Gazette van arrondissement IJ peren. Dit Antwerpen. \r 744. 15e Jaar. Zondag 25n Juni 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Politieke berichten. AANKONDIGINGEN RECLAMEN ABONNEMENT: mag verliezen, en dat Rusland niets van zijne waardigheid zal verliezen met zijne voorstellen betrekkelijk het oosten in te trekken. Andere vredelievende tijdingen. Uit hoofde der nieuwe wending der Ooster- sche zaken, heeft de duilsche minister van marine besloten geene andere sche pen meer te zenden, zooals men voorne mens was en heeft aan den commandant van het eskader der Middellandsche zee het bevel gegeven zoo spoedig mogelijk zich ter bestemming te begeven. In Frankrijk, te Thoulon, gaan de wape ningen ook traagzaam vooruit en geen bevel is in de haven gekomen om nieuwe schepen gereed te maken. Eindelijk moet, volgens de Estafette lord Derby aan de lordskamer aankon digen dat, daar alle gevaar verdwenen is, de engelsche vloot eerlang zal terug geroepen worden. De nieuwstijdingen zijn meer dan ooit vredelievend. De goede verstandhouding der groole mogendheden welke er de eerste voorwaarde van is, heeft een oogenblik kunnen geschokt worden door de oppositie van het engelsch gouverne ment tegen het plan van den prins Gorlschakoff en dat hij min of meer haastig door de andere kabinetten had doen aanvaarden. De stemming van den Spaanschcn Senaat ten gunste der godsdienstige ver draagzaamheden zal in gansch Europa een grooten en wettelijken indruk maken. Het art. II der grondwet is met 113 stemmen tegen 23, het is te zeggen met 70 stemmen meerderheid aanvaard ge worden. Het is aan M. Canovas del Castillo dat de eer toekomt een zegepraal te hebben behaald, welke hij naet een vernuft,eene behendigheid en een welberaden liberaal besluit heeft voorbereid. Hij heeft op eene schitterende wijze de discussie in den Senaat gehandhaafd tegen de on machtige oppositie der bisschoppen. Er moet een middel gevonden worden, kost wat kost, om de rechtzinnigheid der kiezingen te verzekeren. De pastoors, die van de burgers be taald worden, mogen van hun ambt geen misbruik maken om de kiezers door schrikaanjaging of bedreiging te beletten volgens hun geweten te stemmen. De Grondwet laat niet toe dat de Staat in de daden der geestelijkheid tusschen kome, maar het verbod en lusschen- komst is maar toepagselijk op de gods dienstige zaken. Van het oogenblik dat de priester zijn heilig ministerie verlaat en zich als kies makelaar aanstelt, moet hij even als ieder burger onder de gemeenzame wet vallen. De priester, die het kiesbedrog in het groot inricht, die de kiezers schrik aan jaagt, diehen door bedreigingen afschrikt of door beloften verleidt, zooals hij in preekstoel, biechtsloel en op alle andere wijze doet, begaat een overtreding tegen de kieswet, even als iemand die een kiezer door geld te beloven of het ont nemen van werk of klanten tracht om te koopen. Het is eene groote maatschappelijke noodzakelijkheid, dat er maatregelen in dien zin genomen worden en de liberale partij moet daar een middel toe zoeken. Inderdaad wat verschil beslaat er nu als een burger zegt Kiezer, als gij voor de klerikalen niet stemt, neem ik uw land af. Ofwel Als gij voor de klerikalen stemt geef ik u honderd frank. Ofwel een priester die zegt Kiezer, als gij voor de klerikalen niet stemt, zijt gij eeuwig verdoemd Ofwel: Als gij voor de klerikalen stemt, zal ik u den hemel geven. Beide voorstellen bevatten eene be dreiging en belofte, de eene stoffelijk, de andere geestelijk. Beiden zijn van aard den kiezer schrik aan te jagen of hem om té koopen, en beletten hem volgens