GOEDEREN. BIJ H. COPPIN-DEGRAVE, 'WëaMqs7 Te koopen RIJTUIG DEPOT Guano en Nitrate de Soude Ëenig Huis Se IJperen: TEHRIBB-DIEHICK, VILLE D'YPRES. van den Notaris ELLEBOLDT, PEERDEN' El\ EZELS Woensdag 14 Juny 1876 a wm sl, te öost\ietereii, OP ZONDAG 2o JUNI 1876. Wijnand, Fockink, en Charleslown Likeur, Fabriek van Feilen stelsel GEORGES Vlij F. C0URT01S EN VAN HOY, HCOPPO-BEGRAiVE, 6, Rijselstpaal, 6, Ypep. Rijselstkaat, 36. 23,575 22,694 24,229 946 5,766 BURGERSTAND Huwelijken. L'Administration locale prévient les habitants que le róle pour le re- couvrement de la Taxe provinciale sur les Chevaux, Bêtes a Cornes, Moutons, Muiets, Bardeaux et Anes pour l'exercice 1876, est provisoire- ment arrête et déposé au Secretariat a l'inspection des contribuables. Ceux qui se croiraient lésés sont admis a faire valoir leurs réclama- mations devant le Collége des Bourg- mestre et Echevins en déans les 8 jours. KANTOOR TE LANGEMARCK. om 3 uren namiddag, ter herberg Sl THOMAS, bewoond by Petrus Devolder, te Langemarck, 1° 2 hectaren 44 aren 80 centi aren ZAEILAND, genaemd den cabi- liau, hekend by cadaster sectie A, nrs 556, 557 en 558, gelegen naby de dorpplaets, langst den steenweg van Langemarck naer Poelcapellege bruikt by Petrus Masschelein en an dere, tot ln October 1877, by affiche verdeeld in 3 koopen. 2° 1 hectare 39 aren 70 centi aren ZAEILAND, bekend by cadaster sectie H, nr 148, gebruikt by dito Masschelein en andere, tot ln Octo ber 1877. 3° 1 hectare 42 aren 80 centi aren ZAEILAND, gelegen langs de Groenestraet, naby den Hagenbosch, bekend by kadaster sectie H, n° 160a gebruikt by de weduwe Alexander Couches, en andere, by affiche ver deeld in 2 koopen. 4° l hectare 06 aren 90 centi aren ZAEILAND, bekend by cadaster sectie II, n° 161, gelegen als vooren; gebruikt by dito Coucnez, en andere, tot ln October 1876. 5° 40 aren 70 centiaren ZAEI LAND, gelegen als vooren, bekend by kadaster sectie LI, n° 159, ge bruikt by Charles Becuwe, en andere, tot ln October 1876. Eene partie MAEIGRAS, groot by cadaster sectie A, nr 317, 70 aren 60 centiaren, gebruikt by Karolus Lemahieu, tot ln October 1878. En 6° Eene partie MAEIGRAS, groot by kadaster sectie A, nr 627, 75 aren 70 aren, gebruikt by de we duwe Karei Gouwy, te Woesten, tot 1" October 1878. 1/2 0/0 voor Instel-penning te winnen. oO Prijzen onvergeld te winnen. Inschrijving van 12 tot 1 ure. 6, RIJ SELS TRA AT zm wm. "Pm Specialiteit van Iiasselschen (Jene ver, Schiedam, Cognac en fijne Champagne, fijne Olie, Wijn en Azijn. Matige prijzen, verkoop in 't groot en in 't klein. Door eenen enkelen huurprijs re gelmatig te betalen, men wordt eige naar van eene zeer goede PIANO van Parijs. Zich te vervoegen bij M. H. EMMERY, Hoek der Boterstraat, te Yperen. De verzendingen zijn franco gedaan. (onder het control der landbouwslati van Gemblóux en Gent). HOOFDSTOFFEN VOOR DE VERVEERDIGING qewaarborqde titels en samenstelling Elkeen dP duizend kilogr. veile o diezelfde hoeveelheid hoofdstoffen koopt, mag er de ontleding kosteloos van laten doen door de zorgen der landbouwslati^ van Gembloux en Gent. Angeni voor Upcren. M' VERGHACHT-COURTOïS. Agent \oor Poperinghe, Mr SABBE-DQHCKER, Yperslraat. m SS Zich te adresseeren in de YV ENINCK- STRAAT, N° 1, te IJveren. Voor alle voorwaarden men be- voege zich bij KOLEN EN COKES IN IIET GROOT. m-Z V'J Lü V O Nf? - POPERINGHE. In de volgende nummer zullen wij het verslag geven der inhulding van den pastor van Proven met de pijnelijke gevolgen, P-OS van vechten tusschen de Tuiiers welke deze feest bijgewoond hebben. militaire overheid