Gazelle van 't arrondissement IJperen. Waaraan men den ondergang der kanten mag toeschrijven. De Toestand. Hr 746. 15e Jaar Zondag 9n Jnli 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yerschiilige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen, Politieke berichten. BureelOixmudestraal, 39. AANKONDIGINGEN 10 cent ie men den regel. RECLAMEN 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. sgMps ABONNEMENT: fr. 4-0© 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgle. Buitenlandsche verzendingen,'t port daarboven. 10 ecntienien het nummer. Men schrijft in op al de posibureelen. I)e lijdingen welke uil Servië en Conslantinopel komen, bevestigen den aanvang der vijandlijkliedenPrins Milan is den 2 Juli te Alexinaly aangekomen. De Serviers, die nabij Weddin in een eersle gevecht verslagen zijn geweest, waren gelukkiger op de zuid-ooslersche grenzen. Zoo meldt ons ten minste eene depe- che uit Belgrade, volgens welk zij na een gevecht van drij uren, het Turksche kamp van Babina Glava. door verschei dene batterijen verdedigd, zouden inge nomen hebben. Ten westen in de Drine, die Bosnië van Servie scheidt, op verschillige pun ten overschreden en een gevecht heeft plaats gehad nabij Bielina, ten noorden van Zvornik. Men weet dat, ter uitzondering van het fort van Belgrade, geheel de grens van Servie, aan de oevers van den Donau, zonder verdediging is. Turkije, door zijne kanonneerbooten naar de serviche rivier te zenden, zou gemakke lijk eene ontscheping kunnen doen. Servie had geprotesteerd bij het oos- tenrijksche gouvernement legen de schen ding van de vrijheid van dien vloed, die eene onzijdige grens moest zijn, en be dreigde de aankomst der turksche schepen te beletten, door in den Donau torpillen te leggen. Uit Weenen meldt men dal het turksch gouvernement, waarschijnlijk op de be loogingen van het kabinet van Weenen, van zijn ontwerp heeft afgezien. De politiek van niet tusschenkomst, 't is te zeggen om den strijd te lokalise ren, heeft veel kans van door al de mogendheden te worden aangenomen. Het fransch gouvernement is welbera den daar getrouw aan te blijven en volgens inlichtingen die wij hebben be komen, zou de heer minister van builen- landsche zaken in den franschen minis terraad gezegd hebben, dat men er mag op rekenen dat al de groote mogendheden van hetzelfde gevoelen zijn. De Journal officiel bericht, dat Mac- Mahon opnieuw aan 125 personen, die veroordeeld waren wegens feiten in ver band met de Commune, gratie heeft verleend of vermindering van straf toege staan. De personen, aan wie dit gunst bewijs is ten deel gevallen, zijn niet genoemd, evenmin als vroeger. Uit Parijs meldt men dat M. Paris verslaggever is benoemd der commissie van den Senaat, van het wetsontwerp op het verleenen der akademische graden met 8 stemmen tegen 3 witte briefjes. M. Paris moet spoedig zijn verslag opmaken opdat de discussie den la juli zou kunnen aanvangen. In het Noorden van Spanje is de toe stand weder onrustwekkend. In weerwil van degi maligdheid, waarmede in Madrid ten aanzien van de fuoros wordt tewerk gegaan heerscht toch in de Baskische provinciën groote verbittering. In de vallei van Raztan moeten verscheidene henden zijn georganiseerd, waarvan een reeds een aanval op gendarmen heeft gedaan en twee hunner gedood heeft. Wij welen reeds door de dagbladen van Alhenen dat hel grieksch gouverne ment volstrekt onzijdig blijft in den oorlog. Een correspondent van Weenen, bevestigt heden en uit goede bron, dat ter gelegenheid van eene plaats uit het servisch manifest, welke de toegenegend- heid te kennen geeft van Griekenland voor den opstand, het Hellenische gou vernement aau de Porte de verzekering heeft herhaald gansch vreemd te blijven aan de beweging welke den bassijn van den