Gazelle van 'S arrondissement IJ peren. Kamer. Eenige lipimkrhedcn Nr 732. 15e Jaar. Zondag 2n April 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiilige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. A AN KODDIG ING EN REKLAMEN ABONNEMENT: Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten. De Kamer der afgevaardigden van Frankrijk heeft hel nazicht der volmach ten voortgezet. Een incident waarvan wij nog gëene bijzonderheden hebben, is in den loop der discussie nopens de kiezing van M. Corenlin-Guyho in het Finisterie. ontstaan, welke kiezing door de rechter zijde bestreden is geworden. De rechter zijde, na op een voorstel van enkwesl dat zij had aangeboden, geslagen te zijn geworden, heeft een nieuw onderzoek van hel dossier door hel bureel aangevraagd en vervolgens is zij bij hoopen. zonder zelfs de stemming af te wachten, vertrokken. De kiezing is wettig verklaard alsmede die van M. Ponjade, in de Vanclusë. De senaatscommissie van algemeene kwijtschelding bewaart het stilzwijgen over al hare onderhandelingen. Zij heeft MM. Ricard en Dufaure gehoord, die haar inlichtingen hebben medegedeeld nopens het uitwerksel dat de kwijtschel ding in het land en in de gemoederen der veroordeelden zou te weeg brengen. De ministers hebben legen de alge meene kwijtschelding gestemd maar ne men nogtans maaliegelen van goedertie- rendheid aan ten gunste der berouwheb bende veroordeelden. De commissie heeft geen enkel besluit genomen. Een dertigtal bisschoppen, die allen tot de stichting der kalholijke hoogeschool te Parijs werkzaam geweest zijn, hebben den 29 Maart, onder voorzitterschap van den kardinal-aarlsbisschop van Parijs, eene bijeenkomst gehouden. Het doel is te overwegen, wat hun ten op zichte van het ontwerp des ministers Waddington tot intrekking van arl. -15 en 14 der wet op de vrijheid van hooger onderwijs te doen staat; De Espano calolica zegt gemachtigd te zijn te verklaren dat de paus geene toegevingen heeft gedaan aan het minis terie Sagasta, betrekkelijk de godsdienst vrijheid. De Epoca zegt dat de godsdienst ver draagzaamheid door de Cortes zal goed gekeurd worden en dat Rome verplicht zal zijn die aan te nemen. Met algemeene stemmen heeft het Lagerhuis te Budapest (de tweede kamer van den hongaarschen rijksdag) eene wel op liet lager onderwijs aangenomen, bij welke gelegenheid het zeldzame feil zich voordeed, dal een katholiek priester cn een protestantse!) ieeraar hel eens waren in de erkenning, dal de Staat alleen ver plicht en gerechtigd is aan de jeugd eene Ware nationale opvoeding te geven, en dat aan geene kerk, welke ook, een over wegenden invloed hierin moet toegekend worden. Van alle landen waar hel vraag stuk van het onderwijs aan de orde is, is Hongarije het ecnige waar de geeste lijkheid van alle kerkgenootschappen hare bijzondere oogmerken aan het alge meen belang ten offer brengt. De Kamer heeft hel wetsontwerp op de pensioenkas der onderwijzers en on derwijzeressen aanvaard, met 82 stem men tegen 2, die van de heeren Bruno Kervyn en Vanderdonckt. Daarna heeft de Kamer zich bezig gehouden met het vaststellen van het minimum der jaarweddevan de onder wijzers. Het ontwerp der bijzondere commissie bevat de volgende twee artikels Art. 1. Het minimum der jaarwedde van de onderwijzers, bijwinsten inbe grepen, is vastgesteld op IGüü franks. Art. 2. Dit minimum zal, volgens hel getal dienstjaren, voor de onderwij zers, wier gedrag lot geen tuchtmaatregel aanleiding heeft gegeven, worden ge bracht Na vijfjaren, op I 100 fr. tien jaren, 1200 vijftien jaren, 1400 twintig jaren, 1600 M. Malou heeft gevraagd en bekomen dat de twee artikels van elkander zouden gescheiden worden, en men zicli nu enkel zou bezig houden met den eerste, ten einde aan het gouvernement den tijd te laten, met meer aandacht de kwestie van de trapsgewijze vermeerdering der jaarwedde van de onderw ijzers te kunnen onderzoeken. Daarna heeft de discussie geloopen op de kwestie van te weten of in het mini mum van 1,100 fr. ja dan neen zal be grepen worden het casuel en de emolu menten. M. Guillery vroeg dat men de emolu menten zou weglaten cn M. De Thuin wilde het casuel zien verdwijnen. Op voorstel van M. Malou heeft men het casuel aangenomen als mederekende voor hel minimum en de emolumenten er uitgelaten. Het is niet ongepast hier te doen op merken, dat M. Delcour, minister van binneniandsche zaken, die het onderwijs onder zijn bestuur heeft, geen enkel woord gesproken heeft. Wij lezen den volgenden onbeschoften leugen in een klerikaal blad Wat doen de liberalen in Belgie De menschen verblinden En gera- ken ze boven, met juni, ze zullen bisschoppen vangen, kerken stelen, ruzie maken, krolte verkoopen, con- cordaten verbreken, hutsepot maken, geweeren koopen en.... altijd voort menschen verblinden. En zoo wordt de historie geschreven en alzoo worden de menschen bedrogen door dc klerikale gazetten. Kan men wel iets schaamleioozer en leugenachtige)- uitdenken Maar zeg eens, wie zijn de volksbe driegers, de liberalen of de klerikaien Morbieu de klerikaien die van oude date als foppers gekend zijn. Inderdaad, in 1870, hebben de kleri kaien door allerhande valsche beloften de oogen van het land verblind en zulks op de schandelijkste manier. Zij hebben niets volbracht van alles wat zij met de duurste eeden zworen, in alles hebben zij hun woord geschonden en gebroken. En nu zijn zij bevreesd aan het land rekening te moeten geven. Dal zal de klerikaien leeren van ieder een een kieken in den pot te beloven en die belofte niet te volbrengen. De dag der rekening is aanstaande en liegen zal niet meer helpen. De klerikale beloften van over zes jaren zijn waarachtig kurieus luistert maar eens le Belofte. Afschaffing van het mdilairismus... en sin is dien is hel leger vermeerderd van 5000 man, de niilicie- lichling verzwaard van 1000 lolelingen per jaar, den diensttijd verlengd en hel oorlogsbudget van 10 miljoen vermeer derd ei) lot 44 miljoen geklommen. 