Gazette van 't arrondissement IJperen. Waarvoor de St. Pieterspenning zoo al dienen moet. De kavalkade van Antwerpen. Nr 701. 14e Jaar. Zondag 20^ Augusti 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschilligc Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Beticht aan onze lezers. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT: Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De politieke tijdingen zijn geheel schaarsch in Frankrijk. Al de dagbladen houden zich voornamelijk bezig met de toepassing der wet op het hooger onder wijs. De oprichting van eene hoogeschool te Parijs en te Angers is officieel aangekon digd. Men spreekt ook van eene hooge school te Rijsel, en in 't zuiden van Frankrijk. Men zal zich vooral nu bezig houden met de fakulteit der rechten en wetenschappen, daar de faculteit van ge neeskunde moeilijk om in te richten is. Yier-en-twintig departements-raden hebben hunnen zittijd gesloten. De overheid heeft zaterdag de Casino te Marseille doen sluiten. De bijzonderste politieke tijding die wij mede te deelen hebben is van Herze- govine, waar een opstand is uitgeborsten. Men zegt dat 15,000 opstandelingen op het punt waren in Bosnië te rukken. Al de Slavische bevolkingen treden den op stand bij en Turkije bevindt zich in een moeilijken toestand. Eene depêche meldt dat de gezanten der vreemde mogendheden aan den sul'an voorgesteld hebben de vijandelijkheden op teschorsen en aan de opstandelingen te vragen welke hunne grieven zijn en als het mogelijk is voldoening aan te geven. Desultan heeft dat voorstel tijdelijk van de hand gewezen. De Times kondigt eene depeche uit Konstantinopel af, van 21 dezer, melden de dat Turkije de voorstellen aanveerdt door de drie gezanten van de Noorden- mogendheden gedaan met kennis van hunne collegas, voorstel lot doel hebben de, de vreemde konsuls van Bosnië tot de opstandelingen te zenden om ze bekend te maken dat ze geen onderstand van wege eene vreemde mogendheid mogen verwachten en huu den raad te geveu de wapens neêr te leggen en hunne grieven aan eene bijzondere commissie te onder werpen. Volgens men uit Weenen meldt heeft Turkije de bemiddeling der mogendheden aangenomen. Of nu de opstandelingen hetzelfde zullen doen weten wij nog niet. Uit Bourg-Madame (Spanje) meldt men dat de carlisten vorderen om te beletten dat er levensmiddelen worden gezonden aan de koninklijke troepen die zich tusschen Puycerda en Seo d'Urgel bevinden. Zij hebben 12 wagens met mondbehoeften aangeslagen, die voor de alfonsisten waren bestemd. Saballs is voor Seo d'Ugel met troepen aangekomen. Andere carlistische troepen zijn aangeduid om de belegerden ter hulp te komen. Uit Seo d'Urgel van 19 wordt gelele- graüeerd, dat kolonel Ripoll, bevelhebber der citadel Seo d'Urgel, gisteren morgend door het springen van een obilser is gedood. Castellciudad is ten vollen afgebrand het vuur der belegeraars isgemlaigd. Ge neraal Estcban is voor Seo d'Urgel aan gekomen om Marlinez-Campos te onder steunen. De Gaceta van Madrid zegt dat de carlistische benden onder Dorregaray staande, ontmoedigd zijn en onbekwaam het hoofd aan de liberalen te bieden. Volgens de Soir en de XIXe Siècle zou men te Rome de tijding hebben ont vangen, dat don Garcia Morino, voorzit- der republiek van den Equator, vermoord is geworden. Men weet dat M. Moreno de Equator in eene klerikale republiek heeft veranderd, wiens gouvernement groote subsidien toestaat op de staats fondsen aan al de katholijke werken, waaronder aan den S'-Pielerspenning. De Groote Raad van het kanton Ge neve (Zwitserland) heeft art. 1 der wet betreffende de Orde van de Zusters van liefdadigheid met 64 tegen 7 stemmen aangenomen. Men schrijft uit Antwerpen. Over eenige dagen hebben wij ge schreven dat, ondanks de tegenwerkin gen van de Bestendige