Gazette van 't arrondissement IJ peren. De Onderwijzers. Het lied der Verlossing. Liberale betooging. 14e Jaar. Zondag December 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiflige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. BERICHT. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. REKLAMEN ABONNEMENT: De personen die begeeren een abon nement voor 1876 op de Toekomst te nemenzij n verzocht het bedrag ervan in een mandaat op den Post of in Postzegels ons te laten toekomen. Zij zullen alsdan van heden af tot 31 December aanstaande ons blad gra tis ontvangen. De personen die het bedrag huns abonnements van het loopendejaar nog niet betaald hebben, zullen eer lang een bulletin ontvangen verhoogd van 20 centimen voor de onkosten m den Post. Het schijnt dat de ontbinding der fran- sehe nationale vergadering zich niet lang zal laten wachten. Het voorstel van M. Bardoux met dit doel gedaan vindt geene ernstige tegenkanting. De nationale vergadering van Frank rijk heeft dinsdag de discussie geëindigd over de laatste paragraaf van het artikel 14 der kieswet. De verhooging van het getal der afgevaardigden door de vermin dering van het maximum der kieseen- heid, van 100,000 tot 73,000 of op 70,000 inwoners, is met eene meerder heid van bijna twee honderd stemmen verworpen. Woensdag heeft dezelfde vergadering, met 384 stemmen tegen 269 de geheele kieswet aanvaard. De vergadering heeft de dringendheid aanvaard der voorstellen van MM. Bar doux en Declercq, welke vaste tijdstippen bepalen voor de kiezing der senators, de ontbinding der tegenwoordige vergade ring, de kiezing der nieuwe vergadering en de bijeenroeping derzelve. De commissie heeft het syndikaat ge hoord der drukpers van Parijs en dei- departementen, welke vooral het verbod bestreden heeft van den verkoop der dagbladen op den openbaren weg. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op voorstel van M. Cremers, het vervolg der beraadslaging van 11 October, betrekkelijk de moeilijkheden met Vene zuela, in geheime zitting voortgezet. De koning van Spanje had zondag zijn achttiende jaar bereiktte dier gelegen heid heeft hij brieven van gelukwen- schingen ontvangen van verscheidene souvereinen en generaals, waaronder Esparlero en Cabrera waren. Binnen eenige dagen zal Alfons XII zich aan het hoofd van het noordelijk leger plaatsen. Een krachtdadig besluit is zeer noodzakelijk, want men meldt dat de Carlisten op nieuw S^Sebastiaan beginnen te beschieten. De Times deelt een telegram mede uit Berlijn, onder dagteekening28 november, welke zegt, dat het gouvernement van Turkije de minuut der voorgenomen hervormingen zal meèdeelen aan de mo gendheden welke het verdrag van Parijs onderteekend hebben. Wij hebben herhaalde malen in ons blad doen uitschijnen hoe verheven, hoe nuttig het ambt van onderwijzer is 5 wat goed die mannen kunnen stichten en hoe ieder, zoowel overheid als eenvoudige burger, hun eerbied en achting ver schuldigd is. De onderwijzer zou door zijn ambt, voor het goede dat hij doet, eene gansche onafhankelijke positie moeten hebben, welke hem toelaat zich geheel aan zijne zending over te leveren. Ongelukkig is dit maar zelden hel geval. Het is vooral op den builen dat de onderwijzers vervolgingen en vernede ring moeten lijden. Op den builen is de geestelijke opzichter alles; voor hem beven de wereldlijke schoolopzichters, daar zij weten dat hij door hel klerikaal ministerie wordt ondersteund en hij meester is te behouden of te doen weg zenden. Als een staaltje hoe die mannen een inkwisitie-stelsel volgen en zij de onder wijzers behandelen als den geringsten en ellendigsten arbeider, zullen wij eene circulaire aanhalen door een diocesiaan opzichter uil een onzer vlaamsche pro- vintien aan zijne afgeveerdigden gezon den, aan welke hij de volgende inlich tingen vroeg Daar er veel aan gelegen is in belang van het onderwijs, dat de geestelijke overheid zoo volledig mogelijk ingelicht zij over de wijze van denken en hande len van het personeel der stadsscholen, zult gij mij de volgende inlichtingen ge lieven te geven 1° Welke is de denkwijze der on derwijzers en hulponderwijzers der scholen van uw gebied? 2° Bezitten zij, ja of neen, fortuin en op hoeveel schat gij de inkomsten welke zij ervan trekken? Welke zijn hnnne andere bestaanmiddelen dan die hunner school? 3° WTelke zijn de dagbladen, de tijdschriften en boeken die zij krijgen of lezen 4° Welke zijn de personen die zij zien, de herbergen of andere huizen waarin zij verkeeren 3° Begeven zij dikwijls naar de stad, en waarom Hoeveel maal 's jaars gaan zij te biechten 6° Oefenen zij invloed uit in de gemeente, hetzij door hen zeiven, hetzij door hunne familie? 