BOISTAILLIS. HÈTRES CHÊNES, TAILLIE BOSSCHEN, BOOMEN EN PLANTSOENEN WMDSARKOÜRTOIS, ZAEILAND ZONDER LIEFDE GEEN LEVEN, DE VONDELING. DE KOUSSEBANDEN VAN EEN HUISSIER, MAATSCHAPPIJ DE VLAA1Ï1SCHE STER. I'LANCONS, PERCHES A HARICOTS, FAGOTS, spa n /i/; v 1° Zaterdag 8 Januari 1876, En 2° Zaterdag 15 Januari 1876, YERKÓOPINGEN sf»sci £§s mm 'sm TAILLIE te Zillebeke. PARTY 5 centiemen SCHOYWBIJRG^VAN IJPEREN. De Kleine Gazet zegt dat indien men het GRANDE ET BELLE VENTE DE Le Notaire BUTAYE, résidant au dit Messines, procédera, le Jeudi 6 Janvier 1876, k midi précis, dans les bois ci-après a Wytschaete, de l'assiette n° 10, a la vente publique de 1° Dans le bois nommé Sterte- bosch of Leege Ticaelf HonderdUn hectare de Bois-Taillis, 50 gros Plan cons, une grande quantité cle Perches a haricots et de Fagots. 2° Dans le bois nommé Grosse Pierre Un hectare 15 ares de Tail- lis, 68 Plancons et 9 marchés de Chènes et Hêtres. 3° Dans le bois nommé de Elze- rie ou Cappelleriebosc/i Un hectare 7 ares de Bois-Taillis, 45 gros Plan- qons et 8 marchés de Chènes et Hê tres. Les Taillis et Plancons seront di- visés en lots et vendus, en parties ou en masse, après les Arbres, Perches et Fagots, au cabaret Le Coq de Paille, occupé par Ives Callens, a Wytschaete, le long du pavé vers St. 'Eloi. Le garde-bois Denturck, a Wyt schaete, indiquera les marchés aux amateurs. La réunion a midi précis au dit cabaret Le Coq de Paille. Cette vente se fera avec crédit sous caution solvable. Le Notaire BUTAYE, susnommé, est chargé de cette vente et de la re cette. ten een ure namiddag, van 8 koopen GESNEDEN BERKENHOUT, eene groote hoeveelheid VLAKEPERSEN, HOPPEPERSEN, BOONPERSEN. 975 koopen HAKHOUT met PLANTSOE NEN. ten een ure namiddag, van 199 koo pen EIKEN. IEPEN. ABEELEN, ES- SCHEN, POPELIEREN. WILGEN en BEUKENBOOMEN. Voor verdere inlichtingen, de plak brieven na te zien. De Notaris VANDERMEERSCH is met deze verkoopingen heiast. De Notaris VAN EECKE zal op DONDERDAG, 23" DECEMBER 1875, om 2 ure namiddag, openbaer- lyk verkoopen, ter herberg den Hoo- gen Zandberg, te Zillebeke130 zware en in de schors geteekende PLANTSOENEN en de TAILLIE wassende op eene party bosch te Zonnbeke, by den Iloogen Zandberg. De bosch wachter, S. Olivier, zal aen de liefhebbers alles aentoonen. heeft de eer aan te kondigen dat, op de vraag van een groot deel des pu blieks, welk niet heeft kunnen te genwoordig zijn in de voorstelling van den 12 dezer, hij eenen tweeden avond zal geven op ZONDAG 19 de zer, die weerdig zal zijn der nieuws gierigheid van het ijpersch publiek. SCHOONE EN ALLERBESTE Den Notaris BUTAYE, residerende te Meessen, zal in het openbaer te koop bieden, met gewin van instel en verhoogpenningen, het volgende goed: Gemeente Voapmczcele, aan het gehucht St. Eloi en oost aen de Waesten calchiede. Eenigen koop. Eene allerbeste en allerschoonste party ZAEILAND, groot volgens cadaster sectie C, n1' 140, 98 aren. Gebruikt door Amandus Ingelaere, herbergier te Voormezeele, tot ln Oc tober 1879, aen 120 fr. byjare hoven de lasten. INSTEL, Donderdag 13n January 1876, om 4 ure namiddag, in de her berg De Dkgve, te Wytschaete, ge- huent het Staenyzer. De voorwaarden dezer verkooping, tytels en plan, zyn berustende ter in zage van eenieder, ter studie van den Notaris BUTAYE, te Meessen. 