Gazette van 't arrondissement IJperen. Oproep tol de Liefdadigheid! De vrouw ontsnapt hun Nr 717. 14e Jaar. Zondag 19n December 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. BERICHT. Politieke berichten. Bureel: Dixmndestr»at, 39. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. REKLAMEN 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. 4-00 's ja ars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel België. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen liet nummer. Men schrijft in op alle de poslbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-03. - 5-37. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- Ii-15. - 2-35. - 5-25- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. De personen die begeeren een abon nement voor 1876 op de Toekomst te nemen, zijn verzocht het bedrag ervan in een mandaat op den Post of in Postzegels ons te laten toekomen. Zij zullen alsdan van heden af tot 31 December aanstaande ons blad gra tis ontvangen. De personen die het bedrag huns abonnements van het loopenaejaar nog niet betaald hebben, zullen eer lang een bulletin ontvangen verhoogd van 20 centimen voor de onkosten m den Post. De stemming in de franschc vergade ring voor de senateurs brengt de zonder lingste uitslagen voort. De republiekein- sche linker zijde heeft Zaterdag 7 leden van de uiterste rechterzijde doen kiezen, van die onverzoenbare legitimisten,welke men chevau-legers noemt. De leden van het rechter eenier en de Orleanislen in het hijzonder zijn de slachtoffers van dal hondgenoodschap. De heeren Buffet en de Meaux die niet gaarne eene tweede maal zouden gevallen zijn, hadden hunne kandidatuur inge trokken. Drij andere ministers MM. De- cazes,Wallon en admiraal de Montaignac zijn insgelijks niet gekozen geworden. Het is tijd dat die fransche vergadering uiteen gaat, want men zou eindelijk elkander bij het haar vatten. De heer de la Rochette, valt in eenen brief hevig het rechter midden aan die afgevaardigde-legitimist, verklaart dat hij de republiekeinen, opene vijanden boven het rechter center verkiest, welke laatste hij een verborgen vijand noemt, die de herstelling der legitimisten-monarchie belet. De jury heeft M. de Cassagnac en de vervolgde dagbladen, voor het afkondi gen der redevoering van M. de Cassa gnac, te Belleville, vrijgesproken. De wet op de drukpers zal onmidde- lijk na het sluiten der stembus voor de benoeming der 75 senators aan het dagor de gebracht worden, misschien reeds van Donderdag aanstaande. In Oostenrijk staat de afschaffing der doodstraf aan de dagorde. De kommissie van den Reichsrath heeft met 6 stemmen tegen 4 beslist, de afschaffing der dood straf voor te stellen. In Spanje gaat het tegenwoordig niet goed om te vechten, het sneeuwt te veel en de wegen zijn ombruikbaar. Eene depeche van carlislischen oor sprong zegt dat het leger van don Carlos tegenwoordig uit 52,000 man bestaat. Eene andere depeche zegt 25,000 man en eene derde 2,500 man. Wal is er nu waar De Nationale Bank van Weenen heeft haar devidend voor het tweede halfjaar 1875, bepaald op 420 florijnen. De Senaat van Bucharest, heeft het adres goedgekeurd dat vertrouwen stelt in het gouvernementmaar hij vraagt dal het land onzijdig blijve in alle buiten landsche kwestiën, zonder daarom de middelen tot verdediging uit het oog te verliezen. Volgens de laatste berichten uit het zuiden van Afrika, heeft er een veldslag plaats gehad tusschen de Ashantees en de Djuabins, welke vier dagen duurde. De laalslen werden uit hunne landstreek verdreven. Velen der overwonnenen hebben een toevluchtsoord gezocht in Chegbee, Oost Alkim. Er zijn Uvee kompagnies Houssas afgezonden om de grenzen tegen eene gewapende overrom peling te beschermen. De handel is geheel gestremd. Het engelseh oorlogschip Merlin dat bevelen ontvangen had om het gevoelen der inwoners van Gambia in te winnen, nopens de aansluiting van die engelsche bezitting hij Frankrijk, is op terugreis naar Gibraltar. De politieke strijd, in ons land, wordt heviger van dag tot dag, en het wordt moeilijk, om zoo te zeggen onmogelijk, er onverschillig aan le blijven. Welhaast zal de gansche belgische bevolking in twee kampen, in twee tegenover elkander vijan dige legers zijn verdeeld. Gelukkiglijk is het nog geen bloedige strijd, doch wie kent er de gevolgen van? God gave dat de strijders nooit tot geene andere wapens hunnen toevlucht zouden nemen dan tot de stembus, Lot de pen en lot het woord. En wie zijn de strijders? Van den eenen kant hebt gij de liberalen, door onze tegenstrevers ook jranc-maQonsvrijdenkerscommu nards godsdiensthaters en geuzen genaamd. Van den anderen kant hebt gij de klerikalen,doorde vrijzinnige partij ook dompers, achteruitkruipers ,ultramon- tanenpapisten en papen genaamd. De liberalen strijden voor de onafhan kelijkheid der burgerlijke overheid; voor de duurbaarste vrijheden van den mensch en bijzonderlijk voorde vrijheid van ge weten, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van het woord, de vrijheid der drukpers; zij strijden voor het behoud onzer Grondwetdie deze vrijheden waarborgt; zij strijden tegen alle vreem de drukking en voor het bestaan van het Vaderland. De klerikalen strijden voor de