Gazette van 't arrondissement IJperen. Betoogiüg te Antwerpen. Nr 711. 14e Jaar. Zondag 7n November 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. BERICHT. Politieke berichten. VERGIFTIGING AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT: De personen die begeeren een abon nement voor 1876 op de Toekomst te nemen, zijn verzocht het bedrag ervan in een mandaat op den Post of in Postzegels ons te laten toekomen. Zij zullen alsdan van heden af tot 31 December aanstaande ons blad gra tis ontvangen. De personen die het bedrag huns abonnements van het loopendejaar nog niet betaald hebben, zullen eer lang een bulletin ontvangen verhoogd van 20 centimen voor de onkosten in den Post. De donkere stippen aan Frankrijks politieken horizon worden met den dag talrijker en grooter tevens. Meer en meer blijkt, hoe weinig eensgezind hel kabinet in werkelijkheid is, en dat men zich daarvan ten onrechte illusiën gemaakt beeft. De toestand zou, volgens een ge rucht, dat niet ongegrond schijnt, zelfs zoo gespannen zijn, dat de jongste zitting van den ministerraad door maarschalk Mac-Mahon eensklaps kortaf werd opge heven. Niet alleen is de wijze van verkiezing een twistappel en struikelblok, maar ook het ontwerp van eene wet op de drukpers is een punt van ernstig verschil. De mi nisters van justitie en van binnenland- sche zaken blijven ten eenenmale ver deeld over de beginselen en grondslagen, waarop zij moet rusten. In de parlementaire kringen laat de eensgezindheid nog meer te wenschen ovér, en gisting, verdeeldheid, wantrou wen openbaren zich overal. De gevreesde bonapartische en de klerikale partij worden, juist door het gemis aan over eenstemming van gevoelen om ze te bestrijden, in hand gewerkt. Zij hebben slechts rustig hun voordeel te doen met de fouten harer tegenstanders, die zich zeiven meer en meer verzwakken. Hoe staan nu de kansen in Frankrijk? De stemmen zijn door gevoegde kenners geteld. Men vindt in de Kamer 326 leden, die voor den scrutin de liste en 331 die voor den scrutin d'arrondissement zijn. Welnu, dan is er een doorslag voor de conservatieven roept men zeker uit. Neen, die doorslag is er nog niet. Want er zijn nog 11 leden vandegroep-Wallon, 16 van de uiterste rechterzijde en 13 Bonapartisten van wier stem op dit oogenblik niemand zeker is. Deze afge vaardigden behooren in de bedoelde kwestie tot geen der gesloten partijen. De ministerraad heeft zich Maandag te Parijs vereenigd. Men verzekert dat hij zich bezig gehouden heeft met de wet op de drukpers. De kieswet en het te volgen gedrag van het kabinet bij de herneming der werkzaamheden was het voornaamste voorwerp der beraadslaging. De duitsche Rijksraad zal voor twee moeilijke vraagstukken staan, namelijk ten eerste tegenover het voorstel van de radikale linkerzij, die de herinvoering van de censuur op de drukpers wil, omdat die volgens het algemeen gevoelen Steeds herbaalden zich de wreede krampen de veel gunstiger is dan het vandaag gevolgd stelsel, en ten tweede tegenover het aan tal petitiën betrekkelijk de tegenwoordige handels- en nijverheidsarmoede van het rijk. Die petitiën vragen de herinrichting van leenbankenzoo als er ingericht waren gedurende de oorlogen tegen Oostenrijk en Frankrijk. Het gouverne ment denkt dit uiterste middel nog te kunnen ontwijken, en zal daartoe eerst overgaan, wanneer de aanstaande win ter geene verbetering heeft gebracht. Volgens men te Madrid vertelt, zou don Carlos maar over een twintigtal dui zend man meer beschikken. De kiezingen in den staat New-York geven de meerderheid aan de republic- keinen. Eene gewichtige tijding komt uit Amerika toe. Het gouvermement der Vereenigde-Staten van Amerikazou naar Madrid een memorandum hebben gezonden om de noodzakelijkheid aan te toonen der onafhankelijkheid van het eiland Cubamet een republiekeinsch gouvernement, waarvan het eerste werk de vrijmaking der slaven zou zijn. Het is in de maand September dat die nota aan den gezant te Madrid zou moeten gezonden zijn geweest. Het schijnt dat het spaansch gouvernement zich daar niet zeer ongerust over heeft gemaakt anders zouden wij er vroeger kennis van hebben gekregen. Uit Washington meldt men nu dat het spaansch ministerie bevel gegeven heeft vijf gekuirasseerde schepen en tien fre- galen gereed te houden om naar Cuba te vertrekken. Dezelfde depeche verzekert ook dat er zeewapeningen in de Veree- nigde-Staden geschieden. Tot hiertoe zijn die tijdingen niet officie], maar zijn niet te min onrustbarend. 