Gazette van 't arrondissement IJperen. Eens goed overlegd. Nr 708. 14e Jaar. Zondag 17n Octoijer 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschil!ige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan. onze lezers. Politieke berichten. Kiezers BnreelDixmndestraat, 39. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. REKLAMEN 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. 4-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel België. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de poslbureelen. ITZEREN-WEfi. VERTREKUREN VAN ijReren NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-03. - 3-57. 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-43. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-J8.'- 12-06. - 6-20. Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. Jules Simon minister van openbaar onderwijs onder het presidentschap van Thiers, heeft te Celte en Pazenas poli tieke redevoeringen uitgesproken, waarin de republiek en de konstitutie van 25 Februari verdedigd en de onverzoenlij- ken, welke haar rustig bestaan in gevaar brengen, scherp doorgehaald werden. Dit is bijna het eenige meldenswaarde nieuws uit Frankrijk, alwaar de ultramontanen geen tijd verliezen om hunne universi teiten op en in te richte. In een te Parijs gehouden tweedaag- sche vergadering, bijgewoond door ne gentien aartsbisschoppen ea bisschoppen, werd besloten, dat de hoogeschool, wejke in de hoofdstad geopend zal worden, katholijke universiteit, niet vrije universiteitheeten zal. Het was Donderdag dat in de Kamer der Gedeputeerden van Beieren de debatten begonnen over het ontwerp van adres der ultramontaansche partij. Uit Belgrade wordt gemeld dat de twee partijen die in de Skouptchina zetelen, voorstellen gedaan hebben om de grond wet te herzien. Deze voorstellen zijn aan de commis- sien verzonden. Het ministerie van Griekeland heeft nog eens zijn ontslag gegeven. Het mi nisterie dat nu aftreedt had nog maar eene kiezing doen plaats grijpen waarvan de volmachten nog niet zijn nagezien. De Gaceta van Madrid zegt, dat er op nieuw 562 carlisten in Frankrijk zijn gevlucht. Wanneer zullen ze er al zijn? De kiezingen voor de Gemeente zijn nakend en het is hoogst noodig dat in elke gemeente iedere kiezer zich een juist gedacht vorme van de belangrijkheid der zaak. Heden is alles op politieken grond behandeld, dus, de Gemeentekiezin- gen hebben aan den algemeenen régel niet kunnen ontsnappen; het is dus van het grootste belang dat ieder kiezer, wil hij eerlijk handelen en toonen dat hij met wijs overleg stemt, wete en onderzoeke aan welke partij hij den voorkeur zal geven. Ona dë politieke waarde eener partij goed te kennen, moet men ze oordee- ten, niet volgens hare woorden, maar volgeiis hare daden. Twee partijen zijn in de matte, de liberale partij en de catholijke partij. De catholijke partijdoor welk Ministerie thans de teugels van het gouvernement gehouden worden door valsche beloften en noesche werkiggen aldaar geraakt, heeft tot heden bewijzen gegeven der wille keurigs^ en onrechtveerdigste han delingen. Al de benamingen van ambtenaren dragen den stempel der schreeuwendste partijdigheid en de onbekwaamste nietigheden ziet men thans overal de plaats innemen van bekwame en rechthebbende mannen; het is de partij die van de kerkhoven zou willen gebruik maken om de menschen na hunnen dood nog te schandvlekken en de familjen te plagen die zich aan hare overheer- sching niet wil onderwerpen 't is de' partij welke den godsdienst ge bruikt om alles uit te roeien, om het onderwijs te doodigen't is de partij die vqn sedert onze Grondwet be staat, altijd gewerkt heeft om ze omver te werpenhet is de partij die de straten neemt om hare politèke betoogingen aan den en hij het 'naderen overal op te komen met honderd düizende bedevaarders, zoodanig in gericht, dat, bij het eerste teeken, die prevelende menigte op een tooverslag zou veranderd zijn in eene verdelgen de macht, in een leger van hroeder- moordefs, 't Is de partij die ons zou willen terug brengen m, den goeden ouden tijd, toen burger en hoer niet telden dan om slaven te zijn en te betalen en de .geestelijken met den edelman alléén de hazen waren f).e liberale partij is de partij welke gevormd is uit mannen clie het hier- hovenstaande maar ai te wel door grond hebben en dus op de bres ge sprongen, zijn om de rechten van boer en burger te verdedigen tegen de vernielende werkingen van eene zwarte bende, niet meer samenge steld uit heilige dienaren Gods, maar uit vraaknemende wangedrochten wiens doel niet anders is aan geld en almacht-, niet meer uit zendelingen des- hemels hier op aarde gezet om de ellenden