Gazette van 't arrondissement IJperen. Het vuilpapier. Een nieuw liberaal blad. Nr 707. 14e Jaar. Zondag lön October 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. Bnrcel: niimudestraat, 39. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. REKLAMEN 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. 4-00 's jaars voos* de stad, fi'. 4-50 voor geheel Belgie. Bnitenlaiidsche verzendingen't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-03. - 3-37. - 6,30 Popennghe. 9-07. - 8-43. - 9-30. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 41-13. - 2-53. - 5-25.- Roeselare. 7-30. - 12-25. - 6-45. Langemai'k-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De minister van onderwijs van Frank rijk, heeft officieel bericht ontvangen, dat te Angers eene katholijke rechtsfa culteit zal worden opgericht. De inschrij ving der studenten zal van I tol 13 November plaats hebben. De abt Sauvé, kanunnik van Laval, is tot rector der faculteit gekozen. Per telegraaf wordt uit Luxembourg gemeld Prins Hendrik zal tot erfelijk groot hertog van Luxemburg worden gepro- klameerd, terwijl iedere, zelfs de per soonlijke band met de nederlandsche dynastie ophoudt. Het hollandsch gouvernement heeft beslist vijf oorlogschepen te zenden naar de kusten van Venezuela, om van de republiek voldoening te bekomen over het aanslagen van een hollandsch schip en de mishandelingen op de manschap gepleegd. De onderhandeling welke door Holland met Venezuela zijn aangeknoopt, schij nen niet gelukt te zijn Venezuela wei gert zijne haven voor de nederlandsche schepen te openen. P. S. Heden heeft de legatiesekretaris van Venezuela eene depeche van zijn gouvernement overhaudigd, waarvan de inhoud zeer belangrijk moet zijn voor de vriendelijke betrekkingen van de beide landen. De geestelijke rechtbank van Breslau heeft gisteren haar vonnis uilgesproken tegen den bisschop Forster, van Breslau de bisschop is van zijne bediening ver vallen verklaard. De beschuldigde is niet verschenen, maar hij had den 30 Sep tember eene verdedigings-memorie aan geboden. De Paus heeft den ban geheven die op de broederschappen en de kerken van Brazilië was gelegd. Uit Rome wordt gemeld dat de paus het inzicht heeft eene nota te zenden, de handhaving van het concordaat belo vende. De Epoca schrijft dat hij het hoopt dat het antwoord van den H. Stoel aan Spanje voldoende zal zijn en dat de we- derzijdschc toegevingen zullen toelaten tot eene overeenkomst te geraken. Uit Spanje meldt men dat er weldra een nieuw legerkorps van 8000 man naar het Noorden zal trekken, om de carlislen te bevechten. Men zegt altijd dat de oorlog gedaan is, dat de carlisten zich overgeven en men gaat voort met er altijd nieuwe soldaten heen te zenden. Uit dat Spanje kan men niet wijs worden. Tot hiertoe is het niet bevestigd dal het geschil tusschen Engeland en China is vereffend. M. Wade heeft nog Pékin niet verlaten. Uit Constantinople zijn er geene bij zonder tijdingen te melden over den op stand in de Serviesche provintiën. Hetgeen de Journal d'Ypres uit- eendoet over onze gemeente raads leden die moeten herkozen worden den 26 der loopende maand, overtreft alles wat men zou kunnen uitdenken. Hewel, indien het maar dit wist uiteen te doen, het had duist per honderd gewonnen met te zwijgen. Oordeel liever, het is het Journal d' Ypres dat spreekt Voorop de zes martelaars der volbrachte plicht, marcheert de heldaftigen en dapperen ridder Hynderick. Men spreekt veel over eenen trek van ongelooflijken moed, welke hij over eenige dagen aan 55 den dag heeft gelegd, in de Dix- 55 mudestraat, tegen een zeemonster 55 met groote snakkers. 55 Niemand heeft daar een woord van begrepen van dit geheele mengel moes. Over eenige dagen is het ons ter kennis gekomen dat de geleerde op stellers van dit artikel wilden zinspe len op eenen korf visch, die afgezon den op het adres van M. Hynderick, zou, door misslag van een statie- bediende verkocht zijn geweest in de visch-minke der stad En toen?.... In hoeverre bewijst dit dat M. Hynderick niet meer weerdig of be kwaam is om op het stadhuis te zetelen Het volgende, geschreven tegen de heer Auguste Vanden Bogaerde, de president der koormaatschappij is even dom en onverstaanbaar en ons de moeite niet weerd er eens op neêr te komen. Ons dunkens zou het Journal d'Ypres beter gedaan hebben zijne hek toe te houden of ons zijne candi- daten te