Gazette van 't arrondissement IJ peren. De kiezingen naderen. Napoleon Destanberg. j\:r 702. 14e Jaar. Zondag 5'1 September 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. IturcclDixinudestraat, 39. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. REKLAMEN 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. 4-00 's janrs voor de stad, fr. 4-50 voor geheel België. Builenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen liet nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. G-40. - 12-05. - 5-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk-Brussel, 5-34. - 9-49. - 11-15. - 2-55. - 5-25. Kortrijk. 5-54. - 9-49.- 1 i-15. - 2-35. - 5-25.- 7-15. Roesela re. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien slaat van zaken. Men meldt dat er Vrijdag een ernstige ministerraad te Parijs is gehouden ge worden, waar voorname punten zijn besproken. Men spreekt ook van eene bedevaart naar Arenenberg (Zwitserland), waar de zoon van den man van Sedan zich tegenwoordig op zijnen buiten bevindt. Men zou er voor de eerste maal een grooten raad van de voorstaanders der napoleontische partij houden; maar het is niet te denken dat Frankrijk zoo spoe dig den oorlog van 1570 zal vergeten hebben en nogmaal zijne lotsbestemming aan diezelfde oorlogzuchtige familie toevertrouwen. Uit S^Sebastiaan wordt gemeld dat de earlisten hunne troepen in Guopuzcoa samenstrekken. De deputatie van Navarra heeft al de mannen, ongehuwde of gehuwde, van 17 lot 50 jaren onder de wapens geroe pen. De uitwijking naar Frankrijk is zeer talrijk. Van eenen anderen kant zegt men dat don Carlos voornemens zou zijn, zijn leger te ontbinden en betere lijden af te ■wachten. Uit Madrid wordt gemeld dat eene afdeeling van het Noorder-leger van de earlisten eenen trein van 100 wagons koorn en zout heeft genomen. Uit SMSebastiaan wordt geschreven dat de grootste onlmoeding onder de earlisten heerscht. De toestand waarin de bezetting van Seo d'Urgel gedurende de laatste dagen van het beleg verkeerde, is allerver schrikkelijkst geweest. Bijna geen voed sel meer, gebrek aan drinkwater, de voorraad, geneesmiddelen uitgeput, een drukkende hitte, een onuitstaanbare stank: zoo was het lijden der earlisten, dat hen eindelijk dwong een schorsing der vijandelijkheden te vragen. Het aan zoek van Lizarraga werd dadelijk inge willigd door Martinez Campoz en kort daarna volgde de kapilulatie, in welk feit de duitsche regering aanleiding heeft gezien om de spaansche regering geluk te wenschen. De krijsgevangenen zijn naar Puycerda gezonden, om later naar de vesting Monljuich nabij Barcelona gebracht te worden. Lizarraga en de bisschop van Urgel zijn de hoofdperso nen onder hen. Deze prelaat wordt reeds ruim een jaar gerechtelijk vervolgd wegens een moord op zijn bevel in zijn paleis ge pleegd, en om aan de straf te ontgaan wierp hij zich in het carlistische kamp. Hij had zelfs bij don Carlos aanvrage gedaan om de betrekking van epper-aal- moezenier bij zijn leger, doch de preten dent weigerde en zond hem naar zijn diocees terug, om op andere wijze de goede zaak te dienen. Een madrid- sche depeche meldt, dat de regeering gegronde hoop heeft voor het einde van September rust en vrede in Katalonië te herstellen. Van de troepen die dan be schikbaar worden en van die welke de jongste lichting haar heeft geleverd, denkt zij 12,000 man naar Kuba te zenden. Volgens men uit Weenen meldt, zou den de opstandelingen van Herzegovine geheel ontmoedigd zijn, bij het verne men dal de turksche versterking van Kiksie langs het grongebied Montenegro is bevoorraad geworden. Uit Ragusa wordt gemeld de opstan delingen het klooster van Duri hebben moeten verlaten en in het gebergte getrokken zijn. De gemeenschap tusschen Ragusa en Trebigne is vrij. Uit Berlijn wordt gemeldt dat de ge wezen bisschop van Paderborn, die uit eigen beweging de plaats heeft verlaten, welke men hem had aangeduid, verval len van zijne pruisische nationaliteit is verklaard. De Groote Raad van het Kanton Ge- nève heeft een wetsontwerp aangenomen waarin elke processie en andere gods dienstige plechtigheid, alsook het dragen van kerkelijk ambtsgewaad, buiten de kerkgebouwen en begraafplaatsen wordt verboden en levens stralTen worden vastgesteld zoowel op overtreding van dit verbod als op het veroorzaken van wanordelijkheden door godsdienstige plechtigheden binnen particuliere ge bouwen of terreinen. De opening van den hongaarschen Landdag heeft Dinsdag plaats gehad. Men weet dat het ministerie-Tisza, ten gevolge der jongste kiezingen, eene groote meerderheid heeft. De troonrede zegt dat het land in vriendschappelijke betrekkingen is en men