POPERINGHE. Encre Beige perfectionnée, FEE STEN VOLKSVERMAKEN GROOTE RINGSTEKING OVERSLAG GROOT FESTIVAL voor Peerden en Muilezels. Verlichting van het Kioske, PRIJSKAMP MET DE BOLLE. AVELGHEM, OP HET GEHUCHT DE POTYZE, Schitterend Vuurwerk, GROOT BAL MAS TKLIM MIN G Notaris Laurent PROOT, mm ws mm as ïkt® TE WOUMEN. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. Een afzonderlijk komiteit van dep, strijdpenning, waarin verzocht deel te willen nemenis ingericht voor Avelghem in den katholijken Kring dezer parochie. Men kan inschrijven in het lokaal van gezegden Kring. STAD TPEREN. ZONDAG 15 EN MAANDAG 16 OOGST 1875 ZONDAG- 15 OOGST. Ten 7 üre 's morgens zal de beijaard het feest aankondigen. - Ten 2 1/2 ure namiddag, IN RECHTE LIJN, 1" prijs, 60 fr. 2n prijs, 40 fr. 3" prijs, 25 fr. 4" prijs, 15 fr. Buiten deze prijzen zullen er noL 3 geldpremien toegestaan worden. Ten 4 ure, Ten 6 ure, J Ten 8 ure, Ten 9 ure, gevolgd door een dal zal plaats hebben in het Ka/óhuis De Nieuwe Potijze. MAANDAG 16 OOGST, 'ten 4 u. namiddag. Ten minste 50 fr. prijzen, zonder de inleggen die op 50 cent11 gesteld zijn. en andere vermaken, te lang om te melden. KANTOOR DONDERDAG 12 AUGUSTI 1875, ten 4 ure juist namiddag, in de Casino hij Charles Demeulenaere. Gemeente WOUMEN. 1° Eene schoone en goede fe® HOFSTEDE en h. 9-87-73 c. ERF, te Wemmen, oost bij 't dorp. Ingesteld fr. 63,LOO-» 2° h. 1-64-80 c. goed MAAIGRAS, in den Oostdijk. ingesteld fr. 11,200-» 3° h. 0-43-60 c. idem. Ingesteld fr. 2,750-» Alles gebruikt geweest door Fran- cisca Defever. Gemeente MERCKEM. 1° h. 0-27-80 c. WEIDE, hij de Boschschool. Ingesteld fr. 1,525-» 2° h. 2-83-80 c. ZAAILAND. MAAI GRAS en BOOMGAARD, in't Noord- einde, langs de Puidebrouck- en YredenhofstraatjesIn pacht ge houden door Aloïs en Eulodie Slem- brouck, te Mere kern, tot Oktober -18TL J-- Ingesteld fr. 18,100-» pn ocdaan's anderdags namiddag was het feeder niet beter- De burgerwacht welke eene laatste wapenoefe- voor het kader moest doen, heeft grooten- wfs verhinderd geweest door de stortvlagen. e„0et hel zoo voort gaan de te houden inspec- door generaal Renard|, zou Zondag morgend len C ure ook wel kunnen mislukken. Concorde. - BUITEN. Programma jukken welke zullen uitgevoerd worden den Augusti 1875, ten G ure 's avonds, door het MuZ1jk van hel 1* ligne reg', onder hel bestuur 'yan Mr Ch- Simar. La part du diable, ouverture, (AuberJ. 3. géve de bonheur, mazurka, (Boone). 5. La Traviata, fantaisie, (arr. Lemaire). L'Aristocrate, polka pour piston, (Arban). g' Grande scène et finale d'Ernani, (Verdi). g] Souvenir de Baden, valse, (Bousquet). Het is waarlijk wonderbaar de tentoonstelling n Confectien voor damen te gaan bezichtigen in de magazijnen van den GOEDKOOP, Dixmude- straat, n° 33, alhier. }Ien treft er ten minste 30 verschulige soorten aan van alle slacht en der eerste nieuwigheden die (ter oorzaak van het eindigen des saizoens) verkocht worden aan 20 p. °/0 vermindering van De gewone prijs van het huis 20 p. beter koop zijnde, dan bij zijne medeverkoopers, dit maakt dus een algemeenen afslag van 40 ten honderd. Het huis raadt zijne talrijke klanten aan om van deze buitengewone een eenige gelegenheid te profiteeren. j De ingang vrij zijnde, is het zeer gemakkelijk zich over deze groote afslag te gaan overtuigen. Ditjes en datjes. - Pieren mocht niet lang*uitblijven den Zondag, vader zou te kwaad zijn. Het gebeurde dat Pieren zich verzeten had tot 12 ure 's nachts. Hij kon wel binnen zonder gehoord te zijn maar den trap maakte zulk een gerucht als hij met zijne schoenen er op ging. Gevonden Pieren doet zijne schoenen af, houdt ze in zijn hand en klimt zeer voorzichtig de trappen op maar helaasboven gekomen zijnde laat Pieren door onachtzaamheid zijne schoenen van boven neère vallen Vader meende dat er dieven in huis waren springt uit zijn bed, grijpt den dief vast en ging hem de trappen afsmijten toen hij zijnen Pieren erkent Pieren en moest geen koopen. Van den 30" Juli tot den 6" Augusti 1875. