Gazelle van '1 arrondissement IJperen. Het jaar 1875. N* 720. 15e Jaar. Zóndag 9" Januari 1S76. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. Bureel: Dixmndcstraai, 39. AANKONDIGINGEN 10 centicmeu den regel. REKLAMEN: 25 centiemen deu regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. 4-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centlemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-05. - 3-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kórtrijk. 5-34. - 9-49.- 1 1-15. - 2-35. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten. In hare laatste zitting heeft de fransche Vergadering de aan de orde gestelde spoorwegwetten goedgekeurd. Daarna zijn de leden der permanente Commissie benoemd. Zij bestaat uit twaalf leden der rechter- en uit dertien leden der linker zijde. Hiermede waren de werkzaamhe den der Kamer ten einde. De laatste dag van 1875 was ook de laatste dag van het bestaan der fransche nationale vergade ring. De hertog d'Audiffret-Pasquier, voor zitter, hield bij 't scheiden eene korte rede. Hij begon aldus Mijne heeren, gij keert terug naar uwe haardsteden om het mandaat neder te leggen, dat de natie u heeft toevertrouwd onder om standigheden, die het gevaar en de eer voor u, om op te treden als vertegen woordigers van Frankrijk, te grooter maakten. Hierna wees hij nader op die noodlot tige omstandigheden, op de vreemde overheering en de Commune. In een roekeloos ondernomen oorlog, ging de voorzitter voort, zijn wij ongelukkig ge weest maar de vreemdeling heeft zich kunnen overtuigen, hoeveel eerlijkheid en werkzaamheid in het land waren gebleven. Bij het vervullen van het tweede gedeelte uwer taak zijn alle overtuigingen en alle wenschen beheerscht geworden door liefde voor het Vaderland. Het con- stitutioneele werk is niet volmaakt maar zonder dat werk zou er regeering- loosheid zijn. Gij vertrouwt op de eerlijkheid van Maarschalk Mac-Mahon, op de wijsheid uwer opvolgers, op het Land, hetwelk bij de verkiezingen hen besehamen zal, die beweren dat het de vrijheid niet waard is. Met vertrouwen onderwerpt gij u aan de uitspraak der natie. Gij zult haar twee dingen ongeschonden teruggeven haar banier en hare vrijheid. De Kamer ging hierna uiteen. De linkerzijde riep: Leve de Republiek! De rechterzijde: Leve Frankrijk! De bestendige commissie der Nationale Vergadering heeft eene eerste zitting gehouden. M. de voorzitter d'Audiffret- Pasquier heeft de rol der commissie uiteengezet en de beteekenis die hij er aan heeft gegeven, overtreft gevoelig de maatregelen, waarmede de bestendige commissie tot hiertoe gelast was. M. d'Audiffret schijnt voor de com missie het recht van toezicht, van dis cussie en zelfs van blaam der akten van het gouvernement te eischen. Men denkt dat dit met de gedachten van M. Buffet, onder-voorzitter van den ministerraad, niet zal overeenkomen en hij dat recht aan de bestendige commissie zal be twisten. De politieke werkzaamheden worden dit jaar spoedig hervatde zitting der portugeesche Cortes is reeds zondag door koning Lodewijk, in tegenwoordigheid der koningin, geopend meteene troonrede waarin, als naar gewoonte, in de eerste plaats melding wordt gemaakt van de goede betrekkingen van Portugal met de andere mogendheden en vervolgens met ingenomen het einde van het geschil met Engeland over de baai Lagoa, door de uitspraak van maarschalk Mac-Mahon wordt medegedeeld. Portugal behoort tot de weinige geluk kige landen waar de economische toe stand der bevolking steeds beter wordt, zoodat de koning aan de vertegenwoor diging kon verzekeren, dat ten gevolge van den voorspoed, waarin heiland zich mag verheugen, het niet noodig is naar nieuwe belastingen om te zien. In zulke omstandigheden kan met des te meer kracht worden gearbeid aan datgeene wat nog verbetering behoeft, en dat de re geering van Portugal dit begrijpt, blijkt uit de aankondiging der onderwerpen, die aan de Cortes ter behandeling zullen worden voorgelegd. Voor het land zelve zijn die van ma- terieelen en moreelen aard, en zullen zij voornamelijk betreffen de hervorming van het openbaar onderwijs, door invoe ring van verplicht lager onderwijs en den aanleg van spoorwegen in de pro vincie Beiza. De Gazette van Madrid kondigt een dekreet af volgens welk de Corlès zich den 15 februari zulle» vereenigingen. De kiezingen der gedeputeerden en senators, door de algemeene stemming, zullen voor deze maal den 20 januari aanvangen. Hetgrieksch kabinel-BuIgaris, behalve M. Papamichelopocelo, is voor het ge recht gedaagd, voor overtreding tijdens de kiezingen. Een officielle depeche uit Alchin, ge- dagteekend van den 31 december, zegt dat de Hollanders Katapangdoenloug en Diampit, bijna zonder tegenstand inge nomen en bezet hebben, en dat zij boven dien den 50 december hunnen tocht hebben voortgezet tot aan Lamhasan waar zij een geweldigen tegenstand hebben ontmoet. Het jaar achttien honderd vijf-en- zeventig zal in de geschiedenis der vol keren eene voorname plaats nemen. Voor alwie zich aan zedelijken vooruit gang gelegen laat en genoegen vindt in de zegepraal van 's menschen waardig heid en der vooruitstrevende gedachten op de macht