PRIJSKAMP V HU CU TEN, SCHOONE AARDAPPELS. L'EMPLATRE RÉSOLUÏIF S T A D YPE R E N. STELLI NGH OUT. GEZEGD TH Uil DAG. Den Dinsdag 10 Atigusli. AVELGHEM op Zondag 26" September 1875. 5 centiemen Notaris VAN EECKE, Den Dinsdag 27 Juli 1875, EN LANDBOUWERSALAAM. VERKOOPING aren 1 hectare I Demandez! Demandez! Demandez! PROGRAMMA DER FEESTEN. Assisenhof van W est- Vlaanderen. DEFTIGE BOERTIGE UITGALMINGEN EN ZANG, voorgesteld door Désiré DERYCKE, KANTOOR om 2 uren, in het hofstedeken en op de landen gebruikt door de zusters Debceuf, langs de Becelaerestraat, te Wervick, DENZELFDEN DAG, om 5 uren, op het land gebruikt door de weduwe Venant, langs den steenweg naar Kruyseecke, te Wervick, om 4 uren, op de landen der hofstede gebruikt door Clémentine Haeze- brouck, te Wervick, (Basse-Flandre), contre les Affections du Lumbago (tours de reins)AbcèsCansers Charbon, Panaris, Glandes, Engor gement du sein, Tumeurs laiteuses En veAte ehez M. FRYSOU-VAN OUTRIVE, pharmacien, rue de Dix- mude, 37, Ypres. De Burgemeester en Schepenen der stad Yperen, Gezien net besluit des Gemeenteraads, van 12" Juni 1875, Besluiten roept. Ja dit zult gij doen, ik ben er verzekerd van en wij, uwe naburen, wij zullen u in uwe lastige en pijnelijke taak helpen. Gij hebt een mislag begaan, gij zijt gevallen, hewel, als man nen als echte provenaars, moelgij wederopstaan, uw 'hoofd fier omhoog heffen, het werk van den booze in de toekomende kiezing omverwerpen en alzoo zijne plannen in duigen slaan. Ach! als ik somwijlen in uw midden kom, en dat ik rondom mij zie, als ik mij het verledene te binnenbreng, het tegenwoordige aanschouw en het toekomende peil, dan zeg ik met menig uwer burgers: Die dit alles gedaan heeft is toch wel een boozen man. Een Rousbruggenaar. 22 Juli 1875. Geestrijk zijn alle klerikale zeeppapieren bijzonderlijk om onwaarheden uit te zinnen en wonderbaar is hun aanslag en doelmiddel om die verzonnen leugens te verspreiden. Vruchteloos heeft Basile niet gezegdliegt, liegt maar helder op; altijd blijft er iets van uwe leugens over.Wij willen zulks betoonen. Het Journal van 11" dezes zegt dat er te Avelghem, een bijzondere dezer gemeente in den bak zou gestoken geweest zijn door de gendarmen en dat die bijzondere slechts Maandag morgend zou uilgelaten geweest zijn. Het ordenwoord was gegeven Men fluisterde in de oor, men veronder stelde deze en gene; men noemde opentlijk dezen die men door logen wilde schandvlekken. De onbeschaamde en wilde Vrijheid in haar nummer van 17" aapt het Journal na zij is boos genoeg te vragen in hare verachtelijke taalls liet waer dat het prison van Avelghem zoo verwonderd geweest heeft de verledene weke van te mogen dienen voor logement aen den vreedzaemslen burger van geheel Avelghem? enz., enz. Geachte lezer en beminnelijke lezeres, wij ver zekeren u dat het Journal, dat de Vrijheid, dat de katholijke van Avelghem die deze maar verspreid hebben, liegen en dat zij welen dat zij liegen! Niemand is aangehouden geweest voor twist of onverschilNiemand het zij nog eens gezegd. Wij dagen dus het Journal met de Vrijheid en al de andere gepatenteerde of niet gepatenteerde leugenaars te willen noemen bij zijn' naam wie die vreedzamen burger is die zou aangehouden geweest zijn voor twist of voor wat het zij Wij vragen nog min noemt slechts den gendarm of harenmuts zoo als gij hem