Gazette van 't arrondissement IJperen. Kiezers ALPHONSE VANDENPEEREBOOM. I\r 742. 15e Jaar. Zondag lln Juni 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Ben 13n Juni aanstaande zult gij het mandaat van uwe vertegenwoordigers vernieuwen. 13e Liberale Associatie heeft, in vergadering van 3» Juni, eenpariglijk de eandidatuur toegejuiehd van Mijn- lieer Yandenpeereboom, Staatsminister en uittredend Volksvertegenwoordiger, welke gij den 13« zult gelieven te ondersteunen. M. Vandenpeereboom heeft 36 jaar van zijn leven besteed aan het verdedigen van uwe belangen, nu zou hij gaarne in het bijzonder leven de verdiende rust genieten op welke hij wel mag aanspraak maken, maar, op het dringend verzoek van zijne vrienden, heeft hij zijn eigen gemak willen daarlaten en stemt hij toe liever zijn per soonlijk voordeel dan dat van zijne partij te vergeten, liever heeft hij nog eenige jaren van zijn leven te besteden aan het welzijn en den voorspoed van onze stad en ons arrondissement. Wij hopen dus, Mijnheeren, dat gij hem uwe dankbaarheid zult betuigen met zijnen naam op uw bulletin te brengen. Wij moeten u hier de zoo talrijke beweegredenen niet herinneren welke ten voordeeïe van onzen candidaat spreken; hij is immers al uwe genegenheid en gansch uw vertrouwen weerdig; nietééne verbetering, niet één groot werk van publiek nut, niet één gestieht is er te vinden, of zijn naam is eraan gehecht. En zegt, aan hoe menige huisgezinnen onder u heeft hij geene diensten bewezen? Kiezers! overlegt eens ge heel uwen levensloop, zult gij daarin niet één enkel geval vinden in het welk gij, of uwe familie, zijne hedien- stlgheid hebt ingeroepen en er bewijzen van ontvangen hebt Is er wel iemand die zijne aanminnelijkheid en zijnedienstveerdigheid niet ondervonden heeft is er iemand, zoowel groot als klein, die tevergeefs zijne tusschenkomst inriep Wie van u kent het talent en de standvastigheid niet met welke hij al de maatregelen verdedigde die, gelijk waarin, onder ons, het welzijn en den voorspoed konden uitbreiden Kiezers! Die menigvuldige weldaden zult gij niet vergeten, uwe eigene belangen zult gij niet loochenen niet in de plaats van een en zoo bekwamen, moedigen en overtuigden mandataris, eenen man te stellen die gcenen an deren titel tot uwe stem kan doen gelden dan zijne blinde, siaafsche onderdanigheid aan de hevelen der geeste lijkheid. Kiezers! Gij zult uwe belangen verdedigen en stemmen voor M. Liberale dz Grondwettelijke Associatie BureelUixmudestraat, 39. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMEN 25 centiemen den regel. mami ABONNEMENT: fr. {-00 's jaars voor de stad, fr. fl-50 voor geheel Belgie. Buitenlandsehe verzendingen,'t port daarboven. 10 centiemen het uHinnier. Men schrijft in op al de poslbureelen. ARRONDISSEMENT IJPEREN. Zitting van den Zaterdag, 3 Juni 1876. Sedert onze Associatie bestaat, heb ben wij er nimmer eene zoo talrijke en levendige zitting gezien; dan zelfs als het liberalism het hoogste top punt van voorspoed en bloei bereik te, was niet een zoo aanzienlijk, groot getal vrienden vergaderd, wel- ke van alle hoeken des arrondisse- ments opgekomen waren om de edel ste en belangrijkste aller zaken te verdedigen. Iedereen was hiervan overtuigd, iedereen vei'stond dat het liberalism moet gered worden, het liberalism dat zoo nauw met den voorspoed van het vaderland ver bonden is, in onze dagen van onze kerheid en twijfeling, nu de liberale opinio zoo harcinekkiglijk bevochten wordt, wilde iedereendie eenig be lang in de onafhankelijkheid van de burgerlijke macht stelt,iedereen, zeg gen wij, wilde zich komen scharen rond het liberaalonafhankelijk vaandel, dat, even als de natuur van zijne grondstelsels niet vergaan zal. Eenige oogenblikken voor het ope nen der zitting de plechtigheid derzelve zal ons immer in 't geheu gen blijven hoorde men de leven digste gesprekkeniedereen hoopte, niemand scheen over den zegepraal van de liberale opinie te twijfelen. Eindelijk verklaart de heer Voor zitter de zitting geopend; na goed keuring van het verslag, bedankte hij, in de hartelijkste en warmste uitdrukkingen, de leden der Maat schappij, die zoowel het hoog belang van deze vergadering verstaan, en in groot getal, den oproep beant woord hebben, en alzoo bewijzen van hunne verkleefdheid zijn komen ge ven. Het spijt M. Carton, door den staat van zijne gezondheid, belet te wezen den tegenwoordigen toestand, met al de uitbreidingen, die een zoo uitgebreid en belangrijk onderwerp vereischt, niet te kunnen beschou wen, doch hij zal trachten over den staat van onze politieke zaken, zoo veel mogelijk een beknopt en klaar overzicht te geven. Niemand heeft vergeten, zegt M. de Voorzitter, dat in 1870, onze te genstrevers de al te lichtgeloovige bevolkingen wisten te bedriegen en ze naar de stembus te leiden, roepen de «Vermindering der belastingen verlichting der krijgslasten. 'Koop handel en nijverheid zouden vooruit gaan en bloeien zoo als men het nog nimmer zou geweten hebben, kortom, Belgie ging een hemeltje worden. Welnu, wij hebben ondervonden hoe die mannen hunne bedrieglijke en streelendebeloften gehouden hebben; zij wisten beter dan iemaud dat zij niet bekwaam waren om eer aan hun woord te doenmen mag dus zeggen dat zij wetens en willens hun ne beloften geloochend en schandelijk onze bevolkingen bedrogen hebben. Inderdaad, Mijnheeren, nauwelijks waren onze tegenstrevers aan 't be stuur of de koophandel begint te kwijnen, de nijverheid is als met lamheid geslagen en onze finantieele toestand loopt het grootste gevaar in eenige wenen verteeren zij de 80 millioen, welke het liberaal ministe- terie, uit voorzichtigheid, voor de da gen van groot gebrek bespaard had en in nnn dan zes jaar tijds, doet men drie leeningen, eene van 50, eene andere van 240, en de derde van 36 millioen daarin begrijpen wij de verscheidene millioenen niet in bons du trésor zoodanig dat onze schuld die in 1870 tot 620 millioen beliep, al ras tot omtrent duizend vijftig millioen geklommen is en, bemerkt het wel, zegt M. de Voorzitter, van de 400 millioen, welke men nu in iwt a——— Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. i'.-iiw:! iR m [EMllBl DE TOEKOMST B83S»fWIWB8«*öttlS VAN HET

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1