Gazette van 't arrondissement IJperen. Ouders, leest en besluit...! Eene lafhertigheid. Leugen, laster en bedrog. N' 698. 14e Jaar. Zondag 8n Augusti 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. Bureel: Dixmudestraat, 39. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. REKLAMEN: 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. 1-00 's jaars voor de stad, ffr. 1-50 voor geheel Belgic. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen liet nummer. Men schrijft in op alle de poslbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. G-40. - 12-05. - 3-57. 0-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk-Brussel, 5-34. - 9-49. - Ti-15. - 2-35. - 5-25. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25.- 7-15. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De fransche Nationale Vergadering is in vakantien gegaan.Zij is gisteren uiteen gescheiden, na de wet gestemd te hebben op den ringspoorweg rond Parijs. Toen de voorzitter, M. Martel, de sluiting van den zittijd heeft uitgesproken, hebben de linkerzijdeu met kracht den kreet van Leve de Republiek aange heven. De uiterste rechterzijde heeft gepro testeerd de overige leden der Vergade ring hebben stillekens de zaal verlaten. De bestendige commissie heeft de beslissing genomen, even als vroeger, zich alle vijftien dagen te vereenigen. Men schrijft uit Versailles aan de Agence Havas, van 4 Oogst Men verzekert dat de voorzitter der republiek zich op het einde dezer week in het Elysée te Parijs, zal gaan vestigen. De Provinciale Correspondentie meldt dat de opper-voorziIters onderrichtingen hebben ontvangers betrekkelijk de geld- omhalingen. De omhalingen voor den S4 Pieterspenning, door het broederschap van S4 Michiel, bij personen die geen lid zijn van dat broederschap, zijn onwet telijk. De Gaceta van Madrid, meldt dat Martinez Campos zijne artillerie te Solsona en op den berg van Cuervo heeft geplaatst. Deze stellingen beheerschen de sterkte van Seo de Urgel, die de regel matige troepen van op 500 meters afstand met belegstukken en Kruppkanons be schieten. Zondag hebben de Alfonsisten nabij Seo de Urgel zeer sterke stellingen aan de Carlislen ontnomen. Talrijke wagens met levensmiddelen en oorlogsbehoeften zijn voor de belege raars toegekomen. Dorregaray en Saball hebben beproefd ln de pleinen, die rond Barcelonne liggen te komen, maar generaal Weyler heeft ze dit belet. ZAAK DUCHÉNEONDERPASTOOR. De debatten van deze zaak zijn Don derdag 29" Juli te Luik geëindigd, door de veroordeeling van den kapellaan, tot twee-en-twintig maanden gevang. Nooit geenezaak had meerde openbare nieuwsgierigheid aangehitst.Grootemaat regelen waren genomen om de getuigen te beschermen en den eerbied der be slissingen van het gerecht te verzekeren. Gedurende het verhoor, dat nog om 9 ure 's avonds duurde, bevond eene ontelbare menigte zich op de S4 Lamber- tus plaats. Zelfs van 8 ure was deze plaats letterlijk met volk bedekt meer dan vijf duizend personen wachtten er de uitspraak van den rechtbank af. De aanhoudingen van Dinsdag laatst hebben een goed uitwerksel gehad, geen enkel getuige is bedreigd geweest M. Delwaide, substituut des proku- reurs des koniugs heeft het woord geno men en de feiten der beschuldiging met veel talent en kracht ontwikkeld. Om 8 ure 's avonds waren de debatten gesloten en de rechtbank is in de raads kamer gegaan om te beslissen. Het gehoor is om 9 ure hernomen ge worden; M. de voorzitter heeft lezing van hel vonnis gegeven door het welk sieur Alphonse Duchéne onderpastoor der parochie van S4 Margarcla, plichtig ver klaard is van vier aanslagen op de zeden begaan zonder geweld, met meisjes waar van drij minder dan elf jaar en ééne haar twaalfde jaar bereikt heeft het vonnis bewijst ook dat de onderpastoor de professor dier kinderen was, aan dewelke hij belast was de christelijke leering te onderwijzenbezwarende omstandigheid die het tribunaal verplicht heeft het minima der straf te verdubbelen. Bij gevolg, is de beschuldige veroor deeld gewordeu tot drij straffen van zes maanden gevang voor de drij eerste aan slagen en tot vier maanden gevang voor den vierden. Hij is ingsgelijks voor 5 jaar beroofd geworden der rechten, aange haald in artikel 31 van het strafwetboek en eindelijk aan al de proces-kosten ver oordeeld Wij hebben reeds gemeld dat het klerikaal blad van Luik de Gazette de Liègede lafheid heeft begaan de namen der kleine meisjes in 't lang en in 't breed af te kondigen, die als getuigen zijn op getreden in de walgelijke zaak van den onderpastoor Duchéne. Dat is de wraak van dat blad. De kin deren, om de eer van de geestelijkheid te redden hadden moeten weigeren de onzedelijkheden te doen kennen waarvan zij de slachtoffers zijn geweest. Men hoopt door de namen van die kinderen in 't midden van die vuiligheid aan te halen, ze tc schandvlekken, om ze later, als zij jonge jufvrouwen, huis vrouwen en moeders geworden zijn, aan de nieuwsgierigheid der nietdeugen en blagueurs bloot te stellen. Dergelijke schandelijkheden, zegt La