebben een aan zienlijk hulpgeld gestemd om zoo veel mogelijk de bewoners der overstroomde streken ter hulp te komen;op alle schouwburgen worden door de tooncel- spelers mannen die in de ban der heilige kerk zijn 'k vraag het u eens! vertooningen ingericht ten voordeelc der slachtoffers; de burgerij brengt geld bij geld om de zoo wreed getroffen familiëen te ondersteunen in hunne eerste behoef ten moedige werklieden, edele zielen wagen hun leven om dat der in gevaar verkeerende personen te redden en overal, zooveel liet in hunne macht is, de alvernielenden waters tegen Ie hou den. Wat doel inlussclien de fransche gees telijkheid? Wat doen de papen en monnikken Zij vluchten u redden hun vel... En dan Zij bidden Ja. ja, zij bidden Maar houdt daar het opbrnischende water eens mêe legen met bidden... Geeft er den hongerige eens spijs meê met bidden... Kleedt er den naakten eens mee met bidden... Redt daar eens nen drenkeling mee als ge kunt met bidden... Ge zult zeggen de geestelijkheid stelt vol betrouwen in hare gebeden. Gom cd ie, zeg ik, comédie, anders niks dan comedie. En het bewijs: Als de geestelijkheid ons te voel valt om den gevangen paus te verlossen, wat vraagt ze ons dan? Gebeden? Foei dan Zoüaven en centen Als een geestelijk door een dolle hond wordt gebeten wat doet hij dan? Bid den of naar Slnl-Hubert? Neen: gauw naai' den doktor Als don Carlos in Spanje, beschermd en aangemoedigd door de Jezuieten, in naam Gods, den troon wil overweldigen, wal vraagt hij dan? Gebeden? Neen, geld. soldaten, kanonnen en raca- schenbloed Als dc kleine Chineesken, de laplan- ders, de duitsche, poolsche, of zwitser- sche bisschoppen moeten (of niet moe ten) ondersteund worden, wat komt de geestelijkheid ons dan vragen? Gebe den?—Neen centen, altijd centen, en liefst zilveren en gouden centen, zulle! Wat er ook gebeure, op alle dagen van hel jaar en op alle uren van den dag, 't zijn altijd maar centen die de papen ons vragen, ingeval ze zich die moeite wel geven, want ge vindt er brave zielen onder die u zelfs den last sparen om in uwen zak te gaan en die 't zij met, 't zij zonder uwe toelating getuige 'I proces De Buck, en zoo vele anderen uwe geldkoffers ledigen. Geb den is eene munt die ze niet kennen, dan wanneer zij er ons zelf rrieé moeten betalen een bewijs wat er nu weer in Frankrijk geschiedt. Bureel: Dlxmudestraat, 39. 10 ccutienicn den regel. 35 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jam-s voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Builunlandsche verzendingen 'l port daarboven. 10 centiemen liet nummer. Men schrijft in op alle de postbnreelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-05. - 5-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk-Brussel, 5-54. - 9-49. - 11-15. - 2-55. - 5-25. Kort rijk. 5-54. - 9-49.- 41-15. - 2-55. - 5-25.- 7-15. Roeselare. 7-50. - 42-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 42-06. - 6-20. yC_

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1