POPERINGHE Zij (lurven niet. Zij kunnen niet. Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. AVELGHEM, je hand hebben en dezen die zich door beloften lieten medesleepten, inlijfden. Onder deze geforceerde inlijving kwamen zij een iongeling tegen die karakter genoeg bezat om zich tegen zulke inkwisitorale handel wijze te richten. De deken gebood hem niet alleen zijn afscheid te nemen van deze slechte muziekemaar hij praamde hem nog zijn huis te ontzeggen aan deze slechte ben de, omdat zij daar haar lokaal houdthij mocht kiezen tusschen zijnen post op het hooo'zaal en zijne moeders broodwinning Zijne moeder, eene weduwe, welke alles medeneemt om in deze schrale en diere tijden eenige winst voor haar en haar talrijk huisgezin te verdienen, was zeer te vrede deze muziekliefhebbers een lokaal te geven omdat dit hare herberg een meerderen ver koop voorspeldeen alles dit moest dien zoon zijne moeder onttrekken, om den wille keur van één persoon te voldoen. Neen zegae hij, ik wil voor geene bete broods (250 fr. 's jaars) mij onder den voet laten houden en mijne moeder benadeeligen; ten anderen, deze fanfare is samengesteld uit eerlijke en goedbefaamde jongelingen en niemand heeft het recht hun voor slecht te doen doorgaanMen zal mij en mijne moeder niet durven ons brood ontnemen.... Maar ja hij was er wel meê de deken, de plaatsvervanger van den edelmoedigen en ootmoedigen Zaligmaker, de beschermer der weduwen en weezen, de deken stelde de jongeling aan de deur en ontnam alzoo de koste brood aan de weduwe. Die huichelaars Dat Christus op de we reld moest terugkeeren zij zouden er leelijk gestaan hebben Maar intusschen heeft de bevolking het zich aangetrokken en hoogere klas en bui gerij stroomt er naartoe om zich als lid der Witte Klakken te doen inschrijven en alzoo deze Maatschappij een zeker bestaan te waarborgen en spijts al de inkwisitiemannen der stad de Witte Klakken te doen bloeien en de broodwinning der weduwe en weezen te verzekeren. Zouden de Zwartjes wat kuisschen indien zij moesten alhier meester zijn Na drij jaren laster en leugen tegen ons achtbaar stadsbestuur, drij jaren zagerij alleenlijk uitloopende op het spreekwoord trek u weg clat ik uwe plaats neme moeten die herkuuls hunne machteloosheid herkennen. Zij durven in het strijdperk niet treden omdat zij gewaar worden hoe weinig sijmpathie zij bezittenzij kunnen niet worstelen, omdat niemand zich op den rang stellen wil Hunne mannen zelf zijn om te bersten van colerie omdat zij hun drij jaren lang in de doeken gedaan hebben en als het er op aan komt, zij toen onmachtig zijn. Gij moet niet kwaad zijn, zeggen de groote koppen tegen degenen die zij tot nu toe bij den neus geleid hebben, wij zullen binnen drij jaar lutteeren. En zij meenen dat nog drij jaar laster en leugen gevoegd bij de reeds verschenen drij jaar modder en venijn hunne zaak gaat ver beteren, integendeel. Laat alles m vrede, mannekens, houdt u als eerlijke menschen, maakt een kruis op de kiezingen. De be zems dien gij sedert drij jaar gereed hieldt om 't stadhuis te vagen, kunnen nu dienen om het binnenste uwer consciencie schoon te maken. Het grootste gedeelte onzer inwoners zijn verstandig en blijven liberaalondanks alle gezwets en alle werking van de catholijke brood- en reputatiestelers. DINSDAG. Alle echte liberaal zal Dinsdag present aan de stembus zijn om te toonen aan de catholijke lawijtmakers dat men lacht met al hun geschreeuw en al hunne bedreigingen. Geene twijfelachtigen meer, wij zullen ons tellen en onze meerderheid zal voor altijd de zwarte bassers en medebasser den moed benemen. 