noemt, die de aan houding gedaan heeft. Of wel noemt alleenlijk degene die, volgens u, den gendarm zouden gebeden hebben onzen vriend los te laten Gij zult het niet doen want gij zijt overtuigd dat gij opentlijk en stoetmoediglijk liegt. En daarom noemen wij u LAFHERTIGAARDS Woelhoe! gij kunt ons niet treffen door al uwe listen en uw bedrog en gij verzint ongehoorde leugens Dien verweermiddel blijve aan u! Voor ons, liberalen van allen stand en alle kleur, wezen wij bedaard en kalm. Laten wij de lastertaal, de leu gen en het bedrog aan dezen die met laster, leugen en bedrog den kost verdienen. Al de onmenschelijke daden, hier in onze briefwisseling opgenomen, uitscheldingen, str aatschenderijen en alle andere schandwerken zijn slechts uitdagingen tot de liberalen. Zijt hel verzekerd indien één van ons zich toeljet hetgeen zoovele kalholijken niet schroomen uit te werken, de zon zou niet lang onze slappen meer verlichten. Opgepast en voorzichtig dus doch, kloekmoedig en onwan kelbaar vooruit gestredenWel doen doet niet vreezen is onze leuze. Laten wij de sakristie-gazetten op ons blaffen en snauwen zooveel zij kunnen. Het zijn aan den band gelegde doggen die door hun keten on machtig zijn ons te naderen of te hinderen. Eene vraag welke wij toesturen aan onzen confrater uit den West-VlamingHoe veel woorden heeft reeds gesproken, in onzen Pro vincialen Raad, onzen katholijken Raadsman M. Eelix Casteleyn die daar zetelt sedert hel jaar 1860,(28 Mei). Wij twijfelen geenszins of de verslaggever van bovengenoemd blad zal ons vereeren met een antwoord. Hij zal ons eindeloos verplichten zóó hij ons wil zeggen of die heer te Brugge zoowel als te Avelghem achter de politieke gordijn kan spelen. Over drie jaar hebben wij hem hier de deur van't Stadhuis geloond!! En hij had toch zoo gaarne Burgemeester geweest, de brave man!!! E. A. E. Rechterlijke kronijk. In de gehooren van vrijdag en zaterdag ver scheen de genaamde Leonard Van de Velde, oud 46 jaren, fabriekwerker, laatst gewoond hebben de te Ploegsleert, beschuldigd van: lc Te Ploegsteert, in den nacht van 12 Juli 1874, eene moordpoging begaan te hebben op <le genaamden Narcisse Pourcelle en Theodor Vienne, met naar hen een vuurschot gelost te hebben, gelukkiglijk zonder hun te treffen. 2' Denzelfden nacht en ter zelfder plaats de genaamde J. B. Verbeke gewond te hebben Mondelinge bedreigingen, zonder orde of Uiorwaarden, van eenen aanslag, strafbaar met e dood of dwangarbeid, tegen de genaamde nar'a Ternout, eebtgenoote Marcrau, binst den 1 van 5 op G april 1875, insgelijks te Ploeg- 4" Mondelingsche beleedigingen tegen de zelfde in gezegden nacht; 5° Vrijwillige brandstichting, den 12 april laatst, te Ploegsteert, 's nacht, aan een gebouw dienende tot woonst aan de familie van Désiré Marceau voornoemd en loebehoorende aan d'hrer Noteau; op het oogenblik der brandstichting be vonden zich verscheidene personen in huis. 0e Van ten minste gedurende gezegden nacht en plaats met inzicht het vuur te steken aan een gebouw dienende lot woning aan de familie Marceau en bevallende tijdens den brand, een of meer personen, vrijwillige brandstichting van een onbewoond huis belioorende aan den heer Verbeke, en derwijze geplaatst om het vuur te doen meèdeelen aan de woonst der familie Mar ceau, hetwelk hij vernielen wilde. AI deze inistrijven zijn het werk van