'T was zondag een schoon en grootsch tafereel die duizenden deftige, treffelijke liberale burgers uit alle gewesten des lands te zien bijeenkomen om de Ant- werpsche liberalen geluk le wenschen over bunnen schitterenden zegepraal waarmee zij hier voor immer den kop van het ultramontaansch serpent ver pletterden. Ja, 't was een plechlig oogenblik toen Vlamingen en Walen op het Groen Kerckhof elkander ontmoetten en onder het donderend juichen der menigte, on der het geestdriftig zingen van het Geu zenlied en onder het spelen van nationale liederen elkander de broederhand reikten. Nimmer zagen wij treffender schouw spel dan deze vereeniging van duizenden en duizenden burgers uit alle standen der samenleving, allen bezield met een gedachtallen moedige kampioenen voor beschaving en ontslaving, overtuigde strijders voor Recht en Rede. Te midden de algcineenc geestdrift bereikte de ontzaggelijke stoet het lokaal koninklijke Harmonie, welke als bijeen- komstplaals was aangeduid doch meer dan een vierde der manifesteerders kon hij gebrek aan plaats in de zaal niet geraken. Deze was meer dan eivol de mannen beneden en op de galeries een heele zwerm dames, welke zich van harte bij deze plechtige betooging kwa men aansluiten. Onbeschrijfelijk is de geestdrift die op dit oogenblik heerschte. Elke maatschap- Bareel: Oixiundestraat, 39. 10 centiemen den regel. 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaars vooa* dc stad. fr. 4-50 voor geheel België. Builpnlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-05. - 3-57. -6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. VAN PAUS CLEMENS XIV. Wij vinden de volgende belangrijke historische feiten in eene correspondentie uil Rome aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant, over de vergiftiging van paus Clemens XIV, die door de Jesuïten omgebracht werd. Daar eenige personen dit feil in twijfel hebben getrokken, geeft de briefschrijver er de volgende historische schets van: De gezondheid van Ganganelli was voor April 1774 voortreffelijk. Zijn naïeve levensbeschrijver, de markies Caracciolt, die hem van nabij gekend heeft, verzekert dat het lichaamsgestel van den II. Vader tot dusver zeer krachtig en gezond was ffeweest. Kardinaal De Bernis, Fransch ambassadeur te home, schreef op 3 November 1773, dat de Paus nooit in volmaakter welstand zich verheugd had, en zich opgeruimder van humeur had getoond. Graaf Florida Blanca, Spaansch gezant te Rome, herhaalt dat de constitutie van Ganganelli krach- was, dat hij een forsche en welluidende slem bezat, en zoo vlug als een jong man ter been was, Gleinens, (zoo zegt onze groote historicus Carlo Botta), Clemens genoot een uitstekende gezond heid en had een sterk gestel, daar zijne natuur lijke krachten nooit door uitspattingen waren Versleten, en hij integendeel zeer sober leefde. En ander bekend geschiedschrijver, de Fransch- St-Priest, .die zeker geen vriend was van Ganganelli; spreekt aldus Niets in den paus Wces op ziekelijkheid of-zwakheid, zooals de Jesuieten getracht hebben te doen gelooven. Ge zwegen van een abces, dat hem eer tot verlichting dan tot hinder was, heeft Clemens nooit een lichaamskwaal gehad. Ik acht deze aanhalingen voldoende; toch voeg ik hier nog, ten overvloede, de getuigenis bij van den jesuiet Georgel, die verklaart dat 't sterk gestel van Clemens XIV hem een lang leven beloofde. Plotseling nu, in April 1774, werd Ganganelli ziek. Bij 't opstaan van tafel voelde hij een pijn lijke aandoening in de borst, de maag en de ingewanden, alsof hij een koude had gevat. Zijn slem altijd helder en diep, werd schor. Men dacht aan eene verkoudheid, en richtte daarom, tegen 't