Gazette van 't arrondissement IJ peren. "provinciale kiezingen Onze Candidates Nr 738. 15e Jaar. Zondag Mn Mei 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze lezers. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT: Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen d-ie hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten. VAN 22 MEI 1876. CANDIDATEN DER LIBERALE EN GRONDWETTELIJKE ASSOCIATIE ARRONDISSEMENT IJPEREN. de Codt Jules, de Stoers Ferdinand. Merghel}nek Ferdinand. Beiloo, notaris, de Laveleye Jules. Het Journal d'Ypres tracht zijne politieke vijanden klein te maken en zich zelve op eene voetzuil te plaatsen maar het zou veel beter doen zich de borste lingen te herinneren dat het gekregen heeft in de Gemeenle-kiezingen van 1872 en I87o. Al zijn gezwets is maar boe renbedrog en dient om zijne verlegenheid te verbergen. De pogingen dat het aanwendt om onze liberale associatie te verkleinen dienen ook tot niets daar onze vereeni- ging nog nooit talrijker geweest is, en in de aanstaande kiezing zal het klaarlijk blijken dal zij meer dan ooit het vertrou wen van het keizerskorps geniet. Dat de vergaderingen der kaloten tal rijker zijn, is gemakkelijk om begrijpen daar de uitnoodigingen niet alleen aan de kiezers gezonde worden maar naar honderden menschen die geen kiezers zijn Het heilig Journal vindt veel gemak kelijker onze candidaten te bemodderen, dan de zijnen, waarvan er niet veel goeds te zeggen valt, aan te bevelen. Het bestempelt onze lijst als hope loos. Eb wel ja zij is hopeloos., voor u want in lang zagen wij ernstigere lijst opdagen en met meer geestdrift door de weldenkende bevolking aangenomen. Deze lijst zal de uwe de ezelachtige lijst geheellijk in de schaduwe stellen. Voor eerst, M. de Codt van iedereen geacht en bemind, vol bestuurlijke be kwaamheden en ondervinding, werd, in de vergadering van Zaterdag laatst, met handgeklap bejegend en noch tegen hem noch een der andere candidaten werd er iemand in vervanging aangeboden. (Dus hel Journal d'Ypres is een leugenaar wetens vrijwillig l) Spertelt maar; hoemeer gij liegt, hoe beter voor ons, de kiezers zullen u oor- deelen M. Ferdinand de Stuers en is ook al niet wel voor het Edel Journal, het moeten andersche mannen zijn, mannen zooals Haïtje, Lowitje en d'Haverulle Breyne M. de Stuers bewoont IJperen, is groot grondeigenaar en man van ver stand. Zijnejeugd overgebracht hebbende als diplomaat, hij wil zijnen lateren leeftijd besteden voor het welzijn zijner medeburgers, waarvan hij al de toegene genheid bezit. Maar nu komt de kat op de koord M. Ferdinand Merghelynck, is ook candi- daat, die geus, die communard, en het ergste van al nog, hij is den kleinzoon van zijn grootvader!Zou men niet hui veren als men zulks hoortEn om 't Journal d'Ypres plezier te doen gaat er niet een ijperling voor hem stemmen Boum M. Merghelynck die zijn exaam als doktor in de rechten schitterend afgelegd heeft en daarna doktor in politieke en bestuurlijke wetenschappen, kent er zeker een weinig meer van als eenige candidaten van de calote-partijtenware het genoeg zou zijn meê te durven loo- pen in de bedevaarten, relraiten gaan doen naar Tronehiennes of zakken te kunnen dragen M. de Laveleye Jules, heeft het groot ongeluk eenen broeder te hebben die Emiel de Laveleye heet! De slechte praats ingebracht legen hun door het Journal d'Ypres, kunnen maar voordee- lig zijn aan de condidaluur van M. Jules de Laveleye. Zijne kennissen van den landbouw en het buitenleven, benevens zijne talrijke vrienden, verzekeren hem onze stemmen, omdat wij in hem niet alleen een vriend,maar nog den verdedi gervinden der belangen onzer omstreken. M. DeBoo, notaris te Oostvleteren, is een gelukkige keus voor de handhaving ons aller belangen. Zijne menigvuldige betrekking deden in hem den onomkoop- baren den schranderen en eerlijken ambtenaar vinden die hem zooveel toe genegenheid verworven heeft, niet alleen bij zijne ambtgenoten, maar nog bij de menigvuldige personen waarmede hij gehandeld heeft. Op hem alléén weet het Journal niets in te brengen dan eene ezelarij. Kiezers, ziet daar onze candidaten, die wij u met volle betrouwen aanbieden als de echte bekwaam om uwe belangen te handhaven en deze der Provincie te red den. De fransche kamers hebben Woensdag hunne werkzaamheden hernomen. De commissie van den budjet heefc het krediet van 100 duizend franken aanvaard voor het zenden van fransche werklieden naar de tentoonstelling van Philadelphia. Het fransche kabinet heeft een belangrij ken raad gehouden. M. Ricart. van Niort in volle gezondheid teruggekeerd, heeft door zijne collegas twee omzendbrieven doen goedkeuren: de eene over het rond leuren en verkoopen van dagbladen op den openbaren weg en de andere over de staat kundige gedragslijn welke de prefekten voortaan zullen te volgen hebben. De eerste is van eergisteren avond reeds verzonden en de tweede zal heden verschijnen. De eerste is in een zeer goeden zin opge vat: al de pogingen van M. Buffet en zijne voorgangers om de vrije uitbreiding van denkwijzen te beletten, worden er in afge keurd. De minister van binnenlandsche za ken zou insgelijks aan zijne collegas zijn besluit hebben medegedeeld, onmiddelijk al de meiers, door zijne voorgangers, buiten de muicipale raden