des lichaams en ae smarten der ziel te lenigen, de broederliefde en de weiovereenkomst onder de dag te brengen eiker kiezim? menschen te brengen, maar uit kerels die kost wat kost hier meester willen zijn:en liever alles zouden verdelgen dan tot hun doel niet te komen. Wat ziet men in Spanje gebeuren? Het schoonste land der wereld wordt door vuur en bloed verdelgd doqr de ondersteuning der jesuiten, die door testamentenrooverijS' Pieters-pen- ning, enz., zich bij duizende miljoe nen weten aan te schaffen om alzoo één land met ne keer, onder het zwarte juk te brengen. De liberale partij is de partij die zich ingericht heeft om aan alles dit paal en perk te stellenom te belet ten dat hier in ons land zulke be- weenlijke daadzaken nog zouden kunnen plaats hebben. Kiezers! indien de katholijke partij in de gemeente kiezingen moesten zegepralen; wat zouden wij in steden als ae onze zien en moeten verduren? Doordien onbekwame en willekeu rige mannen op het stadhuis zouden zetelen, zou men onze schoone instel lingen van liefdadigheid en onder wijs zien te niete gaanalle posjes van kleine tot groote zouden dadelijk door onwetende werktuigen vervuld worden en de oude beambten zonder bestaanmiddel aan de deur worden gezet. Tergend en wraaknemend ware de handelwijs van de zooge zegde catholijken en de zedelijke inkwisitie zou overal de hoeren en burgers ten deele vallen. Kiezersredt het Vaderlandredt uwe stadredt u zelve En stemt voor de Liberale Candi- daten, al hadt gij persoonlijke veeten tegen den eenen of den anderen, vergeet dit, maakt geen onderschei ding, en gij zult een grootsch werk volbracht hebben Ten einde te toonen wat een goud land onze politieke vijanden van IJperen zouden maken, indien zij eens aan het bestier der stad moesten komen, kunnen onze lezers voorbeeld nemen aan Kortrijk en Roeselare. Zij zouden schoone zaken uitmeten en wij zijn zeker dat de contrihua- belen niet zeer te vreden over hunne bestierders zouden kunnen wezen. Met eene schuld van 1,069,000 fr. doet men te Kortrijx de inwoners 50 opcentimen op de grondlasten30 op het personneel en 20 op de patenten betalen en Kortrijk-buiten betaalt nog een persoonlijk patent welk men aldaar abonnement heet. Hier te IJperen hebben wij geene schuld en betalen maar als opcenti men op de grondbelastingen 34 cent. 22 c. op het personneel en niets op de patenten, en noch in stad, noch buiten kennen wij alhier geen abon nement. En toen wij in onze clericale moo- ze-gazetten lezen dat onze stadhuis mannen zouden moeten voorbeeld nemen aan de regencie van Kortrijk, kunnen wij niet nalaten te denken, en met rede, dat zij de bale willen houden met alwie eenig begrip en verstand heeft. Wat men te Kortrijk ziet, komt men tegen in ai de steden die het geluk hebben door clericale besturen beschermd te worden. En Roeselare dan. Daar is er eene schuld van 939,000 fr., en men betaald er 47 opcentimen op de grondlasten, 40 c. op het personneel en 20 op de patentboven dit alles wordt er nog eene persoon lijke betaling gevergd van 25,500 fr.alsook een taks op al wat koop- handels- of nijverheids-gestichten zijn, en een ander te betalen, door de verkoopers van sterke dranken. En de clericalen halen deze twee steden aan als moetende dienen tot voorbeeld Is 't hier het geval niet om te vra gen: wie zoekt men hier te bedriegen? Ten ware men zich gelukkig acht wanneer men veel contributien te betalen heeft. Uit alles dit blijkt dat de stad IJperen dé beste geadministreerd is van geheel het land en dat de kiezei-s het goed gedacht zullen hebben het bestier der stadszaken toe te vei-ti-ou- wen aan mannen die het tot nu toe zoo wel gedaan hebben. Wat het Journal d'Ypres nog on voorzichtig genoeg is uiteen te doen, 't is dat de clericalen, indien zij liet stadhuis moesten kunnen binnen trekken, zij kort spel zouden maken met de mum-schilderingen onzer pu blieke gebouwen. Deze schildei'ingen zullen 120,000 fr. kosten, de staat komt er voor 100,000 fr. in, en de stad zou moeten weigeren de overige 20,000 fr. te betalen, waarvoor er tien jaar tijd isDe clericalen zijn slimme vogels, peis-je! Wij treden hier niet in de artis tieke beredeneenngen, maar onze mum-schilderingen, nog ver van vol tooid, trekken i-eeds veel vreemde lingen in onze muren; gedui-ende het badsaizoen, leveren Blankenber- ghe, Nieupoi-f en Ostende bij hondei-- den hunner badnemers, die alhier een gi-ooter of kleiner verteer komen doen, hetgeen onder dit oogpunt onze muurschilderingen niet als een onnoodige uitgave moet doen aan schouwen, maar als eene bron van groote winsten voor een zeker getal onzer neex-ingdoeners. DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1