om den bestierder en eenige andere gagisten, die aldaar medespeelden, te doen wegblijven, en ziende dat alles niet hielp heeft men een jesnitieke streek gespeeld weerdig oin alhier aangestipt te worden. Een laatste artikel tegen deze fanfare geschre ven, omdat zij den zegepraal van MM. de Stuers en Merghelynck in de laatste kiezing gevierd heeft door eene wandeling in onze straten te doen, was alles wat geweldig en woedend was dit artikel opzettelijk tegen het leger gericht, werd door de schrijvers zelve naar den Minister van oorlog gezonden, die reeds van de zake verwittigd was door een kopstuk van lJperen. Alles dit had voor gevolg hetgeen de eerlooze clrricale goochelaars voorzien hadden de ga- gisten werden van hooger bevel verboden nog deel te nemen in de uitstapjes door der Witte Klakken nog te doen. Het clericale kamp was in feest: de Witte Klakken waren enoasToen Maandag laatst deze fanfare hare gewone wandeling deed, dit maal naar den vijver van Dickebusch. üe muzie- k«*irn van 't leger waren niet mede en de Witte Klakken bestonden tot straffe van dezen die ze hebben willen vernietigen. Héden Zondag 1-1 Juni zal de Witte Klak hare wandeling doen naar de Potijzevertrek ten 5 ure. Wereldlijke Schoolpenning van IJtperen. Trekking van den 5 Ju Winnende nummers. 2,588 2,4G8 6,676 1,780 12,422 6,100 20,522 1,077 12,560 5,029 5,485 15,545 17,848 2,911 25,797 1,260 2,500 11,935 TOMBOLA. 10,063 5,684 8,055 10,171 14,190 14,615 557 12,789 4,057 22,507 6,496 12,294 ■15,955 945 6,774 14,621 9,512 10,779 18,557 15,436 2,076 12,275 9,980 7,051 1,442 5,943 5,400 11,966 24,565 18,517 845 12,157 18,085 7,676 17,658 2,918 5,500 22,427 19,912 20,645 15,220 11,544 18,255 5,269 24,824 8,032 21,807 1,298 537 19,143 4,620 16,162 10,571 ft Sterfgeval. - De heer Emiel Traens, piston-solo bij het 1" regiment, is Dinsdag laatst schielijk overleden, hij laat eene weduwe met drij kinderen achter. Deze heer, van een buitengewoon talent, had in stad de grootste toegenegenheid gewonnen men heeft 't gezienDonderdag in zijne begraafnis. De sociëteit de Witte Klakken waarvan die heer onder-bestierder was, heeft volledig zijnen lijk stoet bijgewoond. De muziek der Pompiers, het militaire-muziek, alsook eene groote menigte burgers en militairen van allen stand en graad waren er tegenwoordig. Begraving in 't Gasthnis. - Dins dag laatst moest begraven worden zekeren Lebon, een arme eerlijke werkman, aldaar overleden. Na de mis van 7 l/2 ure, vertrok de priester en liet het lijk staan. Geen anderen zielenherder verscheen. Men wachtte en bleef wachten. De vrienden en kennissen van den overledenen ver loren ten langen leste hun geduld. De eeneu verontweerdigd vertrokken al morren, de ande ren bleven en ga en overluid hun misnoegen te kennen. Men sprak over de zeldzame handelwijze onzer hedendaagsche priesters, kortom elk vogel zong zijn zang en spaarde die mannen niet. Eindelijk begon het geraas en het uit en ingeloop in de kerk de gasthuisnonnen te stooren. Deze deden langs alle kanten een priester opzoeken 22,958 9,827 6,872 19,406 5,704 24,097 13,469 15,422 6,225 25,913 24,-115 22,725 12,591 -14,862 24,450 11,462 21,815 2,638 15,770 12,420 2,885 2,400 6,376 15,707 8,675 5,507 14,567 4,826 21,551 18,216 9,866 16,641 19,660 10,993 11,597 20,879 24,812 8,425 6,809 518 19,047 17,748 15,124 1,679 2,989 16,753 5,-175 7,511 2,387 17,223 5,955 22,289 10,061 12,077 14,766 10,882 4,148 4,374 14,600 19,147 17,268 17.271 7,722 17,171 17,864 5,256 1,141 4,082 16,979 5,575 23,859 12,069 6,622 6,565 9,157 1,057 10,891 20,508 17,845 19,366 21,940 9,555 9,028 9,159 18,856 15,228 -13,474 16,824 12,808 20,511 4,287 4,657 21,167 24,726 17,024 5,715 12,414 591 6,050 17,545 15,027 18,624 18,504 6,811 19,139 21,592 2,456 12,346 21,864 160 21,205 1,591 14,039 11,744 6,850 24,144 24,577 20,532 10,076 4,258 15,816 23,794 15,210 18,070 1,960 8,852 11,400 18,640 18,785 8,502 19,665 -16,062 24,965 5,567 5,578 5,760 5,175 5,160 21,808 20,042 16,859 5,866 9,201 13,419 4,128 17,229 1,653 14,031 7,511 9,167 5,719 3,771 1,940 15,095 1,889 20,888 ni 1876. 