Aug. REMER, OVERSLAG Te koopen BÜUWSTÜPFEN, Ecaussine Zullen. EERMESSE DE MESSINÊsT TIS k LAPERCHE LABOUR, BERICHT. Dinsdag U September 1875, AVEL&HEM Vei'schilligc Tijdingen. KOOPMAK IK STOVE KOLEK, TE DIXMUDE, Notaris Laurent PROOT, KASSEISTEENEN WOENSDAGS SEPTEMBER 1875, te Zoimebeke, Diinanche 19 Septembre 1875. ARC-A-MAIN. UNE BELLE EXCELLENTE PARTIE situce a WARNÊTON, 3 Sept. fr. 56 a fr. 50 fr. 71 30 Aug. 58 25 72 50 62 55 50 57 50 De plaats van Onderwijzer-Sur veillant is open in het Knechtjes- Weeshuis van Yperen, de personen die wenschen deze plaats te hekomen zijn verzocht zich te vervoegen bij de Bestuurlijke Commissie der Burger lijke Godshuizen dezer stad. 700 fr. Jaarwedde, hoven voeding en slaping. RIJSELSTRAAT, N° 164, (Estaminet den Tieger), heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat men ten zijnent alle slach van Kolen en Coks kan bekomen aan zeer geringe prijzen. Hij beveelt zich aan de gunsten van eenieder. ten 2 1/2 ure juist namiddag, in't hotel de Peerdenposterie van 1° H. 1-90-31 c. GOED MAAI- GRAS, te Eessen, partie genaamd d'Eegde. instel Fr. 8,500. 2°H. 0-81-10 c. idem (5 Lijnen van Eduwaere). Fr. 4,000. 3° H. 0-42-02 c. idem (Gemet van Stroom). Fr. 2,000. 4° H. 1-78-72 c. idem (Lange Vier Geniete van Vercruysse). Fr. 9,100. Om door de koopers aanstonds in gebruik te treden. OUDE EN NIEUWE Zich te adresseeren in de WENINCK- STRAAT, N° 1. te IJperen. Door het ambt van den Notaris DEGRYSE, aldaar op het verzoek van Sr Joseph Stamper, van 2000 meters droog Berd, waaron der driekwart, 60 koopen harde en zachte Korsten, 4 vimmen harde en zachte Splete, 500 drooge Busschen, 20 koopen Plantsoenen, 30 koopen Tabakstaken, En 10 koopen gezaagd Timmer hout. Oiseau supérieur N° 1. fr. 40-00. Oiseau Nos 2 et 3. fr. 40-00. Id. 4 et 5. fr. 20-00. Total fr. 100-00. Le Notaire BUTAYE, résidant a Messines, exposera en vente publi- que, avec gains de mise-a-prix et benefices d'enchères, lTmmeuble dont la désignation suit Lot unique. Une très-bonne partie de LABOUR, contenant selon titre 1 hectare 17 ares 88 centiares et selon cadastre section C, n° 89, 1 hectare 13 ares 90 centiares, tenant de nord M. Charles Lepoutre-Rouzé, au-delaledit pavé, de midi les enfants Delie, a Warnêton, de levant et de couchant les enfants de AI. Joseph Gesquière, a Warnêton. Occupée par le sieur Henri Bondue, fermier a Warnêton, pour 9 années, a commencer ie lr Octobre 1875, a 160 francs, outre l'impót. La Mise-a-prix aura lieu MER- CREDI 22 SEPTEMBRE et TAdju- dication MERCBEDI 6 OCTOBRE 1875, chaque fois a 5 heures de rele- vée, a YHötel-de- Ville, a Messines, tenu par le sieur Jules Fache. II sera commence a l'heure indi- quée. Le cahier des charges et les titres de propriété sont déposés a l'inspec- tion des amateurs en letude du Notaire BUTAYE, sus-nommé. vooruit. Neen, gemeente Bestuur van Rousselaere, uw haat en nijd legen het geslicht Coussens zijn als machtelooze baren tegen eene rots als gij u zeiven er maar niet tegen verbrijzelt want later zult gij met de vrije mannen uil het vrij gesticht le rekenen hebben Neen, Seminarie, uw ongegronde praat is zelfs o-een antwoord waard het zijn de slechtste Rozen niet waaraan de wespen knagen Neen, gij allen die te laf zijt om uwen vijand in het open o-elaat te bezien, uwe stem klinkt ir. de woestijn want wat gij tot