Gazette van 't arrondissement M peren. Nr 7Ö& 14e Jaar. Zondag 2411 October 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschil!ige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Reparation judiciaire. Kiezers BureelDixmudestraat, 39. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT: DER LIBERALE ASSOCIATIE VAN IJPEREN. MM. HYNDERICK, AUGUSTE, VANDEN BOGAERDE, AUGUSTE, BRUNFAUT, AUGUSTE, DE STUERS, GUSTAVE, VAN ALLEYNNES, LOUIS, GRAVET, AVOCAT, VANDEVYVER, JULIEN, Den 26 aanslaande zult gij overgaan tot de gemeentelijke vernieuwing van den Gemeenleraad zeven leden moeten aan gesteld worden. Het zal de eerste kiezing zijn, na den 1 Juli 1872, wanneer heel den Gemeenteraad vernieuwd wierd, ingevolge de beslissing van de nieuwe kieswet. In die kiezing, heeft gij, door eene aanzienlijke meerderheid stemmen, uw volle vertrouwen bewezen in de mannen die onder het vaandel van zelfstandigheid en vrijheid uwen keus verzochten. Eeni- gen'onder hen boden u als waarborg en steun van hunne candidaluur, eene gan- sche loopbaan doorbracht in den dienst van hel openbaar bestuur; allen, eene volkomen eerlijkheid, de kennissen en hel karakter vereischt om met wijs beleid en kracht uwe belangen te verdedigen allen, gansch verkleefd van den voor spoed en bloei onzer stad. Is het vertrouwen dat gij hun betuigd hebt, verwezentlijkt geworden? Eer wij dat vraagstuk beantwoorden, willen wij zeggen tot welke kiezers wij hetzelve doen sturen. Eenieder van u weet dal zoohaast iemand zijne mede werking leent tot het bestuur der open bare zaken, hij zich ongetwijfeld bloot stelt aan allerlei vervolgingen en laste ringen. Hoe eerlijk die man weze, welke bekwaamheid hij ook hebbe. hoe groot zijne zelfopoffering ook weze, hij wordt van den eersten dag af dat hij zijn per soonlijk gemak, zijne studiën en zijne ondervinding ten voordeele zijner mede burgers slachtoffert, op den bank van vonnis en beknibbeling gesteld. Het vol brengen van zijne plichten, de getrouw heid aan zijne grondstelscis of princiepen wordt hem als eene misdaad aangerekend, en om zich des te beter te wreken over het goed dat hij doet, vervalscht men zijne daden, legt men zijne meening verkeerd uit en wijkt men noch voor leugen noch voor smaad. Dat bewijst dat er persoonen zijn door de passiën ver blind, en bij wie alle edele gevoelens van het hert door het fanalismus uitgeroeid zijn met de deugd van dankbaarheid spotten zij de vrijheid haten zij de openbare macht zoeken zij enkelijk uit hecrschzucht en ons om het vrije geweten te onderdrukken. Overal en altijd beroe pen zij den naam van eenen God van vrede, en van het kruisbeeld maken zij een wapen om hunne tegenstrevers neêr te slaan. Worden zij overwonnen, alras gaan zij wederom de worsteling onder het zelfde masker aan. Zijn zij overwinnaars, zij zijn even wraakgierig, trotsch en onverzoenbaar. Kiezers Tot zulke personen richten wij onzen oproep niet. Wij wenden ons lot die groote meerderheid eerlijke burgers die gansch bezig met hunne belangen, wer kend en levend buiten alle politieke drif ten, alleenlijk vragen voor het bestuur der algemeene belangen dat deze met wakkerheid, onpartijdigheid, matigheid en vooruitstreving bezorgd worden wij wenden ons tot zulke kiezers die gaarne de rechten van iedereen zien eerbiedigen en die geene inbreuk op hunne eigene rechten of op de onafhankelijkheid der 10 ccntlemeu den regel. 