Gazelle van 't arrondissement IJperen. Over Gymnastiek. - liet stelsel Docx. Nr 721. 15e* Jaar Zondag 1G11 Januari 1870. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT: Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten. Tot hiertoe is de ministerieële krisis in Frankrijk nog niet geëindigd. In den ministerraad van Dijnsdag werden door de heeren Buffet enDufaure twee ontwerpen van kies-programmas aangeboden, die geheel en al met elkan der in strijd zijn. De raad heeft zich verdaagd, zonder iets beslist te hebben lot Woensdag om 9 ure 's morgens. In die zitting, welke beeft plaats gehad is evenwel nog niets definitiefs beslist. M. Dufaure blijft met M. Leo Say vereenigd en beoogen hetzelfde doel. De gedeputeerden van het linker cen ter hebben gisteren en eergisteren veree- nigingen in hel Groot Hotel gehad. M. Emiel Olivier, de gewezen minister van keizer Napoleon, die zooveel gedaan heeft om den oorlog aan Pruisen te doen verklaren, stelt zich als kandidaat in het departement de Var. Het spaansch gouvernement heeft aan 15 nieuwe dagbladen oorlof gegeven te verschijnen. De tijdingen uit Navarra melden dat de Carlislen vele ontberingen leiden ten gevolge van den sneeuw. De Gaceta, van Madrid, kondigt de overeenkomst af met de groole mogend heden om dc werking van het metriek stelsel, door de internationale commissie van Paris aangenomen, te verzekeren. Volgens den Times is Engeland op hel punt zijne bijtreding aan de nota van graaf Andrassy te geven. De Times kondigt een telegram af, meldende dal Italië en Frankrijk, zonder voorbehouding, het ontwerp van hervor ming der nooder-mogendheden zijn hij- getreden. Het hooger-hof der geestelijke zaken, heeft tegen den aartsbisschop van Keu len een proces tol afstelling ingespannen. Een voorbereidend onderzoek is be volen. De betaling van den turkschen koepon is te Parijs offlcieelijk aangekondigd. Na den 18 Januari zal men maar de koepons meer te Ivonstantinopel betalen. Overal begint men te verstaan dat het lichaam, even als de geest, dient ver sterkt en in zijne ontwikkeling gericht te worden anders gezegd, dat het gymnas tiek onderwijs een noodzakelijk deel van de opvoeding der kinderen moet uit maken. Om in ons land dit begrip werkdadig te maken was de medewerking noodig van allen die vooruitgang en algemeen welzijn behartigen, want men had te rekenen met de onwetendheid en de vooroordeelen der massa in zake van gymnastiek. Inderdaad velen nog ver warren de heilzame, geregelde oefeningen der school met de gevaarlijke toeren der clowns of kunstenmakers onzer foiren. Het staatsbestuur heeft zich om zoo te zeggen aan hel hoofd der beweging gezel, sedert hel de herinrichting en de uitbrei ding van het gymnastiek onderwijs be werkt heeft in de scholen die onder zijn beheer staan. Zijn werk wordt begrepen en gevolgd door vooruitstrevende gemeentebesturen en vrije turnkringen en wordt toegejuicht door de dagbladen en de tijdschriften die de vraagstukken der sociale welvaart bespreken. Een boek over gymnastiek dat in de tegenwoordige omstandigheden het licht ziet, maakt dan ook natuurlijk de alge- meene aandacht gaande, bijzonderlijk wanneer het innerlijke waarde bezit zoo is hel gelegen met het werk van kapitein Docx, bestuurder der schooi van het IOe linieregement. Verschillende fransche dagbladen en tijdschriften hebben er sedert een paar maanden met uitbundigen lof over ge sproken doch, daar hel ons tot nu toe niet gegeyen werd een verslag in onze moedertaal aan te treffen, veroorloven wij ons er eene korte verhandeling over te geven, ten einde het aan schoolmees ters, ouders en vlaamsche turners bekend te maken. Dit boek, in het fransch geschreven, is eene hervormde en verbeterde editie van het werk dat de heer Docx voorheen heeft uitgegeven, en dat reeds over eenige jaren ophef maakte door zijne strekking en oorspronkelijkheid. Het staat op de hoogte der laatstgedane vorderingen in de tuinkunst, en komt volledig overeen mei het programma door het staatsbesluur vastgesteld voor de leergangen in de athenaeums en 's rijks middelbare scholen. Eene beknopte ontleding zal, denken wij, den aard van Docx werk beter doen kennen dan al de uitweidingen die wij er over zouden kunnen geven. Vier hoofd- deelen onderscheiden wij erin 1° de Geschiedenis der gymnastiek. 2° de Anatomie van 's menschen lichaam. 5° de Methodeleer. 