Gazelte van 't arrondissement IJperen. Kiezing te Leuven. lil Mikolaas. Concurrentie aan de hel. Eene ware geschiedenis uil Meenen. Nr 751. 15e Jaar. Zondag 13n Augusti 1S76. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschiliige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN RECLAMEN ABONNEMENT: De kigzing voor den opvolger van M. Casimir Perier is, na de discussie van het verslag van M. Parieude voor naamste bezigheid van den dag. De kiezing van M. Dufaure is voor den Journal des Débats verzekerd dank aan MM. Bocher, Lambert de S4- Croix en aan de leden van hel rechter midden welke niettegenstaande de heeren Buffet en de Broglie op hunne beslissing niet zullen terugkomen. De fransche senaat heeft zich gisteren be?ig gehouden met de municipale wet. Er is geene algemeene discussie ge weest. Artikel I door M. de Broglie bestre den, wordt aanvaard, M. Grivart ontwikkelt aan artikel 2 eene wijziging, welke den terugkeer tot de wet van 4831 vraagt. De heer minis ter de Marcère handhaaft het ontwerp en verzoekt den senaat het te stemmen. M. Bocher bestrijdt het ontwerp welke hij zegt het centraal gezagzal verzwakken. M. Jules Simon vraagt de verdaging tol morgen, hetgeen aangenomen wordt. De kamer der afgevaardigden heeft de discussie voortgezet van den krijgsbudjet, welke tot geen incident aanleiding geeft. De kamer aanvaardt opvolgentlijk de kapittels 12, 44, 13 en 16. De correspondent van het Reutersch Office meldt uit Semlin, 9 oogst Generaal Tchernaïeff is tol opperbe velhebber benoemd van het leger van Alexinalz en Zaïtchar. Despotovich is tot bevelhebber benoemd over de 3000 vrijwilligers, welke Bosnië hebben inge nomen, en reeds tot aan Jusla zijn voor- uitgerukt. De Turken hebben bijna gansch Her- zegovine verlaten, en al hunne krijgs macht tegen Servië gericht. M Ristich beeft eene nota opgemaakt welke bij aan de vertegenwoordigers der europecsche mogendheden zal overhan digen en waarin hij de buitensporigheden, door de Turken in Servië bedreven, aan getoond heeft. Het door de Turken bezette deel \an Servië is gansch verwoest. In de Pester Lloyd is ter algemeene kennis gebracht een brief, naar men zegt, door den koning der Hellenen geschreven aan zijnen eersten minister, en eer Komoundouros. Koning George beweert daarin, dat Griekenland strikt onzijdig moet blijven en dat een onderhoud met Lord Derby en Disraeli hem tot de mee ning gebracht heeft, dat de vriendschap van Engeland voor Griekenland van meer belang is dan eene vereeniging met de Slaven. Bovendien zou de Porte in ruil voor Griekenlands onzijdigheid gewich tige concessiën willen doen, voor welker nakoming Engeland zou instaan. Deze brief moetvolgens genoemd blad te Athene veel indruk gemaakt hebben. In het Valikaan heerscht eene groole beweging, als men de France mag ge- 1 ooven, wiens vroeger proces-Dulac ons getoond heeft dat dit blad een witten voet in hel Yalikaan heeft. Pius IX zou een enkwest bevolen heb ben ten einde de kardinalen te kennen., welke aan de wereldlijken het recht zou den willen terug geven aan de kiezingder pauzen deel te nemen. Pius IX zou voor geschreven hebben hen van hunne bedie ning te berooven en in den ban der H. Kerk te slaan. M. Franchi, deaangeduide opvolger van kardinaal Antonelli, zou met het onderzoek gelast zijn. De uitslag der kiezing te Leuven is niet voordeelig geweest voor de liberale partij. De heer De Becker, klerikale kandidaat, is gekozen met 2098 stemmen