Gazette van 't arrondissement IJperen. Uit Kortrijk. Ze worden vervolgd! Kleine jaarwedden. Pfr 696. 14e Jaar. Zondag 25" Juli 1S75. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiltige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. Dc fransche kamer heeft lezing gehoord van het verslag van M. Lefebvre op het voorstel Malarlre, betrekkelijk de verda ging der vergadering tot in november. Hoe komt het vraagt een der Pa- rijsche correspondenten van de Kolnische Zeitung, met het oog op het votum van IS juli dat de constilutioueele meer derheid van 23 Februari telkens als het op handelen aankomt, bezwijkt? Want dat zij nog bestaat, is zeker. Zelfs de leden van de groep-Bocher verklaren, dat zij aan de nieuwe Constitutie vast houden. Het komt, omdat er geen leider is, die deze onsamenhangende meerderheid ook maar lijdelijk weet bijeen te houden. De eenige,die dit nog zou kunnen beproeven, is de oude Thiers; maar hij is gaandeweg meer pissimist geworden. Ofschoon hij hersteld is, verschijnt hij tegenwoordig ook zelden in de kamer. Zij willen geen zuivere toestanden zij gaan liefst met de Regering, maar willen ook op goeden voet blijven niet de linkerzijde, want zij denken aan den verschrikkelijken dag, waaropzij hunnen zetel te Versailles moeten verlaten, en als er geen ander middel overblijft, hopen zij door de republikeinen op eene zooge naamde liste de conciliation er doorge sleept te zullen worden. Vijf honderd geestelijke zusters, uit Duitschland verdreven, zullen opgeno men worden door prins Lobkowilz, in zijn kasteel Mulhausen in Bohemen, dat hij te dien einde laat inrichten. Deze gastvrijheid van den baheemsehen edel man vindt geen bijval onder de bewoners van de omliggende distrikten Raudnilz, Melink en Rakonitz, want zij hebben tegen dit voor hen onaangenaam bezoek geprotesteerd en aan de regering adressen gezonden, houdende met aandrang ver zoek dat het vestigen van die nonnen- kolonie worde verboden. De Gaceta meldt dat 2000 Carlisten in Frankrijk zijn geweken, in de omstre ken van Puycerda, twee mortiers en elf rijtuigen met oorlogsbehoeften achterla tende. De Officielle Gazette van Madrid meldt dat het fort Callado, de laatste vesting der Carlisten, in de provintie Caslellon, zich op genaden en ongenade heeft overgegeven. Elf opperhoofden, 300 soldaten en twee stukken kanon zijn in handen der alfonsisten gevallen. Volgens eene depeehe uit Parijs zou Doregaray gekwetst zij en naar Canlerels den wijk hebben genomen. De kiesworsteling in Beieren heeft de weegschaal tusschen de partijen gelijk gehouden. Het Parlement zal 79 klerikale en 77 liberale volksvertegenwoordigers tellen. De liberalen zijn niet verpletterd geworden zooals de klerikalen hadden aangekondigdmaar van ecnen anderen kant zijn zij onmachtig om de hervor mingen in te voeren die zij noodzakelijk dachten. In Denemarken is door den minister van ceredienst en onderwijs bepaald, dat voorlaan bij de universiteit ook dames kunnen studeren en na volbrachte stu diën het akademisch examen kunnen afleggen. De liberalen van het arrondissement Kortrijk hebben zich maandag laats ver- eenigd, ten einde de liberale associatie herin te richten. De vergadering was buitengewoon talrijk. Dit bewijst hoede ontwaking van het liberalism in onze Vlaanderen ernstig is. De voornaamste gemeenten van het arrondissement waren uitgenoodigd Meenen, Mouscron. S* Denijs, Harle- beke, Dottignies, Wevelghem, Vive-S{- Leu, Tieghem, Helchin, Avelghem, Kerckove, Wareghem hadden hunne af gevaardigden gezonden. Kortrijk was goed vertegenwoordigd door de heeren Danneel, Vlieghe, Dujar- din, Ed. Vandenberghe, Janssens en andere, die den oproep van het voorloo- pig komiteit hadden beantwoord. Aan het bureel zetelden MM.Couckc, J. Vandenberghe en Deschietere, leden van het voorloopig komiteit. M. Jules Coucke heeft het doel der vereeniging uiteengezet. Hij zegde onder ander dat de tijd voorbij is dat het toe gelaten was het gevecht te ontvluchten en zich onder zijne tent te verbeegen. Elk burger moet in het strijdperk treden en deel aan den strijd nemen, want wij bavinden ons tegenover eenen vijand, die zich maar zal te vreden houden als hij onder onze voeten eenen afgrond zal gedolven hebben, waarin met onze vrij heden de zelfstandigheid en de onafhan kelijkheid van het vaderland zullen ver zwolgen worden. Wij liberalen, wij moeten ons verzet ten dat men de bewaring onzer vrijheden aan onze ergste vijanden toevertrouwt. En dal men niet zegge dat het liberalism de vijand is van hel Catholicism. Wij houden ons mei geene eerediensten bezig, wat wij vragen, dat de eerediensten zich op het politiek terrein niet zouden wagen. Dat is onze zending, dat is ons mani fest. En om de zegepraal onzer gedachten te behalen, gij even als wij, aan de noodzakelijkheid geloof de liberale krach ten te vereenigen, hoop ik, zult gij niet aarzelen het voorstel der liberale Asso ciatie van Kortrijk gegrond te vinden. (Langdurige