10,525 7,609 5,518 13,511 17,254 5,044 22,85-1 15,206 21,150 108 ■14,288 15,052 •12,876 5,757 11.056 5,849 5,668 4,588 5,894 18,402 10,592 16.057 9,586 8,113 16,565 -10,945 22,762 23,558 8,557 ■1,745 10,264 5,548 14,590 9,239 10,026 14,465 16,720 18,821 2,118 3,086 15,996 24,258 15,548 12,020 10,582 8,963 9,707 10,416 10,071 19,697 9,547 7,818 18,479 9,868 14,264 17,546 14,702 maar nergens was er een te vinden. Waarsehij- nelijk dat allen op trot of in werke waren voor de kiezing. Slechts een uur later kwam een ziel- herder te voorschijn en men kon hel fijk weg dragen Wij roepen op dit feit de aandacht, van wie hel behoort, zoo veel te meer, dat er een priester aangesteld is als aalmoesenier van het Gastlwiis met last van de behoefligen, die er overlijden, te vergezellen naar hunne laatste rustplaats. Deze dienaar des heeren vergenoegt zich, volgens het schijnt, de jaarwedde, aan deze bediening ge hecht, op te strijken en stelt in zijne plaats den een of anderen jongen kapelaan, zonder zich te bekreunen of dezen zich van de opgelegde laak kwijt of niet. Al de andere overige artikels kunnen heden geene plaats vinden. Van den 2" tot den 9" Juni 1876. GEBOORTEN MannelBk geslacht 7) v, te zamen 15. Vrouwelijk id. 8) Coussaert. Vincenlius, smid, en Labaere, So phia, kantwerkster. Moinié, Eugenius, store maker, en Aernont, Eugenia, dienstmeid. Lacante, Ludovieus, ijzerdraaier, en Coffyn, Va leria, kantwerkster. Coffyn, Joannes, ijzer- draier, en Alleman, Clementia, kantwerkster. Defieu, Karolus, kleermaker, en Hof, llosalia, kantwerkster. Deprèter, Alphonsus, kleer maker, en Laebvt, Evelina, kleermaakster. Sterfgevallen. Lebon, Benedictus, 73 jaren, zonder beroep, echtgenoot van Carolina Vanacker, Meenenstraat. Traens, Emilius, 27 jaren, muziekunt bij het -1° linieregementechtgenoot van Eugenia Schnaphauf, Boterstraat. Dehaene, Petrus, 82 jaren, zonder beroep, weduwaar van Maria Roose, Beurzestraat. Dufour, Octavia, 49 ja ren, kantwerkster, ongehuwd, Meenenstraat. Jadoul, Jacques, 23 jaren, soldaat bij het 2C re giment gidsen, ongehuwd, Vleesehhouwerslraat. Verhaeghe, Maria, 31 jaren, zonder beroep, echtgenote van Karolus Clinckemaillie, Koei- markt. Kinderen beneden Mannelijk geslacht 2)^ de 7 jaren Vrouwelijk idem 0) IJPEREN, 10 Juni. Fait a l'Hötel-de-YilIe, le 8 Juin 1876. Les Bourgmestrs et Échevins, L. VANHEULE. Par ordonnance: LE SECRÉTAIRE, Fun». Va* Daele. VAN DE VOLGENDE Gemeente Langemarck. GRANEN ENZ. verkochtte kwantiteit. middenprijs p. 100 kilo. 20,400 27-50 4,000 21-25 700 25-50 000 00-00 Boontjes 2,000 26-50 Aardappelen 5,000 11-75 Boter 295-00 Hoppe de 50 kilogrammen, fr. 55 a 55 Geiueenic Koorilsciiotc. IN RECHTE LIJN MET TE BEKOMEN de allerfijnste likeuren van DEYMANNBITTER, PICRÉNI, B00NECAMP, ELIXIR VAN SPA EN VAN ANTWERPEN. ENZ. ENZ. DIER VETTEN tc Brussel. CL. tZ EEA NIEUW VAN VAN ALLEREERSTE KWALITEIT VERKOOP UITSLÜilELUK IN HET GROOT AAN BIJZONDER VOORDEEUGE PRIJZEN K£353f Ti Lij O h n Mekaniek-Boeken Steendrukkerij, Eugel Van Eeckliout, Dixmudeslraat, 59, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 4