Kiezing te Oostende. Godsdienstige kronijk. Kiezing te Houthem. Schoolpenning. Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. AVELGHEM, ijve, maar heel cn almet lijf cn geest, met hart en verstand. De vrouwen moeten de tedere bekwa me en vrije helpsters zijn van den man, niet de ellendige slavinnen van papen, die.hun tot lage verraadsters maken van hun huisgezin. In hun huisgezin licht hunne plicht, in hun huisgezin is hun geluk te vinden, niet in de kerk, niet in den biechtstoel. Hun heiligdom is in hunne familie, bij hunnen man en kinderen. Daar be zielen zij hunne omgeving met al wat er goed, verheven, edel is op aarde. Al de liefde, al de goede gevoelens, die zij in haar gevoelig gemoed kweeken haar gezin belmoren. O edele, verheven zending der vrouw Dat hebben eindelijk de liberalen be grepen. en daarom zijn de klerikale ga zetschrijvers, de knechten der jesuietcn en politieke papen, het hart ingeslagen. Op ecnen loon, die smartelijke aan doening verraadt, roepen zij tot de vrou wen denkt er toch aan dal gij gedoopt zïjt, dat gij uwe eerste communie gedaan en het vormsel ontvangen hebt. Dat zij zulke laai aan nonnen en be gijnen spréken, kan er door maar de moeders, helaas, moeten dikwijls pijn lijke nagevoelens verdringen die daaraan verbonden zijn. Want, dat men niet en denke dat er maar één Koopman in de wereld is of geweest is. Een goed verslaner behoeft maar een half woord, en indien de vrouwen moes ten spreken, veel papen zouden van schaamte, als zij eergevoel hebben, vluchten. Nu dat weten ook de papen wel. Zij weten dat de vrouw hun gaat ontsnappen en... ditmaal voor altijd Wat nu den naam van geuzin betreft, die is voorzeker schooner dan dien van De vrouwen zullen even fier zijn op den naam geuzin, als, wij geuzen, het zijn op onzen naam. De onwetende menschen mogen hui veren van schrik bij het hooren dier woorden huiveren zij ook niet wanneer zij aan duivelen denken, die zij nooit gehoord of gezien of gevoeld hebben Wij hebben liever eene geuzin dan eene schijnheilige kwezel die gelooft dat zij voor een kruisweg en eenige roozen- kransen de grofste zonden mag bedrijven, en gansche huisgezinnen mag ongelukkig maken. Klaagt dus maar fanatieke dweepers daar waar geuzen zijn, moeten geuzinnen wezen, en elke vrouw aan de papen- dwinglandij ontrukt, is eene weldaad voor de samenleving. J. Het budjet voor 1876 bedraagt eene v e r rn e e rd e r i n g v a n zeven honderd veertig duizend franks, et beloopt heden tot 41 miljoen buiten het budjet der gendarme rie welk de klerikalen bij helgene van binnenlandsche zaken hebben gevoegd, om hunne volksbedriegerijen aan 't land trachten te verduiken. Het budjet door ons klerikaal ministerie nedergelegd be draagt ZEVEN MILJOEN meer dan het laatste budjet der liberalen. En de klerikalen moesten het land verlossen van het militarism der liberalen en de krijgslasten verminderen welke zoo zwaar op onze bevolkingen drukten! Het is tijd dal de klerikale huichelaars hunne matten oprollen ze maken te veel plaats in den. zak der burgers, na aan 't bewind gekomen te zijn met allerlei verminderingen aan het volk beloofd te hebben. De liberale kandidaten MM. August Pede en Debreyne. zijn gekozen. Ziehier de cijfers 581 stemmers, 551 geldige, 276 volstrekte meerderheid August Pede, 444 stemmen en Aimé Debreyne, 425 stemmen. Woensdag laatst heeft voor het Hof van Assisen van lndes-et-Loire het pro ces plaats gehad logen zekere Deschamps, pastoor te Conlenvoir. Hij was beschuldigd van verkrachting en aanslag op de eerbaarheid. De ju rij heeft die evangelische man maar lot 10 jaren opsluiting veroordeeld. M. Fr. Lemahieu, oud liberale schepene, was gemeente raadslid gekozen in vervan ging van