Gazette van 't arrondissement IJ peren. De Langrandisten en de bank van Belgie. Nr 733. 15e Jaar. Zondag Dn April 1876. Politiek. Stads-, Kruist- en Letternieuws. Versehillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN - ABONNEMENT: Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordl, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten. De Rèpublique francaise betoogt dat de vergadering der dertig oprichters van de katholijke universiteit te Parijs on wettig is geweest en de deelnemers er van gestraft moeten worden. De bisschop pen, die zonder vergunning van het hoofd van den Staat hunne dioeessen niet mogen verlaten, hebben bijeenkomsten gehouden, zonder daartoe gemachtigd te zijn geweest. Zij sloegen geen acht op dat verbod, en hebben alzoo art. 41 der wet van 18 germinal jaar X overtreden. In de fransehe Kamer wordl de dis cussie nog altijd voortgezet over de goed keuring der volmachten. De fransehe Journal ofjïciel kondigt de wet af welke den slaat van beleg opheft in de vier departementen waar hij nog beslond. Een ander dekreet meldt dat er in 1878 eene groole Wereldtentoonstelling te Parijs zal plaats hebben. Frankrijk begint in 't leven te komen sinds de klerikalen niet meer meester zijn. De heer J. Ferry, heeft in naam der kommissie van initiatief,het verslag neêr- gelegd op het voorstel betrekkelijk de benoeming der meiers. De conclusiën van dal verslag zijn voordeelig aan de in aanmerkingneming van het voorstel. De heerRicard, minister van binnen- landsche zaken, heeft daarop het woord genomen en verklaard, dat hij zelf, na de Paschvakanlien een wetsontwerp zal indienen, waarvan de eerste voorwaarde zal wezendat de meiers in den munici- palen raad moeten wordeit genomen. Het gouvernement heeft eenvoudiglijk de wet van 1871 niet willen herinvoeren, omdat het eene definitieve municipale wet wil maken. In afwachting dat het ontwerp van het gouvernement wordt neérgelegd, heeft de Kamer het voorstel van M. Ferry in aanmerking genomen en de dringendheid met eenparigheid gestemd. De vertegenwoordigers van de voor naamste kredietgestichten van Parijs, zijn gisteren bijeen geweest voor het sluiten eener nieuwe egyptische leening van 250 miljoen zij hebben ver klaard dat zij 75 miljoen op de 150 die moeten genomen worden, zullen leveren. Wij hadden gedacht dat de klerikalen als visschen zouden blijven zwijgen heb ben over de Langrandszakenen zij hadden er waarlijk redenen toe. Waren het immers niet allen klerikale kopstuk ken, klerikale volksvertegenwoordigers en senateurs, welke in dien dievenwinkel betrokken waren en miljoenen ingepalmd hebben voortkomende van arme dienst boden en van kleine burgers? Waren het niet pastors en klerikale kiesdravers welke gelast waren, tegen groote com- missiën, de actiën van Langrand, aan lichlgeloovige boeren te verkoopen? Waren het niet klerikale bladeren die belaald waren om 't volk helpen te be driegen, door lof te spreken van de maat schappijen van Langrand, als iedereen wist dat die maatschappijen geruïneerd waren en op het punt waren van te vallen Maarde schaamteloosheid der klerikale drukpers kent geene palen in stede van het floers der vergetelheid te werpen op de eerloosheden der Langrandsbende, komen de klerikale bladeren de nog niet genezene wonde van duizende bedrogene en geruïneerde lichlgeloovige menschen openen, maken zij de apologie der kop stukken der Langrands-maatschappijen, durven zij eene vergelijking maken tus- sehen deze maatschappijen en de Bank van België, Wat ons betreft, wij zijn verheugd dat de klerikale pers de zaken van Lan grand en Ce ophaalt, omdat zij ons daar door de gelegenheid verschaft onze lezers nog eens de eerlijkheidte herinneren der klerikale kopstukken. Langrand, de stichter en bestuurder der klerikale maatschappijen, wien Pius IX zijnen lieven zoon noemde en den titel van graaf schonk, Langrand is met miljoenen naar Amerika gevlucht en en door de assises van Brabant wegens hedriegelijke bankroet veroordeeld. Brasseur, klerikale volksvertegen woordiger van Philippeville, die in de kiezingen van 1872 door het bisdom van Namen werd ondersteund, Brasseur, de kolonel van Langrand, trok, op weinige jaren, eene fabuleuze som uit dezes maatschappijen. De briefwisseling van M. Brasseur doet ons zien hoe zedelijk, hoe eerlijk de zaken van Langrand waren. In eenen brief betrekkelijk de zaak van Toulouse lezen wij het volgende Ik heb M. Caune verslimdik heb hem gerold volgens de princiepen der hooge school welke hierin bestaan, van het meeste mogelijk te nemen en van den kalant gelukkig en te vrede te laten vertrekken. Onze eerlijke vlaamsche taal kan die joodsche uitdrukkingen niet vertalen- ziehier de fransehe text van Brasseur's brief: J'ai madré M. Caune; je l'ai roulé d'après les principes de la haute école qui sonl dq prendre le plus possible et de laisser partir Ie cliënt heu- reux et content. Van eenen der administrateurs van Langrand, hel hoofd der klerikale partij, sprekende, wiens naam wij zullen ver zwijgen, omdat wij de gewoonte niet hebben dooden uit hun graf te roepen, schreef Brasseur, den 28 October 1865 dat Langrand de politieke waarde van zijnen naam duur had betaald; dat Lan grand aan dien administrateur en aan de andere heeft toegelaten, op eene schan delijke wijze le