Gazette van 't arrondissement IJperen. Godsdienst en klerikalisnius. ]\r 748. 15e Jaar. Zondag 23n Juli 1876. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiüige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen Politieke berichten. ZAAK. van den.... Eerweeeden heer ondet'pasloor Delancker, van Proven. Bareel: Dixmudestraat, 39. AANKONDIGINGEN 10 centiemen den regel. RECLAMEN '15 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ABONNEMENT: fr. a-00 's jaars voor de stad, fr. 4-50 voor geheel België. Builenlandsche verzendingen,'t port daarboven. 10 centiemen het nnmmer. Men schrijft in op al de postbureelen. Wij nemen de vrijheid onze inschrij vers te ver wittigen, dat de kwijtschriften van het verschuldigde jaar dezer dagen aangeboden zullen worden. De onre gelmatige datums van abonnement zullen allen regelmatig geschikt wor den op 31 December aanstaande er zullen er dus zijn die, in deze om standigheid, min en anderen diemeer dan den gewonen prijs zullen te beta len hebben. Het turksch gouvernement heeft zijne afgezanten in den vreemde kennis gegeven van dé overwinning van Nufiz-Pacha, bevel hebber der divisie van Akbalanka op de troepen van generaal TchernavefF en diens ontruiming van Babina-Alovitch zonder verderen tegenstand, alsook zijnen aftocht op Alexinatz. Slavische bron. De Turken hebben Nevesinje zonder gevecht verlaten en zich naar Mostar begeven. De prins die zijnen weg voortzet, heeft te Blagas op twee uren afstand van Mostar, zijn kamp opgeslagen. Socich en Peko Zimavsich houden de ver schansingen van Gatchko geblokkeerd. Eene proklamatie van den groot visier van Turkije zegt dat de onregelmatige sol daten welke zich aan den strooptocht en aan baldadigheden tegen de vreedzame be volking zouden overleveren, zullen aange houden en gezamentlijk ter dood gebracht worden. Hunne oversten zullen over hun gedrag verantwoordelijk zijn. De fransche Senaat heeft de discussie voortgezet op de toekenning der graden. M. Dupanloup bestrijdt het ontwerp, welk door M. Jules Simon verdedigd wordt. Wij kunnen er voor het oogenblik niets anders van zeggen, want de depeche deelt geene andere bijzonderheden mede. Nadat M. Dupanloup en M. Jules Simon gesproken hebben, zullen mogelijks de heer minister van onderwijs en M. Dufaure nog het woord voeren, waarna men denkt dat de discussie zal gesloten worden. Volgens inlichtingen door het russisch algemeen agentschap uit Constantinopelen ontvangen, heeft geen vreemd afgezant nog zijne geloofsbrieven van den nieuwen sultan kunnen aanbieden, ten gevolge eener ont steltenis van Mourad V. Het fransch dagblad van St-Petershurg spreekt het gezegde 'van de Correspon- dance Oriëntale tegen, volgens welke En geland zijne zedelijke ondersteuning zou aanbieden ten voordeele van eene nieuwe turksche leening te Londen. Ter gelegenheid zijner 87e verjaring heeft de prins Gortchakoff van den keizer en de keizerin en van alle kanten van Europa de warmste gelukwenschingen ontvangen. Prins Humbert van Italië zal den 26 juli naar Moskoagaan. over De Oostereichsische Correspondenz zegt ■er de onlusten welke te Belgrado begin nen wortel te vatten, dat van den 14 dezer reeds samenscholingen plaats hadden voor het paleis van M. Ristics. Onder de menigte werden er vele vrouwen opgemerkt. Het volk vroeg de officieéle lijsten der verschillende gevechten. Er werd geklaagd over de duurte der eetwaren en het weinig dat er gewonnen wordt nu alle bruikbare armen naar het slagveld gezonden zijn. Het Nieuwsblad (met permiMé) is ver- ontweerdigd omdat de liberale gazetten van 't land schrijven over het schandaal van Proven. Op ééne zulke zaak die (misschien op duist) uitkomt, men zou ze moeten in den doodboek laten en nederig den knie buigen voor zulke monsters der natuur Zijt gij niet wel dan Nieuwsbladje En om te toonen hoevér zijne stoutmoe digheid gaat in het ondersteunen of ver- schoonen eener vraakroepende zondemen leze de Volgende regelen, welke het Zater dag zijne lezers opaischte. Wy kénnen M. Delancker, wy kennen zyn gedrag, wy kennen zyn