Gazette van 't arrondissement IJperen. Zegepraal der Liberalen in Gent. Banket Pécher, te Antwerpen. Nr 714. 14e Jaar. Zondag 28n November 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. BERICHT. Politieke berichten. Bareel: Dtxmadestraat, 89. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. REKLAMEN S5 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. 4-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgïe. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-05. - 5-57. -6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. De personen die begeeren een abon nement voor 1876 op de Toekomst te nemen, zijn verzocht het bedrag ervan in een mandaat op den Post of in Postzegels ons te laten toekomen. Zij zullen alsdan van heden af tot 31 December aanstaande ons blad gra tis ontvangen. De personen die het bedrag huns abonnements van het loopenaejaar nog niet betaald hebben, zullen eer lang een bulletin ontvangen verhoogd van 20 centimen voor de onkosten m den Post. Frankrijks minister van financiën heeft aan de begrootings-kommissie me degedeeld, dat de dienst 1875 met een bijna volkomen evenwicht sluiten zal. Het tekort van 65,000,000 francs zou gedekt zijn geworden door nieuwe be lastingen tot een bedrag van 24,000,000 francs en eene leening van 40,000,000 francs bij de Bank. Later werden bijge volg kredieten verleend tot een bedrag van 63 millioen maar daarentegen wer den 30,000,000 fr. geschrapt en de ontvangsten, ook indien November en December geene vermeerdering opleve ren, zullen 100 millioen meer bedragen dan de raming. Het zal niet noodig zijn de 40,000,000 fr. van de Bank te lee- nen, want de uitgaven en ontvangsten zullen beide ongeveer 2,656,000,000 fr. beloopen. In eene bijzondere vergadering van republiekeinen te Belville, heeft Paul de Cassagnac eene redevoering uitgespro ken voor de 3000 tegenwoordigen. Hij heeft gesproken over de oude republie keinen, de republiek van 93 en die van 48 en over Napoleon III. Hij eindigde met eenen oproep te doen tot het volk der tegenwoordige republiek, om zeiven den vorm van het gouvernement vast te stellen, door hetwelk zij willen geregeerd Worden. Generaal Quesada is van zijne reis Raar Madrid terug gehouden door eene beweging der Carlisten naar het oosten van Navarra. De divisie onder generaal Espagna rukte vooruit naar de carlisti- sche posiliën te Alzula en maakte zich van dezelve meester na een hardnekkig gevecht, waarin vele Carlisten sneuvel den. Generaal Quesada viel de positiën van Cristobal nabij Pampeluna aan, waarin hij ondersteund werd door de artillerie der belegerde stad. De policie van Laibach, schrijft men uit Weenen, heeft eene groote hoeveel heid wapens en oorlogsmunitiën in be slag genomen, die in het bezit gevonden zijn van ruisische agenten en welke ver moedelijk bestemd waren voor de op roerlingen in Herzegowina. Turkije dringt bij de gezanten van Oostenrijk en Rusland aan, opdat zij vertoogen zouden maken aan prins Nikitza, over het voortdurend aansluiten van vele Monlenegrijnen bij de oproer lingen. De stad alleen heeft aan den heer bur gemeester eene meerderheid van meer dan 1200 stemmen gegeven, dat is 300 stemmen meer dan in 1874. Wij kunnen niet beschrijven wat geestdrifterdinsdagin onze stad heerschte, hoe iedereen te vreden was, hoe levendig en tenzelfde tijde weerdig de bevolking zich getoond heeft. De Gentenaars hebben getoond dat zij zich geen tweemaal laten misleiden en hebben als een man ten voordeele van den liberalen kandidaat gestemd, die dan ook met eene meerderheid van 184 stemmen is gekozen. De vreugde, de geestdrift, bij het uil roepen van den liberalen kandidaat, ging alles te boven, wat men ooit gezien heeft. Duizenden hoeden zag men in de hoogte zwaaien, en hel bravogeroep, de zege zangen lieten zich langs alle kanten hooren. Het volk verspreidde zich weldra ge heel de stad door en om drij uren kwam men op den Kouter bijeen om den heer burgemeester geluk te gaan wenschen over zijne kiezing. De stoet richtte zich spoedig in de jonge garden aan 't hoofd met een groot vaandel. De stoet was zoo groot, als het hoofd aan de Graslei was, de staart nog den Kouter niet verlaten had. Het is de heer D'Elhoungne die daar eerst hel woord nam. Dan nam M. Pécher, onder-voorzitter der Liberale Associatie van Antwerpen, het woord. Dan de heer De Geyter, voorzitter van den Ylaamschen Bond, te Antwerpen. Dan de heer David, kolonel der bur gerwacht van Antwerpen. De heer advokaat Lutens, stelt be- dankingen voor aan M. Pécher, zoon, voorzitter der Jonge Garde van Antwer pen, die zooveel medegeholpen heeft om de inrichting der Jonge Garde alhier te verzekeren. De heer burgemeester is vervolgens op het