Gazette van 't arrondissement IJperen. Ouders wat denkt gij daarvan Nr 097. 14e Jaar Zondag 1» Augusti 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiliige Tijdingen, Markten, «Bekendmakingen, Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. Bureel: Dixmudestraat, 39. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. REKLAMEN 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT fr. a-00 's jaars voor de stad, fr. 1-50 voor geheel Belgie. Builenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. f>-40. - 12-05. - 5-57. - (i-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Konrijk-Brussel, 5-34. - 9-49. - 41-13. - 2-35. - 5-25. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25.- 7-15. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten welen, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De commissie van initiatieve der Na tionale vergadering heeft verschillige voorstellen in aanmerking genomen voor het heffen van den slaat van beleg. In den Univers is openbaar gemaakt een pauselijk brève, als antwoord op een een adres van de leden der kongregatie der heilige Maagd van hel kollegie der jesuiten te Vaugirard. Het blad maakt hierbij de opmerking dat de aanstaande vergadering van het hooger onderwijs aan dit dokument een buitengewoon ge wicht bijzet. De paus prijst de jonge lieden om hunne goede gevoelens, en brengt hulde en lof aan hunne leermeesters; hij be veelt een onderwijs aan naar welks grond beginselen op de toekomstige katholijke universiteiten geleerd behoort te worden. Even als in het Jesuïten-kollegie te Vaugirard alle valsche theoriën van het liberalismus en het naturalismus afge keurd worden, moeten zij van het hooger onderwijs uitgesloten blijven, en moet de leer van gehoorzaamheid en van on derwerping aan den Heiligen Stoel tot regel en richtsnoer genomen worden. Er bereidtzich voor de fransche jeugd een onderwijs dat de ondergang van dat groot land zal wezen. Eene depeche van carlislisehe oor sprong, uit Bourg-Madame komende, onder dagteekening 27 dezer, zegt dat Saball de alphonistische generaal Arronde heeft verslagen, die geheel zijne artillerie zou verloren hebben en in de omstreken van Vich ingesloten zijn. Talrijke gekwetste alfonisten zijn naar Puycerda gezonden, waar Martinez Cam pos zich verschuilt. Van eenen anderen kant ontvangen wij eene depeche uit Madrid, gedaglee- kend van 28 Juli, meldende dat de gene raals Weiier en Arronde tegen de carlis- ten te Ripoll oprukken. Welk van deze twee depechen zal nu waar zijn? De beschieting van Seo de Urguel duurt voort. Oiïicieele telegrams van Alchin, 22 juli, zeggen dal Toeanka Deod nog niet tot sultan is uitgeroepen. De oorlogs- stomboot schouwen is bij Samalangan hevig beschoten, de kampomg is door drie oorlogschepen getuchtigd. De ge zondheidstoestand te Kottaradja is on gunstig. op de andere plaatsen echter voldoende; enkele choleragevallen, de sterfte is gering. Men schrijft uit Dendermonde, naar den Précurseur Dezen morgen is voor onzen rechtbank geroepen geworden, de zaak ten laste van genaamden Stevens, priester en professor in het kollegie van Gyseghem, beticht van ten minsten Iwee-en-twinlig aan slagen op de zeden, begaan in deu nacht van 6" Mei laatst op jonge leerlingen die aan zijne zorgen toevertrouwd waren. De rechtbank was samengesteld uit MM. Dieden, voorzitter, Dierexcens en Van Biervliet, rechters, Heiderschridt, prokureur des konings en Bauwens, toegevoegden greffier. De beschuldige was er niet tegenwoor dig en wel voor reden hij voorzag het geene hem afwachtte. 12 beschuldigende getuigen, meesten deels kinderen van II lot 12 jaar, hebben daar daden van de walgelijkste zedeloos heid bekend gemaakt. De rechtbank heeft dien priester ver oordeeld lot twee straffen van 4 jaar gevang, tot 10 jaren berooving der rechten aangehaald in artikel 51 van 't strafwetboek en heeft zijne onmidde- lijke aanhouding bevolen. Wij achten onnoodig eenige overwe gingen te doen; onze lezers zullen genoeg die handelwijze oordeelen en kunnen afleiden welk onderwijs men in de gees telijke geslichten geeft. lloe jammerlijk, lietgrootste deel der lagere geestelijkheid, onder het toezicht der bisschoppen, de grondleerstelsels van onzen gods dienst onder de voeten treden. De logentaal is God tegenovergesteld; want, hij is de operste waarheid. Lastertaal en wraaknemende vervol gingen vernietigen de liefde. Krislus leert ons dat wij God moeten beminnen uit gansch ons hert, uit gansch onze ziel en uit gansch ons verstand. En, dat wij onzen evennaasten moeten be minnen als ons zeiven. (Math, xxn, 37. 