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 4) (e z 9_ Vrouwelijk 5) Coffyn, Florimondus, smid, en Hoorelbeke, Silvia, kantwerkster. Nekelsom, Hector, werk man, en Buseyne, Juliana kantwerkster. Slaelen, Edouardus, schoenmaker, en Devos, Rosalia, kantwerkster. Bouckenaere, Dorsan, 31 jaren, greffier der rechtbank, echtgenoot van Valeria Meynne, Houtmarkt. Claeys, Maria, 75 jaren, spinster, weduwe van Ludovicus Plalteeuw, Meenenstraat. Sulfis, Henricus, 52 jaren, facteur der brie venpost, ongehuwd, St-Pieters plaats. Van- damme, Lesiderius, GOjaren, daglooner, echtge noot van Maria Obyn, Meenenstraat. Kinderen beneden Mannelijk geslacht l)j de 7 jaren Vrouwelijk idem 0) 5 Augusti 1875. De Philharmonie heeft Zondag laatst het festival van Veurne bijgewoond waar zij het grootste bijval gehad heeft. Na het uitvoeren dei- twee gewoonlijke stukken, de kreten van bis weergalmden langs alle kanten en onze muzie kanten werden verplicht een derde stuk te spelen. Onze sociëteit heeft den eersten prijs van schoone kleeding behaald en heeft de kans gehad de eerste premie van 150 franken in loting te be komen. Des anderdaags onze philharmonisleh ver trokken naar Dunkerque waar zij 's namiddags een concert gaven ten voordeele der ongelukkige slachtoffers der overstroomingen van het zuiden van Frankrijk. Het gunstigste onthaal verwachtte hun in deze stad: aan al de huizen wapperden vlaggen en eene ontelbare menigte was aan de statie om hun te verwachten. De inhaling had plaats ten twaalf ure en was gedaan door het stedelijke muziek, en drij prach tige bloemtuilen waren geofferd aan den voorzit ter, onder-voorzitter en muziekmeester der Philharmonie. De stoet stelde zich dan in gang en had de grootste moeite om het gewoel te doordringen dat de straten vervulde. Men ging tot het stad huis alwaar den wijn van eer en den wellekom geofferd werden door den heer Meier. M. Van ris behandigde hem eene som van twaalf 0 erd franken, voortkomende uit eene inschrij- *lng gedaan onder de leden der Philharmonie en profijte der overstroomden om gevoegd te 01 den bij den opbrengst van het concert. De heer Meier bedankte met innigheid en men ging dan smakelijk het noenmaal nemen in een der bijzonderste hotels der stad. 's Namiddags rond 4 uren, eene menigte die, men zonder vergrooling mag schatten op 5000 menschen, verwachtte onze muziekanten in het Pare de la Marine. De verschillige stukken werden zeer wel uitgevoerd en met hel warmste handgeklap begroet. Eenieder was verbaasd zoo een goed muziek, voortkomende uil eene stad van 10,000 inwoners, te hooren, maar de verrukking wierd ten hoogsten wanneer op het einde der pot-pourri de muziek den aria van Jean Baart, met bijgevoegsel van trommels en clairons en kanonslagen liet hoorenal de aanhoorders heften hunnen hoed op, de damen zwaaiden hunne zakdoeken en op duizende kre ten van bis, men moest erbeginnen. Onze philharmonisten hebben ten hoogsten verheugd geweest over het onthaal dat zij te Dunkerque ontvangen hebben, meer dan vijf duizend menschen vergezelden 's avonds onze muziekanten tot aan de statie en men nam af scheid van de