Gazelle van 'I arrondissement IJperen. De i'uria der klerikalen. Jesuietentrek. De onbeschaamde bedelaars. 722. 15e Jaar. Zondag 23n Januari 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT: Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten welen. Eene depeehe uit Parijs van gisteren, meldt dat op de 65 gekende uitslagen der departementen, er ongeveer 50 zijn die de meerderheid aan de conservatieven geven, 3 aan de oppositie en 12 zijn twijfelachtig. Men moet nu weten wat de depeehe door conservatieven verstaat. Maandag heerschle er eene groole be weging te Marseille. M. Gambetta was hier aangekomen om er het woord te voeren op een banket, maar de generaal Lewal, gezagvoerder van den staat van beleg, had de vergadering verboden, welke krachtens het besluit betreurens waardige gevolgen voor de openbare veiligheid had kunnen hebben. De troe pen waren geconsigneerd. Eenige kiezers van de gevorderde re- publiekeinsche partij hebben aan den prefekt van Valencia den wenseh te ken nen gegeven, bijeen te komen ter voor bereiding van de kandidatuur en de verkiezing van Emilio Castelar. De regering, door den prefekt geraadpleegd, heeft wijzelijk hare toestemming gegeven en verklaard dat de pogingen om aan den gewezen minister van buitenlandsche zaken der Spaansche Republiek een zetel in 's lands vertegenwooordiging te verschaffen door haar niet zullen tegen gewerkt worden. Gelijke vergunning is verleend voor de kandidatuur van Carva- jal. te Malaga, ook gewezen minister der republiek. Kardinaal Anlonelli heeft aan de pauslijke nuntius te Madrid inlichtingen gegeven, om het gouvernement van Spanje tot een duidelijk gedrag tegeno ver het Valikaan te roepen, met het oog op de politieke strekkingen der aanstaan de kiezingen. De Heeren-Kamer van Weenen heeft de wet op de kloosters gestemd, welke bijkans twee jaren aan haar dagorde staat. De Indépendanqe heeft uit Rusland eene telegrafische depeehe gekregen, welke belangrijk nieuws beval. Turkije, met het doel Engeland van de overige waarborgende mogendheden te scheiden, zou het voorgesteld hebben Egijpte te zullen afstaan. Wij melden deze inlichting niet dan onder het uitdrukkelijkste voorbehoud. Nog immer bruist hen het bloed en verroert zich de zwarte gal bij de kleri kalen over hunnen hamerklop op 26 Oc tober laatst. Zij konnen, zij willen; het niet vergetenzij zijn zoo voltallig ver slagen, zij rekenden zoo vast op de alge- meene victorie, en zij werden zoo deer lijk bedrogen dat zij daarnu voor in eene ontembare woede zijn vervallen en daarom huilen en brieschen zij als bezetene, en roepen en tieren, en ver- wenschen en vervloeken, en maken een helleleven dat hooren en zien vergaat Als zij nu zoo deerlijk spartelen, wat zal het wezen als den branie-bas zal luiden, als Antwerpen zijne bazen zal omverwerpen als Luxemburg en Lim burg zullen opkomen; als geheel de ver tegenwoordiging van Gent zal liberaal zijn Als Brugge hun zal afgevallen zijn want toch eens ontwaakt de Leeuw Wal zullen zij toen zeggen, als het lied der kloeke geuzen, dat lied dat zoo machtig medehielp om onze voorouders van de spansche bloedhonden te bev/ij- den, zal klinken heinde en ver in alle steden, dorpen en gehuchten? Hoe zul len zij toen wegkruipen in hunne kroch ten en holen Hoe zullen zij toen zwijgen dat zij zweeten, beven gelijk een riet? Hoe zal toen hun liedjen uit gezongen zijn waarin zij zoo wel hunnen eigen lof weten te zingen Welaan, veroordeelde mannen van eenen gedoomden tijd, roept en tiert maar, de toekomst bereid zich, de gele deren sluiten en vollen zich aan, maal ais de stdndaards van Marnix, van Arte- velde, van Breidel en De Coninck, van Agneessens zullen opkomen, ziet dat gij plaats maakt, en dat gij onder de voe ten niet geraakt, want den volksvloed kent noch paal noch dijken, en hij zou u mederukken gelijk een stroohalm dat op den grond ligt. De klerikale drukpers heeft dezer da gen een revolulionnair en communards lied afgkondigd dat, volgens haar, in de kooldistrikten van Henegouwen ver spreid is en door de werkstakers gezon gen wordt. Eiwelde dagbladen van Charleroi melden thans dat dit lied onbekend is in de streek en dat de werklieden geens zins met de oproerige gevociens bezield zijn die men hun toewijt. Het is niettemin waar dat dit lied al om door de klerikale drukpers verspreid is geweest, dat het door de parijsche ga zelten opgenomen werd en men nu in den vreemde moet gelooven dat Belgie de prooi is eener socialische opgewon denheid die te gelijker tijde den troon en den altaar bedreigt. Men vraagt zich af welke de reden mag zijn, waarom de klerikale gazellen met zooveel lawijt dat lied afkondigen en dat oproerzaad verspreiden Wilt gij eens de oplossing van het raadsel hebbenziehier den jesuieten trek In die kwestie zijn twee zaken in het spel. Vooreerst het inzicht om het land en den vreemde te doen gelooven dat derge lijke aanhitsingen het natuurlijk en