Deputatie in het gouvernement, de kavalkade prachtig zou geweest zijn. En iedereen is vandaag overtuigd dat het zoo is geweest. M. de minister van oorlog had paar den en soldalen geweigerd. Om proces- siën te vergezellen, heeft hij gidsen en soldaten; om de kavalkade van St-Rom- baut, te Mechelen op te luisteren heeft hij soldalen enpeerdenmaar voor den hislorischen stoet van Antwerpen. Niels! De stoet was verdeeld in vier afdee- lingen of groepen. De eerste groep behoort geheel en al tot de moderne tijden. Deze eerste groep is de verheerlijking van de twee voor naamste elementen, waaraan Antwerpen vandaag zijne stoffelijke en zedelijke grootheid te danken heeft, namelijk het werk en het onderwijs. Houden wij ons een oogenblik stil bij den wagen VAN HET ONDERWIJS, opgevolgd door een groot getal sclioolie- ren, welke een zegezang aanhieven ter eere van het onderwijs en degenen die zoo mildelijk zorgen voor hunne opvoe ding en geleerdheid. Hierop volgde de wagen van den han del, voorafgegaan door de dekens en hoofdmannen der natiën, gezeten op hunne weergalooze krachtig gebouwde paarden. Op dezen wagen verheft zich rijzig tusschen kisten, balen en vaten, op ar duinen kaai, een ter feest gevlagde sein mast. De haven is open, schijnt hij te zeggen, opdat de rijkdom der aarde er in stroomt. Tegen den mast staat Irotsch en zwierig Hermes met gevleugelde voeten en hoofd, boven de geniën van Handel en Nijverheid. Vooraan slaat Schaldis, onze riviergod, en rond hem de Bureel: Dixiuudestraat, 39. 10 ccntieuieu den regel. 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaar* voor de stad, ft*. 4-50 voor geheel Belgie. Buiienlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. DE TOEKOMST. IJZEBEN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. G-40. - 42-05. - 3-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk-Brussel, 5-34. - 9-49. - 41-45. - 2-35. - 5-25. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 14-15. - 2-35. - 5-25.- 7-15. Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-48. - 12-06. - 6-20. In België even als in de overige landen van Europa, bedelen de klerikalen onophoudend voor den H. Vader en verzamelen jaarlijks met hunnen St. Pieterspenning en nieuwjaargiften voor den onfeilbaren Paus, talrijke miljoenen waarover zij nooit rekening hebben gedaan en waarvan ons dan ook het wezentlijk bedrag grootendeels onbekend blijft. Wij zijn inderdaad nieuwsgierig het cijfer te kennen der overgroole geldsommen, die men alle jaren voor den H. Vader uit de zakken der licht- geloovige lieden trekt en het ware insgelijks te wenschen dat de godvruchtige bedelaars ons ook eens recht uit bekenden, waarvoor die miljoenen toch dienen mogen. Indien wij moeten geloof hechten aan den inhoud van het onlangs verschenen boekwerk van den heer Rimini, gewezen geheimen agent van kardinaal Antonelli, dan worden voorwaar de millioenen van onzen H.Vader op eene zeer aardige wijze uitgegeven. Om onze lezers hiervan te overtuigen, zoo zul len wij hier hel woord aan den heer Rimini overlaten: In het jaar 4859, verhaalt de heer Rimini, begaf ik mij naar Rome, voorzien van eenen aan bevelingsbrief, die mij door Mgr. Vialé Préla, aarts-bisschop te Boulognevoor kardinaal Antonelli was ter hand gesteld.Bij mijne aankomst werd ik door dezen laatstgenoemden prelaat op eene zeer vriendelijke wijze ontvangen en daar ik voornemens was in dienst van Zijne Hoogwaar digheid te treden, zoo werd ik, na eene tamelijk langdurige onderhandeling door kardinaal Antonelli, als geheimen agent bij den heiligen stoel benoemd. i> Nauwelijks was ik in mijnebedieninggesteld, of men gaf mij een bevel waardoor ik mij bij kar dinaal Altiéri moest aanbieden. Wanneer ik bij dezen prelaat aankwam, vernam ik met verwon dering dat men voornemens was eene schandelij