2e Belofte. De liberale religieha- tende wetten gingen aigeschafl worden... en al die zoo zeer vervloekte liberale wetten bestaan nog Waarom P Omdat zij niet legen dc religie zijn maar wel rechtvaardig. En aan de rechtvaardigheid raakt men niet 3e Belofte. De belastingen gingen verminderenVraagt eens aan de burgers wat daarvan is. Nu, iederpen ziet het tegendeel genoeg op zijne belas- lingbricfjes, 'l is al vermeerderen en meer geld dat de klok slaat. 4e Belofte. De schulden van den Staat zouden allemaal afgelegd worden. O ja ja en de belgische schuld is in deze laatste vijf jaren van 600 miljoen tot 1000 miljoen gerezen. 5e Belofte. De benoemingen en ambten zouden onpartijdig en rechtvaar dig verdeeld worden. En zie, sedert «le klerikaien regeeren moet men tjeef gebo ren zijn of er is niets voor u te bekomen. 6e Belofte. De staatsuitgaven zou den verminderen, de heer Malou zou met 125 miljoen per jaar nog de helft in de spaarkas ter zijde leggen. Maar, o ramp de minister verteert nu 260 miljoen per jaar en hij komt nog te kort. 7e Belofte. De handel zou bloeien, de nijverheid eene goudmijn worden en met den landbouw zou men schatten vergaren. Vraagt het maar eens aan iedereen of het geen waar is. Nog nooit heeft het in ons land slechter uitgezien, men hoort van niets anders dan van on dergang en bankroeten, den handel gaat teniet en de fabrieken moeten stilvallen. 8e Belofte. De klerikaien gingen gebradene verkens aan de boomen doen groeien en de kiekens zouden met het mes op den rug langs de straten loopen. Ei la la Maar genoeg met al die valsche kleri kale beloften. De burgers en landslieden kennen dezelve nu en kunnen er over oordeelen. Legt de daden nevens de beloften en gij zult zien wie de volksbe driegers zijn, en wie de oogen verblin den. Weesl dan niet verwonderd dat de klerikale gazellen wederom beginnen te lamenteeren dat de kerken gesloten, de priesters opgehangen, de bisschoppen gevangen en de nonnen verjaagd zullen worden door de liberalen Is het oude liedje dan nog niet versleten. O neen de onnoozelaars zijn nog te talrijk op de wereld nojpens Koning David, gewezen coad jutor te Wulpen, weggeloopen onderpastor van BAVÏCKHOVE. In 1836, werd Ie Veuriie. srktie Be- weslerpoort, gehucht den dijk, op 20 meters afstand van de Adiukcrkebrug, in een klein huisje, een kind geboren, aan welk peter en meter den naam van David gaven. Leo Deceuninck zoo heette de vader van liet wichtje was schaapherder en gaf ten allen tijde blij ken van het keurig beoefenen van zékere palriarkale deugden, die zoo ruimschoots aan zijnen zoon medegedeeld zijn gewor den. Maar laten wij de dooden rusten en houden wij ons met den kaloenspinder bezig. David Deceuninck, nu Koning David, groeide op, zooals zijnen goddelijker) Zaligmaker, in armoede en gebrek, maar door de natuur mildelijk bedeeld, werd bij, even als Daniël. Ananias, .Mizaël en Azarias, die zich ook met moeskruiden voedden, met moessluiten, kloek vet en struisch. De tijd kwam om naar de school te gaan hij ging lang. en nooit heeft hij hoegenaamd één prijs van uitmuntend heid bekomen. Koning David liep jaren en jaren naar het collegie van Veurne dat voor naam heeft: Bisschoppelijk Collegie der Onbedekte Ontvangenis van 'Ouze Lieve Brouw (sic), hij'werd er gratis onderwezen en kreeg den kost van brave menschen, voor wiens zoon hij zorgde. Zoo sukkelde hij voort, tol dat hij zijne latijnsche klassen geëindigd had. In de vakantie ging hij zijnen vader helpen de schapen wachten en hij kreeg eten bij den boer. Het oogenblik was nu gekomen om een besluit te nemen. Hij moest naar het seminarie, naar de universiteit of achter de schapen!.... Hij kende de schaapjes reeds zoo goed en de honden waren hem reeds zoo gehoorzaam; doch helaashij wilde geen schaapherder maar Unreel: l»iximide»traat. 39. 10 cc n tic m cu den re gel. *25 cetaticmeii den regcl. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 1-00 jaars voor de stad. Fr. 4-50 voor geheel Celgie. Bniteniandsche verzendingen 't port daarboven. 10 ccuticmeu het nummer. Men schrijft in op alle de poslbureelen. DE TOEKOMST '■ÓJ IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN 1JPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. C-40. - 12.05. - 3-57. - 0-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- 11-15. - 2-35. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - (i-45. Langemark-Oostende. 7-18. - I2-0G. - (i-20. —r-jgi Q rji Q fSïr

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1