Gazelle van T arrondissement IJperen. Alweer de slechte Scholen. 3\r 736. 15e Jaar. Zondag 3Dn April 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yersciiiilige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. Bureel: 6i\iunde$(raat, £9. AANKONDIGINGEN 10 centiemen deal regel. REKLAMEN 25 centiemen cSeia regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. 4-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel öelgie. Bnitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebroack. 6-40. - 12-05. - 5-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-49.- li-15. - 2-55. - 5-25- Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten. De Journal officiel van Frankrijk kondigd een dekreet af welke de kiezers op 21 Mei bijeenroept, ten einde de afgeveerdigden te kiezen in de arrondis sementen waarvan de kiezing vernietigd zijn. Een ander dekreet beveelt voor 7 Mei, de vereeniging der municipale raden dei- gemeenten van het grondgebied Belfort, om hunne afgeveerdigden te benoemen tot het kiezen van eenen senateur in de plaats van M. Thiers, die het mandaat van gedeputeerde voor Parijs heeft aan genomen. Hel katholijk-kongres te Parijs is ge sloten. De laatste spreker was de bis schop van Nimes, die de geloovigen vermaande een krachligen wederstand te bieden aan de vervolging die legen de kerk bereid wordt, en bijaldien, tegen alle recht, billijkheid, enz., aan de Kerk het verleenen van universitaire graden ontnomen mocht worden, gelatenheid, maar een mannelijke gelatenheid te toonen. M. Bismark heeft in de Pruisische Kamer het ontslag van M. Delbruck aangekondigd en verklaard dat er geen verschil van denkwijze tusschen hem en M. Delbruck is opgerezen. Daarna heeft hij krachtdadig hel wetsontwerp onder steund, betrekkelijk den aankoop dei- ijzeren wegen door het keizerrijk. Uil Rouaan meldt men een groote brand. De huizen nevens den schouw burg staan in brand. Er zijn verscheide ne dooden en gekwetsten. Uit Kopenhagen schrijft men dat de kiezingen voorden Folkething lol hiertoe gekend, 71 stemmen aan de linker zijde geven. De uitslag zal waarschijnlijk zijn 74 leden der linkerzijde op 102 geko zenen. De opositie in de ontbonden kamer be helsde maar 60 gedeputeerden. De minister Nicotera, hoeft in de ita— liaansche kamer aangekondigd, dat hij eene meeteng te Manloua heeft verbo den. waarop men de afschaffing van het maalrecht wilde bespreken, omdat hij voor wanorders vreesde. Men meldt uit Ragusa dat Paulo- Pekovich, een der opstandelingen van Herzegowina, de Sulorina, met 600 mannen, heeft bezet. Men verwacht zich aan een hevig gevecht. Moukhtar Pacha, schrijft men uit Moslar heeft Pavia bevoorraad. De keizerlijke troepen zijn te Galzko, zonder tegenstand teruggekeerd. De houders van Daira obligatiën (schuldbekentenissen van den onderko ning van Egijple betreffende zijn parti culier vermogen) hebben tegen den khedi e een rechtsvordeiing ingesteld bij de rechtbanken van zijn eigen land. Zij beroepen zich op 10 van het nieuwe, sedert Januari van kracht zijnde, trak taat over de rechtsbedoeling van Egijple, welke paragraf luidtDe regeering, de ambtenaren en de dairas van Z. K. H. den khedive zijn aan de juridiklie van de (gemengde) rechtbanken onder worpen in rechtsgedingen met vreemde lingen. Het Journal d' Ypres, heeft de pre tentie de artikels van het Progres wederlegd te hebben, geschreven over de "Provinciale Leening. Geheel zijne wederlegging bestaat in rond den pot te draaien en eenige zinnen uit te kippen om, op deze wijze, er eene geheel e andere uitleg ging aan te kunnen geven, daardoor ontwijkt hij eene antwoord en heeft alzoo seffens gedaan Als de provincie, heden, tot de laatste centiem der hulpgelden aan de gemeenten oplegt, dan is er een tastbaar voordeel, zegt het Journal d'Ypres. Un quart d'heure avant sa mort il était encore en vie! Voor wie schrijft gij dan, Journal? Indien de Deputatie die zelfde sub sidien in 1873 had opgelegd, zooals het besloten was in de Provinciale raad, het voordeel ware nog tast baarder geweest voor de gemeenten, aangezien zij drijjaar min intrest te keeren hadden en dat zij drij jaar vroeger hunne schuldeischers hadden kunnen betalen. En waarom heeft de Deputatie deze leening niet uitge geven op het oogenbiik dat zij toege laten was? Waarom heeft men niet vroeger de Gemeenten opleg gedaan? De reden daarvan is tastbaar, en men vindt ze voluit geschreven in de beraadslagingen des provincialen Raads. Plet is omdat er geen een der geldmannen van de hoofdstad verbintenissen heeft willen aangaan. De steden van Doornik en Oosten de, de gemeente Schaerbeek zelfs ge ven met alle gemak leeningen uit en de provincie West-Vlaanderen is onmachtig de hare te doen doorgaan Het Progres was in zijn recht toen het de oorzaak van dien fiasco onder zocht en hem toeweet aan de gestel de voorwaarden en aan de wijze op welke men de aflossing wilde ver zekeren. Het is stellig