POPERINGHE. De Vrouwen. Stads Nieuws. Briefwisseling dei' Toekomst. die zoo ervaren in dat vak was trouwens was het nooit te vergeefs dat men zijne kennis en ondervinding ter hulp riep en men mag zeggen dat in hem het vlaamsch tooneel een talentvol schrijver en een gedienstige voorstander verliest. Zijne begraving had plaats te Gent,op het kerkhof builen de brugschepoort,za terdag, 4 sept., om 4 ure 's namiddags. Al wie beenen heeft zegt de JVest- vlaming, en weg kan, is weg en in vacantie of bereidt zich om in vacantie te gaan. Het regent inkoomkaarten en pro- grammas en aankondigingen van prijs- uitdeelingen, circulaires van plezier trei nen berichten van goedkoope hotels, reclamen voor grotten en baden, en biljetten van verminderde prijzen op het vervoer per ijzeren weg... Ilalf België zit op een ander de dolle jonkheid trok naar Parijs, de sukkelach tige grijzaard tot in kempen de advoka- ten varen den Rhijn af, de rechters rollen per koets in üuitschland dezen klimmen en dalen berg op en berg af in Zwitserland anderen hangen te Spa, te Oostende of te Blankenbergbede nobele geloovige kristenen togen naar Jerusalem; de pastoorkens schoven naar Lourdes, en de broerkens van Liefde naar 't cel gevang in een woord, Belgie, en de gebuurlanden met ons, lijden aan de jaarlijksche koorts, het voyageercn... Uc ko'ü dagen alleen zullen diczieklen komen tegenhouden. Maar in afwachting hangt er al menige vensterluik gesloten en staat er al menig burgershuis ledig of, ten minste, half' ledig daar mevrouw niet altijd den uit- vliegcnden echtgenoot naar vreemde streken volgen kan of wil, 't zij om op de kinderen te waken, 't zij omdat mevrouw niet van reizen, van grooten reizen houdt, T zij omdat mevrouw ook eens geerne... alleen is. De alvoorziende wijsheid onzer zeer eerweerdige Heeren Paters en Priesters houdt voortdurend een waakzaam oog op dien toestand en is ondertusschen zoo edelmoedig, dat ze wel een kostelijk middel hebben willen bedenken om, terwijl mijnheer in de vreemde een luchtje schept hier te lande met kleinen kost eene aangename, zielsterkende uit spanning voor de verlatene mevrouwen gereed te maken. En zoo kwam het, dat er over eenige dagen, in veel huizen te Brussel, te Brugge en elders, een briefje met veel complimenten voor madame besteld werd, dat aldus debuteerde L. S. N. S. Inslitut des Dames. 'T is een kle rikaal sacristijbriefje en dan moogt ge zeker zijn, dat het Fransch is... De kle— rikalen, zijn toch zoo Vlaamsch gezind. Wij vertalen dus den inzet van het briefje ten verstande onzer lezers GESTICHT DER DAMES VAN Ste-JULIANA. BRUSSEL. gegeven door den E. P. Frans de Salles, ongeschoeiden Carmeliet, overste van het huis van Brussel. De middelen aanwijzen, om de ware godsvrucht met de plichten der vrouw in alle maa'schappelijke stand.en over- een te brengen, dit is het doel dezer retraite. Zoo begint het briefje en het eindigt met De dames, die in het klooster ver- nachten willen en hunne maaltijden houden, gelieven hiervan eenige dagen op voorhand kennis te geven. De retraite begint op maandag 50 oogst om op zaterdag 4 september gesloten te worden. Dus eene volle week, dat Pater de Salles gaat vrij spel hebben, om de saamgetrommelde vrouwkens hunne plichten als vrouw te leeren overeen brengen met de ware godsvrucht. We hooren die sermoenen en raadge vingen lol hier we raden hun heilzaam uitwerksel op den geest der lichtgeloovige, licht te misleiden vrouwen cn we be klagen op voorhand den vrijzinnigen, natuurmiunenden echtgenoot, die met het hoofd vol stadgezichten, watervallen, loinmerdreven, prachtgebouwen, toren- rotsen en zon-ondergangen van de reis terugkeert en er, och arme eene hel vindt, met Lucifer, in de gedaante zijner dierbare wederhelft... Wat er van zij Wie beenen heeft trekt op reis en stoomt het land uit half België laat hier het boeltje draaien en zottebolt in den vreemde Toch de papen niet Er blijven vrouwen te huis, dan zij ook Het geloof moet gered worden, de gelegenheid is te schoon om ze te ver- waarloozen ze werken En Pater de Salles mag ondertusschen