rechtstreeksch gevolg zijn der versprei ding van de liberale gedachten. Vervolgens heeft men de hoop in den vreemde te doen gelooven dat Belgie zich in gevaarvollen toestand bevindt, dat het gouvernement moet strijden te gen de gevaarlijkste elementen, dat de slechtste driften tegen hetzelve losgelaten zijn. En met die kneep vleit men zich met de hoop dat, daar het land rustig blijft, er over de grenzen zal gezegd worden: wat bewonderenswaardig gouverne ment is dit toch dat, in zulken toestand, de rust kan bewarenVlechten wij kroonen voor die redders der maatschap pij Ziedaar de uillegging van hel gedrag der klerikale gazetten, en wij doen het zelve kennen opdat men niet bedrogen zij door die noodkreten, die geen ander doel hebben dan de openbare denkwijze te bedriegen en eenigzins de in stukken vallende prestige onzer doorluchtige be stuurders te verheffen. Het is zoo bitter koud, het werk is zoo schaarsch, eetwaren, kleeding en brandstoffen zijn zoo duur! Wat wordt er aan armoede geleden onder het dak van den werkman die met acht of negen franks ter week vrouw en kinderen moet onderhouden! En hoevele brave werklieden bevinden zich niet tegenwoor dig zonder werk en bijgevolg zonder eten voor zich zeiven en voor hun huisgezin Wat zouden ze goeds kunnen ver richten de zoogezegde discipelen vanHem die zijn leven lang in armoede door bracht en den menschen leerde dal zij hunne arme broeders moeten helpen Maar die mannen zijn gevoelloos voor het lijden der armen welker beschermers zij, volgens den godsdienst, zouden moe ten zijn. Men ziet ze van deur tot deur almoesen inzamelen, men ziet hunne na men prijken op lijsten van nieuwjaars giften ten voordeele van wie? ten voor- deele van eenen man die in de weelde zwemt, die het schoonste paleis der we reld bewoont, die een leger van bedien den heeft om zijne minste wenschen te vervullen. Ze weten, die gevoellooze mannen, dat zij bij menigen burger zouden buiten de deur gezet worden, moesten zij den wezenlijken toestand van den Paus blootleggen. Maar de onbeschaamde be delaars persen den burgers het geld af door bedrog en logen: zij maken het volk wijs dat de Paus qevangen zit,op nat strooi slaapt en droog brood moet eten. De Paus gevangen de Paus in de ar moede Het nageschrevene zal onzen lezers het bedrog der zwarte bedelaars leeren kennen. Zie hier de wet welke het gou vernement van Viclor-Emmanuel den 15 Mei 1871 deed stemmen ten einde de vrijheid van den Paus en van al zijne dienaars te beschermen Artikels 1 en 2. De persoon van den Paus is onschendbaar en heilig zoo als de persoon des Konings. De aanslagen, uil dagingen of beleedigingen tegen Hem ge stuurd worden gestraft alsof zij tegen den Koning gericht waren. Het Hof van Assisen veroordeelt de schuldigen zonder dat de Paus daarvoor noodig heeft eene klacht in te dienen. Art. 5. De koninklijke eerbewijzingen moeten aan den Paus vertoond worden overal waar hij zich laat zien. Art. 4. De paleizen, het valikaan, lateraan, zooals het lusthof van Castel- Gandolfo blijven vrij van alle belasting. Nooit mag de Staat dezelve onteigenen. Art. 7. De openbare macht of de policie mag onder geen voorwendsel in de plaatsen binnen treden waarde Paus zich bevindt, tenzij door hem zelf geroepen. Art. 8. Geene huiszoeking mag er in de pauselijke ministeriën of boekzalen gebeuren. Art. 9. De volle vrijheid voor het uitvoeren zijner geestelijke werken, zooals de Paus deze begeert, moet vol strekt geërbiedigd worden. Het is hem niet alleen toegelaten zijne voorschriften aan de deuren van alle kerken te doen aanplakken, maar het is slrengelijk ver boden er aan te komen of ze te scheuren wat zij ook mogen inhouden. Art. 10. De geestelijken die den Paus helpen om zijne geestelijke zending te vervullen, zijn onder dit opzicht aan geen het minste onderzoek onderhevig. Art. li. De vreemde mogendheden mogen hunne afgezanten bij Zijne Hei ligheid behouden. Het italiaansch be stuur erkent hun al de rechten en vrij dommen die zij genoten als de Paus de wereldlijke macht uitoefende. Art. 12. De Paus bezit een poslbureel en een telegraphisch bureel. De noodige maatregelen zijn genomen om het geheim der briefwisseling te verzekeren. Hij mag zijne brieven en telegrammen overal franco verzenden. De telegrammen en brieven, door hem geteekend of door zijn bevel verzonden, moeten in al de bureelen van het koninkrijk vrachtvrij of gratis ontvangen worden. Eindelijk hel gouvernement geeft aan den Paus eene jaarlijksche begiftiging van 3 miilioeuen 225 duizend franken. Bureel: Dixmudcstraat, 39. 10 centiemen den regel. 25 ceutiemeu den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaars voor de stad, fr4-50 voor geheel BeJgic. Builenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. DE TOEKOMST V" K »fc» ■■f-'-ts n<yr**~r IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebi'ouck. 6-40. - 12-05. - 5-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1