eenen persoon, die lot dan toe geene rechterlijke ver volgingen had ondergaan hij was goede werk man maar sedert eenigen lijd gaf hij zich aan den drank over, en 'l is in de verslaving aan den drank dat uren de oorzaak van zijn slecht gedrag moet zoeken. Leonard Van de Velde is lol 20 jaren dwang arbeid veroordeeld. IJ PEREN, 24 Juli. GRANEN ENZ. vcrkoclitle k won Li lei l. middunprijs p. 100 kilo. 9,100 28-25 Rogge 5,700 20-00 Haver 1,000 24-50 Erwëten 000 00-00 Boontjes 2,400 26-00 Aardappelen 8,000 4-50 Boter 300-00 VEURNE, 21 Juli. Tarwe (nieuwe), per 145 liters fr. 29 Rogge, id. 21 Sucrioen, id. Haver, id. 18 Boonen, id. 30 LEUVEN, 19 Juli. Tarwe, per 100 kilo, fr. 28 Rogge19 Voederhaver, Aardapp. Boter, de kilo Eiers, de 26, ROESELARE, 52 25 20 2 2 20 Juli. 75 90 50 a 27 24 Tarwe, 150 liters, fr. 25 ld. van Australië, 23 ld. roode, Rogge, 19 Haver, 25 26 Boekweit, Boonen, 25 26 Aardappelen, de 100 kilos, 5 6 Boter, per kilo, 3 5 57 Eieren, de 26, 3 5 20 GENT, 23 Juli. Tarwe, w., 100 kilos. fr.a ld roode 26 27 Rogge, Gerst, Haver, 25 Boekweit, de hectoliter 17 50 Duiveboonen, 22 50 Peerdeboonen, 21 Boter, per kilo, 2 95 Eieren, per 26, 2 10 3 2 20 OLIEM ARKTEN. GENT, 23 Juli. Koolzaad, de 100 kilog., fr. 36 a Lijnzaad, id., fr. 56 Koolzaadolie, id., fr. 71 LEUVEN, 19 Juli. Koolzaadolie, per 100 kilo. fr. 70 Lijnzaadolie, 59 ROESELARE, 20 Juli. Koolzaadolie, 105 kilos, fr. 70 50 a Lijnolie, 57 GEMEENTE DRANOIJTRE. VOOR Staminetwaard in S' Crepin TE DRANOUTRE-PLAATS, Deftige Alleenspraken. Drie zilveren Eermetalen. le 2° en 5° prijs. Deftige Tweespraken. Twee zilveren Eermetalen. 1" en 2" prijs. Boertige Alleenspraken. Twee zilveren Eermetalen. le en 2° prijs. Zang. (kluchtliedjes), zonder begeleiding van muziek. Eenige prijs. Een zilveren Eermetaal. Grootste getal. Een groot zilveren Eermetaal. Verstkomende. Niet min dan drie leden der zelfde Maatschappij waaronder één of meer mededingend. Een groot zilveren Eermetaal. Van heden af Ban men tie 'Fabelle dee vertrekuren van den IJzeren-lVetj bekomen ten bureele van ons blad aan tien prijs van VAN DEN TE WERVICK. YERKOOI»IftTG VAN TABAKSTELLING VAN VAN PA It FRYSOU-VAN OUTRIVE GEMEENTE KERMIS Zaterdag 31" Jtuli. Ten zes ure 's avonds zal de beijaard het feest aankondigen. Ten 7 ure hel muziek van het Korps Pompiers zal zich laten hooren op de estrade ter Lente-Markt. Zondag 1" August!. CONCERT gegeven door hel muziek van het 1° Linie regemenl, van 12 tot 1 ure 's noens, op de Lente-Markt. GROOTE SCHIETING met den Stalen Boog (in den doel), gegeven door de Maatschappij der Vrije Stalenboogschullers, met medehulp der stad. Omzendbrieven en programmen zullen de voor waarden van deze schieting vaststellen. PRIJSKAMP MET DE BOL, gegeven door de Maatschappij van den Gouden Mortier. Prijzen in gelde en medailjen zullen aan de overwinnaars geschonken worden. De reeks feesten van dezen dag zullen gesloten worden door het GROOT BAL gegeven door de Koninklijke Gilde van S'-Sebastiaan, in haar ge woon lokaal. De vreemdelingen, op het voorstel van een lid der Maatschappij, zullen er toegang vinden. Maandag Augusta. Publieke en kosteloozeTOONEELVERTOONING gegeven door de Maatschappij de Vlaamsche Ster, in de groote Hallezaal, ten 2 ure namiddag. Vertooningsorde Als de Kal van huis is. De Molenaarster van Laken. 