'Nen stampmaar 'nen goên! 20 Oktober 1875. De zoo gewichtige dag van 26 Oktober 1875 na IJperen, 23° October 1875. M. p. Rf.ke, Burgemeester onzer stad, is den Zaterdag, 23 October 1875, ten 3 ure 's morgens, in den heer ontslapen. Hij was een verdienstvollc, eerlijke en onomkoopbare burgerwij allen ver liezen eenen vader, eenen vriend, eenen beschermer, IJperen is in den diepsten rouw gedompeld. Schoolpenning. - Voorige ont vangsten tot 10 October, fr. 1031-00 Partij Kettaf-Locbe, 0-90 Partij wiskt in de Concorde, 1-40 Rondhaling in eene liberale trouw- zeepschaal, een broodmandeken, twee photogra- phien,een zilveren service, met filets, een inktpot, alles even schoon en kostelijk. Wat het verkoop der loten aan 10 centimen betreft, deze zijn nog niet gedrukt en reeds drij verschillige personen hebben er genomen. M. D. Mheeft die gehandgift. Vlaamsche Ster. - Ter oorzaak van het overlijden van onzen achtbaren heer Burgmeesterde vertooning van 24 dezer is opgeschorst. Decoratie. - Door koninklijk besluit van 21 October zijn MM. Carton-Hynderick en Vandermeersch-Vandaele, Lannoy Chgenees heer, gedekoreerd met het kruis van Burgerlijke verdiensten van leklas. Vrijdag avond om 6 ure, heeft het muziek de Witte Klakken eene serenade gegeven aan den achtbaren heer Carton-Hynderick ter gelegen heid der decoratie welke hij komt te ontvangen. Een groot getal onzer ingezetenen zijn den gede- koreerde gaan gelukwenschen. De gebuurte was verlicht. Dit alles bewijst hoeveel toegeuegheid en eer bied onzer inwoners voor den heer Carton in het hart dragen. Koormaatschappi j Het Bestuur maakt de heeren leden bekend dat, ten gevolge van bet overlijden van den heer Burg meester, Onder-Eere-Voorzitler der Maatschappij, de Muziekale Avond van 27 dezer uitgesteld is. feest, 70 Totaal fr. 1039-00 Buiten dezen goeden uitslag mogen wij nog een ande'ren aanstippen, namelijk de ingerichte Tombola. De giften tot dit werk ten voordeele van den Schoolpenning mag men toesturen bij Engel Van Eeckhout, ontvanger reeds zijn hem toegekomenEen keuken-hensel, eene schoone AAN ONZE MEDEBURGERS. De liberale gezindheid zal te Poperinghe op Dijnsdag aanstaande in geene worsteling treden. Het bestuur van SI. BerteH blijft dus voor drij jaren verzekerd. In de toestand waarin de stad haar thans be vind, wij gevoelen geen spijt van onze tegenstre vers de oplossing over te laten der moeielijkheden weike zij zelve hebben doen ontstaan. De bedaardheid is noodig als men weet in welke onlusten zij de stad gedompeld hebben alle vraak-gevoelen is vreemd aan ons harten, al blaakte hunne ziel van baat, er zou in d'onze nog altijd plaats voor vrede en verzoening blijven. Maar tijdens de kiezing, waarheden kenbaar maken die aan 't algemeen belang verbonden zijn, is de burgerliefde niet kwetsen. Sedert hunnen zegenpraal van 1872, onze tegenstrevers hebben Poperinghe in twee deelen gescheurd en de stad in overwinnaars en over wonnenen geperkt. Al het geld waarvan de beschikking wettiglijk aan d'openbare besturen toekomt vloeit uitsluite- lijk in de zakken der overwinnaars. Alle de leveringen alle de voordeelen zijn voor hun en, in hunne oogen, d'andere zijn maar Poperingnaars, om de lasten te helpen afdragen. De overwonnenen hebben zich rond M. Van Herris geschaard en een vreedzaam verzet in de philharmonie gezogt, de welke gratie voor al aan den geest van inrichting, bescheideue mildadig- heid en medegaande karakter van haren voorzit ter M. Van Merris, heden in den bloeiendsten staat is en meer dan 700 werkende en eerleden telt. Onze overwinnaars hebben ook een muziek opgericht, maar, in plaats van zich ook ten hun nen koste te verzetten, zij hebben de lasten er van op de stad geleid en zonder de duurzame jaarlijk- sche onkosten te berekenen, overgroote sommen in eens verteerd. De oude pompiers de onverdraagzaamheid van onze kamerheeren niet kunnende opkrijgen, hebben meest al hun ontslag gegeven, en onze regen tie heeft nog eens nieuwe kosten op onzen rug geleid. Waren MM. Van Merris en Jean Roelens aan 't bestuur gebleven, de voltrekking der voordara- men en de inrichting van 't gaz-licht zouden hier reeds vergeten zijn. De inwooners der stad en nog meer de vreemdelingen zouden zoo wel 's morgens als 's avonds niet meer blootgesteld zijn