Gazette van 't arrondissement IJperen. Entwat van niet vele. Het klerikalism. N* 728. 15e Jaar. Zondag 5» Maart 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT: Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten. De nadering der balloteering in Fran krijk, welke den 5 Maart plaats heeft, levert op nieuw eene hevige pennetwist in de dagbladen, vooral in de bonapar- tistische. Daar zij zeer gebelgd zijn over den weinigen bijval die zij genieten, wreken zij zich door beleedigingen. De republiekeinen toonen zich van hunben kant zeer gematigd en zijn ver zekerd op nieuw een schoone zegepraal te zullen behalen. De onderhandelingen voor het herin- riehten van het ministerie, worden in de gouvernementeele kringen voortgezet. Spanje is van den burgeroorlog be vrijd. Don Carlos is over de grenzen getrokken hij verklaart aan de Span jaarden dat hij moet afzien van zijne pogingen om hen gelukkig te maken. (Het is jammer dat hij zoo lang gewacht heeftDeze belangrijke tijding was te verwachten. Bij duizendtallen kwamen de carlisten zich aan koning Alfonse onderwerpen. Te Tolosa zijn niet minder dan 8000 strijders van en voor don Carlos aange komen, om het indulto te vragen. Gene raal Egama, die het desertereis trachtte te beiellen, is door Biscayers gedood. Eenige navarresche bataillons zijn te San Esteban aan het muiten geslagen. Uit die stad meldt wijders de Times dat don Carlos en graaf Caserta, met 18 bataillons en 50 kanonnen, zich aldaar, benevens te Ituren en te Leiza bevinden. Perula staat te Burgaete bij Val Carlos, Verscheidene carlisten hebben in de nabijheid van de Alduides de wijk naar Frankrijk genomen. Te Lesaca, tusschen de lijnen in. zijn 300 zieke en gewonde carlisten. Tachtig gewonde alfonsisten zijn door Bayonne getrokken op den weg naar Santander. Van de Baztanvallei of de grenzen waren geene andere berichten ontvan gen. Volgens de Gaceta hebben zich onderworpen 600 carlisten te Guipuz- coa, 123 te Estella, 570 te Pampeluna, 60 aan den spaanschen konsul te Bayon ne; tot de laatstbedoelden behooren markies de Villaverde, de generaals Blanco en Palacio, een brigade-generaal, drïj kolonels, eenige andere officieren, benevens eenige priesters voorts 19 te Urdax en 36 te Vittoria. In eene te Hendaye ontvangen depeche uit Andoain wordt gemeld, dat de vier bataillons van Guipuzcoa zich aan de overheid hebben overgegeven met ver zoek om kwijtschelding. Koning Alfonso was donderdag laatst weder te Tolosa. Zijn leger trok toen onmiddelijk op tegen de carlisten, die de wijk hadden genomen in het bergachtig distrikt van Borunda, tusschen Leiza en Alsasua, in Opper Navarra. Generaal Primo de Rivera bezet de engten der Alduides, aan de grens, om de carlisten het vluch ten naar Frankrijk te beletten. Een afdeelig vrijwilligers in Biscaye heeft twee stalen kanonnen en 700 ge weren ontdekt, welke de carlisten ver borgen hadden. Zestien stalen kanonnen, eene groole hoeveelheid kruit en wapenen en verscheidene door de carlisten verla ten paarden, zijn door generaal Cassola buit gemaakt. Don Carlos, van den graaf de Caserle vergezeld, is gister avond om zeven ure. te Manleon aangekomen hij is terug vertrokken naar Pau, en men verzekert dat hij het inzicht heeft naar Engeland te gaan. Volgens de Diario Espanol, heeft M. Canoval del Castillo bevestigd dal de Carlisten zich zonder voorwaarden onder werpen. Eene kleine bende Carlisten welke zich te Catalogue op nieuw hadden ver- eenigd, is door de vrijwilligers uiteen geworpen. Het agentschap Ilavas deelt ons de volgende depechen mede, uil Bayonne, le Maart Don Carlos vertrekt dezen avond uit Pau met een bijzonderen trein naar Boulogne, van waar hij naar Engeland zal inschepen. De graaf van Caserte is naar Cannes gegaan, waar zijne familie is. Na verscheidene steden van Navarra bezocht le hebben, is koning Alfons naar St-Sebasliaan teruggekeerd, waar hij de toekomende week, zegt men, het bezoek zijner moeder, de koningin Isabella, zal ontvangen. Men voegt er bij dat deze na het bezoek, naar Parijs zal terugkeeren. Het leger van generaal Moriories is tusschen Vera en San Esteban en dit van generaal Primo de Rivera tusschen Burquete en Zubiri gelegerd. Het gerucht wordt verspreid dat vele carlistische opperhoofden, onder andere Garasca, te Labayen zouden vermoord zijn geworden. Hel Nieuwsblad komt iets te ontdek ken dat onbetaallijk is. In eenen tamelijk langen en verdrieli- gen artikel vest het aan zijne lezers op dat de Geuzen-Klakken, pelroleurszijn 'T is slim gevonden Maar zijn het geen petroleurs manieren alzoo artikels le schrijven om zijne politieke vijanden te lasteren zonder zijnen naam onder de artikels te stellen? Men is meer dan pe- troleur, men is lafaard T is me 't redakteurtje, met zijne petrole! Weet gij niet, slimmerik, dat de petroleurs hunne opvoeding ontvangen hebben in uwe scholen?! Wat zijn de carlisten anders? Hebben zij in den tegenwoordigen burgeroorlog de petrole niet gebruikt om een vijftigtal gekwetste vijanden in een hospitaal te verbranden, toen