zich roemen, dat hij van 50 oogst tot 4 september beschikken zal over den inachtigslen hefboom den hefboom waarmêe Rome en zijnen aanhang tot biertoe de heele wereld naar zijnen wensch en zijnen wil uit de baan heeft gekanteld DE VROUWEN Wij vernemen, dat ten gevolge van het bericht gegeven door onzen confrater Het Nieuwsblad orize groole Phijsi- cien, groot vuurwerkmaker, enz, komt als bevrijder tegen den bliksem iets te plaatsen in het bureel van policie, dat van geen hooi is. Het bestaat in i° een gehecle boom gewijde palm, '2° een hec toliter gewijd water en 5° een oude Sint Donatus, die sedert men den donder- scherm op de kerk geplaatst had op den zolder dezer laatste zijn verblijf had. Wij gelooven dit behoedmiddel verre het beste want er is een vlaamsch spreek woord dat zegt De oude liedjes zijn altijd de beste bilé), v 0-50 BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. OVER BEN MACHTIGEN' HEFBOOM OF ACHT DAGEN RETRAITE. APOSTELINNEN VAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT. «HAARLSJfBiSCHE EÏETFRAITE. 1 IJperen, 4" September 1875. Sclioolpcniiiug. - Voorige lijsten, fr. 543-97 FIASCO Concert in de Groote Hallezaal, 117-02 Een ongenoemde die in het concert niet is kunnen tegenwoordig zijn, 1-00 Vervolg der afgesneden beurs der maatschappij Sint Scbastiaan (5de storting), 0-05 Lichting der bussen in de maand Augusti N° 1Gouden Arend, 23-22 2. Sultan, 18-00 5. Boeien Hol, 5-60 4. Café St-Sebastiaan, 56-00 5. Salon d'Apollon, 5-14 6. Klein IJperen, 3-89 7. Café der Spore, 4-40 8. De Vraoge, 25-15 9. Café der Zalm, 7-60 10. Schaapstal, 15-20 11. Zilveren Hoofd, 3-86 12. Ciladelle, 17-80 15. Bureel der Toekomst, 11-18 14. Bronzen Hoofd, 17-94 15. Parnassus-Hof, 15-00 Een socielaris die niet heeft kunnen het concert bijwonen, 2-00 De Gebuur, (de dikke niet), 0-50 Omdat de FIASCO zoude jongen, 0-50 Voor den zoogezegden FIASCO van Zondag, 0-50 Voor den FIASCO van het Journal d'Ypres, 0-50 FIASCO der Thuindag processie, 0-50 In afwachting van nog zulkeFIASCOS, 0-50 Tot het hernemen der FIASCO, (Ju- Totaal fr. 892-52 Pi'iijscieeltfigcii. - Maandag laatst had in onze stad plaats de prijsdeeling aan de leerlin gen onzer kostelooze Gemeente-school voor jon- gens. Zooals het verleden jaar, was de Groote-Halle zaal letterlijk opgepropt, en de welhebbende in gezetenen die deze plechtigheid met hunne tegen woordigheid vereeren, vermeerderen van jaar tot jaar ing'elal, als willende daardoor bewijzen het groot belang dat zij stellen in het onderwijs onzer volks-kinderen. Dit gesticht is eenige jaren van hier zóó toege nomen dat het getal schoolgangers reeds de 500 overtreft, hetgeen ons alle verdere lofluigingen spaart. Den Dinsdag was het de beurt van het gesticht uit de St-Nikolausstraat, de betalende school voor meiskens. D.l gesticht mag onder de beste onzer wereldlijke scholen gerekend zijn omdat er het onderwijs en de opvoeding gegeven worden door leermeesteressen welke zich ei' met hart en ziel op toeleggen. De tentoonstelling dei- handwerken laat ons eenen graad van volmaakt heid gissen, die eere brengt aan de Dame-overste. Met dit gesticht, waar er reeds eene bijschool gevoegd is voor meiskens Yan jongeren ouderdom en waar in den loop van 't aanstaande schooljaar een gelijke afdeeling voor jonge kinderen van l mannelijk geslacht zal gevoegd worden, volmaakt hetgeen in IJperen ontbrak om aan de opkomende generatie een wereldlijk onderwijs te geven. Het is nu aan de liberalen van IJperen al deze schoone instellingen te ondersteunen, niet met ijdele woorden, maar met daden, die tot voor beeld kunnen strekken aan dezen die door koelheid of beduchtheid er aan onverschillig blijven. Z>© Koormaatschiippij gaat heden Zondag 5 September, naar Boulogne-sur-mer Frankrijk, een concert geven ten voorderle dei- overstroomden van 't Zuiden. Ouderwijs. - Door ministerieel besluit van 24 Augusti 1875, zijn, MM. Pareet Cyriel van Brielen en Vanelslande Richard van Dottignies, leerlingen der Staats-Middelbare-school te IJperen, aanvaard als leerlingen-onderwijzers in de 5do afdeeling (eerste studiejaar) der normale sectie van Brugge. M. Leon Van Heugen, leerling in het gemeente-kollegie van IJperen, heeft met succes, voor den juiij van Gent, zijn exaam van gra- duée en lettres, afgelegd. Coucorde. - BUITEN. Programma der stukken welke zullen uitgevoerd worden den 5 September 1875, ten 5 l/2 ure 's avonds, door het Muziek van het 1° ligne-reg', onder het bestuur van Mr Ch. Simar. 