balkon zijner woning verschenen, waar hij door het geroep van leve de liberalen leve de burgemeester is ont haald welke verscheidene duizende menschen lieten hooren. Zaterdag avond was het volop feest in de groote zaal der Koninklijke Harmo nie Verlichting a giorno luchters en kroonkandelaars glinsterend van gaz- lichtbloemen en kransen overal ruim twaalf honderd feestgasten rond niet minder dan zes-en-zeventig tafels vol porselein en kristal en geurigen drank en keurige spijzen en op de boven- gaanderijen rond de zaal eene frissche rei liberale, Antwerpsche vrouwen, enkel oog en oor hebbende voor al wat er be neden gebeurde, waar de heer Ed. Pécher als held van het feest zoo recht hartelijk en prachtig gevierd werd. Niet alleen Antwerpen, maar het li berale land was daar op het banket vertegenwoordigd en bracht er luide hulde aan de ongewone politieke deugden van den man, die aldaar te recht de ziel en het leven der liberale zaak geheeten wordt. Korts na zeven ure trad de heer Pécher aan den arm van den heer de Bosschaert de feestzaal binnen, waar hij met onbe- schrijflijken geestdrift ontvangen werd. Bij het nagerecht kwamen de heil dronken. De voorvaderlijke tafelbel was hier onmachtig, om stilte te bevelen een bazuinblazer in de kleeding van geuzen soldaat der XVIe eeuw was hiermêe gelast. Toen stond de heer de Bosschaert, voorzitter van het banket, recht, en dronk op het heil van den Koning en het vrije, onafhankelijke Belgie. Na den heer voorzitter van hel banket, dronk onze volksgeliefde burgemeester De Waal op de gezondheid van M. Ed. Pécher en verwierf niet weinig bijval, toen hij in strenge en juiste be woordingen antwoord gaf op de lage aanvallen der klerikale modderbladen, die Pécher zoo gaarne de man van Rio noemen en nimmer vergeten aan hunne lezers rechtuit te zeggen, wat eer, en roem en dank de heer Pécher tijdens zijn verblijf te Rio mocht inoogsten zelfs van wege den clericalen minister Vilain XIV Bij de prachtige, hartelijke redevoering van den heer de Wael sloot zich nu de heer Florus aan, namens den Liberalen Ylaamschen bond waarna de heeren Aug. Michiels van wege de liberale vrouwen van Antwerpen, en Max. Grisar, van wege het jonge volkieder eenen ongewoon koslelijken bloemruiker schonken. Nu sprak de heer Pécher zijnen dank tot den heer burgemeester, de heereu voorzitters van den liberalen Vlaam- schen bond, en van den Geuzenbond, de heeren vertegenwoordigers der liberale vereenigingen des lands en zijne vrien den liberalen, Vlamingen en Geuzen van Antwerpen. Voor wie den achtbaren spreker, den man van hert, den trouwen burger, den verkleefden vriend kent, hebben we niet noodig de verzekering neer te schrijven, dat de rede van M. Pécher met over tuigde, innemende stem gesproken, aller harten roerde en met oorverdoovend handgeklap werd toegejuigt en beaamd, vooral toen hij ten slotte eenen heil dronk instelde op de vereeniging aller belgisch liberale krachten. Wat was er toen welgemeende, onge zochte geestdrift en slechts met groote moeite gelukte helden bazuinblazer zich te doen hooren, om stilte te verzoeken voor den schepen Ferdinand Van der Taelen, die de laatste woorden van den heer Péeher onderlijnen wou met den hartewensch Mocht heel het land, naar het voorbeeld van Antwerpen en Gent, zich vereenen ten kamp tegen ons aller vijanden mochten we weldra op het lijk der clericale partij den algemeen vrede teekenen Toen kwam de beurt aan den begaaf denstaatsman, den gewezen minister van juslieie, J. Bara, die tegenwoordig alge meen als de leider der liberale partij aanzien wordt. Door heel de clericale bent metde aandoenlijke eenstemmigheid van over jaren reeds dood en begraven gewensehl, ziet Bara er nog altijd even frisch en krachtig, even gezond en vast beraden uit. Zijn aanmoedigend woord, zijne schei- trillende stem, zijne flinke gebaarden, gansch zijne schrandere redevoering, maakten op al de aanwezigen eenen on- onbeschrijflijken indruk en van harte geerne dronk ieder met hem op den zegepraal der Gentenaars in de kiezing van Dinsdag op den zegepraal der libe rale gedachten in Belgie Met den wakkeren onder-voorzitter der antwerpsche geuzen, den heer Aug. Michiels, sloot de rei der sprekers, ter wijl de volle zaal, op zijne uitnoodiging, een driedubbel handgeklap dreunen liet als hulde aan de liberale vrouwen van Antwerpen. Zoo eindigde dit prachtig feestmaal ter eere van Ed. Pécher, waarop heel het liberale land zich had doen vertegen woordigen waar alles slechts lust en vreugd, broederlijkheid en gezelligheid was geweesten waarvan ieder die het bijwoonde, nog lang de zoetste herinne ring zal bewaren. DE TOEKOMST.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1