Donau aanvuurt. M. Bright heeft zich krachldadiglijk verzet in de engelsche Kamer tegen een verbond met het Turksch gouvernement. Ik smeek het gouvernement, heeft hij om te eindigen gezegd, geen weg in te slaan welke het zou kunnen medeslepen in verwikkelingen als deze van 1854. De redenaar noemt den oorlog van den Krim, waarop hij zinspeelt, een onrecht- veerdigen en rampzaligen oorlog. Die waardering van op de engelsche tribuun komende, is zeer beduidenswaardig op dit oogenblik. De Post, avondblad van Londen, meldt dat lord Derby zijn ontslag zou gegeven hebben ten gevolge van een geschil met M. Disraëli. maar dat bij het weêr ingetrokken heeft. Men zegt dat Turkije 50 miljoen te Londen geleend heeft, om de oorlogs kosten te dekken. Zondag laatstleden bevond ik mij in eene kerk alwaar ik een sermoon bij woonde dat uilgekraamd werd door eenen jongen onervaren en hoogmoedigen onderpastoor en dat verdiend aangehaald en gekend te worden. De eerwaarde geestelijk in den stoel der waarheid geklommen zijnde, liet zijne fiere blikken over de menigte dwa len na eenige stonden medilerens ving hij aan, en hetsermoon, volgens'tscheen, zou voor doel hebben de christenen aan te manen op zondagen en feestdagen alle werk te staken. In den beginne ging alles wel en de priester predikte de volkomene waarheid welhaast echter bemerkte ik dat naarmate hij in zijn sermoon voor- derde, de woorden luider klonken en de gebaren heviger werden, en eensklaps brak het on weder los de priester had het woord Gods vergelen om zich in de politiek te werpen Ja, wij weten het, riep hij uit, dat er hier eenige bastaards zijn die laf genoeg geweest zijn om rondgestrooid te hebben dal het staken van hel kantwerken toe te schrijven is aan de politiek (onze politiek) neen, beminde parochianen dal is vuige laster taal niets anders is oorzaak van den stilstand in het kantwerken dan het zondagveerkenHet is eene straf des Heeren. die niet wil dat de mensch des zondags werke, en is er in den toeko menden winter armoede en ellende in vele huizen, dan moet men niet verwon derd zijn, want God kan niet altijd even geduldig de misbruiken zijner wet aan schouwen eens moet toch de dag komen op welken, een voorbeeld, door het Op perwezen gegeven, tot les verstrekke aan deze menschen die de zon- en feestdagen door werken ontheiligen Ziedaar nu de taal eens geestelijken, die de toekomende armoede voorspellen de, ze doet uitkomen als haren oor sprong nemende in het zondagwerken heeft men nog ooit zulken onnoozelen oudenwijven praat gehoord en zeggen dat er nog menschen leven welke onnoo- zel en dom genoeg zijn om zulks voor waarheid aan te nemen Maar het is immers genoeg bekend dat de arme werk man slechts uit nood, om eene bete broods zijn huisgezin te brengen, des zondags zou werken. En de priester, werkt hij des zondags niet buiten de ge wone diensten en hij, die alles in over vloed heeft, moet hij niet duur betaald worden het weinige dat hij te verrichten heeft? Maar dat is geen zonde, zoolang het maar hunne zwarte zakken kan vul len kennen die mannen geen zonde meer! Zeker is het dat koophandel en nijver heid in ons verarmd land niet bloeien, zeker is het dat armoede en ellende op den dorpel der werkmanswoning staan te grijnzen, zeker is het dat honger en ge brek ons arm vaderland zullen teisteren Maar wiens schuld is het, waar ligt de oorzaak van die aanstaande armoede?... Wie het land bestuurt moet het met hart en ziel zoo besturen, dat rijk en arm, burger en nederige werkman te vreden en gelukkig zijn wie het bewind in handen heeft moet rust en kalmte betrachten wie ons wetten voorschrijft moet koophandel en nijverheid bevoor- deeligen en zoo overvloed en gemak in alle standen der maalschappij te weeg brengen en wie zijn weer de machlig- stcn de