Gazette van 'I arrondissement Uperen. De Burgerwacht. H* 723. 15e Jaar. Zondag 36» Jan carl 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiltige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT: Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten. In Frankrijk houdt men zich uitslui- telijk bezig met de kiezing, die zondag aanstaande moet plaats hebben. Langs alle kanten komen er tijdingen aan van de kandidaten die worden voorgesteld. De geruchten dat Frankrijk zich zou wapenen, welke door de Daily News en de Bien Public zijn verspreid, wor den gelogenstraft. Don Carlos heeft den groot-almoezenier van zijn leger gevraagd overal bedeston den te houden om nu bloedige en mis schien beslissende slagen geleverd zullen worden, van den God der veldslagen den zegen voor zijn leger en zijn volk af te smeeken. Ook aan Elio heeft don Carlos een brief gericht, waarin hij den grijzen generaal verzoekt God te bidden dat hij don Carlos niet verlate. Onwille keurig laat don Carlos telkens blijken, dat hij, in weerwil van zijn snorkenden taal, toch gevoelt dat zijn dagen geteld zijn. En zoo een man vraagt aan God van voorop de moorden te zegenen dal hij gaal doen plegen De kiezingen zijn in Spanje afgeloopen. Op 406 gekozen afgevaardigden, zijn er 30 sagaslisten, 10 klerikalen, een kantonalist, en een gematigde republie- kein, M. Castelar. Al de andere gekoze nen zijn minislerieëlen. M. Canovas is te Madrid met eene groote meerderheid gekozen. Uit Bayonne meldt men ons dat de koninklijke troepen aan de carlisten belangrijke positiën hebben ontnomen tusschen Hernani en Laserla. Zij legeren op de veroverde positien. Ten gevolge der bijtreding van zes mogendheden, Engeland in begrepen, zal de nota van graaf Andrassy aan Turkije worden overhandigd, door al de gezan ten ondersteund. De minister van oorlog van Bucharest heeft een buitengewoon krediet van 3,000.000 fr. gevraagd voor de wape- ning van het leger. De Kamer heeft de dringendheid van dat ontwerp gestemd. De Times deelt eene depeche mede uit Berlin, volgens welke de Officieële Gazette van Montenegro zou aankondi gen dat Turkije besloten heeft aan Mon tenegro den oorlog te verklaren, het gouvernement verantwoordelijk makende voor den bijstand aan de opstandelingen verleend. De verledene week, bij gelegenheid der diskussiën over de begrooling van binnenlandsche zaken, heeft de heer Frère-Orban de regeering gevraagd, welke hare planen waren ten aanzien van de reorganisatie der garde civique. De minister Delcour antwoordde met andere woorden, dat hij geen plannen had. Maar dit antwoord achtte zijn ambt genoot Malou zeer terecht wel wat al te onverschillig en hij mengde zich dan ook spoedig in het debat om te verklaren dat de Regeering de zaak overwoog. Inlusschen was ook deze verklaring nog hoogst onbevredigend, want nu reeds vijf jaren is 't geleden dat de Regeering de Kamer beloofde de garde civique op die wijze te zullen reorganiseeren, dat zij in werkelijkheid een bruikbare reserve voor het leger worde. Met dat doel werd eene speciale Com missie benoemd, welke in Mei 1863 haar onderzoek ten einde bracht en een rap port benevens wetsontwerp aanbood, dal echter nooit publiek gemaakt is. Naar aanleiding van de jongste dis kussiën in de Kamer is het thans gedrukt en uitgegeven. Wij hebben een exem plaar van voor ons liggen en zullen in enkele woorden de conclusien van het rapport mededeelen. De garde civique zou, volgens de Commissie, moeten gevormd zijn uit alle mannelijke burgers van 20 tot 40 jaar, en in het geheele Rijk georganiseerd en ingedeeld zijn in distrikten van eene of meer gemeenten. Zij zou worden ge splitst in een eersten en tweeden ban tot den eersten zouden de ongehuwden en weduwenaars zonder kinderen van 20 tot 30 jaar behooren, terwijl de tweede ban alle overige dienstplichtigen zou bevatten. In vredeslijd zou iedere ban zijn actief gedeelte en zijne reserve hebben het actieve gedeelte zou ten minste 1 p. e. der bevolking van de gemeente moeten bedragen. In oorlogstijd zouden beide bannen gemobiliseerd kunnen worden de vaders van huisgezinnen zouden echter 't laatst worden opgeroepen. Ge mobiliseerd zou de burgerwacht staan onder het ministerie van oorlog en zou den de militaire wetten en reglementen op haar van toepassing zijn. De speciale compagniën zouden steeds tot den eersten ban gerekend worden. De officieren zouden worden gekozen voor den geheelen duur van hunnen verplichtenden dienstverkiesbaar zou den slechts zij zijn, die aan zeker bij de wet vastgesteld examen hebben voldaan of als officieren of onder-officieren in 't staande leger gediend hebben. Hij die zich in het leger laat rempla- ceeren, zou verplicht zijn 100 fr. te storten ten behoeve van de wapening der garde civique en bovendien in den eersten ban der active garde te dienen. De wapening en uitrusting der garde civique zou nooit bij die van het leger mogen achterstaan. De kosten van organisatie der burger wacht zouden komen ten lasle van de gemeenten, en indien de gemeentemid delen te kort mochten schieten, dan zou de provincie 1/4 en de Staat 3/4 van het deficit dekken. De begoede huisgezinnen, die geen mannelijk familielid in actieven dienst bij de garde civique hebben, zouden jaarlijks