Gazette van 't arrondissement IJperen. Uitslag der Provinciale Kiezingen van 22 Mei 1876. Provinciale Eiezingeii. ]\r 740. 15e Jaar. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschilïige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bureel: Dlxniudcstra.it, 39. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. REKLAMEN 25 centiemen den regel. Brieren en pakken moeten vrachterij toegezonden worden. ABONNEMENT: tv. t-OO 's jaars voor de st:id. fr. 1-50 voor geheel SJelgie. Builenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 centiemen het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. le bureel. 2e bureel. 3e bureel. 4e bureel. 5e bureel. Ingeschrevene kiezers Stemmers Geldende briefes Meerderheid 469 440 436 476 451 446 423 394 392 443 409 407 479 420 418 2290 2114 2099 1050 MM. SURMONT-de GHEUS, klericaal. LWEINS-STORMid. BREYNE-DEVOS, id. BIEBUYCK, Louis, id. STRUYE-BROERS, id. 167 170 168 176 170 171 172 170 172 167 219 208 214 216 212 237 235 236 236 234 267 261 263 265 263 1061 1046 1051 1065 1046 de CODT, Jules, liberaal. de STUERS, Ferdinand, id. MERGHELYNCK, Ferdinand, id. DE BÓO, Notaire, id. de LAVELEYE. Jules, id. MALOU, 264 268 269 263 256 279 276 272 273 266 177 178 180 174 176 6 168 173 171 175 166 152 155 156 151 150 1040 1050 1048 1036 1014 BALLOTTAGE. Stemmers. Geldende briefjes 339 334 339 329 208 203 185 183 159 159 1230 1208 MERGHELYNCK, Ferdinand. STRUYE-BROERS. 271 64 278 51 184 19 177 6 142 17 1051 157 Bij gevolg MM. BIEBUYCK, SURMONT en BREYNE, klericalen, de STUERS en MERGHELYNCK, liberalen, zijn leden van den Provincialen Raad benoemd. le Bureel. Stadhuis Blauwe Zaal). IJperen. Letter A tot en met letter H mede begrepen. 2e Bureel. Stadhuis. (BenedenZaal)IJperen. Letter I tot het einde der lijst. 3e Bureel. - Paleis van Justicie. Becelaere, Dickebusch, Gheluvelt, Vla- mertinghe, Voormezeele, Zillebeke. 4e Bureel. - Lokaal der Iialle, (ingang langs de Neêrmarkt). Boesinghe, Noordschote, Oostvleteren, Reninghe, Woesten, Zuydschote. 5e Bureel. - SpectakelxaalBixschote, Brielen, Elverdinghe, Langemarck, S' Jan. WEST-VLAANDEREN. Brugge. -Ingeschrevene kiezers, 4,876. Stemmers, 3,358. Witte briefjes, 185. Vol strekte meerderheid, 1,587. Gekozenen: Liberalen: Otto de Nieulant, 2,954; Peers, 2,954klerikalenGilliodts, 2,415Boutens, 2,412; Breydel, 2,409; Van Caloen, 2,401 Ryelandt, 2,400; T'Serclaes, 2,397; Vanden Abeele, 2,397; Decock, 2,391. IJperen. Drii uittredenden klerikalen zijn gekozen, alsook MM. de Stuers en Mer- ghelynck. Ruysselede. M. Ch. de Madrid, uittre dende lid, is erkozen met 316 stemmen op 327 stemmers. Meenen. De uittredende leden zijn er- kozen geweest, Meulebeke. De uittredende leden zijn erkozen geweest. Iseghem. MM. Gillès de Pelichy enVan Ooteghem zijn gekozen. Ilarlebeke. De twee uittredende leden zijn gekozen. Rousbrugge. De uittredende leden zijn gekozen. Rousselare. De uittredende leden zijn gekozen. Poperinghe Het uittredend lid is ge kozen. Avelghem. De twee uittredende ka- tholijken zijn gekozen. Passchendaele. Zegepraal der libera len. Stemmers 616. M. Bayart, uit tredend lid, is gekozen