25 centlemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaars voor de stad, fr. 1-50 voor gelieel BelgSe. Builenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. DE TOEKOMST Nous LÉOPOLD II Roi des Belges, a tous présents et a venir faisons savoir que le tribunal de I" instance de l'arrondissement de Courtrai, province de ia Flandre Occidentale, Chambrc Civile, a rendu le jugement suivant: N° 7405. En cause de M. Alexandre Decock, nolaire a Avelghtm, demandeur, ayant avoué Maitre Jules Coucke, contre le sieur Felix Ver- maut-Grafmeyer, imprimeur-éditeur du Journal ii de Vrijheid ayant avoué Maitre Charles Claeys. Par exploit de l'huissier Debourgogne a Courtrai en date du 23 Mars 1875, et après une infructueuse tentative de conciliation devant M. le Juge de paix du I' canton de Courtrai, le demandeur fit assigner le défendeur acomparailre devant le tribunal Civil de lro instance de la mème ville, pourAttendu que le Journal de Vrijheid dont le sieur Félix Vermaut-Grafmeyer est l'éditeur responsable, contient dans son nu méro du 15 Février dernier, des imputations fausses et diffamatoires a l'adresse du demandeur; Attendu que celui-ci y est représenté comme ayant, en sa qualité de Receveur du Bureau de Bienfaisance d'Avelghem, détourné de sa destina tion, soit en l'empochant, soit en l'employant a un usage inavouable, une somme de quinze cent quatre-vingls francs Attendu que les expres sions employées, ainsi que les faits et circonstan- ces ne laissent aucun doule sur l'identité de la personne que l'auteur de Partiele a voulu attein- dre Attendu que Partiele incriminé est de nature a porter une graveatteintea Phonorabilité et a la réputation du défendeur; Y voir et entendre dire pour droit que Particle dont s'agit est diffainatoire et injurieux; en conséquence, s'entendre le défendeur condamner, par juge ment exécutoire par provision, nonobstant op position ou appel et sans caution, et même par corps, a payer au demandeur, a titre de doin- mages-intérèts, la somme de cinq mille francs ou toule autre a arbitrer par le tribunals'en tendre condamner également a insérer deux fois et graluitement le jugement a intervenir, a la première page du dit Journal de Vrijheid entendre autoriser le demandeur a publier le mème jugement, soit en frangais, soit en fla- mand, au choix de ce dernier, par voie d'inser- tion, dans cinq autres Journaux de la Flandre Occidentale, et par voie d'affiche, au nombre de cent cinquante a placarder dans des localités de la mème province également au choix du deman deur, le tout sous le titre de Réparation Judi ciaire soit en langue flamande, soit en langue frangaise, et ce jusqu'a concurrence de la somme de mille francs; s'entendre enfin le défendeur condamner aux dépens. Les Avoués des deux parties se signifièrent réciproquemenl des con clusions, et Mc Claeys pour le défendeur, après avoir soutenu, dans son écrit du 30 Avril 1875, que le demandeur était sans qualité pour dis- enter, soit la question d'auleur de Partiele litigieux, soit le fond du procés, demanda finale- ment a ce qu'il plüt au tribunal déclarer I'affaire urgenteetsommaire, et ordonner en conséquence, qu'elle serait instruite et jugée comme en matière sommaire. II conclut en outre a ce que le tribu nal déclarat que le demandeur n'était pas désigné a suffisance de droitqu'il était done sans qualité pour agir, et que conséquemment il devait être declare non recevable en son action et condamné aux dépens. Après plaidoiries, le tribunal rendit en son audience du 8 Mai 1875, sur l'incident soulevé, un jugement qui déclara le défendeur non fondé dans ses conclusions tendant a faire déclarer le demandeur non recevable pour défaut de qualité et a faire changeivla qualifica tion de Palfaire, déclara le défencleur seul res ponsable des conséquences de Partiele incriminé, condamna celui-ci aux frais de l'incident, et, avant de faire droit au fond, ordonna