opper macht van hel geestelijk gezag boven het wereldlijk gezag; zij vervloeken de heden- daagsche vrijheden, de liedendaagschc vrijzinnige wetten, en zouden den gees telijken dwang, de priesterheerschappij, de hatelijke godsdienstige vervolgingen van vroegere eeuwen willen doen her leven; in een woord, zij strijden voor het oppergezag van den Paus en van de gees telijkheid in alle hoegenaamde wereld lijke zaken. Hunne pogingen spruiten uit loutere baatzucht: hun hart klopt niet voor het vaderland, dat zij liever in de handen onzer ergste vijanden zouden overleveren, dan het door een liberaal gouvernement bestierd le zien; zij heb- $>en geene liefde voor onze Grondwet, waarvan zij de schoonste, de duurbaarste voorschriften willen vernietigen zij hebben geencn eerbied voor het konink lijk stamhuis, dat zij in elke hunner plechtige vergaderingen beledigen. Ja, want hunne leus is: België moet heslaan met den Paus-koning, of moet niet be staan Dë tegenwoordige strijd heeft veel gelijkenis met den strijd in België gedu rende de zestiende eeuw. Dan ook streden de liberalen, de geuzen, voor de vrijheid, voor de onafhankelijkheid van den bur ger, voor het bestaan van het Vaderland. Dan ook leenden de klerikalen, de papen, de hand aan de vijanden van België: zij ondersteunden den onmenschelijken wree daard Filips 11, den bloedhond Alva, zij waren de voorstanders der vreeslijke inquisitie en moedigden, in het belang van Rome, de schrikkelijkste godsdienst vervolgingen aan. De politieke strijd van heden zal ook hardnekkigzijn: de klerikalen', inderdaad, zijn machtigen rijk, en zij zijn vast be sloten hunne plannen ten uitvoer te brengen. Ehwelde liberalen maken de groote meerderheid van het denkende en werkende belgische volk uit, en het belgische volk, heden, niet meer dan ten tijde van Keizer Karei, verdraagdgeene slavernij. De klerikalen die alles vervalschen en altijd de menschen misleiden, beweeren dat de liberalen legen den godsdienst zijn. Geenszins, onze politieke strijd is geen godsdienstige strijd, maar het is een strijd voor de vrijheid, voor de burgerlijke rechten, tegen allen onleerenden dwang, tegen de prieterheerschappij. Welaan, liberalen, moedig gestreden. De zaak die de liberalen verdedigen is vaderlandsch, menschlievend en christe lijk. Stoort u niet aan het geschreeuw uwer tegenstrevers: zij noemen u franc- magons of geuzenhet moei u al om het even zijn.Geenewankelmoedigheid meer, geene toegevendheid meer op politiek ge bied. Strijdt aanhoudend, onverpoosd, in alle omstandigheden, en met de innige overtuiging dal gij eene heilige plicht volbrengt. Vooruit, liberalen, kloek en vastbera den vooruit Het droevig jaargetijde verrast ons vroeg. Reeds is de winter daar met zijne koude dagen, vorst, sneeuw, ellende en werkgebrek Gij die het wel hebt, gij die door de fortuin begunstigt zijt, helpt uwe nood lijdende broeders, verzacht de schamele armoede Vooral dit jaar kondigt de winter zich treurig en akelig aan. Het is dure tijd en er is gebrek aan werk. De handel en de nijverheid beleven eene erge krisis. Eenieder wordt hel wel gewaar, het is die beweging van noeste vlijft, handels verkeer en winst niet meer van over eenige jaren. De verleden zomer is slecht geweest en geenen werkman heeft iets ter zijde kunnen leggen voor het slechte jaargetijde. In een woord, weinige jaren zijn zoo ongunstig geweest als 1875 voor dezen die met het werk moeten leven en gaat het niet wel met den werkman of ambachtsman, dan ook moet de kleine burgerij veel lijden, ja meer dan men denken kan. Wij vreezen den winter, die reeds met zijne koude handen ons aangrijpt en de aarde met een lijkkleed overdekt Edelmoedige en liefdadige harten, helpt uwe noodlijdende broeders Veel eerlijke werklieden zijn reeds uit hun gewoon werk gevallen, en hebben gebrek aan alles En noglhans wel haast zal men de geestelijken zien rondloopen om geld in te zamelen voor de pauzelijke nieuwjaargift. Met dui zenden en duizenden franken zullen zij, alsook hunne gazetten, hijeen vergaderen en al dat afgeschooid geld zal aftrek zijn voor de arme menschen En waartoe dient de afgeschooide pauzelijke nieuw jaarsgift Eenieder weel genoeg waar voor zij dientWie van beide, be minde lezers, den paus, die in de grootste wilde leeft, of den eerlijken werkman, door den winter van werk beroofd en gebrek lijdende, die zijne armoede ver bergt wie van beide is uwe edelmoedig heid en liefdadigheid waardig Gedenken wij dus onze vlaamsche broeders, want het is eenen heiligen plicht den nood der armen te lenigen De liberalen hebben eindelijk begrepen, dat de vrouwen al te lang vergeten zijn geworden om de deelgenoten le wezen in den groolen strijd tegen het ultramon- tanism. Zij hebben begrepen, dat zij, kost wat kost. moeten ontrukt worden aan den verderflijken invloed van het paapdom, der geile kloosterlingen en van het noodlottig bijgeloof. Zij die voor zending hebben onze kin deren op te voeden, ons door raad en daad te ondersteunen, moeten goed. vrij, moedig zijn door zich zei ven zij moeten uit de klauwen hunner bedriegers, dc papen, verlost worden. De vrouw moet den man behooren, niet alleen met den DE TOEKOMST.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1