tegen 1589 aan M, Vander Au wera, libe rale kandidaat, gegeven. De liberalen van het arrondissement hebben gedurende de vijftien dagen die de kiozing vooraf gegaan zijn, moedig gewerkt maar al hunne pogingen zijn te vergeefs geweest tegen den invloed der geestelijkheid op den buiten, die hunne boeren doen stemmen als machienen, enkel op een teeken van hunnen pastor. Leuven heeft 170 stemmen meerder heid gegeven aan den liberalen kandi daat. Thienen heeft ook eene meerder heid gegeven, maar zoo groot niet als men zich aan verwachtte. De twee kantons Aarschot en Hacht, die vroeger zeer slecht waren, zijn ver beterd. Het liberalism doet er sinds 10 jaren vooruitgang. Hel is ongelooflijk, zegt men, de druk king welke de klerikalen op de kiezers hebben uitgeoefend. Het is overal het zelfde en daarom is het noodig dat er verandering aan de kieswet gebracht worde. In zekere bureelenschrijft men, waren er niet min dan twintig priesters die een waakzaam oog hielden op de kiezers en al hunne bewegingen bespied den. Een edelman, stopt klerikale briefjes in de hand van buitenlieden in plaats van de liberale briefjes die zij hadden. Proces-verhaal is daar tegen opgemaakt. In den beginne waren de liberalen door dien nederlaag ontmoedigd, maar weldra namen zij wederom moed en zwoeren den strijd voort te zetten tegen de prieslerparlij tot dal zij zullen over winnen. In de gemeenleu, waar de klerikalen meester zijn, doen zij al wat zij willen en durven de ongehoordste beslissingen nemert, omdat zij welen dat zij eene klerikale bestendige deputatie achter den rug hebben, die hunne handelwijze in alles goedkeurt. Men weet dat de burgemeester van S^Nikolaas tot het betalen van 200 fr. schadeloosstelling is veroordeeldvoor zijnen brief tegen de Brusselaars, die te S'-Nikolaas door de inwoners zoo zacht met stokken en ijzeren staven werden ontvangen. Iedereen dachtde burgemeester is een rijk man, hij zal die 200 fr. betalen en daarmede basta Maar neen in ge heime zitting heeft de raad beslist dat de stad, 'l is te zeggen al de burgers, de 200 fr. zullen betalen waartoe de heer burgemeester, voor de dommigheid die hij begaan heeft,veroordeeld is geworden. Wij behoeven hier niets bij te voegen, het feit alleen is voldoende om te doen zien, waantoe de klerikalen in staal zijn, die over de penningen der belastingschul- digden beschikken; maar wij hopen toch dat de S'-Nikolaasnaars bij het hooger bestuur daar tegen zullen protesleeren. Men weet dal de klerikalen zeer tegen de tentoonstelling zijn van gezondheids- en reddingsmiddelen te Brussel en zij hebben er nog al redenen toe. De verledene week heeft men te Brus sel de proef gedaan met een onbrandbaar kostuum. Een man met dat kostuum heeft zich midden in de vlammen gesteld en bleef er langen tijd in staan, zonder dat het vuur hem hinderde en hij kwam er geheel ongedeerd uit. Dat is de grootste slag welke men kan geven aan 't vagevuur en d'helle. Inder daad men heeft maar zoo een kostuum aan te trekken en men kan dan op zijn gemak liggen branden, zonder dat men pijn gevoelt. Dat is eene erge concurrentie aan de geestelijken, die door de menschen af te schrikken van het vagevuur en de hel, testamenten, missen en alle soorten van voordeelen bekomen. Het is omtrent 14 jaren geleden dat zekeren priester, zeer goeden vriend was met mejuffer Sartel, eene oude jonge dochter, die gestadig ziekelijk was. De godsdienaar ging dc zieke juffer dikwijls bezoeken en