voor geen vredestooring moet vree zen. Onze tegenstrevers slapen niet. Reeds Donderdag hebben zij vergaderd om doorstaande maatregels te nemen tegen onze aanstaande gemeentekiezingen. Wij hopen dat, van onzen kant, alle ware liberalen een wakend oog zullen houden op de vernielers van de vrijheid en den welstand eener stad als IJperen. Neen zij zijn niet bekwaam om ons aloude liberale stad te overweldigen. Onze liberale Associatie van haren kant werkt ook, zij neemt hare maatre gels en welhaast, hopen wij. zullen wij haaf, op hare beurt, krachtige maatre gelen zien riemen om alle verraad te verijdelen. Zondag laatst had de Commissie van den Wereldlijken Schoolpenning onzer stad een concert ingericht ten voordeele van dit Liefdadigheids werk. Dit concert moest den Donderdag van Thuindag plaats hebben, doch door het onaangenaam weder had men het uitgesteld. Seffens sprong het Journal d'Ypres op zijn peerd en schreef een artikel tegen deze inrich ting, zoodanig dom, dat wij be schaamd waren in zijne plaats. Ten einde veel effekt te maken en het verzette concert te doen misluk ken begon het Journal met de damen op het tapijt te brengen, meenende alzoo hen af te houden. Wij weten niet waar de schrijvers het woord fiasco gehaald hebben om het toe te passen op een feest dat uitgesteld isaltoos is het zeker dat wij nooit geen armer praats gelezen hebben. Dit beweert ons ten vollen dat de Schoolpenning zeer zwaar op de maag moest liggen van deze wijsge- leerde mannen en wij voorspelden hen dat dit artikel voor hun den dag des concerts een ware fiasco ging zijn. Ehwelonze voorzegging is ten vollen verwezentlijkt geweest, want niet alleen was er schoon en veel publiek, maar de liefdadigheid liet Iiare offerande in de bussen, ten dien einde aan den ingang der zaal ge plaatst, met volle stroomen vloeien en bracht eene som op van honderd en zeventien francs en twee centiemen (fr. 117-02 c.). Ziedaar de voorzegde Fiasco, niet voor den Schoolpenning maar voor het Journal d' Ypres, dat, niet tegen staande zijn flauw gezeever geen hinder aan dit muziekaal feest toe gebracht heeft, ter contrarie. Wij mogen ons verslag niet ein digen zonder te spreken over de uitvoering der verschillige muziek stukken onder het geleide van M. Balmaekers. De jonge muziekanten der stadsschool doen veel vooruit gang en brengen eere aan hunnen meester. De Heeren Commissarissen van den Schoolpenning verdienen insge lijks lof over hun goed gedacht van zulke feesten in te richten en ze tot een goed einde te brengen. De Schoolpenning is geroepen om veel goed te stichten, daar de heeren die er zich mede moeien, niets ontzien om de onderwezene jeugd onzer stad door alle middels aan te moedigen. Zonder de gift aan de Lamotte- school te tellen, hebben wij verno men dat er voor de prijsdeeling der kostelooze gemeente school voor knechtjes eene som gestort werd van vier honderd franken! Ziende dat alles zoo goed vooruit gaat, zijn er verschilligen die, naar het concert niet kunnen gaan zijnde, hunne giften nadien gezonden heb ben Dit is een edei gedacht en wij wenschen dat dit voorbeeld gevolgd wierde door allen die, door de for tuin begunstigd, eenig belang ne men in het onderwijs onzer volks kinderen. B. E. De onverbiddelijke dood heeft een moedigen en sterken kamper, voor alles wat vrijzinnig mag heelen, weggehaald een onvermoeibare werker voor vrijheid, recht en beschaving. De heer Napoleon Destanberg, is woensdag avond, in den ouderdom van 46 jaren, te Gent overleden. Als volksdichter bekleedde hij stellig de eerste plaats onder de hedendaagsche vlaamsche poëten en bezat tevens het talent even goed in de fransche taal te schrijven. Zijne laatste vertaling van den koor van Em. Hiel De Ontwaking, voor den prijs van uitmuntendheid in koorzangkampstrijd der Koormaat schappij uitgeschreven, was daar een bewijs van, om er maar een enkel te noemen. Maar wat zijne nagedachtenis onster felijk zal maken, dat zijn de talrijke bundels kindergedichten, kooren van de scholen, waarin hij geheel zijn hart en zijne ziel uitstortte. Dat was zijn lievelingswerk en daar in gelukte hij zoo goed dat zijn koren overal gezongen worden. Inderdaad, daar in spreekt hij tol de kinderen van eere, deugd en plicht, daarin wakkert hij hen aan naarstige werkers en goede vaderlanders te worden, in al zijne wer ken doorstraalt de liefde tot den even- mensch en den eerbied voor meesters en overheid. Ook bezat hij een schoon talent als looneeldichler en voornamelijk was hij met al bijzonderheden gekend van de tooneelkunst, tot zoo verre dat wij den ken moeilijk een man te zullen vinden, DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1