eene Som moeten op brengen, welke door den gemeenteraad wordt vastgesteld en 5'0 fr. niet over- schijden mag. Ten aanzien van den dienst bevat het ontwerp onder ander het volgende gewone dienst zou bestaan in wacht en patrouilles in garnizoensplaatsen zou de eerste ban met de troepen den garni zoensdienst verrichten. De gardes van den eersten ban zouden eenmaal per jaar, gedurende 10 dagen in een kamp of eene garnizoenslad worden bijeen getrokken, om aan gecombineerde ina- noeuvers deel te nemen. Behalve dit buitengewone geval zou den de oefeningen der burgerwacht nooit langer dan 3 uren mogen duren. Jaar lijks zou er tweemalen eene revue of bijeenlrekking van gardes plaats hebben. In elk district zou een schietbaan worden opgericht. Belgen en vreemdelingen, die bij de uitvaardiging der wel hun 36e levens jaar voltooid hebben, zouden van eiken dienst worden vrijgesteld, evenals de vreemdelingen die later verlof krijgen hun domicilie in Belgie te vestigen, mits zij hun 37e levensjaar zijn ingetreden. Ziedaar in hoofdzaak de inhoud vau het wetsontwerp, dal 130 artikelen telt en dat de Minister van Oorlog niet heeft overgenomen, omdat hij in dat voorstel de inrichting ziet van een geheel tweede leger. Op die wijze inderdaad zou de garde civique een eenigszins gewijzigde Land- wehr worden feitelijk zou daardoor de persoonlijke dienstplicht zijn ingevoerd, daar ieder weerbaar burger dienen moet. 'l zij dan in hel leger of in de garde civique. Het rapport zal nu weldra hel onder werp uitmaken eener discussie in de Kamer, welke plaats hebben moet voor de eindstemming over de begrooling van binneulandsche zaken. Het Nieuwsbladeene gazet welke altijd bezield is met de chrislelijkste gevoelens, spreek, in zijn nummer van 23 laatst, op eene jesuitieke en jankende wijze over een lid der maatschappij de Witte Klakken, die veroordeeld is voor slagen en verwondingen gegeven aan eenen officier. Alwie verstand heeft en bezield is met een onpartijdig oordeel, zal, wanneer hij deze reken gelezen heeft, vervold met haat en edik tegen alles wat maar Witte Klakke (liberaal) is,'in zich zelve zeggen en niet zonder rede: men moet wel diep gevallen zijn, men moet echte canaille zij n,als de opsteller des Nieuwsblads da top grooten afstand zijnen modderreuk ver spreid, en zich maar slaande houdt dan met personnaliteiten, om te durven een bloedend hart van een vader des huisge- zins martelen 5 met het staal der wraak in eene wonde te wroeten waarop den balsem der openbare achting eene ver- zoetings-plaasler gelegd had! Indien eene Witte Klakke veroordeeld ware geweest voor dierlijke feilen, waar- boor menigvuldige mannen der partij van 't- snood Nieuwsblad a e h I e r de grendels zitten, 0! dan zouden wij zelf uitroepen dat hij heeft wat hij verdient maar zijnen naam zien blinken in eene gazet, die bij alle treffelijke lieden afkeer in boezemt en verachting te wege brengt, omdat men, in een haastigen oogenblik een ongelukkige slag toebracht, het pu bliek moet bij zich zelve zeggen dat zulke handelwijze weerdig is der partij welke het onedel blad verdedigt. Het Nieuwsblad weet nie;t wat hel is van eerlijke handelwijze tegenover zijne politieke vijanden In de Kamer is de discussie over het lager onderwijs geëindigd met de stem ming der wijziging door de liberale leden MM. Guillery, Couvreur, Defuisseaux, Hagemans, Dansaert en Vleminckx voor gesteld, volgens welk het minimum der- jaarwedde van de onderwijzers op 1000 fr. en dat der pensioenen op 300 fr. be paald wordt. De heer minister was die wijziging bijgetreden. De kwestie van den Gemeenteraad en het Weldadigheidsbureel van Wavre, die de ouders van onderstand berooft, welke weigeren hunne kinderen naar de school te zenden, is nogmaals ter spraak gekomen. M. Vandenpeereboom heeft aangetoond, dat volgens de wet van 1842, dat besluit wettelijk is. De heer 't Serslevens heeft het tegen overgestelde willen slaande houden en een hertscheurend tafereel willen ma ken van de armen die van onderstand beroofd zijn, maar M. Lehardy de Beau- lieu heeft hem doen zien dat hij alles overdreef en er maar iets aan zijne rede voering ontbrak, dal was de waarheid. M. Delcour. die niet weet wat doen. heeft gevraagd hem eenige dagen tijd te laten om een besluit te nemen. De heer Guillery heeft op eene krach tige wijze aan M. Bruno Kervyn geant woord en recht gedaan over de gewaande verdraagzaamheid waarop de klerikalen altijd stoefen. Zij, de verdrukkers van de gewetens, de bespieders van het bij zonder leven der burgers, die alles willen doen buigen onder het klerikaal juk, dat wil van verdraagzaamheid spreken. Hij toonde aan dal de klerikalen niets doen dan tegen het openbaar onderwijs, ten voordeele van het kloosteronderwijs, werken om de menschen te verkwezelen en er domkoppen van te maken. Bareel: Dixmudestraat, 39. 10 centiemen den regel 35 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jani's voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgse. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen liet nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. G-40. - 12-05. - 3-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-49.- Ii-15. - 2-a;>. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1