Dunkerquenaars onder het geroep van leve Poperinghe, leve de Belgen De dagbladeren van Dunkerque spreken met den grootsten lof van ons muziek, wij zullen Zaterdag aanstaande er een vertaal van geven. P. S. Wij hebben vergeten te voegen dat de Meijer van Dunkerque, gedurende de uitvoering van het Concert, drij allerschoonste medalien in verguld zilver aan de sociëteit geofferd heeft waarvan eene voor den beer voorzitter, eene voor den muziekmeester en eene in geschenk aan de uitvoerende leden als blijk van voldoening over hunne goede executie, 'l geen begroet is geweest met een algemeen handgeklap en met het roepen van: leve de muziek van Poperinghe. 3 Augusti 1875. Verleden week werd ons ter hand besteld een Brusselsch oorlapje uitgegeven door de Bonden der katholieke kringen en der Bewarende Ver- eenigingen(met stokken??). Dit oorlapje is geteekend door lichte advokaten Léger en Poncelet onder andere, die zich tot Gent en te Luik vermaard gemaakt hebben) door baron Belhune en tutii quanti. Bedoeld oorlapje, welk wij beknopt willen ontleden, is in twee hoofddeelen gesplitst. Het eerste deel, in vorm van herderlijken omzendbrief (lettre pastorale) is eene soort van papensermoen waar men begint van Jesuke en zijn rokje om te vallen en te don deren op de afgrijzelijke liberalen en de schrik wekkende francs-magons! Het doel van dit papenschrift vraagt gij, geachte lezer en beminnelijke lezeres? Munle te slagen bij groot en klein, bij rijk en arm, bij oud en jong! Waarom nog duimenkruid bij dit van S'-Pieter, van de Cineesken, van het 11. Hert, van de Teslamenten-kapturen, en van zooveel andere soorten van geldsmederijen, ons zelve onbekend, zult gij wellicht ons ook afvragen Om de liberale partij, in de kiezingen voor eeuwig den klop te geven zegt die herderlijken omzendbrief, de jesuiterij, welke iedere liberaal aandachtig zou moeten overleggen en overwe gen. Het tweede hoofddeel, manhaftiglijk getiteld u STRIJDPENNING is een reglement samen gesteld uit 15 artikels. Het is te lang om hier in extenso overgenomen te worden. Het be loop des aandeels (5 centimen a 2 Jr. per maand), de wijze van inzameling der gelden, en de bestemming der fondsen zijn de voornaam ste punten onzer aandacht waardig. Jade be stemming der in te zamelen geldwaarden heeft onze aandacht het meest geboeid. Ziehier 5/4 der gelden blijven hier 't is te zeggen blijven in elke gemeente van Belgie die den strijdpenning insteld om gebruikt te worden voor den plaat selijken strijd; 1/4 wordt gestort in de alge- meene kas ingericht tot Brussel voor geheel Belgie en de gelden dezer algemeene kas zullen bestemd worden en gegeven aan de gemeenten (leest aan de papenwaar er liberale besturen te bevechten zijn. Men versta de omzendbrief heel duidelijk geld van heel Belgie zal te Avelghem toestroomen om onze partij te bevechten. Niemand bedriege zich: ernstig en gevaarvol zou deze jesuitieke inrichting zijn indien de hoofden der liberale partij geene soortgelijke daarstellen. Indien de katholijken van heel Belgie de onze zullen ter hulp komen, zoo zullen de liberalen van heel Belgie ons ook kunnen hulp verleenen. Dat zal ongetwijfeld wezen: onze oogen zijn reeds gevestigd op de liberale Fédéra- tie van Brussel die de fondsen der liberale Asso- ciatiè'n zal vereenigen. Wij wenschen en met ons alle vooruitziende liberale dat de Federatie zoo vroeg mogelijk krachtdadige maatregels neme. Haren plicht zal het zijn den Liberalen-Pen ning in te stellen tegenover den strijdpenning. Wij van onzen kant stellen onze vrienden van Avelghem voor hier