priesterlyk leven en zyne priesterlyke deugden. En verre van eenigen twy- fel te hebben over zyne onschuld in de belasting die op hem weegt, wy zyn in 't diepste onzes herten overtuigd dat hy hooge staet by den Heer, die zyn deugdenryk leven met de vervol- ginge wil gekroond zien. En die overtuiginge zal ons blyven wat er hem moge overkomen by 't menschelyk regt. Daerin zyn wy eens met alwie hem vriend of kennis is. Men moet schaamteloos zijn, daar geheel de zaak in hare naakte afgrijslijkheid der zwarte bende reeds gekend was. In zijne ongehoorde dolheid om zijnen lieveling te verdedigen het Nieuwsbladje (met permissie) aarzelt niet eene veront- weerdigde moeder, die de justitie ingelicht heeft over hetonherstelbaar ongeluk overge komen aan haar dochtertje, uit te schelden voor eën slecht vrouwmensch Tot hiertoe en heb ik nog juist de redens niet gehoord van die verdenkinge. 'K weet wel, een slecht vrouwmensch is genoeg om iemand verdacht te maken, maer 't en is voorzeker niet genoeg om iemand als pligtig, als veroordeelde uit te geven en te behandelen. En men durft zillke dingen schrijven toen er een aanhoudingsbevel uitgegeven is ge staafd op onwedetleggelijke en verplette rende bewijzen van plichtigheid En als aangemoedigd door zijne eigene drogredens, het gaat voort met al de smeer- laps zijner bende, door de justitie gebrand merkt, voor ontschuldig te doen doorgaan ii Hoewel onpligtig is het somwylen onmoge- lyk zyne onschuld te bewyzen. 'T is zoo gemak- kelvk te zeggen Gy hebt dat gedaan, en 't is zoo moeijelyk om te betoogen dat men het niet gedaen en heeft I Wat zegt je daarvan Dan volgt er eenen heelen hoop scheld woorden tegen de Flandre libérai en de Toekomst dat er de honden niet zouden willen van eten geheel dien rimram eindigt met een ongehoorde slotrede Hadden zy de liefde tot de goede zeden in plaets van te schryven, lyk de Toekomst: E. Z. H. V., elk zegge het voort, in plaets van by honderden en duizende gazetten te ver spreiden om eene schandelyke zaak te dden ken nen, zy zouden er van zwegen, byzonderlyk als er een priester in 't spel is want niets in de wereld meer kwaed en doet aen de zeden als het slecht voorbeeld van eenen priester Dat weten zy wel en daerom is hun gedrag zoo walgelyk en afschuwelyk, en hunne schynheiligheid onver- dragelyk 1 Zy spreken van schandael, en niemand in de wereld en geeft meer schandael als die goddelooze bladen. Ah, zoo Nen pootspeler, die de inwoners eene geheele gemeente tegen elkaar heeft opgejaagd; een dwingland, waarvan de een voudige menschen bang waren en die alle eerlijke menschen in zijnen preekstoel be- modrlerde, maakt zich plichtig aan walge lijke daden; bederft onbejarige kinderen, en omdat hij priester is, de liberale menschen en gazetten zouden moeten stom blijven Maar zijt gij zot of zat En wat doet gij, zwarterikken, in uwe Nieuwsbladen randt gij niet eerlijke men schen aan die niemand geen stroo in zijnen weg leggen en die gij uit partij haat wilt verdelgen Verspreid gij niet kwaadtrou- Wige geruchten op iedereens rekening en door afstootelijke zinspelingen tracht gij niet de eerlijkheid te bezoedelen van uwe politieke vijanden De justicie zelve, als zij een van de uwen treft wordt door u in de modder getrokken En gij zoudt dit mogen doen En wij zouden niet mogen schandvlekken en brandmerken een monster der natuur En aangezien volgens gij zegt dat er niets meer kwaad en doet aan de zeden als het slecht voorbeeld van eenen pries ter. Eh wel Nieuwsbladjezeg aan uwe man nen dat zij maar geen slechte voorbeelden en moeten geven en dat zij in plaats van door zich ïn de politiek te moeien en zich vijanden te maken, ten nadeele van ons catholijk gelooye, zij zich zouden bezig hou den met hunne parochianen door raad en daad den weg des Hemels te wijzen, en alzoo den eerbied aan een weigedragen priesterkleed verschuldigd, te winnen. Scheldt niemand meer uit, laat iedereen gerust, blijft in uwe kerken en geeft er goede vermaningen en voorbeelden en gij zult door iedereen geacht en bemind zijn. En moest er alsdan een