ken aanslag op het leven van Napoleon III en Garibaldi te gewagen. Mgr. Altiéri gaf mij desaangaande de noodige inlichtingen ik deed hem opmerken dat zulkdanige onderneming voor eenen enkelen persoon hoogst gewaarlijk was en ik mij daarmede dan ook niet kon gelasten. De prelaat antwoordde dat ik mij aan geene gevaren moest bloot stellen, dat hij daarover reeds twee personen bezat die zeer behendig in hun vak waren en ik maar alleenlijk aan hun beide Napo leon III en Garibaldi moest aanwijzen. Wij spra ken nog eenige oogenblikken over deze moordpo ging,wanneer eensklaps twee echte baanstroopers de kamer in kwamen en aan Mgr. Altiéri ver klaarden, dat zij beide bereid' waren hunne taak te volbrengen. ii Deze twee bandieten met namen Ortoli en Morriani, kwamen uit de galei van Civita Vecchia, waar zij een twaaftal jaren hadden opgesloten geweest, zij verklaarden dat men hun voor de moord van Napoleon III fr. 500,000 en voor degene van Garibaldi fr. 100,000 had toegestaan. Van waar kwamen die 600,000 Ik verliet stilzwijgend 't bisschoppelijk paleis en keerde nadenkend huiswaarts. Weinige (lagen nadien gaf ik mijn ontslag. ii Gedurende mijn verblijf in Rome, zegt de heer Rimini, had ik op zekeren dag eene redeka veling met den opsteller van een ullra-clericaal blad, ÏUnivers; deze verklaarde mij dat hij aan den Heiligen Vader fr. 29,000 had ter hand gesteld, die voortkomen van de inschrijvingslijst voor de pauselijke giften. Ik deed hem opmerken dat deze giften ruim fr. 129,000 hadden opge bracht en er bijgevolg fr. 400,000 te kort waren. ii Dat is waar, antwoordde mij de heer Veuillot, ik heb fr. 100,000 voor mij gehouden, waarmede ik mijne eigene uitgaven zal voldoen,het overschot heb ik aan den Paus gegeven, die het nochtans geenszings noodig heeft, vermits de kerkvergade ring alleen 36 inillioen heeft opgebracht. ii Volgens het boekwerk van den heer Rimini beloont ook de Heilige Vader zeer milddadig zijne dagbladschrijvers. >1 Zekeren Henricus Rousset, een oud veroor deelde voor misbruik van vertrouwen, ontsnapte te Toulouse en vestigde zich in Rome, waar hij in de pauselijke dagbladen schreef. Pius IX schonk hem eene gift van 50,000 fr. en maakte hem graaf van Maguelane alsmede kommandeur van het orde van Gregorius den Groote. Deze heer bezit thans eenen jaarlijkschen trok van 4 5,000 fr. en heeft een kapitaal van 300,000 fr. op de bank Van Tortonia liggen. ii Men ziet dus waarvoor de St. Pieterspenning zoo al dienen moet. ii Er zijn in Rome 24 kardinalen die allen ruim 30 tot 55 duizend franken 's jaars trekken. ii Kardinaal Palrizi, vicaris te Rome, trekt jaarlijks van den Paus 40,000 fr. en evenveel van zekere buitengewone profijten, dus te samen- 80,000 fr. Het winstgevend ambt van kardinaal Amat verschaft hem ieder jaar ruim 110,000 fr. ii Het bisdom van Albona geeft aan kardinaal de Pietro een jaarlijks inkomen van 60,000 fr. hij ontvangt bovendien uitPortugaal een pensioen' hetwelk men begroot op 50,000 fr. hetgeen ge- zamenllijk een jaarlijks sommeken maakt van 44 0,000 franken. Kardinaal Asquini trekt ten minste elk jaar 400,000 fr.; kardinaal de Lucca 450,000 fr. en kardinaal Bizarri 40,000 fr. ii Het inkomen van kardinaal Berardi wordt geschat op meer dan 500,000 fr. en dit van Mcr Chigi op 400,000 fr. ii Er wordt aan kardinaal Antonelli 300,000 fr. 's jaars betaald, de kardinalen Praselline en Cale- rini trekken even veel, en de overige kardinalen bezitten, zooals wij reeds gezegd hebben, eenen jaarlijkschen trok van ongeveer 50 en 35 000 franken. Men ziet dus dat de armoede in hel Vatikaan voorwaar ons medelijden verdient en men geens zins de St. Pieterspenning mag vergeten. Wij kunnen ook niet nalaten onze lezers het boekwerk van den heer Rimini aap le hevelen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1