zijn geweten te stemmen. Daarom kan er geen twijfel zijn of beide overtredingen zijn strafbaar. En zijn zij het niet, ehwel dat men ze straf baar make, want zonder dat is eene rechtzinnige kiezing onmogelijk. De geestelijkheid moet het politiek terrein verlaten of wel zij moet de gevol gen harer daden ondergaan. De polemiek wordt in de fransche drukpers voortgezet nopens de gevolgen der stemming van den Senaat. En inder daad, het zijn de klerikale dagbladen alleen welke er zich over verheugen, omdat zij hopen dat voortaan de Senaat machtig genoeg zal zijn, de wel op de toekenning der akademische graden en het voorstel van M. Bert, tegen de bisschoppelijke brieven, te verwerpen, en de laatste wet afbreken welke de beperkende reglementen van rondleuring gewijzigd heeft. Wij zullen zien wat er van deze hoop zal geworden. Van heden af ontmoeten zij het besluit van hel gou vernement om den strijd te aanvaarden als hij aangeboden wordt, en de protes- tatiën der orleanislische senateurs, die ten voordeele van M. Buffet gestemd hebben, verklaren met de klerikalen hoegenaamd geen verbond te hebben aangegaan. M. Turquet geeft in de Kamer der afgeveerdigden van Versailles, lezing ge geven van zijn verslag over de kiezing van M. deMun te Poutivy. M. Turquet geeft te kennen dat de geestelijkheid zich bemoeit heeft met de kiezing van M. de Mun alsook talrijke daden van vreesaan- jagingdoor haar gepleegd. Het einde van het verslag dat besluit tot de ongeldig verklaring, brengt vele protestatiën te weeg op de banken der rechter zijde. De heer voorzitter Bethmont zegt dat de protestatiën onbetamelijk zijn voor de parlementaire commissie wier verslag is gelezen geworden. Die woorden brengen eene hevige op schudding te weeg. M. Guichard leest het verslag over de kwesliën van wetgevende rechtsgeleerd heid, ontstaan door de feiten welke betrek hebben met de kiezing van Pontivy. Na eene hevige discussie aanveerdt de Kamer het ontwerp van leening van Parijs. Volgens de Soleil hebben ook de bis schoppen van Angers en van Orleans, op het voorbeeld van den aartsbisschop van Aix, hun ontslag ingediend als lid van den dcparlementalen raad van on derwijs. Volgens den Morning-Post zouden de keizers Wilhelm en Frans-Josef elkander de vredelievende zending opge legd hebben, aan den keizer van Rusland te doen begrijpen, dat zij in het geheel niet denken de staatkunde te verlaten door zijn gouvernement gevolgd, maar dat vooral hel bondgenootschap der drie keizers het voornaamste doel: de hand having van den vrede, uit het oog niet De gansche bevolking van Antwerpen houdt zich sedert zondag onledig met eene lafhartige aanranding, door de kle rikalen gepleegd. Eenige leden van den moedigen Van Maerlants-kring waren Zondag een concert gaan geven naar Hoboken, ten voordeele eener behoeftige weduwe en vijf weezen van een werkman der scheeptimmerwerf Cockerill, dezer dagen ongelukkig om het leven gekomen. Dit was ter oore gekomen der klerikale maatschappij De Ware Sinjoren, die hier sedert eenige tijd eene brutale rol speelt meer dan 130 der leden van deze bende schoelies, want den naam van maatschappij is te deftig voor hen, ver trokken ten half zes s'avonds naar Hobo ken, onder 't zingen van den Vlaamsche Leeuw, en uitroepende dat zij de Geuzen te Hoboken eens gingen afboteren. De politie en het Geuzenverbond, welk om 7 1/2 ure moest bijeenkomen, werden verwittigd en terstond begaven zich een 23tal Geuzen naar Hoboken, om desnoods hunne vrienden ter hulp te komen. Op het Kiel ontmoetten zij de Ware Sinjoren die hen begonnen uit te jouwen en te bedreigen en