katholijkcn of beter gezegd de geestelijkheiddie baat en nijd, twist en tweedracht onder de burgers zaait, en niet rust lot dat zij alles, onder den dek mantel van godsdienstiever én zielelei- ding, heeft doen bukken en zwichten. Rampzalig Vaderland mijn duurbaar België mijn geliefkoosde Vlaanderen wanneer zal uwe slavernij een einde nemen wanneer zal de zwarte schim der vervolging, die u hel harte knaagt, u ruste laten wanneer zal uw bitter lijden eindigen wanneer zullen de boeien waarin ge geslagen ligt zich verbrijze len Slechts dan wanneer de zwarten zullen opgehouden hebben ons hunne overmacht te doen gevoelen slechts dan wanneer zij zullen gehouden zijn zich met geene wereldsche zaken meer te bemoeien, slechts dan zal er rust en vrede in 'l land herleven. Z. De kerkelijke macht is weêr door eenen aanval van hare oude ziekte overmeesterd. Niet voldaan met het uitgebreide rijk over de zielen, niet voldaan met den heiligen en invloedrijken rol van bezorgster der zede lijke belangen der menige, wil zij weeral streven om ook oppermachtig te worden over het wereldlijk gebieden ons niet alleen als christenen maar ook als burgers aan hare wet te ketenen. Dat was haren droom in de bloedige tijden der middeleeuwen. En zij stelde alles op het spel, den godsdienst zeiven, om dien droom te verwezenlijken. Het kostte de mensch- heid schrikkelijke smarten om zich van die drukkendste aller dwingelandijen te redden en om de vrijheden te winnen, die thans onze eenige waarborg zijn tegen nieuwe ondernemingen van dien aard. Hoe waanzinnighoe ongelooflijk het schijnen moge, zulke nieuwe onderneming wil de Kerk nogmaals beproeven in volle negentiende eeuwen haar eerste begin daarmede heeft reeds overal rondom ons de landen in verwarring en in oorlog gebracht. Het zijn de kampen van dien algemeenen strijd die wij ook hier gevoelen. En als wij opletten zal het wel in ons klein en zoolang gelukkig landeken zijn dat die vreeselijke strijd tot een einde zal gebracht worden. Immers wij hebben het gewild. De kiezin gen van 13 Juni hebben van Belgie de laatste vesting gemaakt van het klerikalismus in Europa. Verwondert u dus niet over de wanhopige smart, over de uitbarsting van beklagens waardig geweld waarmee de uitslag der laatste kiezing in de groote vlaamsche ste den werd onthaald. Verwondert u niet dat de rechtzinnige en verlichte liberalen zich niet meer lijdelijk onderwerpen aan hetgeen de politieke gees telijkheid van den godsdienst heeft ge maakt, en dat zij vooral niet aannemen dat de strijd, die de priester voert, gesteund op de onwetendheid en op de verdrukking der gewetens, een godsdienstige strijd kan zijn. Neen de liberalen der groote steden weten dat de strijd gevoerd wordt tegen onze vrij heden en tegen de volkswelvaart, die de vrucht van deze vrijheden is Dat hij ge voerd wordt voor de vestiging der priester macht en voor de verandering van de vrede lievende machtspreuk de 'priester in de kerk, de burgmeester op het stadhuis. In deze andere leuze van oorlog De priester overal en boven alles. Als iemand daar nog aan twijfelen kon, de klerikalen en hunne leiders zouden dien twijfel spoedig weggenomen hebben. De bedreigingen worden zelfs niet meer bewimpeld De pauselijke Syllabus veroordeelt al de grondwettelijke vrijheden als verderfelijk. Wanneer minister d'Anethan in den Se naat verklaren durft dat de katholieken in weerwil van den Syllabus grondwettelijk kunnen blijvendan antwoord de paus dadelijk dat alle grondwet op drie be- ginsels rust, waarvan het eerste belache- lijk, het tweede goddeloos en het derde onrechtvaardig is. Als minister Malou het land redt van eene vreemde tusschenkomst, waarmee de ge- ■H*»RH»K35-jïJ6WsUCS«^«ü, pa* ft 4EBT \1 afn DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1