aan armen en beenen te breken. De klachten over 't water zijn algemeen, maar d'openbare gezondheid is hier maar eene kwestie van klein belang. Niettegenstaande de poogingen van onzen schepen, M. Devos, men laat de vaart geheel ver vallen en toegroeien. De aanpalende nijveraars moeten hun water tot aan hel rekhof bijhalen. En de Vleterbeke, die ledens twintig jaren nog door schuiten bevaard was, is heden niet anders meer dan eene stinkende slijkgote en eenen poel van vuilnissen. Het gasthuis blijft bij voortduring zonder af zonderlijke zaal voor de besmettelijke ziekten, en al de noodlijdenden zijn er noodzakelijk, zonder onderscheid opeen gestapeld, in weêrwil der zorgvuldigheid en begeerte der gasthuis-zusters. Indien eene besmettelijke kwaal het veê kwam te treffen,de politie zou aanstonds veilings-raiddels inspannen om de gezonde van de besmette dieren te verwijderen en, in 't Godshuis te Poperinghe, de zieken en gekwesten zijn aan 't vangen van besmettelijke kwalen blootgesteld, alhoewel zij onze eigene broeders zijn. Men red het veê, men is onbermhertig voor 't menschdom,en men noemt onze stadhuis-heeren kandidaten der godsdienstige gezindheid 't is te zeggen voorstaanders en na ijveraars der kriste- lijke liefde Onze raadshecren hebben nochtans geld in de gemeente-kas... om daar onze klerikale muziekan ten soldaatje te doen spelen, maar er is geen geld om voor de zieke behoefligen eene veilige zaal op te maken. Dit zal niet beletten dat er in 1876 nieuwe lasten zullen gestemd zijn waar van het bedrag op onze contributie-biljetten zal te lezen staan. 't Is jammer dat onze geestelijkheid hare ver hevene zending niet wilt verstaan, zending van zelfsopoffering, van vrede, van liefde, van ver trouwen en van waarheid. Maar in plaats van godsdienstig zij is in Poperinghe gelijk elders, behalvens twee of drij uilzonderingen, politiek geworden. In plaats van de schapen te weiden zoo als 't evangelie haar voorschrijft, zij wilt aan Cesar ontrekken 't geen volgens 'i woord Gods zelve aan Cesar toekomt en 't oppergezag over alle wereldsche zaken voeren. Alles is hier onderworpen aan de politieke geestelijkheid. Onaansprekelijk om dal de wet haar onverantwoordelijk laat, zij beschikt, door hare werktuigen, over al de plaatsen, over al de leve ringen, over al de besturen, en als zij het draatje trekt onze raadsheeren mogen enkelijk amen z»ggen. M. Berten bezit te veel oordeel om niet te weten dat het maar op deze voorwaarde is dat hij aan 't roer mag blijven; M. Devos, niet tegen staande zijne goede inzichten, geeft zich over in een geest van klerikale onderdanigheid, M.Achille Van Renynghe knikt om zijne familietradilien niet te onderbreken en de vrije beschikking van 'l sladswater te hebben, M. Polley om den disch op zijuen vinger te blijven draaien en MM. Benoit De Baene en Petrus De Corte om de middelecuw- sche verslaafdheid der boeren te doen herinneren. MM. Francisan RaeckerootPieter Vanden Berghe-Fraeys en Benoit Billiau weten niet juist waarom zij amen zeggen of geen amen zouden zeggen, en indien zulk eenen raad meer gelijkt aan een hospitaal dan aan een gemeente bestuur, er zijn gelukkiglijk onder deszelfs leden twee geneesheeren, MM. Vanderheyden-Labrique en Dewulf-Berten die, noodig zijnde, den staat van hunne kollegas kunnen nazien en behulpzaam wezen. Wij spreken niet van M. Ch. Lebbe die 't alge meen vertrouwen schijnt te bezitten; 't is met zijne medewerking dat MM. Van Merris en Jan Roelens de kalsijde van Boeschepe en verscheide voordammen hebben kunnen leggen, 't stads- horlogie aankoopen en de vischmarkt op eene behoorlijke en retnige wijze doen vestigen. Al hunne zorg, al hunne pogingen strekten om het lager onderwijs te verspreiden, om de nijver heid en landbouw te doen bloeien en, indien zij 't samen in den raad gebleven waren, ons bis- schoppeiijk-kollegie had moeten, in 't belang van den hoppehandel bijzonderlijk, op eene ernstige wijze, de