dier mannen welke de volkeren voor hunne voeten zouden willen doen kruipen en ons op het zede lijk gebied eeuwen achteruit zouden terug voeren, voor hen zal 1875 als eene glinsterende star aan eenen duiste ren Hemel voorkomen, voor hen zal 1875 worden begroet als de voorbode van den aanstaanden val van 't ultra- montanism. In Spanje hebben wij ontzaggelijke krijgsmachten van don Carlos zien ver slagen worden door de legers van het liberale gouvernement van Madrid. De miljoenen welke de jesuiten van alle landen van Europa naar het leger van don Carlos zonden, de zedelijke onder sleuning welke Rome aan den spaan- schen moordenaar verleent, dit alles heeft dezen laatste niet geholpen. De jesuitische pretendent tot de kroon van Spanje ligt in zijnen doodstrijd en alles voorspelt ons dat er welhaast van den spaanschen burgeroorlog slechts nog het geheugen zal overblijven van de afschu welijke moorderijen door de jesuiten aangestookt. In Duitschland hebben wij de hoofden der geestelijkheid en de handlangers der jesuiten alles zien in 't werk stellen om den burgeroorlog te doen ontstaan. Bis schoppen en andere geestelijken hebben zich openlijk in opstand gezet legen de wetten van hun land en zich laten naar 't gevang leiden in de hoop dat de me nigte door de dweepzucht aangevoerd in hunne strikken zoude gevallen zijn en haar bloed zoude vergoten hebben om hunne heerschzuchtige plannen te ver wezenlijken. Maar 't Duitsche volk heeft met verachting of onverschilligheid hun onvaderlandsch gedrag aanschouwd. Het duitsch bewind heeft krachtdadig de hand geleend aan de uitvoering van 's lands wetten, en de ultramontaansche geestelijkheid van Duitschland heeft alleen den stempel gedragen der land- verraderij en der schande. In Frankrijk ook hadden de ultramon- tanen onmenschelijke pogingen aange wend om dit schoone land aan de priesterheerschappij over te leveren. Frankrijk was voor de jesuiten eene sterkte die de omliggende landen in dwang moest houden en uit dewelke krijgsbenden moesten gezonden worden ter ondersteuning der ultramontaansche politiek in Duitschland, in Zwitserland, in België; Frankrijk moest den Ilaliaan- schen troon omverre werpen en den Paus in zijne wereldlijke macht her stellen. En daar ook hebben zij mislukt. Frankrijk schijnt voor goed het juk der jesuiten te hebben afgeschud, juk dat zoo veel bloed heeft doen stroomen en aan onze naburen zooveel onheilen en wee heeft berokkend. Het republiek heeft in Frankrijk vastere wortels ge schoten dan de jesuiten het wel dachten, en al de lijdingen welke ons uit Frank rijk toekomen, kondigen ons aan dal de liberale bewarende republiek in de aan staande kiezingen zal zegepralen en het jesuitisch gebroed uit het land dat de on wenteling van 1789 te weeg bracht, voor goed zal weg kuischen. Bij ons ook dachten de vijanden van beschaving en volksbelang volkomen te heerschen. Wij hebben ze hunne dwee- pende kudden zien tot den strijd voor bereiden; zij dachten het gunstig oogen- blik gekomen om burgeroorlog te maken en alzoo onze politieke vrijheden te vernietigen. Maar de benden welke zij te Gent en elders deden defileren, hebben bevolkin gen ontmoet welke vastberaden zijn krachtdadig het hoofd te bieden aan de zwarte bende. Een kreet van veront waardiging steeg, gansch hel land door, op bij het zien dier politico-godsdienstige betogingen. Klerikale ministers zeiven, door den machtigen roep van bijna gansch het verlichte gedeelte des lands bewogen, waren genoodzaakt de kuipe rijen der jesuiten af te keuren: ons kle rikaal ministerie dierf het niet wagen, niettegenstaande het hardnekkig aandrin gen van de bisschoppen en gansch de klerikale pers, het arrest te breken waardoor de burgemeester van Luik aan den bisschop beteekende dat hij in de kerk mag processiën houden, maar dat hij het recht niet heeft onder den dek mantel van godsdienstige betogingen onlusten te doen ontstaan. In de gemeentekiezingen van October heeft de liberale denkwijze schitterende zegepralen behaald. Antwerpen, Leu ven, Namen, Luxemburg, waar het kle- rikalism voor goed scheen gevestigd te zijn, leverden aan onze denkwijze eene ontzaggelijke meerderheid op. De kiezing van 23 November voor eenen volksver tegenwoordiger in vervanging van wijlen M. De Baets, te Gent, deed den naam van den liberalen Burgemeester van Gent, uit de stembus komen met 200 stemmen meerderheid. Wij hebben die ontzaggelijke volks betogingen gezien welke de zegepralen onzer vrienden te Antwerpen en te Geut vierden. Duizende en duizende vreem delingen waren uit alle gewesten des lands naar die twee vlaamsche steden ge stroomd om onze broeders moed in te spreken en ook om zeiven kraphten te putten in de bekrooning van het onver moeibare streven der Antwerpenaars en der Gentenaars. Aan het banket den Burgemeester van Luik uit erkentenis voor zijne moedige houding tegenover eene revolutionnaire geestelijkheid, aan geboden, namen vijftien honderd burgers van alle kanten van 't land deel. Voorwaar, al wie die volksbetogingen heeft bijgewoond, al wie aandacht neemt op die grootsehe ontwaking onzer denk- DE TOEKOMST.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1