Paaschfeest, den Paus een overdekte zitplaats in de St-Pieterskerk op, ten einde hem tegen tocht te beveiligen. Vergeefsche voorzorg! Weinige dagen latei- waren zijn mond en keel zoodanig ontstoken en gezwollen, dat hij niet dan met wijd geopenden mond ademhalen kon. Vervolgens kwamen bra kingen, vergezeld van hevige buikpijnende waterlossing bleef wegde gewrichten werden verlamd, slaap werd door felle snijdiagen onmo gelijk gemaakt, en met den dag werd 't duide lijker dat zijn lichaam de ontbinding naderde. Ik zou hier tal van schrijvers kunnen aanhalen, die hetzelfde verhalen doch kortheidshalve moet ik mij beperken tot St-Priest en Botta. Den 17 Augusti (volgens de getuigenis van de vreemde gezanten die hem zagen) geleek de Paus meer een geraamte dan een mensch, zoodat de gezanten 't noodig oordeelden hun Souvereinen voor te be reiden op een naderend Conclave. buik zwol voortdurend op tot dat de arme lijder den 22 Oogst den adem uitblies. Den dag daarop geschiedde de lijkschouwing. Ziehier wat Florida Blanca omtrent den uitslag daarvan zegt: 't Gelaat had een aschgrauwe kleurlippen, nagels en de streek langs de ruggraat waren zwart. De buik was gezwollen maar de overige leden waren uitgemergeld, en de kleur was aschgrauvv, met blauwachtige vlekken hier en daar. lk kan 't geheele relaas van Florida Blanca hier niet inlasschen. De volgende bijzonderheden zul len voldoende zijn Toen men 't lijk de kleede ren wilde uittrekken, was 't onmogelijk te vermijden dat een gedeelte van de huid mede afgestropt werd. De nagels van handen en voeteu lieten bij de minste aanraking los, en de uitgeval len haren bedekten 't kussen. Wijzen deze sijmplomen al dan niet op de werking van vergift? De tijdgenooten aarzel den niet die vraag bevestigend te beantwoorden. Florida Blanca sloot bij zijn relaas aan 't Hof van Madrid een beschrijving der kenteekenen van ver giftiging door den beroemden Romeinschen arts Paolo Zacchia hij meende dus dat die teekenen aanwezig waren. Volgens 't verzekeren van ooggetuigen (zoo zegt Ganganelli's biograaf) u was aan 't lijk de werking te herkennen van 't wreedste vergif. Een spaansch jesuiet, Ramon Diosdado, vond óók den dood des Pausen niet natuurlijk doch van vergif niet willende spreken, schoof hij de schuld op de vrees die den H. Vader sedert het opheffen van de broederschap zou gekweld heb ben. Een ander fransch jesuiet, Proyart, had des Pausen vreeselijk uiteinde voorspeld, ais een straf des hemels. Vreemde omstandigheden (zegt hij, die zichtbaar van den natuurlijken loop dei- dingen afweken vergezelden Ganganelli's dood; en hij doet opmerken hoe, wegens de snelle ont binding van 't lijk, de profetie vervuld werd, die gezegd had dat de geloovigen de voeten van den dooden Paus niet zouden kunnen omhelzen. Hoor nu echter kardinaal De Bernis. Deze, die de zaak der Jesuieten verdedigd had, wilde eerst aan vergiftiging niet gelooven. Doch allengs drong de waarheid zich onweerstaanbaar aan hem op, en werd zijn vermoeden volstrekte zeker heid. De aard der ziekte (zoo schreef hij aan zijn Hof, den 28 September 1774), die den Paus ten grave sleepte, en vooral de omstandigheden van zijn overlijden, doen algemeen gelooven dat dit sterfgeval niet natuurlijk is geweest. De geneesheeren, die de lijkschouwing hebben verricht, laten zich met omzichtigheid uit; doch de chirurgijns zijn minder geheimhoudend. Men voelt zich meer geneigd om aan genen dan aan dezen vertrouwen te schenken, en om een ver schrikkelijke waarheid, die 't al te smartelijk zou zijn le vernemen, in 't onzekere te laten. Hier was nog weifeling doch een maand later, in een anderen brief (dien ik straks vermelden zal), toont de kardinaal aan de verschrikkelijke waarheid niet langer te twijfelen. Ik moet tal van andere overheden onaange- haald laten. Maar hier hadden we, ten bewijze van vergiftiging, 't gevoelen van deskundigen bij de lijkschouwing:; de categorische verklaringen van twee staatslieden, ambassadeurs, van welke een kardinaalde schuchtere bekentenis van Ca-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1