3de VERTOONING VAN HET ABONNEMENT, OP ZONDAG 26 DECEMBER 1875. Met medewerking van Mevr. en MejDAENENS, van Antwerpen. OP ALGEMEENE VRAAG Blijspel met zang, in één bedrijf. VOOR DE P MAAL Tooneelspel, in één bedrijf. o o Kluchtspel met zang, in één bedrijf. VOOR DE P MAAL: Blijspel met zang, in één bedrijf Bureel open ten 5 ure om ten 5 1/2 ure juist op het Tooneel. Vóórop kaarten te bekomen bij den drukker dezer. Wanneer zal men, in den Nieuwen Hemel, dezes heiligen feesldag vieren 2^»» Martelaar. Heiligen Deschampsont fermt U mijner!In zijne zitting van 8 De cember II. heeft het Assisen-Hof van Indre et Loire M. Deschamps, EER WEERDE PASTOR van Conliovo'1- (arrondissement van Chinon), veroor deeld tot TIEN JAAR opsluiting voor vrrkrach- ting. (Presse libérale van 14 December 4875, n° 348). Deze heilige zal ontwijfelbaar den eersten gaai schieten in den Nieuwen HemelHij zal bovenal verkoren worden en wonderbare mirakels doen!!! Ooslacker zal welhaast zijnen winkel mogen sluiten!!! 5dc° Martelaar. Een pastor uit 't omliggende van 't kanton Erezée, kiesdraver van de eerste soort, niet een' Zondag schrikkelende zonder al de liberalen te vermaledijden en te verdommen, zal in 't korte rekening moeti n geven van zijn ge drag aan het gerecht. De gendarmerie heeft ten zijoen laste proces-verbaal opgemaakt, ter oorzake van eene aanranding op de zeden gepleegd in een afgezonderd huis palende aan den openbaren weg. Het slachtoffer zou een heel jong meiske zijn, en wat meer ons wonderbaar is, de vader van dit kind, zou 's anderen daags, met den burgemeester gekomen zijn om pogingen te doen ten einde men dezen uitmuntenden herder niet vervolgen zou en dat men hem zou laten voort zulke schoone lessen geven aan zijne parochianen. (Echo du Luxembourg). Heilige Franciscus Xaverius, altijd zeer waak zaam om de maagdelijke zuiverheid ongeschonden te bewaren, verlos hem!!! (Handboekje ten gebruike der genootsvhappen van den Heiligen Franciscus Xaverius in het bisdom van Bruggebladzijde 25. in fine.) De beste beweegredens, verbleeken bij zekere feiten, dat men er over oordeele door het volgen de verhaal welk wij ontleenen aan onzen vlaam- schen confrater de Kleine Gazet In een klein huisje gelegen op den koer van een' bloemist onzer stad (Antwerpen), woont een gezin samengesteld uit den man, de vrouw en de schoonmoeder. De man is werkman in de haven en zijne vrouw is dagloonster. Wat de schoonmoeder betreft, zij is te oud om te werken. Men ziet het, het huisgezin was der eenvou digste en had de middels niet zich aan zottighe den over te ieveren. Noglans men was er, betrekkelijk gelukkig. Maar, over eenige dagen, viel de schoonmoeder ziek, en, de strengheid van 't jaargetijde helpende, verslechte baren toestand spoediglijk. Men moest naar den ge neesheer, dan naar den apotheker loopen, want de dochter die hare moeder aanbid, wilde van 't hospitaal niet hooren spreken. De man ook deelde in hare aangekieefdheid en alle beide bezorgden hunne lieve zieke met zich alle slach van dervin gen op te leggen. Het gebeurde dat de middels dezer arme men- sch n uitgeput waren en de armoede klopte aan hunne deur. En met de ellende verscheen de pastor der parochie, 't is te zeggen, zoo als wijlend Lamar- tine zong de man die van state de trooster is aller ellenden van ziel en van lichaam. Dus de troostende man deed een bezoek aan de arme oude. Men liet hem met haar alleen. Hij keerde 's anderendaags terug, vervolgens nog drie of vier malen. De zieke verbeterde, dank aan de goede zorgen harer kinderen. Dit ziende, de pastor nam afscheid van 't huis zeggende dat om hare gezondheid geheel te herstellen, de moeder kachtige voedsels nemen moest, zooals eieren, bouillon, een weinig gebraad, van tijd tot tijd een glas wijn enzDe blijdschap was groot in de arme woning. Man en vrouw liepen aan hunne moeder de aanbevelingen van den goeden pastor vertellen. Moeder zegde de dochter, ven nu af moet gij kloeker voedsel nemen maar, gij weet het, dit kost de oogen uit het hoofd. En wij hebben niets meer, wij, voegde de schoonzoon erbij. 