toejuichingen.) Zijn leden van het definitief komiteit gekozen MM. J. Coucke van Kortrijk J. Van denberghe, id.; P. Janssens, id.; J. Reynljes, id.; C. Verschoort', id.; V. Masquelier, id.; A. Debbaudt, id.; G. Deschietere, id., P. Gillon, id.; E. Felhoen, id. A. Lagae, id.; C. Berle- mont, id.; A. Simoens, id,; E. Lust, id.; K. Forge, van Dottignies; K. Freys, van Moescron; Crombeke, id,; Delaroyère, van Meenen; Van Acker, id,; A. Decock, van Avelghem; Crouckhants, id.; C. Desmet van Helchin; J. Deconinck. van Harlebeke: II. Descamps, id.; A Van- hulle, van Vive-St-Eloi; Glorieux Del- mazure van St-Denijs. M. Coucke is voorzitter uitgeroepen. De Moniteur kondigde zondag eene nieuwe lijst van subsidiën af, door het ministerie van justitie aan de kerken verleend. Er was voor de bagatel van 206,302 fr:, zegge twee honderd zes duizend drij honderd en twee frank. En nog roepen de klerikale dagbladen dat de Kerk vervolgd wordt! Het voornaamste werk dat het kleri kaal ministerie verricht, is voorzeker aan zijne vrienden plaatsekens en subsidiën geven. Dat dit maar zoo veel geld aan de burgers niet kostte, die er zooveel moe ten voor doen, maar het is altijd schooien voor de kerken, nu eens bij het gouver nement, dan bij de provintie en gemeente en gestadig bij de burgers. Dat is toch wat te veel voor lieden die zeggen zoo sober te leven De Moniteur kondigde laatst de ver deeling af bij koninklijk besluit van de som van 311,000 frank toegevoegd aan het budget van financien, voor het dienstjaar 1876, en strekkende tot ver hooging der kleine tractementen. De verdeeling luidt als volgt: Bezoldiging der beambten, bedienden en lieden in dienst, 23,000 fr. Bestuur der rechlslreeksche belastingen douanen en accijnsen. Algemeene bewaking. Bezoldiging fr. 7.600; bewaring van het kadaster fr. 30,200; dienst der rechlslreeksche be lastingen, accijnsen en comptabiliteit; vast traclemcnl 102.000 fr.dienst der douanen en zeeopzoeking 303,323 fr. keurdienst van goud- en zilverwerk fr. 400. Bestuur der registratie en domeinen. Bezoldiging van het personeel der re gistratie en van den zegel, 7,890 fr., bezoldiging van het personeel der domei nen, 6,413 fr. tractementen van het bosehwachterspcrsoneel 26,300 fr. De onderverdeeling dezer sommen zal geschieden in de gemiddelde verhouding van 10 op het geheel der tractemen ten van 2,000 fr. en daaronder, en vau 3 op de tractementen van 2,000 tot 3,000 fr. inbegrepen, zonder dat deze verhouding streng moet in het oog ge houden worden bij hel bepalen der nieu we tractementen per graden of ambtca- legorien. De verhoogingen van jaarwedde in het voorgaande artikel vermeld, zijn slechts ten voordecle der beambten in dienst op 1 Augusti aanslaande, bij uitzondering van die. welke voor eene welkdanige oorzaak, zullen opgehouden hebben deel te maken van de werkelijke kaders der administratie, voor dezen datum. De agenten welke lot een ambt, graad of hoogere klas verheven zijn, gedurende de periode van 1 Januari tot 1 Augusti 1873, zullen slechts recht hebben op de verhooging, welke aan de jaarwedden van hunnen nieuwen toestand is gehecht, en alleen te rekenen van den datum hun ner verhooging, zonder aanspraak te kunnen maken op hetgene hunnen vroe- geren toestand aangaat. Eveneens zullen de voordeelen der wet vallen op degenen, welke gedurende hetzelfde tijdverloop, eene jaarwedde van meer dan 3,000 frank zullen be komen hebben. Er is kwestie dat kardinaal Dechamps naar Ivreuznach zou gaau om aan de waters dier streek de herstelling zijner gezondheid te vragen. En Lourdes te Oostakker en Lourdes in Frankrijk, hebben die wateren dan geen mirakuleus uitwerksel meer, of twijfelt kardinaal Dechamps er zelf aan? Onwilkeurig denkt men tegenwoordig meermalen terug aan de dagen der eerste republiek en maakt men vergelijking tus schen het toen en het heden. Den 14 Juli 1789 werd de bastille door het Fransche volk ingenomen. Dat was een ge enwaardigen dag in de jaarboeken der menschheid. Geheel Europa, dat willen zeggen de volken, trilde van blijdschap. Zij begroetten deze gebeurtenis als de dageraad van eenen nieuwen dag, van een tijdvak van bevrijding, van recht en van vrijheid. En thans te moeten zeggen, dat de 86° verjaardag der verwoesting van het bol werk der feodaliteit en van het absolutisme in Frankrijk gevierd is op denzelfden dag, Bareel: Dixmudestraat, 39. 10 centiemen den regel. 95 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaar* tooi* de stad. fr. 4-50 voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen liet nummer. Men schrijft in op alle de postbüreelen. DE TOEKOMST. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. C-40. - 12-05. - 5-37. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Korlrijk-Brussel, 5-54. - 9-49. - 41-15. - 2-55. - 5-25. Kortrijk. 5-54. - 9-49.- 11-15. - 2-55. - 5-25.- 7-15. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. "T"

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1