7° Van welke maatschappijen ma ken zij deel Om mij die inlichten te leveren, zult gij de maatregelen te werk stellen die gij daartoe noodig zult achten. Ik laat u toe, als het noodzakelijk is, mijn brief aan de heeren pastors der parochiën van uw gebied mede te deelen. Wat zegde daarvan? Zijn de onder wijzers, welke reeds eene lastige taak hebben, niet te beklagen, die aan een zoo vernederend onderzoek en bespie ding onderworpen zijn?En dat zijn de mannen die geheele dagen werken om het onderwijs in handen te hebben. Het zou schoon zijn! En als het onder zoek niet voldoende is, dan wordt er bevel gegeven dat men dien onderwijzer moet vervolgen in alles wat men maar kan, tot dal hij ten onder gebracht is. Zulke rol speelt de geestelijkheid waar zij meester is. Hopen wij dat men weldra het einde harer overheersching zal be leven. De penneslaven der paperij weten het niet meer waar gezocht om iels te vinden waarmede zij het vrij en wereldlijk on derwijs kunnen aanranden en verdacht maken van zedeloosheidzij kennen de ontelbare zedelooze wandaden en mis drijven die in hunne eigene scholen en onderwijsgestichten voorvallen geen week gaat voorbij pfer worden broedersen anderegeestelijke onderwijzers voor hun- neschandelijkedaden vervolgd en nog zijn de katholijke schrijvelaars onbeschaamd genoeg om hun onderwijs als het alleen goede en zedelijke op te hemelen; zij willen niet weten dat in hunne scholen zelfs moordenaars worden opgebracht zoo als men het gezien heeft in de colle- gien van Kortrijk en Enghien- Zij razen en zij zeeveren van Garibaldi en een onderwijs op zijn Garibaldis en zij den ken er niet eens aan dat Garibaldi even als Voltaire, dien zij dagelijks als een goddelooze vervloeken, een katholijk onderwijs heeft ontvangen. De klerikale gazetten, die alles ver keerd opnemen, zouden aan de onweten de buitenmenschen willen doen gelooven dat de bovenstaande woorden beteekenen dat men de pastoors moet wegjagen. Wat wilt dat zeggen van 't onge diert der papen, verlost ons Vaderland Is dat le zeggen dat de liberalen vijan den zijn van kerken en godsdienst? Geenszins, want de liberalen hebben millioenen gestemd om kerken te stichten en te herstellen, en de jaarwedden der pastoors en onderpastoors verhoogd dat weet iedereen. Neen Het ongediert der papen, dat zijn niet degenen, die als trouwe herders, naar het voorbeeld van Jesus, hunne heilige en verzoenende zending vervul len, zich beijverend om rust en eendracht onder de geloovigen te brengen, en die er ongelukkig zoo zeldzaam geworden zijn. Het ongediert der papen, dat zijn die vuile paters en broederkens die onze kinderen in hunne scholen bezoedelen, dat zijn die vetbroers, blootpooters, kletshoofden, dikbuiken en oliekoppen die, te lui om te werken, maar leven van hel werk, het zweet, het vet van anderen. Bat is het ongediert, welk het lichaam van ons land uitzuigtgelijk het onge diert der luizen, vlooien en walluizen het lijf uitzuigen van hem, die te lui, te vadsig is om zich te kuischen. België zal zich kuischen van het onge diert der papen, maar het zal altijd den braven pastoor eerbiedigen. Wie Zondag teGent de betooging heeft bijgewoond, zal met ons moeten beken- nen, nooit zoo iels in zijn leven gezien te hebben. Van alle kanjen van het land zijn met duizenden liberalen naar Gent gekomen om de gentsche liberalen te komen gelukwensehen over hunne zege praal. Als wij dien grooten toeloop, dien geestdrift, die broederlijkheid, die hon derden bloemtuilen zagen aanbrengen, K«3a«w »rg?ia*.y. i BareelDixmadcstraat, 3®. 'iH centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ■iH ft f\ •XCi v J 1 I r\ fr. 4-00 's jaar» voor de stad, fr. 4-50 voor gelicel Belgie. Builenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. DE TOEKOMST. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-06. - 3-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. HijS" 17 ■%-111 -^SjTTTr Van 't ongediert der papen Verlost ons vaderland 0 Gent, gij slad der helden, O Gent, aan u ons groet, Het bloed der Artevelden Is altijd nog uw bloed. Uw zonen, echte leeuwen Ontembaar in den strijd, Bevechten sedert eeuwen Al wie ons roem benijdt. De vrijheid is ons wapen, Wij roepen, hand in hand Van 't ongediert der papen Verlost ons Vaderland. 0 Gent, gij draagt de krone Van Vlaandren, om uw moed, O Gent, gij zijt de schoone, Die eer aan Belgie doet. Tot prooi van 't valsche Romen Vernedeit men u nooit, Wat ook Jesuieten droomen, Dat ras zoo diep verfoeid. Uw leeuw die mocht eens slapen, Hij toont nu klauw en land Van 't ongediert der papen Verlost ons Vaderland. Zij wilden U verlagen Tot lammeren maar gij zegt Geteld zijn uwe dagen, Verdrukkers van ons recht Mirakels-fabriekanten, O Kerels der tortuur, Ge zijt maar speculanten Op hel en vagevuur. 't Staat anders hier geschapen, Neen, Gent, verdraagt geen schand, Van 't ongediert der papen Verlost is 't Vaderland. Verlicht zijn onze zielen, En blijdei- klopt ons hart, Zij wilden ons doen knielen, Doch neen-, wij bleven recht. Op ons alouden toren De vlagge wappert, ziet Ons Roelandt laat zich hooren 't Is 't oude zegelied. En Gent, getrouw, rechtschapen, Wou winnen kost wat kost Van 't ongediert der papen Is 't Vaderland verlost.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1