door 396 stemmen. Twee kandidaten stellen zich voor tot vervanging van M.VanEecke, ontslaggever. M. Verlek, liberaal, bekomt 320 stemmen, M. Spillebout, 304. M. Vsrlez is gekozen met 16 stemmen meerderheid. Nieuport. (arr. Veurne.) Volledige bijval der liberale lijst. ANTWERPEN. Ziehier den uitslag der kiezing van 22 Mei Antwerpen1 uur. Het 19' bureel beeft aan de liberalen eene meerderheid van 151 stemmen gegeven. Het 1' bureel, een der slechtste van 1874, geeft 27 stemmen meerderheid aan de libe ralen; het 18' bureel 175 stemmen; het 22' bureel 60 stemmen; het 8', 9' en 10c buree- len, aanzienlijke meerderheid. 2 uren 45 m. In de 26 bureelen zijn er op 11,865 ingeschreven kiezers, 10,076 stemmers. Zes gekende bureelen geven 200 stemmen meerderheid aan de liberalen. Het vroeger meest klerikale bureel geeft hun insgelijks de meerderheid zoodat de goede uitslag zeker is. 4 uren 12 m. De buitenbureelen geven 300 stemmen meerderheid aan de klerika len. Definitief resultaatliberale meerderheid 535 stemmen. De liberalen vergaderen in de liberale as sociatie. De kandidaten der vereenigde liberalen zijn toegejuicht geworden. M. de burgemeester De Wael wordt met geestdrift en vreugd ontvangen en hij be dankt het kiezerskorps over zijne vader landsliefde en genegenheid. De grootste geestdrift heerscht in de stad, BRABANT. St-Joos-ten-Noode. De kandidaten van den liberalen Bond van het kanton zijn zonder strijd gekozen. Elzene. De liberale lijst behelzende de namen der uittredende raadsheeren, gaat zonder strijd door. St-J ans-Molenbeek.Stemmers, 1,602. Meerderheid, 801. Gekozenen MM. Bol- linckx, 1,466 stemmen Bossuet, 827 Del- coigne, 830; Martha, 836; en de doctor Ver hoeven, van de lijst Decock, 811 stemmen. Leuven.De klerikalen zijn gekozen. Uitnemend veel buitenkiezers zijn ter stemming gekomen. De klerikalen hebben eene meerderheid van ongeveer 150 stemmen N ij vel. De liberalen hebben eene vol ledige bijval. De lijst gaat door met eene meerderheid van 170 stemmen. Ziehier de cijfers: Cekozen liberalen, MM. Mercier (niet be streden], 1,314 stemmen; Solzay, 981; Para dis, 976; en Castelain, 973. Niet gekozen klerikalen, MM. Delhoye, 799;Vanham, 783 en Vandenstock, 779. Jodoigne (arr. Nijvel). Er was strijd lijst tegen lijst, en de klerikalen dachten zich van den bijval verzekerd. De uittre dende liberalen zijn met eene meerderheid van 200 stemmen herkozen geworden. HENEGOUWEN. Doornijk. De liberalen zijn gekozen. Peruwelz (arr. Doornijk). De liberalen zijn gekozen. Leuze (id.). Twee liberalen zijn geko zen. Le Boeulx (arr. Soignies). Eén kleri kaal is gekozen. Balotteering tusschen drie liberalen en één klerikaal. Enghien (idem.)De liberale kandidaten MM. Paternostre en Lemercier, zijn geko- ^zen met eene groote meerderheidM. Chop- pinet, klerikaal, agent van den hertog van Arenberg. is van de lijst geschrabt. Chatelineau (idem). De liberalen zijn gekozen met eene groote meerderheid. Chatelet (idem). De liberalen overwin nen met 70 stemmen meerderheid. LUIK. Luik. De gansche liberale lijst draagt zonder strijd door. Avennes (arr. Waremme). Stemmers 650. M. De