tripoteren, tijdens de stichting der maatschappij Mendel en dei- Internationaleeindelijk dat gezegde ad ministrateur een miljoengewonnen heeft op eene wijze welke een eerlijk man niet zou durven bekennen. Den 27 Juni 1866 zond Brasseur uit Weenen aan Langrand den volgenden telegramme Ik zal u te Weenen van eene schit terende zaak spreken welke u vijf-en- twintig miljoenen winst zal opleveren zonder uwe beurs te moeten openen. En de mannen die zich op zulke wijze met het zweet van door de dweepzucht verdwaalde lieden, verrijkten, de man nen die het spaargeld van vele jaren aan arme duivels aftroggelden, die mannen durft de klerikale pers als eerlijke lieden afschilderen die mannen zou hetgerecht hunne heldendaden ongestoord moeten laten voortzetten hebben! Die mannen schildert de klerikale drukpers af als de slachtoffers der liberale wraakzucht, omdat de liberale bladeren hun bedrog aan den dag brachten, omdat, een liberaal minister, gehoor gevende aan de open bare verontwaardiging, toeliet dal het gerecht den neus stak in den Langrands winkel? De klerikalen denken de dieverijen der Langrandsbende te doen vergelen met tegen de Bank van Belgie welke door T'Kint bestolen is, te schreeuwen. Die Bank, roepen de klerikale blade ren uit, verkeert in eenen neteligen toe stand; de maatschappijen van Langrand werden door eenen liberalen minister vervolgd, ware het niet eene rechtvaar dige wederwraak dat een klerikale mi nister de Bank van Belgie vervolgde, die voor de negentienden samengesteld is uit liberalen? Voor eerst 't zijn de bestuurders dezer Bank niet, zooals het 't geval was met de maatschappijen van Langrand, welke die Bank bestolen hebben de dief is uwe man, o klerikale volksbedriegers, de dief is een der kopstukken uwer partij, een man die in 1870 den val van 't liberaal ministerie vierde op een banket in 't huis van Lolo gegeven; de dief is de man die onlangs eenen hotelhouder van Brussel bedreigde zijn hotel te zullen verlaten, indien hij de bus voor den liberalen schoolpenning welke daar stond, niet deed verdwijnen. Maar indien er stof toe was. de Bank van Belgie te vervolgen, zoudt gij niet vertoeven het te doen; en wij. liberalen, zouden dien maatregel, indien hij ge grond was, toejuichen, omdat wij, in tegenstrijdigheid met uwe handelwijze, de dieven en bedriegers vervolgen om het even lot welke denkwijze zij be- hooren. Indien de klerikale minister van jusli- cie niet beveelt dat hel gerecht zich met de Bank van Belgie bemoeie, dan is het omdat er den bestuurder dier Bank niets wordt ten laste gelegd, omdat zij die aan 't hoofd dier Bank slaan eerlijke lieden zijn die door eenen klerikalen dief be drogen en bestolen werden, maar welker handelwijze voor hel daglicht niets te vreezen heeft. Ah! gij vergelijkt den toestand der bank van Belgie met dengene der maatschappijen van Langrand. Maar de bank van Belgie doet niet, zooals deze laatste maatschappijen, speculatiën om de oogen der domme menigte te verblin den; dé bank van Belgie belooft geene fabuleuse dividenden zooals het de Lan grandswinkel deed. omdat de operatiën welke zij doet, eerlijk zijn en zij 't volk niet wil bedriegen; maar de bank van Belgie roept de godsdienst niet ter hulp om actiën le plaatsen, zooals de Langran- dislen deden; maar de bestuurders dier Bank trekken geene miljoenen zooals Langrand en zijne klerikale soeiussen maar de bank van Belgie kan zich door zijne, eigene macht herstellen, en heeft nog 't vertrouwen der kapitalisten niet verloren, terwijl de maatschappijen van Langrand, toen hel gerecht er zich mede bemoeide, leenemaal verloren waren, omdat zij door de klerikale, kopstukken teenemaal waren uitgezogen. En thans, wat ziet men? de bestuur ders der bank van Belgie stellen hunne persoonlijke fortuin le pande, om de zedelijke verantwoordelijkheid die op hen zoude kunnen wegen, le dekken: klaar bewijs dal hun handel eerlijk was en dat men hun tot nu toe slechts nala tigheid en blind vertrouwen kan ten laste leggen. Met de opperhoofden der maat schappijen van Langrand is het heel anders gelegen. Terwijl duizenden bur gers door hen in het verderf zijn gestort, zwemmen zij in de pracht en de weelde; hunne rijtuigen bemorsen de kleederen hunner slachtoffers en zij schijnen ver geten te hebben hoeveel tranen zij heb ben doen vergieten, en hoeveel ellende en armoede zij hebben teweeg gebracht. Dat er nooit bloedigere kaakslag aan 't land is gegeven geworden, dan dien de katholijken aan hunne kiezers gegeven hebben, wordt genoeg gevoeld. Vóór de laatste kiezingen voor de ka mers schreeuwden zij van de daken dat zij het oorlogsbudjet gingen verminderen en de bloedwet verzachten. En wat heb ben zij gedaan, en wal doen zij dag voor dag Niet alleen hebben zij het oorlogsbud jet met inillioenen verhoogd Bureel: Dixmudcstraat, 39. 10 centiemen den regel. *15 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaars voer de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Iiuitenlandsche verzendingen't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de poslbureelen. DE TOEKOMST. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-IIazebrouck. 6-40. - 12-03. - 5-37. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-49.- 11-15, - 2-33. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1