eenen WEDERSTANDPEN NING (Denier de la Resistance) onvertoefd in te richten. Want op het einde van het katho- lijk reglement lezen wij in groote letters: Wij zijn verzekerd dat deze nieuwe uitdaging der jesuitieke partij door onze vrienden zal ver^ staan worden en- wjj durven hopen dat onzen voorstel erop te beantwoorden door den We derstandpenning door ieder gunstig zal ontvangen worden. E. A. E. Mijnheer de Deken, als 't u belieft, ik kom u spreken voor eene zielmis te willen doen voor mijne Moeder zaliger, begraven over veertien dagen. Ja Ik ken u 'K en heb geenen tijd en 'k heb te vele missen. Gaat naar den d.... gij met uw geldGille die nog leeft gelooft nu ook dat de papen haat en nijd dragen En zij zijn vervolgd en hunne commerce en gaat niet! Maakt dat de guiten wijs, maar aan Gille niet meerHij zal zelve bidden en 't geld voor de missen bestemd zal hij aan de lijdende en de kranken geven en hij zal beter doen dan hetvveg te werpen voor een handvol keu ken la t ij n en wat poesjeuelle manieren. Bravo, Gilleke! E. A. E. 1JPEREN, 7 Augusti. GRANEN ENZ. verkochtte kwantiteit. middenprijs p. 100 kilo. Tarwe 15,900 27-50 2,900 200 20-25 26-50 Erwéten 500 25-75 Boontjes Aardappelen Boter 1,100 8,000 25-50 5-50 510-00 POPERINGHE, G Aug. per hektoliler, middenprijs. fr. 0" 0" Tarwe, Rogge, Haver, Aardappelen, de 100 kilos. Boter de kilo. VEURNE, 4 Aug. Tarwe (nieuwe), per 145 liters fr. 28 31 50 Rogge, id. 22 -24 Sucrioen, id. Haver, id. 18 20 Boonen, id. 50 ROESELARE, 5 Aug. Tarwe, 150 literSj fr. 25 75 a 27 Id. van Australië, 24 25 ld. roode, Rogge, 18 75 19 Haver, 2G 27 Boekweit, Boonen, 26 28 - Aardappelen, de 100 kilos, 5 G Boter, per kilo, 5 57 5 - Eieren, de 2G, 3 20 a - GENT, G Aug. Tarwe, w., 100 kilos. fr.a ld roode Rogge, Gerst, i> a Haver, 24 27 Boekweit, de hectoliter 17 Duiveboonen, 22 50 Peerdeboonen, 21 Boter, per kilo, 5 10 5 20 Eieren, per 26, 2 05 2 15 KORTRIJK, 2 Aug. Tarwe, per hectoliter, fr. 20 a 21 50 Rogge, Haver, 14 14 50 Aardappelen, per 100 kilos, G 9 Boter, per 1/2 kilo, 1 GO 1 87 Eieren, per 25, 2 2 25 St-NIKOLAAS, 5 Aug. Tarwe, per heelt»!., fr. 22 50 ld, roode, id. Rogge, id. 15 60 -7 Boekweit, id. 20 Haver, id. 11 Geerst, id. 14 50 Duiveboonen, id. 22 50 Aardappelen, id. 7 Boter, per kilo, 5 LEUVEN, 2 Aug. Tarwe, per 100 kilo, fr. 28 a Rogge, 20 75 Voederhaver, 24 Aardapp. 8 75 Boter, de kilo 2 80 Eiers, de 26, 2 OLIEMARKTEN. GENT, 6 Aug. Koolzaad, de 100 kilog., fr. 56 a Lijnzaad, id., fr. 36 Koolzaadolie, id., fr. 71 ROESELARE, 5 Aug. Koolzaadolie, 103 kilos, fr. 70 50 a Lijnolie, 59 DENDERMONDE, 2 Aug. Lijnolie, 100 kilos, fr. 58 25 58 50 Koolzaadolie, 75 50 Kempolie, 62 50 Lijnzaad, 54 50 Koolzaad, 56 50 57 LEUVEN, 2 Aug. Koolzaadolie, per 100 kilo. fr. 70 Lijnzaadolie, 59 IIOPPEMARKTEN. POPERINGHE, G Aug. Hoppe de 50 kilos. d'un trés beau noir en ecrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas danfc l'epcrier, ne s'é- paissit jamais et n'oxide pas les Plumes roétal- liques. En vente au Bureau de ce Journal, vue de Dixmude, 39. EN GEGEVEN MET EENE HULPSOM DER STADS-OVEUHEID, GEGEVEN DOOR 1° Het muziek des Pompiers-korps, IJper. 2" Het muziek van Zonnebeke. 5° De Fanfaren van Reninghe. Buitengewone programmas zullen ten dage der uilvoering de namen der uit te voeren stukken laten kennen. Nota. Men zal op de POTIJZE alle slach van ver- vcrschingeu kunnen bekomenonder andere de vermaarde Bartliolomeus-wafels. Nopens de voorwaarden der prijskampen men zie de uilgegevene plakbrieven na. VAN DEN TE

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 3