noemen, wij zouden alsdan in gelegenheid geweest zijn hun een kleedje te passenwant wij hebben er een gedacht van, wij hebben ze aan het werk gezien in onzen pro vincialen Raad, en niemand is onbe wust over de arme rol welke zij aldaar 'gespeeld hebben zij hebben er klaarhjk bewezen dat zij voor niets goeds in state zijn en alleenlijk maar deugen om alles omverre te werpen dat strekt tot welvaren onzer pro vincie. En het zouden deze doorluchtige Zeros zijn die in het stadhuis zouden moeten zetelenhet zouden zij zijn die de toezicht en het beheer zouden moeten hebben over al onze schoone instellingen van openbaar onderwijs en liefdadigheid Neemt acht, kiezers, laat u niet misleiden door ronkende beloften, gedenkt dat het behoud en de onaf hankelijkheid onzer schoone instel lingen alleenlijk afhangt der over winning van de liberale denkwijze. Indien wij eenige woorden spreken over de vereenigmg der oud-leerlin gen van het Bisschoppelijk collegie welke onlangs plaats had, het is niet om deze soort van bijeenkomsten te beknibbelenniets is natuurlijker van te_ zien dat oude schoolkamara- den, die opgeleid zijn in denzelfden geest van onverdraagzaamheid, zoe ken om onder hun het heilige vuur te onderhouden en hunne onderlinge huichelarij aan te vuren. "Wij zouden zeer gerust zijninzulke vereenigingen ware het niet dat men aldaar van dien onnoozelen zeever uiteendoet dien meestendeel over slaat in lasteringen en scheldwoor- nen tegen onze politieke vrienden en instellingen. Zooals M. Begerem, die nog in zijn eerste broek' zit, het jesuitieken onderwijs ophemelt; niets is natuurlijker, dan dat hij de schooi waar hij geleerd heeft hoven alle andere plaatst; maar dat hij den vloek werpe over al de wereldlijke gestichten, dat hij geheel het officieel onderwijs bestempele met den naam van «goddeloos ziedaar wat M. Begerem niet bemachtigd is te doen want noch ouderdom, noch onder vinding geeft hem daartoe het recht, en deze daad verraadt hij hem eene groote dosis verwaandheid en hij is grootelijks gemist wanneer hij denkt dat ernstige menschen over zijn ge zegde zich zullen bekreunen. En toen den toast door M. den Deken aan den Paus, vóór dezen aan onzen koning opgedragen. En de clericalen maken zich kwaad toen wij zeggen dat zij geen Belgen, maar Romeinen zijn, en in alle omstandigheid 'geven zij er de stelligste blijken van. En toen 't nat strooWij raden nen naasten keer aan M. Boone van over tafel de genoodigden eik een stroopeilken af te geven, dit zal zeer goed eflekt maken. Maar wat meest 111 deze bijeenkomst een onvader- landsch karakter had was den uitval tegen de eenheid van Italië. De Ita- liaanders waren vrij, zooals de Bel gen in 1830, zich een anderen vorm van gouvernement te geven, en indien M. de Deken zulks bestempelt met het woord misdaad hij be ledigd eene geheele natie, waarmede wij zooveel mogelijk moeten in vrede leven en door geene ijdele praat onze vriendschapsbetrekking mogen schenden. Maar wat geeft hun dat Belgie zou verontrust zijnBelgie is hun vader land niet en indien zij eenigzins nog aan Belgie zouden houden het ware omdat het hier voor hun een luilek kerland is wel bestemd om geëxploi teerd te zijn en goed hunnen schotel te vullen. Wij wisten niet dat er te IJperen een kring bestond die zich bezig hield met den handel in pondpapier. Wij zijn dat te weten gekomen ter gelegenheid eener bijeenkomst van clericalen waarin men den staat der vereeniging uiteengedaan heeft. Volgens het knoddig presidentje zouden de zaken veel beter kunnen gaan en men zou meer kunnen ge daan hebben dan de formaten ver- grooten van de twee catholijke orga nen onzer stad. Een lid heeft voorge steld, de commerce er hij te doen van oude huizen en oude bezems, waar mede men al onze openbare instellin gen zal gevaagd hebben tijdens de aanstaande kiezing, alsook deze in oude broeks van broederken die de par la loi 55 dezelve moeten aflaten hebben, en afgekeurde O. L. Vrouwen waarvan het getal nu zeer groot is. Alles dit zou de winsten vergroo- ten. Dit voorstel is aangenomen en de voddemans zullen welhaast aan het werk zijn. Maar Wat, maar? Maar knoeten deze papier-hande laars geene patent betalen zoowel als alle andere koopmans Wij stellen die vraag vóór aan de bedienden van den fisk. Ie St-Nikolaas is een nieuw liberaal blad verschenen, in die stad waar M. DE TOEKOMST.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1