M. Claerebout, uittredende sche pene. Hij had één stemme meerderheid beko men, alhoewel elf stembriefjes, den naam van Mahieu Francois dragenden, nietig ver klaard geweest waren. Het was streng want die briefjes beweezen klaarlijk genoeg dat het gedacht van het kiezerskorps geen twijfel duldde. Niettegenstaande dat, onze deputatie vernietigde de stemming en bevool eene balioteering tusschen de heeren Lema hieu en Claerebout. Deze werking had eergisteren plaats te Houthem, en zie er hier de uitslag van Ingeschrevene kiezers, 90 Stemmers, 45 Lemahieu Frangois, 52 Claerebout, uittredende schepene, 36 Eere zij aan de kiezers van Houthem 1 en wij hopen dat deze les tot nut zal strekken aan onze klerikale matadors. En deze uitslag is des te belangerijker daar hij bekomen is geweest niet tegenstaande de hevigste drukking der kapitel-heeren van Wervik. Wij zullen op de eerste plaats stellen M. de provinciale raadsheer Verhaeghe, wiens ge weldige loopingen een beter lot verdienden. Hopen wij dat het voorbeeld der kiezers van Houthem overal zal gevolgd worden waar onze Permanenten van die Hei'culstuk- ken zouden uitmeten. Het comileit van den Schoolpenning van IJperen komt ons de inzending te doen van den staal van ontvangsten en uitgaven sedert de instelling van dien liefdadigheids-kring tot den dag van heden. Geen andere controle kunnende ondergaan dan deze des publieks, het comiteit gelooft het zijnen plicht van aan dit zelfde publiek rekening te geven over het gebruik der gelden door zijne goed- jongstigheid geschonken, ten einde het vertrouwen te verrechtveerdigen dat de Schoolpenning te IJperen geniet bij het verlichtte deel zijner inwoners. Deze openbaarmaking zal nog een ander uitval bijbrengen, het is dezen van het Journal d'Ypres en 't Nieuwsblad te doen knarzeltanden, hetgeen zeer geestig is om zien. Iedereen weet hoe de Schoolpenning tot stand kwam. Den 18 Maart laatst, 't is te zeggen vier of vijf dagen na de wiskt-parlij waarvan het ver lies de eerste penning was van den Schoolpenningbevondt zich in kas, fr. Het voorstel won grond en den 22 Mei richte men voor goed den Schoolpenning in, en op dien dag was er in kas, Den 5 Juni was er Het comiteit besloot voor de prijsdeeling der Lamotleschool, in boekjes op de spaarkas uit te deelen voor Aftrek van eenige kleine administratieikosten, bleef er op 27 Augusti de somme van Het comiteit nam een besluit van aan de kostelooze Gemeen te-school te zenden voor hare prijsdeeling de somme van Den 30 Augusti had het con cert plaats, gegeven door het muziek der Gemeente-school, (en dat fiasco maakte, volgens het Journal d'Ypres), ten voordeelc van den Schoolpen ning. De ontvangst was goed en na aftrek van eenige kleine gedaane onkosten, er bleeft op dien dag nog in kas, Er werd besloten nog voor de prijsdeeling bij te voegen, Dat er op I" September overbleef de som van 87-60 8-00 156-48 178-31 150-00 364-58 350-00 137-60 50-00 Op 27 September was er reeds 310-75 Da* werd er aan elk meisje de Stads-Gemeente-school La- motte frekwenteerende een bloeze-schorte uitgedeeld van gekruist katoen voor eene totale weerde van 128-20 Bleef in kas, 182-55 Op 7 December de kas was rijk van 945-51 Men vondl noodig van aan dezelfde meisjes nog eene dee ling te doen die bestond in winterkleedij. Den 8 December elk meisje ontving een wollen chal, dik en warm, voor eene totale weerde van 418-50 Bleef dus op, 527-01 Op 10 December was er in kas, 552-65 De knechtjes Gemeente school ontving voor haar deel in écharpen, zokken, kloeffen, enz., voor eene som van 352-00 Bleef dus nog over, 200-65 Welke som, gedurend de koude dagen die wij gehad hebben is gebruikt geweest om de armste ouders te helpen, die hunne kinders naar onze