duilsche en engelsche talen aan de studenten onderwijzen. Waarom zich uitsluitelijk houden aan de doode Jalijnsche en grieksche talen, en vermits wij eene jaarlijksche subsidie betalen, ware het te veel vrijheid nemen van te doen opmerken dat al onze jongens niet beschikt zijn om aan de slem der natuur te wederstaan, om de noodzakelijkheden der samenleving te miskennen,aan vrouw en kinders te verzaken, en, onder de betrekking van 't behoud van 't mensch- dom, nuttelooze burgers te worden. Zonder de uitbreiding van 't kiesrecht aan d'onwetende stemmers wij zouden hier eenen geheel anderen uitval zien want de liberale meerderheid is onbetwistbaar onder de kiezers die veertig franken staats-belasting betalen. Maar de stemmers van 10 franken zijn, voor namelijk te lande in overgroot getal, en, zoo léng zij niet zullen onderwezen zijn, het zal aan onze opperburgers niet moeielijk wezen hun te foppen en in dwaling over hunne oprechte belangen te brengen. In de laatste kiezing het klerikaal programma droeg dat de roomsche zaak te Poperinghe ging beslist worden, dat de gene die stemden voor de liberalen, stemden om den II. Vader gevangen in zijnen kerker,leest: geëerd en vrij in't prachtigste paleis der wereld, te houden, en, dat deze die stemden voor de katholijken, Z. H. Pius IX van zijne boeien gingen verlossen en op zijnen we- reldschen troon herstellen. Van de belangen der gemeente geen enkel woord, onze foppers weten te wel met wie zij in den persoon der onwetende kiezers te doen hebben. Wanneer de reden door een algemeen onderwijs zal ontwikkeld zijn, zulks zal onmoge lijk worden. De liberale gezindheid heeft dit jaar menigvul dige kiezers doen inschrijven die aan de navol gende stemming zullen deel nemen, er zijn nog veel andere inschrijvingen te doen, en vermits de meerderheid op eene normale wijze aan de liberale partij moet vervullen cn dat de liberale Philhar monie bijna wekelijks nieuwe leden aanwint, waarom zouden wij te vroegtijdiglijk het tegen woordig en het toekomende verburen en onze politieke vrienden aan klerikale vraken blootstel len. De onthouding van 't liberaal komiteit maakt de stemming zonder beteekenis, en alhoewel geene drukking bij onze politieke vrienden zal plaats hebben, veel van hun, die geen volstrekte onaf hankelijkheid genoeg hebben om van de kiezing af te blijven, hebben nochtans te veel goed oordeel om een ander dan een wit brieftje in de stembus neder te leggen. Uwe ware vrienden. Poperinghe, 20 October 1875. dert met reuzenstappen. Met hoop en vertrouwen zien wij dien plechtigen dag te gemoetwant wij zijn de overwinning meer dan verzekerd. Integendeel onze zoo genoemde katholijke partij aanschouwt hem met afgunst, haat en nijd. Dit jaar gaan zij onze zoogezegde katholijke man nen NIET beproeven ons stadhuis te gaan bezetelen. Volgens wij uit goede en ernstige bron vernemen gaan de bovengemelde katholijke in het strijdperk alleenlijk niet dalen. Allen, groote en kleine, gewijde en ongewijde, lang- en kort- gebroekle, kortom, de geheele samenhang onzer tegenstrevers blijven te huis. 'Lij weten immers dat wij den Zegepraal en zij de Nederlang verze kerd zijn Voor hen is die onthouding het beste besluitzij zullen zich der belachelijkheid niet blootgesteld hebben. Edoch, wij van onzen kant, betreuren die werkeloosheid. Onze innigste wensch is eene worsteling te hebben. Volgaarne hadden wij Primo-Loco, blik-marchandmet zijne patcel oorkens en zijn stuur gelaat, aan het hoofd zijner gemuilbande slaven, ter tentoonstel ling zien komen. Wij zouden ons eens ter dege verzetten, en de neringdoende burgerij zou een' goeden dag te meer geteld hebben. Jammer, doodjammer is het, dat wij dit zoet vermaak zul len moeten derven Wat zal nu de heilige Vrijheid en het on- faalbaar Journal de Courtrai over onze ge meente drukken De hierverbljvende partijgenoo- teri dezer twee sakristie-zeep-papieren gingen, schreven zij onlangs, den 26 Oktober 