wanneer deze aflos sing moest plaats hebben hij middel van een deel der jaarlij ksche kredie ten bestemd tot de wegopzicht, het tekort alle jaren zou aangegroeid hebben en men welhaast zou verplicht geweest zijn, zijn toevlucht te nemen tot nieuwe leeningen. Het Journal d'Ypres is vrij zijne mannen in de wolken te verheffen over hunnen financieelen vindings geest maar het Progres is ook vrij in deze rekenkundige bewerkingen niet anders te vinden dan het bewijs hunner onbekwaamheid hunner machteloosheid. En het is na drij jaren de bale ge houden te hebben met de gemeenten, nu dat de kiezingen naderen dat men gedacht heeft de leening uit te geven door behulp eener openbare inschrijving. En men zou niet mogen deze handelwijze hestempelen met den naam van kies-goocheltoerMaar gij zelf hebt het gezegd De gemeenten zullen zich dank- harig toonen jegens het bestuur dat dien wijzen maatregel genomen heeft (wanneer het reeds drij jaar de opleg had moeten doen), en in de aanstaande stemming, zullen de kiezers voor onze slimme vossen stemmen, en ze verre boven de goud- y> vogels stellen, welke de vrienden van 't Progres zouden kunnen r> voorenstellen. Kan men klaardere en duidelijkere kiesaanheveling daarstellen dan het hierbovenstaande Eh wel, het Pro gres heeft nooit iets anders staande gehouden. Maar wat niet begrijpelijk is, dat is dat er nog altoos 2,500,000 fr. noodig is om den toestand te verze keren!... Laat zien Sedert driejaar heeft men weinig of geene wegen gemaakt; welnu, de gemeenten heb ben-elk voor hun deel in deze drie jaar 225,000 fr. getrokken van de Provincie en omtrent ook zooveel van den Staat; hetgeen een total maakt van ongeveer 1,2-00,000 fr., zoo dus, het schijnt ons dat de schuld der Provincie zou moeten van zoo veel verminderd zijn en dat eene veel mindere som dan deze tegenwoordige leening zou toereikend zijn geweest om alles uit te vagen. Wanneer wij over de bepalende maatregels zullen spreken, zal het ons zeer gemakkelijk zijn te bewijzen dat al deze maatregels genomen zijn op de wijze om de gemeenten te doen schulden maken, binst dat het geld daarvoor beschikt, in de kas der Provincie in vrede zal rusten. Het Journald'YpresenhetNieuws blad zullen altijd hunnen man vin den hier en in 't Progres, om over alles wat de Provincie aangaat te antwoorden ten zie zij met logen en laster voor den dag kwamen, alsdan zullen zij het stilzwijgen der verach ting vinden. Onze zwarte opperbazen hebben Zon dag 11. aangekondigd dat ze vandaag en Zondag aanstaande eene collecte gaan doen voor de Universiteit van Leuven. Te dier gelegenheid hebben zij tegen de liberale scholen hevig gedonderd. De Vrije Hoogeschool van Brussel vóóral, is het voorwerp hunner aanrandingen geweest. Uit die school, zegden die laste raars, komen de slechtste, de bedor- venste en de goddelooste studenten. De Universiteiten van Gent en Luik zijn ook niet veel beter, voegden zij er bij. Daarna deden zij eenen uitval tegen onzen schoolpenning. Ja maar, sukke laars, onthoudt wel, dat eenieder vrij is zijne jonst te schenken, en dat wij het geld der arme lieden en der kinderen die ter schole gaan niet afpersen. Gij alleen, godsbedriegers, zijt in state zulke dingen te doen. Ge zoudt zeker den goeden ouden tijd willen zien lerugkeeren, waar de edelen en de papen meester waren toen de arme werkman zijn stuk zwart brood aan de deur der kloosters moest afbedelen. Dat was de vrucht van de domheid van het volk. Maar nu, hola, Piero het bladje is half gekeerd en zal geheel en gansch keeren. Het wereldlijk onderwijs ligt zwaar op uwe maag, he Ge spreekt van slechte scholen, maar ge zegt niet welke scholen De slechte scholen zijn zulke gelijk waar men de kinderen laat schimpliedjes zingen en waar men ze de reputatie van treffelijke inenschen laat stelen; waar men de dieven van zilveren mantel-haken ongestraft laat; waar men de werkjes laat afsnijden. Slechte scholen zijn de congregatiën, waar jonge kappelaans, van liefde bran dende, de jonge maagden die voor eenige uren door leugens en arglistigheid aan hunne ouders onttrokken zijn. zeer dik wijls liet doel hunner onkuisehe woor den, gebaren en zelfs werken worden. Het meisje van Bavichove was ook kon- greganiste Slechte scholen zijn uwe biechtstoelen waar gij de jonge meisjes en zelfs de getrouwde vrouwen door uwe oneerlijke vragen van schaamte doet blozen SLECHTE SCHOLEN, rampzaligen, zijn uwe BROEDERSSCHOLEN. Dat zijn stinkende, walgelijke poelen van onkuischheid, oprechte en ware bronnen van zedebederf en oneerbaarheid. En eene slechte hogeschool is die van Leu ven, omdat ge daar mannen vormt die onze duurbare Grondwet onder de voeten treden en hel volk willen geleiden to^ fiwhi j naaaaiij infi i i arta tr-i trrrxtt vrrairSiSTigTiff-niw irr-ir ir-i DE TOEKOMST. HBBHOaHBRBBMMBIBBBnHMMHHi MaMKBaHUMittJIIBaBMnaUliBIUiHMaaBnKStBaaHBHHnBaBBaMDMMMBaHaBMMHi

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1