'T is geen ongeluk, hernam de dochter, ik Weet dat moeder een ponkske heeft. Ikzegde de oude al bevende. Maar ja: Hebt gij, verleden zomer uwe goude oorslingers met halsomslag niet verkocht voor veertig franks, en die twee gouden louis, bewaart gij die niet, daar onder uw oorkussen Ik beken zulks, maar 't is voor u, 't is voor u een winterkleed te koopen.... Tut, tut, tut, ik zal een winterkleed missen Uwe gezondheid vooral, moeder, uw leven hangt dezen keer af van uwen spaarpot, geef mij die veertig francs en ik loop halen wat gij noodig hebt Helaas! mijn kind, mijne kleine beurs is ledig En wat is dat te zeggen M. de pastor heeft die twee gouden louis medegedragen; hij zal voor mij missen doen De man had een oogenblik van diepe veront waardiging. Zijne vrouw liep seffens naar de pasterij. Zij werd kaaltjes ontvangen en zonder compli menten buiten geleid: Ik kan u de veertig franks niet terugge ven, zegde de gezalfden des Heeren, dit geld behoort aan God toe Die man, is de pastor, zong Lamartine. Arme Lamartine feit betwist, zij de naam van den held, aan den punt harer pen heeft! Wat zegt Vandamme, met zijn gewijd scheerbek, hiervan? E. A. E. MENGELINGEN. De vrouw tot den man. Toen we nog niet getrouwd waren, hebt ge zoo dikwijls gezegd dat wij op i jzen zouden wandelen nu ben ik uwe vrouw en ik moet hier zitten en kousen stoppen. De man. Lieve engel, ge kunt toch niet verlangen, dat ik die wandeling op rozen doe met gaten in mijn kousen. In den gang van eenen schouwburg, vroeg een toeschouwer tot de logiewachtster 11 Wie is die beminnelijke vrouw op het voortooneel? De logiewachtster antwoordde: Over twintig jaar was ik hel nu is het mijne dochter IJPEREN, 18 December. GRANEN ENZ. verkochtle kwantiteit. middenprijs p. 100 kilo. 15,800 26-25 3,400 20-50 300 22-00 Erweten 0,000 00-00 Boontjes 700 25-00 Aardappeleu 5,000 8-00 Boter 365-00 HOPPEMARKTEN. Hoppe de 50 kilogrammen, fr. 50 a 52 POPERINGHE, 17 Dec. Hoppe de 50 kilogr. fr. 58 k CO POPERINGHE, 17 Dec. middenprijs. Tarwe, per hektoliler, fr. Rogge, 45-50 Haver, n 10 Aardappelen, de 100 kilos. 9 Boter de kilo. 3-80 ROESELARE, 14 Dec. Tarwe, 4 50 liters, fr. 25 50 a 28 ld. van Australië, ld. roode, 24 25 Rogge, 4 9 Haver, 25 24 Boekweit, Boonen, 25 25 50 Aardappelen, de 400 kilos, 5 5 50 Boter, per kilo, 2 90 3 30 Eieren, de 26, 2 0 LEUVEN, 43 Dec. Tarwe, per 400 kilo, fr. 28 a Rogge, 19— Voederhayer, 2o Aardapp. 7 75 Boter, de kilo 5 50 Eiers, de 26, 2 70 KORTRIJK, 43 Dec. Tarwe, per hectoliter, fr. 20 a 21 Rogge, Haver, Aardappelen, per 400 kilos, 7 50 10 Boter, per 4/2 kilo, 4 68 4 90 Eieren, per 25, 3 50 4 25 VEURNE, 15 Dec. Tarwe (nieuwe), per 145 liters fr. Rogge, id. 20 23 Sucrioen, id. 4 8 50 21 50 Haver, id. 4 5 47 Boonen, id. 27 30 OLIEMAR1ATEN. LEUVEN, 45 Dec. Koolzaadolie, per 400 kilo. fr. 87 Lijnzaadolie, 62 ROESELARE, 14 Dec. Koolzaadolie, 405 kilos, fr. 76 a Lijnolie, 67 50 DANS LES BOIS DE L'INSTITUTION ROYALE DE MESSINES, A WYTSCHAETE. BURGERLIJKE GODSHUIZEN DER STAD IJPEREN. VAN EN EN IN DE ZITTINGZAAL vai. 't BELLE-GODSHUIS RIJSELSTRAAT, TE IJPEREN. OPENBARE VERKOOPMG VAN gelegeu <c VOOKMEZEELE, OPENBAÉR te verkoopen TE WYTSCHAETE. I nu hcilfit af hun men de Tabelle der vertrekuren van den IJzeren-Wei/ bekomen ten bureele van ons blad aan tien prijs van

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 3