nog niet hebt kunnen beletten zult qij nimmer kunnen Trots uwe nijd prijkt daar het prachtig schoolgebouw, met zijnen onafhankelijker) onderwijzer, met zijn groot getal kinderen welke allen lot de treffelijkste burgers behooren. Hedendaags moet men vooruitgaan, een grondig onderwijs is onontbeerlijk, de op voeding moet overeenkomen njet de grondbegin selen der negentiende eeuw. De mensch moet verstaan dal hij de slaaf niet is van eenen paap, dat hij eene vrije ziel heeft om vrij te denken, om de zaken te verstaan gelijk zij zijn de mensch moet verstaan dat die blinde gehoorzaamheid aan mannen die maar dienen om de burgers uil te buiten, om twist en tweedracht onder geburen, stedelingen, landaards te zaaien ten einde is. Gij zegt lezen is werken en wij wek kun is lezen en vroeg of laat moet dit grondbeginsel zegepralen, het volk moet onder wezen zijn 11a gij ziet het met schrik en ont zetting niet waar en spant vergeefsche middeen in, maar 't zijn de stuiptrekkingen eens sterven den aan ons de Toekomst, de Vrijheid het Onderwijs de Vooruitgang de Vrede de Nij verheid het Volksgeluk II Maar 't was van de prijsdeeling dat ik moest spreken Hoe verrukkend hoe schoon de groote zaal proppensvoi van juffers, damen, kleinen met den zaligsten lach op de lippen. Hoe moeten die hartjes onder zoo edele vormen geklopt hebben bij het handgeklap, bij de toejuichingen voor een zoontje, een broeder, voor de lauweren van een geliefd kroost. Een drama, een kluchtspel, verscheidene fabels werden met kundigheid uit gevoerd maar wat men meer vooral opmerkte is de zwierigheid der manieren, de nelheid in uil- spraak, en, ja, de bewustheid van het voorge stelde de openhertigheid, de zuivere blijdschap, het begrip, de werklust staan op aller wezens. Een tooneelstukje heeft bijzonder veel bijval gevonden een twintigtal kinderen deden gijm- naslische oefeningen met zang verscheidene kinderspelen werden met regelmatigheid uit geoefend: het publiek was opgetogen van vreugde en bewondering, de theater verbeelde eenen hof ik zie ze daar nog voor mij en vind geen woorden om mijne gedachten te vertolken 't was de tuil le Bouquet. Welaan, Mijnheer Coussens, met iever en moed voortuit gelijk gij met vuur begonnen hebt nu reeds is het gesticht allergunstig gekend en immer zal het voorlbloeien aan u is de toekomst. Kinders, die het geluk hebt het vrij gesticht bij te wonen, wakkeraan geleerd om eens treffelijke leden der maatschappij te worden. Ouders, die niets meer ten herte neemt dan het geluk uwer kinderen zendt ze naar de vrije school wilt gij u later niette schamen hebben over uw kroost. Aanveerd, heer opsteller, mijne hartelijke groe- tenis. X. 1 September 1875. De gebenedijde Vrijheid, organe der sakristie, is meer dan onvoorzichtig in hare laatste zagerij. Slechts twee woorden uit hare kolommen over Avelghcm kippen wij uit en die twee woorden aan hen alléén leveren ons gedachten genoeg om meer dan tien lange artikelen te schrijven. Die twee woorden zijn: Folianten en droog- logist. Uiten wij dus eenige dezer I Folianten!! Ja, godvruchtige Vrijheid, won derbare folianten berusten alhier in ons stad huis. Eenige dezer zult gij gemakkelijk terug krijgen, wij hopen het toch... Een weinig St-Pie- terspenning voor den eenen of anderen deurwaar der of pijkenier zooals gij zelf voorstelt, heilige Vrijheid