benoemd, te vervangen. Die maatregel was zooveel te noodzakelij ker, daar zekeren dier beambten, officieus- gewijze uitgenoodigd hun ontslag te geven, geëischt hadden door een streng bevel van wege den voorzitter der Republiek van hunnen post ontheven te worden. Dit bevel zal hun nu gezonden worden en zal tevens de bevolking voldoening geven, die verbit terd is door de onverdraagzame handelwijze der magistraten, welke noch hun vertrou wen noch genegenheid hadden. De Moniteur de VEmpire van Berlijn meldt nopens de moord der consuls van Salonique, dat onmiddelijk na kennis ont vangen te hebben van dit schelmstuk, de duitsche en fransche afgezanten met de ver tegenwoordigers der andere mogendheden naar Turkije de noodige stappen hebben ge daan om de kristenen in Salonique "te beschermen en een streng onderzoek te openen. De groot vizier heeft zich bereid verklaard tot het nemen van de gevraagde maatregelen. De tweede Kamer van Holland heeft op aanvraag van M. Bruynkops besloten, de discussie van het voorstel, strekkende om deaccijnsen op het suiker af te schaffen, on bepaald te verdagen. Zij heeft zich insgelijks bezig gehouden met den enkelen gouden standaard (stukken van 10 en van 5 gulden) voor den handel zal men zilveren stukken van een gulden en bronzen cents slaan. Uit Philadelphia wordt getelegrafieerd dat de tentoonstelling den 10 dezer geopend is, door den voorzitter der republiek M. Grant, in tegenwoordigheid van den keizer en de keizerin van Brazilië, der ministers, der rechters, enz,, en van 50,000 aanschou- wers. M. Grant heeft eene redevoering uitge sproken om de afgeveerdigden van de vreemde natiën welkom te heeten. Het spaansch Congres discuteert nog altijd de godsdienstkwestie. M. de Romero Artiz, gewezen minister, ondersteunt eene wijziging, welke in het artikel der Grondwet van 1869 stond. Hij verdedigt breedvoerig de gewetensvrijheid en de omstandigheden van een bekend proces tegen de inkwisitie, om de onrecht- veerdigheden te bewijzen door de geestelijke onverdraagzaamheid begaan. Hij vraagt aan de ultramontanen of, indien zij er de macht toe hadden, zij de negen-en-dertig protestantsche tempels zou den sluiten welke in Spanje bestaan en of zij al de protestanten uit het land zouden ver drijven. M. Ferdinand Alvarez antwoordt op eene bevestigende wijze, welk antwoord eene groote opschudding doet ontstaan. M. Romero Ortiz verklaart dat de consti- tutionneele minderheid tegen het art. 11 zal stemmen als het niet in een meer vrijen zin gewijzigd wordt. Dat er in de klerikale drukpers niets te vinden is dat op politieke discussiën trekt, en dat haar eenige wapen, bij gebrek aan logiek en politieke waarheid, in persoonlijkheden bestaat en in hel aan den haat en de woede der kwezelaars, personen bloot te stellen, welke voor de zwarte bende niet willen bukken, springt klaar in de oogen van al wie zich de moeite geeft somtijds een klerikaal blad in handen te nemen. Maar niet een blad misschien, in gansch Vlaanderen, wroetelt zoo diep in het modder dan het blad welk in de Boter- straat, bij den pishoek, gedrukt wordt. 'T is niet genoeg dat het in het intime leven sluipt van personen v elke als politieke mannen bekend staan en hen met lasteringen belaadt. Het tracht dan nog mannen door zijne lafheden te be zoedelen, welke, ofschoon overtuigde liberalen, zich buiten alle strijdende politiek houden tot vrouwen toe worden door de gal van hel vuilblad bezwadderd. En dit geschiedt niet alleenlijk gedu rende de kiezingen in de hevigheid van den strijd vergeven wij nog al veel aan de voorstaanders eener politiek die, (de geschiedenis is daar om het te bewijzen) gesteund is op de logen, den dwang en 't zwaard. Maar alle weken randt liet Nieuwsbladten einde door het schan daal de nieuwsgierigheid der kwezelaars te bevredigen en zich interessant te ma ken, om hun bezondere leven, per sonen aan welke aller achting genieten en zich niets te verwijten hebben. Men mag geenen slap in de straat zetten of het laslerblad maakt van die gelegenheid gebruik om zijne lezers vuiligheid op te dienen. Wat ons betreft, wij verfoeien de laffe aantijgingen van Het Nieuwsbladen, spreken wij er over, dan is het enk'elijk om zijne handelwijze ter overweging te brengen van al wie deftig is. Wij zouden niet moeten zoeken om bij de kopstukken der klerikale partij daadzaken te vinden waarover zij moeten blozen, en, hielden wij ons daarmede bezig, dan zouden de klerikalcn zich niet te beklagen hebben, wij zouden slechts wederwraak nemen. Maar de zending van eenen dagblad schrijver die zich eerbiedigt, is grondbe ginselen te disculeeren in politiek ver dwijnen de personen wij beknibbelen Bnreel: Oixmudestraat, 29. 10 centiemen den regel. 35 centiemen den regel. Brieven ea pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaar» voor de stad, Sr. 4-50 voor gcSieel België. Buiteniandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen liet nunnner. Men schrijft in op alle de poslbureelen. DE TOEKOMST. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. G-40. - 12-05. - 3-37. - 0-50 Poperinghe. 9-07. - 3-43. - 9-50. Kortrijk. 5-34. - 9-49.- M-lo. - 2-33. - 5-25.- Roeseiare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. VAN HET ■k

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1