Gazelle van 'I arrondissement IJperen. Ouders. ]*r 700. 14e Jaar. Zondag 22» Augusti 1875, Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. V AANKONDIGINGEN REEL AM EN :v ABONNEMENT: Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. Het fransch gouvernemant is zeer in verlegenheid met het ontwerp der duit- sche klerikalen van een bedevaart naar Lourdes te gaan doen. Het zou zelfs te dien opzichte eene wisseling van inede- deelingen met zijnen gezant te Berlijn en het ministerie van buitenlandsche zaken van Duitschland hebben gehad. Indien de bedevaart plaats heeft, wat nog niet zeker is, zal hel gouvernement niet gedoogcn dat de kwezelaars in tal rijke groepen het land doortrekken, zooals de Engelsche en Belgische vroeger gedaan hebben, toen zij naar Paray-Ie- Monal gingen en M. de Belcastel aldaar Frankrijk aan het H. Hert van Jesus opdroeg. Wij hebben tamelijk volledige inlich tingen over de uitslagen der samenstel ling van de bureelen voor de fransche departements-raden. Bijna al de gekozene voorzitters bezetten den voorzillerszelel tijdens den laatsten zittijd. Het is bijge volg zeer moeilijk met die kieziqgen den indruk te beoordeelen, door de stemming der conslitutionneele wetten in het land voortgebracht. In alle geval moet den uitslag der be noemingen van de voorzitters aanzien worden als ten voordeele der Grondwet van 25 Februari. De laatste lijdingen uit Spanje ont vangen behelzen het volgende Vijf of zes duizend carlislen hebben beproefd Seo de Urgel ter hulp te komen, maar zijn afgeslagen geworden. liet vuur der belegeraars duurt voort en de citadel is ernstig beschadigd. Men meldt dat de koninklijke troepen ver sterkingen gaan ontvangen. Generaal Jovillas nadert Seo d'Urgel. Berichten te Madrid ontvangen, verze keren dat er onder de carlisten die de citadel Seo d'Urgel belegeren, verdeeld heid beslaateen wit vaandel zou op de vesting geheschen zijn geworden en on- middelijk afgedaan zijn. Don Crrlos heeft bevolen hel militaire bestuur der baskische en navarsche provinliën te Alsama over te brengen. Duitschland vierde met onbeschrijf lijke geestdrift een nationaal feest: te Detmold werd onthuld het monument, opgericht ter eere van Hermann of Armi- nius, die den romeinschen veldheer Varus met zijne legioenen versloeg, in het Teuteburgerwoud. De laatste lijdingen uit Raguse melden dat de opstand in Bosnië zich uitbreidt en eene ernstige verhouding neemt. Trebigne wordt belegerd. Het schooljaar is ten eindebinnen weinige weken zult gij eenen gewichti- gen keus te doen hebben, gewichtig, omdat er kwestie is van hen die u duur baarst zijn op aarde, gewichtig omdat van dien keus het lot afhangt uwer kin deren. Zult gij uwe kinderen zenden naar die poelen van verderf en zedeloosheid? Zult gij uwe kinderen voor dewelke gij zoo veel zorg draagt, aan dewelke gij als ouders en als christenen geroepen zijt eer en deugd te leeren, zult gij ze in handen geven dier mannen op welker gelaat domheid en verbeesting te lezen staan en welker naam alleen afschrik en walg inboezemt aan eiken deftigen mensch De gevangnissen krioelen van broerkens die walgelijke aanslagen heb ben bedreven op kleine kinderen; de rechterlijke kronijk slaat vol met namen van die mannen, welke voor dierlijkhe den gestraft zijn, maar zich door de vlucht aan de vervolging van 't gerecht hebben onttrokken; en voor alwie slechts de oogen wil openen is het klaarblijkend dat slechts een op honderd van die mon sters door het gerecht wordt getroffen, want bedrog, valschc getuigenissen, dwang, alles wordt in 't werk gesteld door de geestelijkheid om de klerikale schandalen in het donker te houden en als gij dit alles naziet, ouders, zoudt gij uwe kinderen aan de brutaliteit dier wangedrochten blootstellen en uwe kin deren blijven naar de broerkensscholen zenden Er zijn lieden welke de dweepzucht zoodanig verblindt dat zij niet willen gclooven wat voor iedereen lastbaar is; anderen liggen onder de roede der zwarte mannen: hun bestaan hangt van de ultramontanen af, en men weet dat, indieti zij hunne kinderen naar liberale scholen zonden, men hun onmeedoogend het brood voor vrouw en kinderen zou ontnemen; dal de eersten uit dweepzucht en de anderen uit nood, hunne kinderen naar de klerikale scholen zenden, kun nen wij hegrijpen. Maar hetgene onbegrijpelijk is, hei- gene lafheid is, is dat liberale ouders, zij die het geluk hebben onafhankelijk te zijn en aan de klerikale huichelarij niet te geloovcn, dat zij die zich libera len noemen en liberale scholen onder steunen, dat die zelfde mannen hunne eigene kinderen aan de ultramontanen toevertrouwen. Eenigen onder hen zullen zich trach ten te verontschuldigen en zeggen dat zij zoo handelen om hunne vrouw te bevre digen, om de rust in het huisgezin te behouden. Allo! o mannen, die zoo gemakkelijk te verleiden zijt door de teêrgevoeligheid uwer echtgenote, denkt tocht