39.) Hewel, God in zijne wezenlijkheid als opperste waarheid hoonen door Hem met loogentaal te willen verdedigen en de liefde, die den grondslag is van onzen godsdienst en van het maatschappelijk leven, door lastertaal of wraarknemende vervolgingen vernietigen, zijn de middels die de geestelijkheid en hunne aangepre- zene dagbladeren gebruiken om de vrij heidsgezinde personen, in hunne eer en stoffelijke belangen aan te vallen en, zoo zij kunnen, ten onderen te brengen. En noglans Krislus, zegt ons: Bemint uwe vijanden, doet goed aan die u haten en bidt voor die u vervolgen en lasteren. (Math, v, 44.) En, evengelijk wilde de II. Paus Gregorius dat men de ongeloo- \igen door de overtuiging met goedheid en met onderwijzingen zonder schrik aan te jagen, bekeerde. (Abbé De Feller, diet, hist.) Vervolgens, men ziel dat het juist al het tegenovergestelde is van het geen Krislus gebiedt of verbiedt, dal de priesters doen, hetgeen door hunne han delwijze of door hunne dagbladeren om, zeggen zij. God en zijnen dienst te ceren en te verdedigen. Daar beslaat omtrent niet eene stad of dorp waar er niet. den eenen of den anderen der inwoners, aan de vervolging van den pastoor blootge steld of zelfs, weieens ten onderen ge bracht is geworden. En, hoe menige ge meenten zijn er niet die, onder eenen pastoor, in rust en vrede leefden en door eenen opvolger in burgertwist en twee dracht gebracht worden. Wat men zeggen moge; vervolgen, liegen en lasteren, hetzij rechtstreeks of door omwegen gedaan, zijn de werken derboosaardigenvredelievenheid, goed heid en verdraagzaamheid zijn hetgeen Krislus en het opperhoofd der Kerk, den H. Gregorius, ons voorschrijven. En wat meer is, vooral de goede voorbeelden moeten de heilzame gezegden bij allen weerdigen priester voorgaan. Geene woorden zonder de werken. De H. Alphonsius zegt dat de H. Gre gorius ons verzekert, dat de predikatiën der priesters, die niet stichtende leven, veeleer minachting dan goede vruchten voortbrengen. (S4 Alph. t. xiii, ch. ih, rv.) Dus gij jonge priesters of ook wel gij oudere godsdienstdienaren, gij ziet toch wel dat het niet genoeg is van te leven en zich te gedragen zonder eene zedige ingetoogenheid en voorbeeldgevende ma tigheid in het werk te stellen. Dat, wan neer men op uw wezen, in uw gedrag en houding de wereldsche genoegten en levenswijs ontwaart, dat dit een verer gerende nadenken bij de menschcn doet ontstaan, die, voor het welzijn van gods dienst. moet ontweken worden. (Zie we gens hunne verergernissen, S4 Alph. x. Indien Kristus nu weêr moest op de wereld komen en zien hoe zijne eigene priesters, de leering die hij hun voorge schreven heeft, ter zijde zetten om vol gens de slecht opgevoede ongeloovigen te doen, hij zou hun zekerlijk nog bitterder verwijtselen, dan aan de schriftgeleerden en pharizeën toesturen. (Zie Math, xxin, 13 tot 50.) P. VAN DUYFHUYS. Dixmude, 24 Juli 1873. Hedendaags wordt er door de klerikale partij eenen geweldigen en opentlijken oorlog gevoerd tegen de verdraagzaam heid. Daartoe worden de dorpen tegen de steden opgehitst. Het is ongeloofllijk hoeveel leugens en lasleringeix er daar verspreid worden legen 'de liberalen. Eene schaamlelooze drukpers is nog niet genoeg, ap dwaaste, de domste geruchten worden er bijgevoegd en de onwetende lieden geven er geloof aan. Dat is een zedelijke oorlog die begint om voor later een gewelddadige mogelijk te maken. Het is noodig dat de liberalen er een wa kend oog op houden, dat zij er niet bij slapen. Te lang hebben wij gerust ge weest en in trouw geleefd. Maar sedert de klerikale oyerheersching van 't land machtig is, moet nu iedereen inzien dat er een hoozen geest werkzaam is om de oude barbaarsche lijden te doen herleven toen het verboden was anders te denken dan de pastoor, toen hel wet was dat de Staat zweeg en de Kerk regelde zonder tegenspraak. Wij hebben meermalen met gansch de liberale drukpers onze verontwaardiging uitgedrukt over den afgrijselijken bur geroorlog welken don Carlos met het geld der jesuiten sedert jaren voert in Spanje, en over de ongehoorde moorde- rijen en gruwelen welke die barbaar legen zijne medeburgers pleegt onder den dekmantel van den godsdienst en in naam van den God van vrede. Wij hebben doen zien hoe weinig eerbied de jesuiten hebben voor het opperhoofd der katho lijke kerk, zij die altijd met het gezag van don Paus voor den dag komen tus- schen onze politieke twisten, alsof de strijd dien het liberalism voert, iets anders ware dan de verdediging der vrijheid en der menschenwaardigheid legen hen die, in alle lijden, het mensch- dom hebben verdrukt en vernederd. Als wanneer, eenige maanden geleden, Pius IN het gezag erkende van den jongen Alfons XII dien het spaansche volk als koning kwam uit te roepen, aan den jongen koning zijnen zegen gaf en hem zijnen nuntius zond, wat deden de jesui ten Dan maakten zij geen gewag van 's pauzens gezag, neen zij trappelden het onder de voeten, al de klerikale bladeren verdedigden het zoo gezegd goddelijk recht van don Carlos en schreven spot- arlikels tegen het koningdom van Alfons XII, van alle kanten stuurden de jesuiten millioenen en soldaten aan den spaan- schen moordenaar. Iletgcnc' de liberale bladeren, over eenige maanden, schreven en de jesuiten dan zoo woedend maakte, een klerikaal dagblad, de Journal de Bruxelles, het orgaan van ons ministerie, komt het thans bevestigen. Ziehier wat gemeld blad zegt van den Bienpublic, den Courrier de Bruxelles en andereorganen der jesuiten,aangaande hunne houding in de spaansche kwestie Die bladeren, zegt de Journal de Bruxellesmet partij te trekken voor don Carlos tegen den wettigen koning van Spanje, doen een onrekenbaar DE TOEKOMST XIII, CH, VIII.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1