Looz, zoon, klerikaal, is geko zen met 349 stemmen. Er is balloteering tusschen M. Hallet, liberaal, en M. Car- tuyvels, uittredend klerikaal. Verviers. M. Peltzer, liberaal, is ge kozen zonder tegenkanting, met 786 stem men op 795 geldige brieves. Aübel. Gekozeneen liberaal uittre dend lid en een klerikale kandidaat. Dison. De twee liberalen zijn gekozen. Limburg. M. L. d'Andrimont, liberaal, is gekozen met 305 stemmen, tegen 282 aan M. Thisquen, klerikaal uittredend lid, gegeven. Louveigné-le-Trooz. Een liberaal en twee klerikalen gekozen. LUXEMBURG. Arlon. De liberalen zijn gekozen. Messancy. M. Tesch, liberaal, en M. de Mathelin, klerikaal, zijn gekozen. Erezée. Twee klerikalen gekozen. Vielsalm. M. Jacques, liberaal, ge kozen. Houffalize. Gekozen: MM. Schmitz, liberaal, en Urbin, klerikaal. St-Hubert. Twee klerikalen gekozen. Paliseul. Twee klerikalen gekozen. Bouillon. Twee klerikalen gekozen. Florenville. De liberalen zijn gekozen. Nassogne. M. Pety, klerikaal gekozen. Kortom, de provinciale Raad is voortaan samengesteld uit 23 klerikalen en 18 libera len. NAMEN. Namen. De klerikaie lijst is bij de eerste stemming gekozen. De stad heeft 300 stemmen meerderheid aan de liberalen gegeven. Het zijn de fana tieke boeren die de klerikalen hebben doen zegepralen. Andenne (arr. Namen). Gekozen, een liberaal en drie klerikalen. Dinant. 40 stemmen meerderheid voor de klerikale lijst. PhilippevilleMM. de Villermont en Sohet, uittredende klerikale raadsleden, zijn herkozen. Walcourt (arr. Philippeville). M. Stas- sart, liberale kandidaat, is gekozen tegen over M. den advokaat Hubert, uittredende klerikaal. Wij mogen ons verheugen over den uitslag der provinliale kiezingen in het land. Het ministerie mag zich gereed maken om te vertrekken zooals men gewoonlijk onder liet \olk zegt. klept er rene berechting voor onze zwartjes en zullen wij (jen 15 juni hun uitvaart mogen vieren. Antwerpen heeft eene schoone over winning behaald. Na meester te zijn geworden van de gemeente, neemt de handelsstad hare plaats in den Provinlia- len Raad in. Achttien liberale leden tre den in eens in den Pro intialcn Raad, en onder de mannen die afgekookt zijn, bevinden zich de heeren Blondel, voor zitter van den Provintialcn Raad, Gheel- hand en Jan Van de Wielen, leden van de bestendige deputatie, de twee mannen, die in het enkwest van Mechelen gelast waren den gouverneur van Antwerpen te bewaken. Als men rekent wat winst de liberalen van Antwerpen sinds de laatste provin liale kiezingen hebben gedaan, dan mag men zeggen dal niet alleen de stad. maar het kanton en geheel het arrondissement lol de liberale partij is terug gekeerd. Inderdaad, in de laatste provintiale kiezingen hadden de klerikalen te Ant werpen met 400 stemmen meerderheid gewonnen en nu worden zij door de liberalen geklopt met eene meerderheid van 540 stemmen Wal verschil Men ziet dat het be stuur der klerikalen door iedereen ver foeid wordt. En wal beduidend is, dal het kiezers korps voor de provintie, in het kanton Antwerpen, min voordeelig is aan de DE TOEKOMST. TOTAL. j V r> Ji r> 7)

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1