eens dat boven de genegenheid die gij aan uwe vrouw verschuldigd zijt, de groolere plicht u als vader is opgelegd, van voor het geluk uwer kinderen te zorgen en dit niettegenstaande de smee kingen uwer vrouw; krachtdadig te werk gegaan! Hoort gij niet dat, doorden mond der vrouw, de zwarte man spreekt die zich haar geestelijke herder noemt en zich van haar bedient om u te verlei den en om, door u zeiven, de liberale scholen, dit edele werk van beschaving, hetwelk gij zoo genegen zijt, te vernieti gen? Anderen zullen zeggen dat al de kle rikale scholen niet slecht zijn, dat er gestichten zijn die onder het opzicht der goede zeden geene verergernissen geven. Wij zullen die kwestie niet bespreken. Maar wij zullen het deze zeggen dat de geest der jongelingen in al de klerikale gestichten, zonder uitzondering, ver- valscht wordt, dat zij daar grondbeginsels leeren die tegenstrijdig zijn aan den zedelijken vooruitgang en de moderne beschaving. Gij zijt liberalen en vrijzinnige bur gers, gij bemint vooral uw land en staat de rechten voor welke de belgische Grondwet ons waarborgt, die grond wet die ons 45 jaren rust en geluk heeft gegeven, die Grondwet die het belgische volk aan het hoofd heeft gesteld der beschaefde volkeren; en in de scho len, waar gij uwe kinderen doet opvoe- den, wordt die Grondwet gedoemd, in die scholen wordt geleerd dat Rome alleen ons vaderland is en dat de belgische vrijheden ketterijen zijn die bij de eerste gelegenheid moeten vernietigd worden Gij hebt vertrouwen in u zeiven; gij denkt dat de vaderlijke raadgevingen de klerikale leeringen zullen verhinderen. Dwaling! weet gij niet welke listen de jesuilen gebruiken om van uwe kinde ren hunne slaven te maken? Gij zijt liberaal en daarom, omdat zij welen dat gij aan uwe kinderen vrijzinnige ge dachten zult inboezemen, zullen zij meer op hen dan op anderen werken men zal ze vleien, ze bevoordeeligen, men zal voor hun van het kollegie eenen hemel maken om ze voor hunne zaak aan te winnen, uwe kinderen zullen de helden van alle feesten zijnuwe vrouw zal aangehaald worden; mevrouw zal op alle feesten uitgenoodigd worden en er eene eereplaats hebben, mevrouw zal uit geene andere oogen meer zien dan uit degene der brave paters; en roept dan uwen groot geworden zoon tot zijne plichten van menseh en vrijen burger het kwaad is te verre gevorderd en de moederstaat tusschen u en den zoon om de jesuiten en hunne leeringen voorte- slaan. Geheel de klerikale drukpers, onder het beleid onzer bisschoppen, van den Bien public tot den Land bouwer, is eenstemmig om de zaak van Don Carlos, in Spanje, te onder steunen, van leugenachtige depê- chen, twijfelachtige overwinningen stroomen hunne kolonnen over, mid delerwijl de zakken der geloovigen zich uitijdelen. Nu, welk is deze zaak, verdedigd door de ultramontaansche bladen en ondersteund met het geld der catho- lijken van Belgie? Ziehier de zaak, zooals zij onder haar waren dag moet beschouwd worden. Het zijn hunne proclamatien. Dus de officieele stukken, door de generaals van Don Carlos afgekon digd. Lees Eerst hebben wij een Decreet van generaal Saballs. Vernomen hebbende dat het zoo- gezegd gouvernement van Don Alfons bevolen heeft dat, indien tegen 30 Juni de familjen die kin- deren in de rangen van Z. M. Karei VII tellen zich niet zouden aangeboden hebben in hunne res- pectieve woonplaatsen, al hunne goederen en eigendommen zullen verkocht worden, hevelen hetgene volgt: Indien een eigendom, eene car- listische familje behoorende, ver kocht wordt omdat er een zijner leden dienst heeft in de koninklijke rangen, of indien er eene oorlogsbe lasting opgelegd is onder het zelfde voorwendsel, men zal al de inwoners der plaats, gekend voor hunne liberale gedachten door den hop schieten, hun slechts drij uren tijd verleenende om als christen te sterven. Het is nog niet al. Een ander opperhoofd heeft zeker deze afschu welijkheden willen overtreffen. Zie hier het bedreigend decreet van Raymond Virgile kleden den trein in deze statie plaats stilgehouden hebbende, heb ik mij meester gemaakt van eenige inwoners der stad die de belasting niet betaald hadden welke zij ver schuldigd zijn aan den koninlijken fisc. BiireclUixmiidcstpaat, £9. 10 centiemeii dew pcgel. 25 centiemen «len regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. Utility ri(§ï A fr. 4-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel België. Builenlandsche verzendingen 't port daarboven. i 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJI'EREN NAAR I'operinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-05. - 5-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk-Brussel, 5-34. - 9-49. - 11-15. - 2-55. - 5-25. Kortrijk. 5-54. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25- 7-15. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. i

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1