's Avonds in de Mane. PRIJSKAMP MET DE BALPIJP, gegeven door de Maatschappij van den Zwarten Leeuwmet ondersteuning der stad. Prijskamp voor het VISSCHEN MET DE LIJN, gegeven door de Maatschappij de Vrije Visschers, gevestigd in de herberg 't Klein Rijsel. Buiten gewone programmas zullen de voorwaarden des kamps bespreken. VOLKSSPELEN. Deze spelen zullen plaats heb ben op het Zaalhof. Schoone prijzen zullen den overwinnaren overhandigd worden. VOLKSCONCERT, ten 7 ure 's avonds door het muziek-korps der Sapeurs-Pompiers, welke verscheide schoone stukken zijns reperloirs zal uitvoeren op de Estrade der Lente-Markt. Oiusdng 3" Augnsti. MUZIEKMORGEND, gegeven door de Koor maatschappij en de leerlingen der Muziekschool, onder het bestier der heeren Bever en Devos, Professors bij het Conservatoir van Gent. Dit concert zal plaats hebben in de Groote Hallezaal, ten 11 ure 's morgens om ten I ure te eindigen. Publieke en koslelooze ingang. VOLKSSPELEN, MASTKLIMMING op de Lenlc- Markt (Leet) voor zeer schoone prijzen. GROOT VËLDFEEST, in het zomerlokaal der Concorde, ton 7 ure s'avonds. Een allerschoonste VUURWERK zal gedurend het feest afgeschoten worden. De personen vreemd aan de stad, zullen op voorstel eens lids, vrijen ingang bekomen. Wocusdag 4" Augusti. PRIJSDEELING aan de leerlingen van 't Stads Collegie en der middelbare school van den Staat, in de groote Hallezaal, ten 5 ure des namiddags. E»<»udci>d:tg 5" Augusti. Ten 5 ure namiddag, in de groote Hallezaal, PRIJSUITREIKING aan de leerlingen der Aca- demie van Schoone Kunsten en der Profession- neelc School van Yperen. Zoudng 8" Augusti. LONGER 1 op de Estrade de Kleine Markt, van 12 tot 1 ure door het muziek der Pompiers. Groote HANDBOOGSCHIETING (op de Pers), aangeboden door de Koninklijke Maatschappij van S'-Sebastiaan, onder de bescherming van Z. K. H. den Graaf van Vlaanderen, aan de Maatschappijen Handboogschutters des lands en van den vreemde. Overschoone prijzen, bestaande in zilveren tafel gerief,de wapens der stad en der Ghilde dragende, alsook mcdailjen, zullen den overwinnaren ten deele vallen. Afzonderlijke programmas zullen de voorwaarden der schieting bekend maken. Groote internationale Prijskamp op den EN- GELSCI1EN BILLARD, gegeven door de Veree- nigde Maatschappij van Yperen. De voorwaarden van dezen prijskamp zullen aan de Maatschappijen van den vreemde en van hel land door bijzondere programmas bekend gemaakt worden. De inschrij vingen zullen plaats hebben ter estaminet Le Grand Monarque. Groot Zang- en Muziekaal .VOLKSCONCERT, gegeven door de Koormaatschappij u La Lyre Ouvrièrc met medewerking van het muziek des Pompiers-Korps. Dit Concert zal plaats hebben in Stads-Schouwburg ingang kosteloos voor het publiek. Groote internationale PRIJSKAMP VOOR DUIVEN, gegeven door de Duivenliefhebbers- Federatie der stad Yperen, gevestigd in den cercle dun QvclticL Moïl&vqiie. Programmen, ten dien einde vervaardigd, zullen de voorwaarden van dezen kamp laten kennen. algemeene schikkingen. Gedurend de Kermis zullen de Bibliotheek en het Museum voor het publiek open zijn van II tot 12 ure, en van 5 tot 5 ure. De oude Schepenzaal, nieuwelings hersteld en bekleed mei muurschilderingen door MM. Guffens en Swerts, zal insgelijks zichtbaar zijn. De vreemdelingen behooren zich te vervoegen bij het Secretariaat der stad.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 3