1875, bier alles verslaan. Zij gingen zoo sprak de heilige Vrijheid in hare wilde en barbaarsche taal het stadhuis van Avelghem met grove bezems vagen en de macht dezer alverslagers is zóó groot dal zij zich niet toonen zullen. Praten, ja, dat kunnen onze katholijke, maar stemmen dat kunnen ze niet. Onze stemmers nochtans zullen allen hunnen heiligen plicht ko men volbrengen. Als één man zullen zij allen naar de kieshus komen en stemmen als één man voor onze geheele lijst zullen zij allen doen. Elk zal op zijne hoede zijn opdat de zegenpraal te prachtiger, te luislerlijker en de nederlaag te schandiger, te grooter zijn zou. Zij, die aan zekere gekruinde kiesdravers ge vraagd hebben waarom de zoo deugdzame als inwendig godvruchtige jufvrouw JV Lwelke voor bet bouwen der nieuwe kerk in eenen keer 80,000 frank gaf, van deze ge meente verjaagd geweest is; zij zullen op 26 Oktober aanstaande voor ons en tegen de aid wij— gende théocratie komen kiezen. Zij, die niet weten welke misdaad gepleegd heeft deze welke wij allen als de grootste troost der armen bewonderden en beminden en die nogtans door de onverdraagzame théocratie ver volgd en gestoord werd, zij allen zullen, door hunne stem aan onze vrienden te geven, die voorbeeldige dochter wreken over den hoon en de schande die men haar, ten onrechte heeft wil len aandoen. Zij, die niet willen dat ons abonnement zoo laag, in vergelijking met onze naburige gemeen ten, verhooge, zij allen zullen de lijst 'der libera len doen zegepralen. Zij, die weten dat ons liberaal bestuur, zonder verhooging noch opcentiemen, 40,000 fr. betaald heeft voor het nader brengen onzer statie, zij allen zijn overtuigd dat de openbare fondsen in handen niet zitten van baatzuchtige ellendelingen die zich willen verrijken ten nadeele van land bouwer en burger. Zij zullen allen de hebzuchtige afgunstigaards en benijders hunne stemmen wei geren om ze aan onze kandidaten als teeken van goedkeuring en dankbaarheid te schenken. Zij, die weten dat hetzelfde bestuur, zonder de gemeente kas uit te putten noch de lasten te ver- hoogen, de zóó nuttige kalsijde naar Ooleghem, deze naar de statie en de verlenging der Leopold- straat doen leggen heeft, zullen insgelijks ons hunne genegenheid en liefde komen betoonen met, onze zaak, door hunne stem te ondersteunen. Zij, die niet willen dat onzen Tap eensdaags veranderd worde ten koste der gemeente - in gast- of oudenmannenhuis, zij allen zullen wor stelen voor onze mannen. Zij allen, die niet willen dat het klooster der Slokkebroeders eerlang door subsidïèn ten laste der gemeente-kas, bevoordeeligd worde om van lieverlede meer en meer land in pacht te ne men, meer en meer koeien te houden, en alzoo vele kleine gebruikers tot den bedelzak helpen brengen zij allen zullen op de bres komen voor onze oude gemeenteraadsleden die in alle omstan digheden getoond hebben dat zij burger en landbouwer liefde en genegenheid toe dragen. Ten slotte, Liberale Kiezers tot welke klas gij ook behooret, zult gij, op 26 Oktober 1875, op eene schitterende wijze, op nieuw bevestigen, het arrest door het Brussels Verbrekingshof uitge sproken en gij zult opentlijk en wezentlijk ver kondigen, hetgeen de openbare denkwijze van allen reeds uitgegalmd had dat onze burgmeester sedert meer dan 30 jaar het voorbeeld gegeven heeft van de edelmoedigste zelfopoffering en van de zeldzaamste onbaatzuchtigheid Kiezerstot DinsdagOp dien dag van Zegen praal zullen wij lijk sedert 3D jaar de zwarte bende met haren Tap, met hoog gelujd begraven en op hunne grafstede zullen wij in gulden letters teekenen: Hier liggen begraven de bezembinders en de sirooptappen die niet kunnen stemmen! Voorbijgangers, stort geene tranen Wij wenschen dat zij door de honderd schoone maagden in den Nieuwen Hemel in genade ont vangen worden en seffens, volgeus hunne vurige begeerte, in bedde mogen trekken. E.A.E. r

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 3