zou er veel, heelveel kunnen aandoen. Smeek Mijnheer Pius nono Mastaï Ferreti franc-magon, dat hij alras een klein subsiedeke afzendt en stel een, twee of meer dezer minisle- rieele of pa pen I ij ke bedienden in 't werk en gij zult uwe folianten wel krijgen. Wij wenschen dal die heeren bedienden eene goede daghuur verdiende, juist zooals gij wenscht, zalige Vrij heid Dit ware toch zoo veel min oorden voor Roma en zooveel le meer voor Belgiewant wij veronderstellen dat gij Belgische Deurwaarders en geene Roömsche zult aanstellen om uwe folianten wêer in uw bezit te krijgen. Hoe vroeger men op ons stadhuis van dezer zorg ontslagen is, hoe liever. Wat is toch een patent- of eigendombowijs Zou men soortgelijke folianten voor zijn ver maak willen bewaren Neen I arme Vrijheid, gij weet dat ook, niet waar, sakristie-voortbren- sel Maar op het zelfde stadhuis, nevens die foli anten van minderen zedelijke waarde, welke, volgens ons, slechts in de schaduw komen, berust, wij zullen zeggen eene foliant van overgroote zedelijke waarde, die even als de zon door haren schitterende glans al de andere vaste sterren, lot de planeeten en de steertsterren toe verduistert en onzichtbaar maakt voor het bloote oog. Die foliant werd reeds geschreven in het jaar Onzes Heeren Jezüs-CKristus 1847 door eenen treffelijken burger en is nog zoo klaar als was zij het slechts sedert gisteren. Zij zal, die foliant door zijri nageslacht, misschien door de kinderen zijner klein-kinderen gelezen worden. Want al het goud welk de Sl-Pieterspenning reeds opgebracht heeft sedert het jaar zijner eerste instelling door Gregorius VII, ware onmachtig deze foliant in de bezitting le doen weêrkeeren van den treffelijken burger die ze schreef en ze naar Korlrijk zond vanwaar zij terug gekeerd is met het antwoord hernevens. Krachtens de wet moet en zal die foliant aan het Register der Burgerlijken Stands van het jaar 1847 gehecht blijven en dat tot in der eeuwigheid der eeuwigheden. Het valt dus geenszins in het gedacht bedbelde foliant af te doen leveren. Daarentegen en dit is de aangename kant der zaak iedere bur ger, de treffelijke zoowel als de vreedzame, mag die foliant van dien treffelijken burger gaan bezichtigen en op zijn gemak overlezen zonder ze nogtans le verplaatsen wij willen zeggen zonder ze meê te dragen, 't Is de wet! nel zoo ais die treffelijke burger zegt Cest la grace!! ('t Is de genade!!!) Vrijheid, wees dus min onberaden in het toe komende gij spreekt van folianten. Tot outre- quiévrainzegt men: ne parlez pas de la corde dans la maison du pendu. Als het ons eens goed lust zullen wij die foliant van 1847 uit het fransch vertalen om ze onze geachte lezers en onze beminnelijke lezeres sen, in onze disschen. duurbare Toekomst eens op le Allen, wanneer zij dien treffelijken burger, reeds grijs geworden, zullen zien voorbijgaan zullen zich toeroepen Aanziet treffelijken burgerEcce civis ho- nestus! in de taal van Primo Loco!!! En nu Droge-logistWat zullen wij daarop zeggen onbevlekte Vrijheid? Reeds bewezen wij het dat de zinspeling van het prison van Avel- ghem waar een liberaal den nacht zou overge bracht hebben eenen overgrooten leugen is en wij hebben u uitgedaagd om ons dien liberaal te noemen. Niemand noemt gij. Ware het nog waarheid welke euveldaad zou het zijn voor eene woorden-wisseling eenige