Gazette, moeten gestraft worden, maar ongelukkig hebben de cllendigen die ze begaan de voorzichtige gewoonte zich aan de bestraffing te onttrekken die ze ver dienen. Men zegt ons dat een arrest van een fransch hof, de afkondiging veroordeelt, door een dagblad gedaan, van de namen der personen, geroepen om in eene zaak met gesloten deuren, te getuigen. Wij onderwerpen dit arrest aan het oordeel der liberale avokalen van Luik. Als het waar is dat de rechtsleer het recht geeft dergelijke lafheid te straffen, hopen wij dat zij de ouders van die ongelukkige kinders er van zullen willen verwittigen. Internationale, Alhéisme, Pélropho- bie et Libéralisme ne font qu'un. Internationale, Godverloochening, Pe- troolzucht en Liberalisme maken slecht één uit. Zoo schreef dezer dagen een aanzien lijk katholiek blad. Ik acht hel noodzakelijk hierover een woord te zeggen. Internationale. Weet ge niet hoe hevig alle liberale bladen en tijdschriften tegen de Internationale uitvielen Doch zij onderscheidden de roode Internatio nale en de zwarte. Die beide wereldver- eenigingen aanzien wij als het grootste gevaar dat onze hedendaagsche samenle ving stoort en bedreigt. Dit dient hier echter aangestipt te worden, dat de zwarte Internationale over veel meer strijdmiddelen beschikt dan hare waar dige zuster invloed, gezag, hel en klin kende munt. Beide poogen vrijheid en volksgeluk te versmachten. Beide steunen op haat cn domheid beide hebben een doelwerelddwang. Daarom is hel dat wij uit al onze macht de gruwelijke Internationale bestrijden, 't zij bare aanhangers met de roode muts of met den zwarten tikkenhaan hun af schuwelijk hoofd bedekken. Atheïsmec\ libéralisme ne font qu'un. Ah! wij, liberalen, wij zijn godloo chenaars Wanneer gij, ellendelingen, ons dit woord naar het hoofd werpt, dan liegt gij vrijwillig uwe bezoldigde hand dacht inwendig niet wat zij neêrschrijft wanneer uw mond die vuige lastertaal uitbraakte, dan wist gij zeer wel dat gij uwe eenvoudige lezers bedriegen gingt Wij kennen God wij belijden Hem alles rondom ons verkondigt zijnen naam: wij beminnen Hem vurig, dien goeden God, den God van liefde, van vrede en van barmhartigheid, wiens onbeperkte goedheid zich lol het nietigste schepsel uitstrekt. Wij beminnen vurig den vader aller menschen, die, zonder onderscheid, zijne kinderen zijn. Wij zijn dus allen broe ders van eenen en denzelfden goeden Vader, die zich verheugt in de onder linge genegenheid zijner kinderen, die ons toch allen zoo lief en even liefheeft. Zijn rijk is een rijk van liefde en van broederlijkheid. Een eeuwig loon wacht hem, die zijn rijk dal is, Broederliefde en Rechtvaardigheid verkondigtmaar ook eene afgrijselijke eeuwigheid wacht hem, die God tergend, schijnheilig zijnen naam bespot en misbruik, in zijn rijk stoort, dal is haat, tweedracht, vervol ging en onrecht lusschen de kinderen Gods zaait Ziedaar de ware leer, ziedaar onzen godsdienst. Hij berust zuiver en gloeiend in het hart, en is ontslaan van allen uilerlijken vorm. De uwe is koud en onverschillig, meestal schijnheilig. Geheel aan vormen verslaafd, aan stoffelijke zaken verbon den, leert hij het opperwezen noch ken nen noch liefhebben. Hij wordt door de meeslen aanzien als een gebruik, waar men niet builen kan. Zoo uwe leer is aangekleede beelden soms heel antiek in prachtkleederen, in buigingen, in allerlei bewegingen, in politieke aanrandingen, en in offerblokken beslaat, zoo zij eene comptabiliteit hoeft voor de rekeningen der lijkdiensten en andere geestelijke zaken in klassen verdeeld (alsof wij allen voor God niet gelijk waren), ga dan maar voort in uwe onbegrijpelijke maar tevens hoogst be- weenenswaardige dwaling. Gezonde verstanden, edele harten zullen hier beneden een rechtvaardig oordeel weten te vellen, wijl hiernamaals God het koren van het stroo wel zal weten te onderscheiden. Nu, de Petrophobie Dat is zoo zuiver nietwe zitten ten volle in de petrol Sprekende van Petrophobie, is het inwendig inzicht onzer tegenstrevers ons te willen vergelijken aan de communards, aan dien hoop woeste kerels met verwarde hersenen die boosaardig het werk eener halve eeuw vernietigden. Jammer maar en dit doel eens te meer de oneerlijk heid der klerikale polemiek zien dat zulke dingen bij lichtgeloovige menschen, bij zwakke geesten ingang vinden. Ten slotte, zij, die gedurig die gruwe lijke inkwisilie en de heksenbranders dit rouwblad in onze schoone geschiede nis ophemelen zij, door wier aan hitsingen de brandstichtingen van S4- Deixijs(bij Kortrijk)gepleegd zijn, mogen wel van Petrophobie spreken. Neen, lezers, met dit alles heeft het liberalism geene gemeenschap. Zijn vaandel voert de woorden vrijheid voor allen en in alles. Beschaving. De vrijheid van geweten is hare grondge dachte. Haar middel tot beschaving is de uitbreiding van het vrijzinnig onderwijs, dat de geesten opent voor het ware en de harten voor het goede en voor het recht vaardige. Dit is liberalism Dit is het edele doel waarvoor wij strijden. DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1