het vaandel van 't rooden kruis hun de tegenwoordigheid dezer ongelukkigen aanmeldde?... heb ben zij niet gekwetste vijanden door den kop geschoten Eh weldie monsters, onderhouden door het geld der jesuiten, weet gij waar zij zijn opgevoed in catholijken scholen, want in Spanje en zijn er geen andere. En de Parijsche communars, van waar zijn zij gekomen? uit welke onderwijs gestichten? Uit de broederscholen! want de wei nige wereldlijke scholen die men in Frankrijk vindt bestaan niet lang genoeg om aan die mannen het onderwijs gege ven le hebben Allen verstandigen en onpartijdigen mensch moet dus niet verwonderd zijn over de afgrijslijke schelmstukken der clericalen, want moorden, branden, ver krachten en plunderen, zijn ten allen tijde toegelaten geweest, wat zeg ik, opgelegd geweest, wanneer men dacht dat men de macht der Roomsche kerk daarmêe zou kunnen vergroolen en be vestigen. Men leze de geschiedenis en allen twijfel verdwijnt op 't oogenblik. Wat is er toch geworden van de ver hevene grondbeginsels van den onslerf- lijken hervormer.lesus-Christus? helaas! zijzijn eene kwestie geworden van heersch- zucht. van geld, in een woord: een boetiek Schrijvertje van 'l Nieuwsblad, wil je nen keer horken In plaats van zulk onnoozelen praat uit te kramen tegen uwe politieke vijan den, dat gij u bezig hieidet met uwe vrienden aan te toonen hoe zij zich als eerlijk man moeten gedragen, hoe zij de deugd moeten oefenen, de zuiverheid moeten beleven en de rechlveerdigheid in achtnemen, gijzoudlwaarlijk eengroo- ten dienst aan de samenleving bewijzen, want zij hebben daarin nog eenige lessen noodig Ziet gij niet alleweken dat gij in de nieuwsbladen sloffe genoeg aantreft om geheel uw blad te vullen hoeveel broederkens treft men er niet aan die veroordeeld zijn voor walgelijke feilen, die wij uit achting onzer lezers hier niet zullen noemen dan ziet men er geeste lijke direklricen aan 15 jaren dwangar beid veroordeeld voor kindermoord dan een kapellaan, die met godvruchtige en schoone meisjes wegloopt, alhoewel hij weet dat zij maar 16 a 17 jaar oud zijn nog andere gekruinden, die, na hunne zakken goed gevuld te hebben met het geld van een ander, de plaat poetsen zonder dat men er nog ooit van hoore! enz. Eh wel! schrijverljo van den hond zijnen steert, gij die zoo geern person- nalilei ten schrijft, vindt gij niet dal gij en de mannen uwer partij genoeg op uwe mage hebt om meer verdiensten te doen met te zwijgen Maar zwijgen, ja! hoe vuiler men is, hoe meer men de noodzakelijkheid ge voelt andere vuil le maken en wat valt er aan mannen als gij nog te doen dan te liegen en te lasteren, daar er geene gron dige redens bestaan om ons te bevechten; maar dit stieltje is het uwe, gij kunt niet anders, en bet verraadt bij u de verach- telijkste eigendommen. Eb wel, mannetje, indien gij meent daarmêe de IJperlingen te misleiden en uwe beesligbeden le doen inzwelgen, troost u, uwen haring en braadt niet; noch uwe dreigementen noch uwe dom me sehrijvelarij zullen nooit den IJper- ling anders van u een gedacht doen hebben dan van entwat van niet vele. Mot. Als men de klerikale gazetten leest is men lelkels geneigd zich af te vragen schrijven hunne opstellers opzettelijk met het doel om hunne lezersin dwaling te brengen, of is hun eigen geest zooda nig door vooroordeel en wanbegrip be neveld, dat zij de eenvoudigste en duide lijkste waarheden niet kunnen begrijpen, zoodra deze in strijd zijn met de belan gen van hunnen winkel. Tol hiertoe zijn zij er in gelukt de onwetende menschen en vooral de bui tenlieden wijs le maken, dat Liberaal en Goddeloos het zelfde is, en omdat zij door vreesaanjaging weten te verhin deren dat die menschen de logen leeren onderscheiden, roepen zij zegepralend uit Het liberalismus is goddeloos in zijne grondstellingen, goddeloos in zijne strek kingen en goddeloos in zijne daden. Maar wie is het die de regeering van God uit de samenleving verbant om hunne heerschappij in de plaats te stellen, tenzij de klerikalen Waardoor is het ongeloof en de god verzaking zoo zeer verspeidt, tenzij door het wangeloof dal de klerikalen overal willen opdringen Als de liberalen de volkomene schei ding willen van kerk en Staal, dan is hel omdat de kerk heden niets anders is dan de slaafsche dienstmeid der jesuieten, de vertegenwoordigers van de encycliek en den Syllabus, die al onze grondwettige vrijheden doemen en van alle menschen priesterslaven willen maken dan is het. omdat zij de vrijheid, het edelste ge schenk dat zij vanGod hebben ontvangen, BureelDixiundestraat, 39. 10 centiemen den regel. 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. IV. 4-00 's jaars voor de stad, IV. 4-50 voor geSieel KelgSe. Builenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen liet numuici*. Men schrijft in op alle de poslbureelen. DE TOEKOMST 9 IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-05. - 3-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 1 1-15. - 2-35. - 5-25- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1