stadsscholen zenden. De Schoolpenning draagt reeds goede vruchten; want er verloopt geene week dat er geen kinderen zich aanbieden bij onze wereldlijke onderwijsgestichten. Het publiek ook zal blijven dit schoon werk, dat het zelfs gemaakt heeft, onder steunen. Het komiteit zal alzoo in staat gesteld zijn nog veel ellenden ter hulpe te komen en nu eft dan de herten te verlus tigen onzer lievelijk clericaaltjes met hun sprekende cijfers onder het oog te leggen, 't is toch zoo geestig. Soirée Tabagie. BURGERSTAND Sterfgevallen. kan, MOETEN U ITS LUIT ELI JK ALLEN tOl PAAPIN, SLAVIN. xi—4e» IJperen, 18" December 1875. Schoolpenning.-Vorige lijsten,fr. 1,776-91 Eene partij zottenjage, 3-02 Totaal fr. 1,779-91 Wij herinneren onze lezers dat de Tentoon stelling in de Groote Zaal van den Gouden Arend, zal open zijn den Zondag 19, van 11 tot 1 ure en van 2 tot 4 ure. Dv ingang is al de poort in de Hondstraat en gratis toegankelijk voor ieder een. De prijzen die er tentoongesteld zijn, zijn talrijk en kostelijk en dagelijks worden er zeer schoone toegezonden door de vrienden van het volks onderwijs. Wij sporen de nieuwsgierigen aan om deze Tentoonstelling te bezoeken, zij is de moeile weerd. Lyrc Ouvrièrc. - Deze koormaal- schappij, het hare willende bijbrengen tot het verlevendigen onzer stad iu den dooden winter, geeft Maandag avond aanstaande, ten 8 ure, in haar lokaal, Rijselstraat, (Zilveren Hoofd), een Vlaamsche Ster. - Pas de tweede vertooning afgeloopen, wij mogen ons publiek aankondigen dat, op Zondag, 26 dezer, zijnde 2d° Kersdag, de Vlaamsche Ster hare derde ver tooning zal geven. Nog eens zal er niets naargelaten worden om deze vertooning alleraangenaamst te maken. Mev. en Mejuff. Daenens, die het publiek zeer wel bevallen, zullen nogeens hunne medehulp ver- leenen. De keus der stukken kan niet beter gedaan zijn. Kan het weder gunstig zijn, onze buitenlief hebbers zullen in overgroot getal naar onze Vlaamsche Ster komen zien, en het zal goed in acht te nemen, zijn wil men eene goede plaats hebben, niet al te laat naar de Tooneelzaal te gaan. Begraving;. - Iets zeldzaams zag men deze week. Donderdag ten 9 ure 's morgens had de begraving plaats van den heer Gustaf Ver meulen, baardscherder, een jongeling van om trent 27 jaren oud, wonende bij zijne ouders. De lijkstoet was door een ongelooflijk menigte bijgewoond. Van den nederigsten werkman tot den groeten der stad, iedereen was er tegenwoor dig en wilde een laatste blijk van hulde en toe genegenheid geven aan den afgestorvene. En wie was dan die heer Vermeulen omdat iedereen in zijne begiaafnis wilde zijn. Die be treurde was niet anders dan een eenvoudige jongeling die doorzijn goeden inborst en vrolijk karakter den vriend van iedereen was. Is het verlies voor ouders, zuster en broeder hard, toch is den troost groot, alswanneer men op zoo eene aandoenlijke wijze ziet dat dit betreur de lid van het huisgezin, de achting in zijn laatste rustplaats mededraagt van al zijne medeburgers. Jongens Stadsschool. - Wij verne men dat sedert October laatst het getal leerlingen dier school zoo merkelijk vermeerderd is dat de Stedelijke Overheid nog eenen onderwijzer zal benoemen. Er zullen dus negen onderwijzers in dat ge slicht werkzaam zijn aan de kinderen van de volksklas. De ouders toonen dat zij vertrouwen hebben in die onderwijzers; in min dan twee jaar tijds heeft men drie nieuwe plaatsen van onderwij zers moeten... daarstellen, een bewijs dat het getal leerlingen dagelijks aangroeitwelhaast zal men dc lokalen moeten vergrooten. 'T is een plezier om zien met wat orde die honderde kinderen in rangen de school des middags en des avonds verlaten. Ouders gaat zien en oordeelt. Y* Burgerwacht. - Maatschappij Cijbel- schutters. 