1. La prise, d'Ostlam, marrhe-défilé. 2. Zampa, ouverture, Hérold. 5. Cavatine de l'op. Lucie, pour trompette, exécutée par M. Vandewiele, Donizetti. 4. Chants d'oiseaux, polka, L. Boone. 5. Roméo et Juliette, fanlaisie, (arr. Ch.Simaij, G3unod. 6. Tang-perlen, valse, Giinge. Ter gelegenheid der gemeente feesten van Kortrijk zullen er bijzondere treinen ingericht zijn: den Woensdag 8 September, vertrek van IJperen 8-25 's morgens, aankomst te Kortrijk 11-32.Terugkeer van Kortrijk 11-30 's avonds. Den Zondag 12 September, vertrek van IJperen 11 h. 's morgens, aankomst te Kortrijk's mid dags. Terug van Kortrijk 9-45 's avonds. Van den 20" A ug. tot den 5" Sept. 1875. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 8) r Vrouwelijk 8) 6 zamen> lb' Boeraeve, Henricus, bedienden van den ijzer- weg, en Joye, Carolina, zonder beroep. Delva, Isidorus, landbouwer, en Lebbe, Maria, land bouwster. Tedesco, Julianus, lieutenant bij het regiment der genie, en Becuwe, Aline, zonder beroep. Lauwers, Leonardus, 54 jaren, werkman, echtgenoot van Barbara Vanhauwje, Lange Thou- roulstraat. Ilanlet, Ifenrica, 57 jaren, zonder beroep, weduwe van Frederik Vanderstock, Rijke Clarestraat. Dael, Virginia, 65 jaren, kant werkster, vrouwe van Michael Giorgi, Meenen- straal. Vandaele, Fidelia, 45 j., kantwerkster, vrouwe van Jacobus Otton, St-Picters-nevens- Ypre. liamaut, Antonia, 77 j., kantwerkster, ongehuwd, Tempelslraat. Descamps, Petrus, 69 jaren, glaswerker, ongehuwd, Mrenenstraat. Vandenkerckhove, Fidelis, 75 jaren, zonder beroep, weduwaar van Maria Bouckaert, Dixmu- destraat. Dewilde, David, 71 jaren, zonder beroep, echtgenoot van Angela Desmyter, Lange Thouroutstraat. Kinderen beneden Mannelijk geslacht 3),, de 7 jaren Vrouwelijk idem 6)' •1 September 1875. De hoppe plukkers der naburige gemeenten zijn zondag avond, in groot getal, alhier aange komen, om onzen grooten en schoonen oogst hoppe te plukken. Onze zwarte plukkers zijn ook zondag avond alhier, in getal van 250, toegeko men om boetveerdigheid te doen over hunhe verscheide en afgrijzelijke zonden van plukken. Wij kunnen niet begrijpen hoe de heeren vaders Jesuiten, met deze missie belast, deze zonden kun nen vergeven, zonder voor penitentie op te leggen, restitutie in gelde en in eere; maar zij zeggen waarschijnlijk in hunzelve aangezien wij met de zelve zonden bemeurd zijn, wij moeten vergeven, willen wij vergeven worden. Wij vernemen nog eens dat den doorluchligen onderpastoor Duchesne zijne zonden van plukken zal doen verbreken te Brussel. 'T is den derden biechtvader die hij zoekt. Men zegt voor een spreekwoord nood zoekt troost 't is in de hoop dat de biechtvaders van het verbrekings-hof zijne opgelegde penitentie der twee andere biecht vaders van Luik zullen verzachten wij gelooven het nogtans zeer gevaarlijk doordien deze kerel gaan plukken heeft in de Roozejaren jn „i van in de bruidjaren en om deze reden vte S wij grootelijks dal de twee opgelegde penitent door de biechtvaders van Luik,zullen behou I worden. Er is nog een nieuwen zwarten plukker soort Duchesne, genoemd Cornelius Carron, oq' derpastor te Theux, bij VerViers. Maar dien' he" ligen plukker vernomen hebbende de verscheid" huisbezoekingen door het parket van Vervier gedaan om zijnen persoon te ontdekken, heeft d' vlucht naar Holland genomen, hij vreest de zvvarC penitentiën der belgische biechtvaders over het zulkdanig plukken. De Opinion van Antwerpen ontvangt eene telegram uit Brussel welk hem aankondigt dal een onderpastoor van eene kleine stad des arron- dissements Nveile, zijne verandering van woonst verzoekt aan zijne bevoegde overheden, omdat hij met een jong meiske