aux parlies de conclure et plaider a toutes fins au 22 du mème mois. Remise a cette audieuce, Ia cause fut plaidée le 10 Juin suivant. M° Coucke pour sa partie, déclara persister dans ses conclusions du 12 Avril 1875, et M° Claeys pour le défendeur, dans son écrit du 16 même moiset le tribunal rendit le 3 Juillet 1875, le jugement dont la teneur suil: Attendu que Partiele ineriminé qui est intitule Avelghem, est de la teneur suivanle Een notaris is altijd een geleerd man, of ten minsten zou moeten een geleerd man zijn. Er zijn zoo vele dingen die een notaris moet be zorgen bezonderlijk als hij gemeenteraadslid is of zoo iets. Men steekt zulk eenen notaris in alle hollekens en gatjes. Is er ievers een pro gramma le maken van een concert of wat anders, men legt den last op de schouders van den notaris. Doet hij 't wel 't en is maar lijk of het zijn moet; doel hij 't kwalijk eikendeen, zijn vrienden zelve roepen Barabas naar hem. En aizoo is het met alle andere dingen. Een voor beeld: Geerke weet eenen notaris, eenen braven veint, die niet over en is van verstand, hetgeen zijne schuld niet en is, maar die vol hoogmoed en ambitie zit, hetgene 't schoonste van zijn historie niet en is. Die notaris is een van de groote mannen zijner liberale gemeente. Onlangs, (dit wil zeggen in 't jaar drie en zeventig) moest hij zijne rekeninge indienen van 't armbestuur waar hij ook inzit. Volgens die rekeninge beliepen de ontvangsten tot de somme van fr. 6818,20 en de uilgaven lot 5232,89. Dus bleef in kasse: 1585,31, ofwel al cijferboeken en kennen er niet van. Die notaris teekende de stuks, gelijk hij doen moest, met name en toe name, en preusch lyk dertig, zond hy de stuks op, naer wie 't behoorde. Jamaer, de perma nente deputatie die wat klaerder zag als bovengemelde notaris, vond dat er daer een misse was van een bagatelle die 1580 fr. bedroeg voortskomende van een boomvenditie gedaen door ambt van dien eigensten notaris, ten profyte van den armen, en waervan dat er in de stuks niet meer gewag gemaekt en was als van den grooten Turk. Zoodanig, zegt Geerke, dat de Permanente deputatie meende dat M. den notaris zulk eenen moest in zyuen zak hebben fr. 8398,20 in plaetse van fr. 6818,20 'T was een misse, zult ge misschien zeggen. Ja het, Beminde Lezer, en een groote missewe zyn 't accord. Maer van waer komt die misse? 'T zyn vuile tongen, en liberale toen nog, die zeggen dat liet proces van M. Gustave Bataille tusschen vyftien en zestien honderd frank gekost heeft. Duist frank aen M. Tonglet; twee honderd frank, voor het vonnis uit te plakken en in gazet ten te doen zetten, twee honderd drie en dertig frank en vyf en zeventig centimen voor de on kosten van 'l proces, en daerby den avocaet, 't moet er op aen komen. Maer, zegt Geerke, ik en geloove niet dat het proces zou belaeld ge weest hebben met die 1580 fr. die M. de notaris achtergehouden heeft. Dat het uit boosheid is dat voornoemden notaris aizoo te werke gegaen heeft eu kan ik my niet inbeeldenmaer dat het aerdig is, hetgene hierboven gemeld staet en dat ik niet en wete wat er van die 1580 fr. voortko mende van die boomvenditie, geworden is, dat is geheel zeker, en 't is nog zeker dat ik ze in mynen zak niet en hebbe. 