4° de Praclische oefeningen. De Geschiedenis. Zij maakt ons bekend met de rol der gymnastiek in de Oudheid, haar gewicht in de opvoeding hij de Grieken, bij de Romeinen en zelfs bij de Chineozen verders met haar ver val in de middeleeuwen, en eindelijk hoe zij in de nieuwere tijden, door de Duil- schers en de Zweden hervormd, eene beredeneerde en logische wetenschap geworden is. Als aanhangsel van dit laatste geeft de kapitein Docx eerie juiste bepaling en eene kortbondige beoordeeling van de, stelsels der voornaamste meesters, zooals Gulsmuths, Viel hJahn en Spiess, stichters der duitsche school Ling, grondlegger der zweedsche school kolonel Amoros, verspreider der gezonde begrippen over gymnastiek in Frankrijk. Dit deel handelt eindelijk met eene schets te geven van den toestand der lichamelijke opvoeding in Belgie sedert 4846. Het tweede deel handelt over de be- wêegtuigen en bestanddeelen des mén- schelijken liehaams, over de werkingen welke zij behoeven te verrichten in het normaal vervullen van dat wonderlijke iets dat leven genoemd wordt. De beschrijving van hel geraamte en het spierenstelse! is liet voorwerp eener bijzondere aandacht van den schrijver geweest. Eenige wel uitgevoerde houlsne- deplalen vergemakkelijken deze droog wetenschappelijke studie, welke noch tans onontbeerlijk is tot het begrijpen van den samenhang der bewegingen in het laatste deel van het boek bevat. Als vervolg op dio beschouwing komt de opsomming der ongevallen die zich in eene luinzaal kunnen voordoen, en de aanwijzing der toe te passen hulpmid delen. Onder den titel Metliodeleer bespreekt de schrijver eene reeks vraagstukken, hoogst belangrijk voor school voogden. Na het doel zijner gymnastiek getoond te hebben, duidt hij er de plaats van aan in 's menschen opvoeding, en doet er de slondige en nakomende voordeden van uitkomen. Zijne raadgevingen over het rangschik ken der leerlingen volgens ouderdom, over den duur der oefeningen, over de orde en de regeltucht die gedurende de lessen moeten heerschen alsook zijne regels over het bouwen van turnzalen, het gebieden en de tijd verdeeling van elke les verdienen met recht de aandacht der onderwijzers te vestigen. Practische oefeningen. Ziehier, het eigenaardigste deel van het werk wel verstaan en getrouw in de leergangen gevolgd, moet het eene volledige onrkee- ring in het gymnastiek onderwijs te weeg brengen. In de groepeering der oefeningen vol gens het officieel programma, onder scheidt men eerst degene welke aan kinderen van zeven tot tien jaar passen, daarna deze voor leerlingen van tien lot dertien jaar, en eindelijk deze voor jongens van dertien tot zestien en daar boven. Iedere vrije oefening van hoofd, schou ders, armen, beenen, enz., wordt in een zeker getal enkelvoudige bewegingen ontbonden, overeenkomende met lus- schenpoozen, bepaald door eene optelling welke de leerlingen gezamenlijk en met luider slem doen. Die handelwijs is oorzaak dal de vrije bewegingen tegelij kertijd en met orde uitgevoerd worden. De voorschriften betrekkelijk den marsch. de grondbeginselen van den loop pas en liet springen, de worstelingen zonder werktuigen op twinligafwisselende wijzen, de regels over hel zwemmen en der taktiek of krijgsbewegingen, en een om zoo te zeggen oneindig aantal andere oefeningen met eene koord of eenen stok uitgevoerd, ofsvel door de leerlingen verricht op de toestellen in 's rijks scholen aanvaard, zie daar waar mede de heer Docx zich laatst ophoudt en hetgeen hij aanschouwelijk maakt bij middel van een groot getal kleine figuur tjes op printjes. De laktisehe wendingen, die den jon gen lieden zoo wel bevallen, beslaan vijftig bladzijden. Dit deel levert een onbetwistbaar belang op voor heigeen de instelling der burgerwacht betreft, als mede voor den vei plichtenden krijgsdienst dien wij zienlijk te gernoet gaan. Niets is vermakelijker dan vrije oefe ningen met zang en muziek. Woorden in overeenstemming met de bewegingen, en muziek volgens hunnen cadans zetten aan de uitvoering eenheid, bevalligheid en kracht bij. De gymnastiek, aldus ver staan, is eene kostbare bron tot het opluisteren van schoolfeesten en prijs uitreikingen. Van den anderen kant, is alzoo door den geleerden kapitein een gansch nieuw veld geopend voor hen die de taak op zich zouden willen nemen vaderlandsche of andere edelaardige zan gen op te stellen, waarin de rithmus overeenkomt met de.hier gegevqn bewe gingen. Terloops zij hier gezegd dat de luitenant-dichter Vande Weghe die reeds bij het leger al de verordeningen voor het voetvolk in vlaamsche lale overgezet heeft, zich insgelijks onledig houdt met de werken over Gymnastiek- leer van kapitein Docx te vertalen. Deze taak kan aan gene betere handen toever trouwd worden en het is een edele dienst te meer, welken luitenant Vande Weghe aan de vlaamsche Zaak en aan de opvoe ding onzer vlaamsche jeugd bewijst. Talrijke gymnastieke spelen die het gebruik van geene tuigen vergen, komen hier ook voor. Door die spelen wordt de aandacht des kinds opgewekt, dewijl liet zich genoodzaakt vindt bewegingen te verrichten onder het toezicht zijner me demakkers die hem vastgestelde regels doen in acht nemen. *a5o^v«i3ssiacrMV3ia22zz».jaa BareelBixmudestr.iat, 39. 39 centiemen den regel. "25 ceiiiicineu den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. CEEl fr. 4-00 's jnars veor de slad, fr. 4-50 voor gelacel Sclgte. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 20 ecnttcmesa liet nusaanaer. Men schrijft in op alle de postbureelen. DE TOEKOMST se tttaaPMSsskv»-. bs IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-05. - 5-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25.- Roeseiare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-00. - 6-20.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1