weldra werden de Geuzen aangerand en razend geslagen. Zij hielden echter goed stand, niettegen staande de Sinjoren schier tiendubbel in getal waren, en dreven die schoelien uiteen. Dit verwekte zoodanig de woede van hunnen aanvoerder, zekeren Brachel- mans, die het lokaal houdt waar de cle- ricaie bende gevestigd is, in de Zilver- smidstraa-t, dat hij een revolver uithaalde en op de Geuzen een schot lostte. De Geuzen gaven niet ten onderen onverschrokken vielen zij op dien schurk die, door zijne'handlangers bijgestaan, een verwoeden weerstand bood, rukten hem hel pistool uit de handen, wierpen hem ten gronde en leverden hem daarna gebonden en geboeid over aan de policie, die weldra ter plaatse verscheen, onder het geleide van den hoofdcommissaris M. Busschots. De andere lafhartige Sinjoren waren over veld en gracht gaan vluchten, in verschillige richtingen. Hiermede was de zaak echter niet afgeloopen integendeel dat was nog maar een begin. Er moest ongelukkiglijk bloed stroomen. Een gedeelte der Geuzen zette den weg naar Hoboken voort, om de vrien den, die er een menschlievend werk waren gaan doen, en die verzeld waren door dames en juffers, te verwittigen van het gebeurde. Toen zij op eenige honderd meters van het dorp kwamen, werden zij standge houden door een boer, die hun al kla gende zegde dat hij door de Geuzen was afgerost, die hem voor een Japneus had den genomen onze politieke vrienden zetten den weg voort. Aan het punt komende waar de wegen naar Boom en Hoboken splitsen, kwam een andere boer zich vlak voor hen plaatsen, barsch weg vragende Wie zijt gij Goed volk. antwoordde vriendelijk de heer Aug. Miehiels, die arm aan arm ging met een andere heer. Dat zegt niets wcderlegde de boer wat zijl gij Geus of japneus P Wij zijn geuzen, was het antwoord. Die woorden waren nog niet uitge sproken, of eensklaps kwamen een groot getal boeren, gewapend met zeisen, dorscjivlcgels, dikke knuppels, geweeren, pistolen en zelfs bijlen, uit grachten en kanten, van achter hoornen en hagen uitgestroomd, huilende en tierend als wilde dieren, en roepende Slaat ze dood slaat ze dood, de Geuzen De heer Miehiels ontving onmiddclijk een steek eener vork of riek, die hem gansch bebloed ten gronde veldede heer X... werd door een zelfde wapen insge lijks gewond aan liet hoofd en nog erger aan het rechterbeen, terwijl de heer Pieter Willaert (ten gronde was geworpen door eenige schelmen die hem hielden liggen, terwijl anderen er met stokken en knup pels oversloegen als razenden. Deze drij persoonen kwamen er gansch bebloed van af, na bovenmenschelijke pogingen aangewend te hebben om zich los te wringen. Bijna op l zelfde oogenblik kwam een rijtuig waarin zich MM. Leop. Claeys en De Posson en de kinderen van dezen laatste zalen. De boeren overvielen het en begonnen er met knuppels op te wer- Bureel: Bixniiidestraat, 39. 1® ceoticmeu den regcl. 25 centiemcQ deu regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-0® 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor gelieel Belgïe. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 10 ceasflcmcH liet nnmmer. Men schrijft in op al de poslbureelen. DE TOEKOMST jtinKiM*t trsstmtn*yKi>xr*-mr. twR.-a IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. 6-40. - 12-05. - 5-57. - 6-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortiijk. 5-54. - 9-49.- Ui-15. - 2-55. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-25r - 6-45. Langsinark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. LAFHARTIGE KLER1 KALER IJ TE H0R0KEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1