trachtte haar, door zijne zachte en zoete woorden, te vertroosten, om haar lijden meer verdragelijk te maken. Ook was zijne tegenwoordigheid bij haar de beste uiedecijn die haar kon toe gediend worden. En omdat zij zelfs ge durende zijne afwezigheid hem uil het geheugen niet en zou verloren hebben, schonk hij haar zijn portret. Doch in de maand november wierd zij gevaarlijk ziek, en zoo slecht dat zij haar bed niet meer kon verlaten. Het was toen dat den discipel van Christus, geene pa len aan zijne zelfsopoffering stelde hij liet geen dag voorbij gaan zonder door zijne tegenwoordigheid haar lijden te ver zachten. Natuurlijk was zij door dien overvloed van goedheid en vriendschap getroffen. Ook, niet wetende hoe haren Engel Be waarder vergoeden, stelde zij hem, vijf tien dagen voor hare dood, tien obligatien van duizend franks ter hand, - welke hij waarschijnlijk aangenomen heeft om jufvrouw Sartel te vreden (e stellen, en haar vergenoegd, hemelwaarts te laten reizen. Maar dal kwam later aan de ooren der erfgenamen, en zij vroegen de 10,000 fr. terug. Doch dit beviel den priester niet, die weigerde aan die vraag te voldoen. Dienswegens werd er door de erfge namen in 1867 een proces ingespannen, waarover de rechtbank van Kortrijk, slechts eeltige dagen geleden, uitspraak heeft' gedaan. De priester is veroordeeld geweest lot de weêrgaaf van de 10,000 fr. en daarbij tot het betalen der verloopen interesten tol heden en de kosten van het proces die zeer aanzienlijk zijn. Hierover hebben wij geene verdere uitleggingen te geven; dat onze lezers oordeelen (Stad Gent). Bureel: Mixmudestraat, 39. 10 centiemen den regel. 25 centiemen den regel. Brieven ea pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. fr. 4-00 's jaar* voor de stad, fr. 4-50 voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 19 centiemen het nummer. Men schrijft in op al de postbureelen. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-Bazebrouck. 6-40. - 12-07. - 3-57. - 6-30 Poperinghe. 9-07. - 8-43, - 9-50. Kor fr ijk. 3-34. - 9-46.- li-la. - 2-33. - 5-25.- Roeselare. 7-50. - 12-23. - 6-43. Langemark-Oostende. 7-18. - 12-06. - 6-20. '-=53 '-Sgig-SB-C—-T. De dichter IVadens Van Duijse vergeten. De dichter slaapt in 't graf vergeten De sombre treurwilg heeft alléén, Nog niet het rouwfloers afgesmeten En buigt zich over 't grafbeeld heen. Heur stam spreidt sedert zestien jaren Om 'l eenzaam graf zijn bladerkroon, Zij blijfl den eerbied trouw bewaren Voor Vlaandrens genialen zoon. Toch blijft Van Dluses asch dhar slapen. Als een te ras vergeten held-, Die, met de hand nog op zii-i wapen, In kloeken strijd werd nêergeveld.' En toch, hoe h';;(.|.|jjk schoon die bloemen, Door 6em 0p letterveld geteeld, yi** werken nooit genoeg te roemen, Waarmèe hij Viaandren heeft bedeeld En wat de dichter schoons mocht schrijven Voor taal en kunst dal zou, verspreid, Verbrokkeld, of begraven blijven In 't duister der vergetelheid Schudt af uw stof vergulde snaren Der trotsche vaderlandsche lier, Waarop hij 't wondre lied kon baren, Met stouten Bilderdijkschen zwier. Wekt door uw groolsche tooverklanken Voor hem de liefde en d'eerbied op Doe Viaandren hoog den dichter danken, Wiens letterroem l.ij voerde in top. Maar, neen zwijgt stil 't genie kan wachten, 't Ontvangt toch eens 't verdiende loon En hulde bij de nageslachten, Die slichten 't vast een eeretroon.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1876 | | pagina 1