'T zal wel uitkomen wie de notaris ismaer ik en kenne hem niet. Attendu que dans eet article le défendeur ne se borne pas a relever une erreur ou omission dans le compte que le demandeur a rendu au Bnreau de Bienfaisance d'Avelghem, pour l'année 1875 qu'en effet, Ie lecleur doit évidemment croireque, lorsque le rédacteur de Partiele parle d'erreur, e'est par ironie, puisqu'a la question de savoir d'oü provient cette erreur, il répond en insinuant que les 1580 fr., produit d'une vente d'arbres, qui ont été omis dans le compte, ont servi a payer les frais du procés de M. Gustave Bataille Attendu que loin d'affaiblir la calomnie, Partiele incriminé lui donne un corps en la mettant dans la bouche de certains libéraux ('tzyn vuile ton gen en liberale toen nog die zeggen) de sorle qu'elle doit faire son chemin, malgré le doute exprimé par le personnage Geerke qui ne peut s'imaginer que le demandeur aurait agi fraudu- leusementAttendu que d'un autre cóté, si Ie défendeur avail voulu se livrer a la discussion loyale d'un acte administratif, il aurait commencé par faire connaitre exactement les faits a ses lecteurs Attendu qu'au contraire il est dit dans Partiele incriminé qu'il n'est pas plus question dans les pièces, de la vente d'arbres qui a produit 1580 fr. que du grand Turc, tandis que Ie budget de 1873 qui doit sei'vir a contröler le compte de 1873, mentionne précisément Ia sommede 1'580 fr. comme étant le produit d'une vente d'arbres fait a Moen par le demandeur en qualité de no- taire; Attendu que, si Ie lecteur avaiteu connaissance de ce fait, il devait se dire que le détournement imputé au demandeur était impos sible, tandis que l'ignorance de ce fait laisse subsister le doute le plus sérieux sur Phonorabi lité de celui-ci; Attendu qu'il résulte des considérations qui précédent que Partiele dont s'agit, est injurieux el calomnieux Attendu que toutefois le prejudice soulfert par le deman deur, a été purement moral, de sorle qu'il pourra être réparé par la publicité donnée du présent jugementPar ces motifs, le tribunal, écarlant toutes conclusions contraires, dit pour droit que Partiele dont il s'agit est injurieux et calomnieux; condamne en conséquence le défendeur a insérer deux fois et gratuitement le présent jugement a la première page du Journal de Vrijheid sous peine de devoir payer au demandenr, une somme de cent francs par chaque jour de retard. Autorise en outre, le demandeur a insérer Ie présent jugement dans cinq aulres journaux de la Flandre Occidentale jusqu'a concurrence d'une somme de cinq cents francs, le tout sous le titre de Réparation judiciaire dit pour droit que la dite somme de cinq cents francs et les autres sommes qui pourront être dues a titre de peine pour retard, pourront être recouvrées par la voie de la contrainte par corps dont la durée n'excè- dera pas trois mois, condamne enfin le défendeur aux dépens taxés a cent cinquante-quatre francs vingt-et-un centimes, non compris le coüt ni l'expédition du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice a Courtrai, en audience publique du tribunal Samedi 5 Juillet 1875. Présents MM. Molitor, Président, Alexandre Titeca et Jacques Desmedt, Juges, Denecker, Procureur du Roi et Camille Verschoore, Greflier- adjoint. (Signé a la minute) E. Molitor et C. J. Verschoore. Mandons et ordonnons a tous huissiers a ce requis, de mettre le présent juge ment a exécution a nos Procureurs-Généraux et a nos Procureurs prés les tribunaux de lr0 in stance d'y tenir la main Et a tous Commandants et Officiers de la force publique, d'y prêter main- forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi Ie présent jugement a été signé et scellé du sceau du tribunal. Pour expédition conforme délivrée a M° Jules Coucke, avoué- licencié. Le Grelfier du dit tribunal (signé) Van Troys. Enregistré contenant quatorze róles sans renvois, a Courtrai, le 2 Aoütl875, vol6 124 f° 86 ce 3. Regu trente francs 40 c6S. Le Receveur (signé) De Boco. Pour copie JULES COUCKE, Avoué-licencié. CANDIDATES

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1