der zelve gemeente geplukt heeft, en dat deze betrekkingen haar in ongemak- lijkheden brengen. Maandag II. 50 oogst, wezende onze jaarlijk sche peerden,- koel- en verkensfeest, hebben vier van onze vermaarde kalholijke kopstukken, de genaamde Hoofd-Ingenieur civil van al de aan slaande ijzerenwegen in Japonie, Iloppe-Pappot Brouwer-Labriekus en den Prussieschen Candi- daat-Brouwer, deze feest op zoo eene vrolijke wijze willen vieren, dat veel vreemde personen geen onderscheid meer konden maken lusschei) hun en de laatste soort hierboven gemeld. Gratie aan de lusschenkomst van een deftigen persoon of zij wierden alle vier,met hunne medebroeders verkocht om geleverd te worden bij den koopman Ghillebaert. Men zegt dal zij des anderdags alle vier bij de zwarte plukkers geplaatst zijn geweest om boet veerdigheid te doen over hunne zonde van over daad en blaspheméeren X. Eene nieuwe maatschappij cijbelschulters, met de karabijn flobert, komt zich te vormen in onze stad,onder den naam van «de vrije Poperingnaars» en onder het voorzitterschap van M. Firmin Lebbe, zoon van M. Karei Lebbe, lid des ge- meenleraads. Deze sociëteit lelt alreeds een vijf tigtal leden, waaronder de bijzonderste jongheden der liberale burgerij. De schutters vierden Zondag laatst de instel ling van hun loka.il en, ter dezer gelegenheid, een maaltijd, waar men zich wel verzet heeft, vergaderde hun in de afspanning St-Omars. Verschillige tosten werden voorgedragen, waaronder dezen, door den heer voorzitter aan den bloei en den voorspoed der jonge maat schappij voorgesteld, met de warmste toejuichin gen aanveerd vvierd. In welgepaste woorden leg de M. Firmin Lebbe het doelwit dei- sociëteit uit en voegde erbij dat de poperingsche vrije schut ters de twee bijzonderste elementen vereenigden om dezen voorspoed te verzekeren ten eersten dat zij samengesteld waren door treffelijke bur gers et! ten tweeden dat alle de leden, zonder uitzondering, met dezelfde politieke gevoelens bezield waren. Laat ons in deze baan voorttreden, riep hij uit, en nooit zal er tweedracht onder ons ontstaan. Donderende handgeklap begroeleden zijne welsprekende woorden, aan welke onze schutters beantwoordden door de kreten van: Leve onze Voorzitter, leve M. Firmin Lebbe. Wij wenschen de wellekom aan deze nieuwe maatschappij en wij zien met het grootste genoe gen deze voordracht onzer liberale jongheid. De keus van M. Firmin Lebbe, als voorzitter, is ons eene waarborg van goeden uitslag,want hij is geacht en bemind van alle zijne medegenoten en zal onder hen de unie en de eensgezindheid kunnen doen bloeien. ROIJSSELAERE, 51 Oogst 1875. Geachte heer Opsteller, Ik heb gisteren eene feest bijgewoond en er zoo hartelijke voldoening genoten dat ik de lust niet weerstaan kan u er een woordje over te schrijven. 'T is de prijsuitdeeling in het vrij ge sticht bestuurd door M. Félix Coussens. Gij kent het gesticht Coussens Misschien niet te wel en daarom bid ik u mij eenige uitleggingen toe te staan. Slechts eenige jaren bezit Rousselaere eene school waar de kinders een onderwijs en opvoe ding met den hedendaagschen vooruitgang over eenkomstig kunnen ontvangen. Het gesticht werd aangelegd in onheil voor spellende omstandigheden, eenigen bekloegen JI. Coussens, anderen verwenschten hem en een klein getal was hem genegen. Voor leuze nemen de het recht wint altijd, waagde de jonge doch knappe onderwijzer de grootsche taak.' teleurstellingen wachtten hem haat, nijd e" laster werden hem toegeworpen geene beleedi- gingen, geheime werkingen werden gespaard, geene onkosten ontzien, als dit maar strekte oin den kundigen schoolman ten onder te brengen. Een boekdeel zou ik vol schrijven van deze tal* looze lafhertigheden soms door gemeene vrienden aangelegd. Doch te midden van dien storm ging de op voeder bedaard voort, het oog kalm op de toe komst gericht want ginds ver blonk hem tegen: Moed en geduld der overwinning hoort u Soms zag hij den reeds afgelegden weg af en blijmoedig mocht hij er op staren want het ging

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 2