9® schieting van hel winter saizoen 12 December 1875. Hoogst getal punten. 1Ligy, F. 20 I5 25 25 25 U0 2. Maillard, G. 20 25 25 20 20 HO 3. Itenier, H. 25 20 25 20 20 110 4. Poot, H. 25 20 20 20 20 105 5. Swekels, L. 20 20 20 15 25 100 6. Iweins, J. (comblain) 15 25 20 20 20 100 7. Santy, A. 25 15 20 20 20 100 N. B. MM. Decoene, H., üumont et Podevyn, insgelijks seriën van 100 punten behaald heb bende, hebben geen prijs. Leegst gelal. 1. Lebbe, A. 112 1 1 f, 2. Fraipont, M. 2 2 1117 3. Lesaflïe, A. 2 12 12 8 4. Myle, A. 2 3 2 4 4 15 Sluiting der harricren. - De bar- rieren zijn in de provincie, met middernacht 11-12 December gesloten en de vervoerdienst is er tevens opgeschorst langs al de kasseisteen- kei- en gravierwegen van den Staat, de Provincie en de Gemeenten, uitgezonderd langs de dwars wegen der steden, vermeld bij zijn besluit van 5 Februari 1873 n° 52,833 en waarop d« ver voerdienst zal mogen voortduren, ten titel van proefneming. Van den 10" tot den 17° December 1875. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 7) Vrouweiljk id. 3) te zamen 10. Janssens, Coleta, 62 jaren, naaister, ongehuwd, Rijselstraat. Rousseel, Maria, 27 jaren, kant werkster, ongehuwd, Bollingstraat. Becelaere, Valentinus, 74 jaren, zooder beroep, ongehuwd, Dixmudestraat. Baelen, Amelia, 60 jaren, kleèrmaaksler, vrouw van Ludovicus Dellem Meenenstraat. Degrou, Franciscus, 77 jaren, werkman, man van Barbara Blanckaert, Dixmude straat. rVanknocke, Isabella, 89 jaren, zonder beroep, weduwe van Franciscus Bienaimé, Rijsel straat. Pintelort, Josephus, 44 jaren, onder- bredadier der douanen, ongehuwd, Lente-Markt. Vermeulen, Gustavus27 jaren, barbier, ongehuwd, Dixmudestraat.Grevenstyn, Silvia, 32 jaren, kantwerkster, vrouw van Ludovicus V'anlroeycn, Meenenstraat. Kinderen beneden Mannelijk geslacht 2) de 7 jaren Vrouwelijk idem 1)°' 15 December 1875. De schandelijke geestelijke daden der priesters partij, door ons, sinds de stilzwijgendheid der apostelijke Vrijheid van Kortrijk aangehaald, hebben het verwachte uitwerksel gehad. Verre van onzen kostelijken tijd te verspillen met de laatste zotte beurzelarijen van dat sakrislie-zeep- papier te wederleggen, zullen wij onzen heilig- sten 'plicht volbrengen met het publiek de hier volgende geestelijke werken bekend te maken en ter overdenking te leveren want wij hebben de overtuiging bekomen dat de reeds aangehaalde feiten door alle weldenkende dankbaar zijn ont vangen geworden en dat zij op al de welgescha pene geesten en herten eenen diepen indruk gemaakt hebben en hun van rechtvaardige ver ontwaardiging hebben doen ijzen. Nieuwen geestelijken almanak voor het jaar J.-Ch. 1875: ls,e" Martelaar. H. Kanonik Rolland, bid voor hem! Een der bijzonderste leden der gees telijkheid van Tours, predikant van 't pension nat Aev broeders, opsteller van het Semaine religieuse (geestelijke week), onlangs kanonik genoemd kwam aangehouden en geleid te worden naar het policie—bureeldoor soldaten en fransche réserve, op order van een' kaporaal van het 66" ligne-regiraent, met den welken hij gedurende verscheidene uren gewandeld had in de verholen- ste hoeken der stad. Na een onderzoek dat zijn' loop gevolgd heeft» komt deze zaak haar einde te nemen vóór den korreklionneelen rechtbank. Maar den bijzonderen scandaleusen aard van kanonik Rolland heeft de openbaarlijkheid van het gehoor niet toegela ten. De deballen hebben plaats gehad met geslo- tene deuren. Plichtig erkend van de wandaad van aanranding op de zeden heeft Rolland hem hooren veroordeelen tot DRIE MAANDEN GEVANG en 16 frboete. (Echo du Parlement van 12 Decem ber 1875, n° 346.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 2