ongelukkige zijn kleed bezoedeld hebben door het eene of andere misdrijf, alsdan zou iedereen mede werken om de zaak zooveel mogelijk geheim te houden uit achting voor de overige gees telijken die den eerbied en de liefde zouden weten te winnen hebben van hunne even mensehen. Niet genoeg kunnen wij het volk aan- toonen zegt de Gazette van Rousselaere en wij ook, hoe listig de ultramontanen te werk gaan, hoe zij alles eene godsdiens tige tint geven en klerikalism en gods dienst ineen versmelten om hunne slechte strekkingen te doen doordragen en het volk ertoe te overhalen. Toonen wij dus eens wat klerikalism en godsdienst zijn, tot geruststelling der rechtzinnige en stille burgers, die geneigd zijn te gelooven dat het eene zonder het andere onmogelijk is, zooals de ultramontanen het hun leeren. Schoon hebben wij, liberalen, te roe pen en te herroepen dat wij niets anders vragen dan de burgemeester zijne plaats op het stadhuis zou vinden en de pastor de zijne in de kerk neen, voor de ultra montanen beslaat er geene politiek noch wereldsch gezag meer. Spreekt gij die mannen van onderwerping aan de wetten, zoo schreeuwen zij dat ze vervolgd wor den. De grondwet verbreken zij, behou den het deel dat hun schoone voorrechten en lekkere profijljes verzekert, en zij ver werpen datgene, welk hun plichten op legt, alzoo de wet snoeiende naar hun welbehagen. Men moet waarlijk bekennen dat het wel gemakkelijk is te roepen dal men vervolgd wordt, de marteldood sterft of verkwijnt, als men maar altijd zooals het heden overal 'l geval is in ons landeke gezond, dikke vet, met geverfde neus en blozende kaken voort leeft in gemak en weelde! Maar wat men ook al zeggen moge, vruchteloos zou men trachten die mannen te doen verstaan dat godsdienst en politiek of godsdienst en klerikalism twee gansch verschillige zaken zijn: hun plan is gemaakt en geene ergere dooven kan men aantreffen, dan diegenen die niet hooren willen. Wat is de godsdienst? Dat vragen wij voor die lieden, die eerlijk en vreesachtig, gestadig hun eigen zeiven mistróuwende, zich verplicht vinden steeds door andere personen zich te laten geleiden, bij gebrek aan krachten om dezelve te onderzoeken wat er hun aangeboden wordt. De godsdienst is de band, die den mensch aan de Godheid vereenigt, het is een diep gevoelen der nauwe betrek king lusschen God eri de schepping, lus- schen den schepper en het schepsel. De godsdienstige geest is het genoegen, het geheimzinnige gevoelen dat de droo- mende inbeelding vervoert en de mensch wegsleept en door den godsdienst ver schaft wordt. Die met dien geest door drongen zijn vereenigen zich in de ker ken aanhooren er andere menschen, priesters genoemddie daar de gods dienstige menigte de punten en de voor schriften varr hel geloof aanleeren en die gelast zijn met de uitvoering der zinne beeldige ceremoniën van den dienst, in een woord: de priesters zijn de bewakers der geloofsleer en de bedienaars van den eeredienst. En hel klerikalismus, wat is dat Ah een geheel ander iets Algemeen zien wij in ons land die mannen, die bewakers der geloofsleer zich niet te vreden houden met de uit oefening van hun priesterambt. Gebruik en misbruik makende van de macht op de zielen, waarover zij beschikken, wer ken zij in het duister om gansch het land, onder wereldlijk opzichtte overmeesteren! Meester van het godsdienstig gezag, moe ten zij ook meester van het wereldlijk gezag zijn. Zij dringen in uw huis, zetten er zich neêr en hebben algauw de vrouw, die doorgansch vreesachtig is in hunne nelten. Onder den invloed der vrouw, volgen de kinders, met wiens opvoeding die mannen zich goedkoop gelasten, cn de nieuwe geslachten hebben zij onder hunnen invloed en gebied. En heeft de man het ongeluk zich tegen het indringen te verzetten, dan sloot men hem de fami lietwist in huis, berooft hem, zoo moge lijk, van alle bestaanmiddels en ontzegt hem dus alle huizelijk geluk. Kan dal nog niet helpen en komen nieuwe ge dachten hunne heerschzucht dwarsboo- ■r -T- DE TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1