uren daar gezeten te hebben. Wij weten niet hoe gij, Vrijheid, zoo onbeschaamd durft zijn te spreken van prison voor redekavelingen in de herberg als er hatliolijxen zijn die voor STELEN te SAINT- BERNARD gerot hebben E. A. E. Onze lezeressen zullen gelukkig zijn te verne men dat de Bestuurders der Groote Magazijnen van Nieuwigheden Den Kleinen Sint Thomas, van Brusselsedert den 24" Augusti eene GROOTE TENTOONSTELLING VAN NIEUWIG HEDEN, in alle slach, komt in te richten, in de groote vergaderingzaal der Burgerwacht (Barba- ra-Hof, Koeimarkt), in deze stad. Deze Tentoonstelling bestaat in Lijnwaden, Lakens, Cachemires en fransche Merinos, Gordij nen, Slors, enz., enz.al de aldaar te verkoopen artikels zijn verkrijgbaar met een allergrootsten afslag op de eigenlijke prijzen, doordien deze koopwaren voortkomen der bankbreuk van drij groote koopmans in Nieuwigheden. Sluitiiig den 11" September. Vrijen ingang. MENGELINGEN. Derlin! Derlin Is de colonel te huis? Neen hij kapitein. Is hij uitgegaan Ja hij kapitein. Waar is hij Een bain gaan nemen. Goed, ik zal hem in zijn bureau afwachten. Bon, kapitein. Het slaat tien Het slaat elf liet slaat elf en half Ja maar, gaat dat spel hier nog lang duren Planton Kapitein. Gaat de kolonel nog lang wegblijven Nog een maand, kapitein. Waar is hij naartoe? Naar Blankenberghe, kapitein. Stommen os dal ge zijt I Ja, kapitein. En de kapitein vertrok woedend de planton sloeg aan en wist op geen honderd uren waarom de kapitein in zulke colerie was IJPEREN, 4 September. GRANEN ENZ. vei'koclille kwantiteit. mid den prijs p. 100 kilo. 25,700 25-25 Rogge 2,700 19-25 1,400 20-50 500 25-57 Boontjes 1,000 26-00 Aardappelen 8,000 5-75 Boter 350-00 GENT, Tarwe, w., 100 kilos. Id roode Rogge, Gerst, a Haver, Boekweit, de hectoliter Duivebóonen, Peerdeboonen, Boter, per kilo, Eieren, per 26, Sept. fr. 19 16 50 22 50 20 73 3 20 2 40 23 3 55 2 50 VEURNE, 1 Sept. Tarwe (nieuwe), per 145 liters fr. 26 28 Rogge, id. 21 25 Sucnoen, id. Haver, id. 18 50 19 50 Boonen, id. 51 50 KORTRIJK, 50 Aug. Tarwe, per hectoliter, fr. 19 50 a 20 75 Rogge, Haver, Aardappelen, per 100 kilo1--. Boter, per 1/2 kilo, Eieren, per 25, Si-NI KOLA AS, Tarwe, per hectol., ld, roode, id. Rogge, id. Boekweit, id. Haver, id. Gcersi, id. Duiuboonen, id. Aardappelen, id. Boter, per kilo, LEUVEN, Tarwe, per 100 kilo, Rogge, Voederhaver, Aardapp. Boter, de kilo Eicrs, de 26, OLÏEMARKTEN. 50 15 13 50 0 0 4 50 y 1 76 1 90 2 2 75 2 Sept. fr. 21 40 14 40 16 10 14 22 50 5 05 Aug. fr. 29 20 25 24 n 2 89 2 25, GENT, Koolzaad, de 100 kilog., Lijnzaad, id., Koolzaadolie, id., DENDERMONDE Lijnolie, 100 kilos, fr. Koolzaadolie, Kempolie, Lij nzaad-, Koolzaad, LEUVEN, Koolzaadolie, per iOO kilo Lijnzaadolie, 50 Aug. fr. 70 59 34 '58 75 50 r;M:\w*72 DOOR 'T AMBT VAN DEN TE WOUMEN. BERICHT. Derycke-Verhaeghe, te Dra- nouti-e, heeft de eer bekend te maken dathijzijnen Prijskamp voor Toonel en zang, die plaats heeft ep 26 September aanslaande, vergroot met een zilveren eermetaal voor boertige tweespraken en eene eervolle melding in elk vak. ALLE SLACH VAN EN (0. L. V. geboorte), om 2 ure namiddag, verhooping POUR SOUTIR ü'tNDIVISION. DE a vendre publiquement WARNÊTON, un peu au nord de ta ville, entre le chemin vers Messines et le pavé d'Ypres. iMMBl

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 3